Příbalový Leták

zastaralé informace, vyhledat novější

Batidor 20 Mg/Ml + 5 Mg/Ml

zastaralé informace, vyhledat novější

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Batidor 20 mg/ml + 5 mg/ml oční kapky, roztok dorzolamidum/timololum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK_

1 ml obsahuje dorzolamidi hydrochloridum 22,26 mg a timololi maleas 6,83 mg, odpovídá dorzolamidum 20 mg a timololum 5 mg v 1 ml.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK_

Dále obsahuje: benzalkonium-chlorid, hyetelosa, mannitol, dihydrát natrium-citrátu, roztok hydroxidu sodného 1 mol/l , voda na injekci Konzervační látka: benzalkonium-chlorid (0,075 mg/ml)

Další údaje naleznete v příbalové informaci.

4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

1x 5 ml 3 x 5 ml 6 x 5 ml

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ_

Oční podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ_

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Uchovávejte lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Po prvním otevření lahvičku používejte nejdéle 28 dní.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ_

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Dr. Gerhard Mann Pharma Brunsbutteler Damm 165-173 13581 Berlín, Německo

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

64/351/11-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ_

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRATLLOVĚ PÍSMU

batidor

17. EAN kód


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU ETIKETA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Batidor 20 mg/ml + 5 mg/ml oční kapky, roztok dorzolamidum /timololum


2. ZPŮSOB PODÁNÍ

Oční podání.


3. POUŽITELNOST_

Spotřebujte do 28 dnů po prvním otevření. EXP:


4. ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.


5.    OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

5 ml


6. JINÉ


logo Bausch & Lomb