Příbalový Leták

Baradly 0,03 Mg/3 Mg Potahované Tablety

Informace pro variantu: Potahovaná Tableta (2x21,0,03mg/3mg), Potahovaná Tableta (6x21,0,03mg/3mg), Potahovaná Tableta (1x21,0,03mg/3mg), Potahovaná Tableta (13x21,0,03mg/3mg), Potahovaná Tableta (3x21,0,03mg/3mg), zobrazit další variantu

sp.zn.sukls162747/2016

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.    NÁZEV PŘÍPRAVKU

Baradly 0,03 mg/3 mg potahované tablety

2.    KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje ethinylestradiolum 0,03 mg a drospirenonum 3 mg. Pomocná látka se známým účinkem: 62 mg monohydrátu laktózy

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta.

Žluté, kulaté potahované tablety o průměru 5,7 mm.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1.    Terapeutické indikace

Perorální kontracepce.

4.2.    Dávkování a způsob podání

Způsob podání

Perorální podání

Jak užívat přípravek Baradly

Tablety se užívají každý den přibližně ve stejnou dobu a zapijí se podle potřeby tekutinou. Užívají se v pořadí, které je uvedeno na blistru. Během 21 po sobě následujících dnů se užívá jedna tableta denně. Užívání dalšího nového balení se zahajuje po sedmidenním intervalu bez užívání tablet, během kterého zpravidla nastane krvácení z vysazení. Krvácení se objeví obvykle 2-3 dny po užití poslední tablety a nemusí být před zahájením užívání dalšího balení ukončeno.

Jak zahájit užívání přípravku Baradly

Nepředcházelo-li užívání hormonální kontracepce (v předchozím měsíci)

Užívání tablet se zahájí první den přirozeného cyklu ženy (tzn. první den aktuálního menstruačního krvácení).

Přechod z jiného kombinovaného hormonálního kontraceptiva (kombinované perorální kontraceptivum / KHK), vaginálního kroužku nebo transdermální náplasti

Žena má užívání přípravku Baradly zahájit nejlépe hned následující den po užití poslední aktivní tablety (poslední tableta obsahující léčivé látky) předchozího kombinovaného perorálního kontraceptiva, nejpozději však následující den po obvyklém intervalu bez užívání tablet nebo období užívání placebových tablet předchozí KHK. V případě vaginálního kroužku nebo transdermální náplasti má žena začít užívat přípravek Baradly nejlépe v den jejich odstranění a nejpozději v den, kdy má dojít k další aplikaci.

Přechod z kontracepční metody obsahující pouze progestagen (minipilulka, injekce, implantát) nebo z nitroděložního systému uvolňujícího progestagen (IUS)

Žena může být z minipilulky převedena kdykoliv (u implantátu nebo IUS v den jejich vyjmutí, u injekcí v den, kdy má být aplikována další injekce), ve všech těchto případech je však třeba po dobu prvních 7 dnů užívání tablet doporučit navíc bariérovou metodu kontracepce.

Užívání po potratu v prvním trimestru

Žena může zahájit užívání okamžitě. Pokud tak učiní, další kontracepční opatření nepotřebuje.

Užívání po porodu nebo potratu ve druhém trimestru

Ženě je třeba doporučit, aby užívání zahájila mezi 21. až 28. dnem po porodu nebo potratu ve druhém trimestru.

Pokud zahájí užívání později, je třeba doporučit, aby po dobu prvních 7 dnů užívání tablet použila navíc bariérovou metodu kontracepce. Pokud však již došlo k pohlavnímu styku dříve, je před aktuálním zahájením užívání KHK nutno vyloučit těhotenství anebo žena musí vyčkat na první menstruační krvácení.

Kojící ženy viz bod 4.6.

Postup při vynechání tablet

Pokud se užití tablety opozdí méně než o 12 hodin, kontracepční ochrana není narušena. Žena musí užít tabletu okamžitě, jakmile si chybu uvědomí a další tabletu pak užije v obvyklou dobu.

Je-li užití tablety opožděno o více než o 12 hodin, kontracepční ochrana může být snížena. Další opatření se mohou řídit následujícími základními pravidly:

1)    užívání tablet nesmí být přerušeno nikdy na dobu delší 7 dnů.

2)    pro dosažení odpovídající suprese hypotalamo-hypofýzo-ovariální osy je zapotřebí 7 dnů nepřerušeného užívání tablet.

V    souladu s těmito pravidly lze pro běžnou praxi poskytnout následující doporučení:

1.    týden

Uživatelka musí užít poslední vynechanou tabletu okamžitě, jakmile si chybu uvědomí, i kdyby to znamenalo užití dvou tablet současně. Poté pokračuje v užívání tablet v obvyklou dobu. Navíc je třeba v následujících 7 dnech používat ještě bariérovou metodu kontracepce jako např. kondom. Pokud v předchozích 7 dnech došlo k pohlavnímu styku, je třeba předpokládat možnost otěhotnění. Čím více tablet bylo vynecháno a čím blíže byly tyto tablety k pravidelnému intervalu bez užívání tablet, tím je riziko otěhotnění vyšší.

2.    týden

Uživatelka musí poslední vynechanou tabletu užít okamžitě, jakmile si chybu uvědomí, i kdyby to znamenalo užití dvou tablet současně. Poté pokračuje v užívání tablet v obvyklou dobu. Pokud žena užívala tablety pravidelně po dobu 7 dnů před první vynechanou tabletou, další kontracepční opatření nejsou nutná. Není-li tomu tak, nebo vynechala-li žena více než 1 tabletu, je třeba doporučit zvláštní kontracepční opatření po dobu 7 dnů.

3.    týden

Vzhledem k nadcházejícímu intervalu bez užívání tablet je zvýšené nebezpečí snížení spolehlivosti kontracepce. Přesto však úpravou schématu užívání lze snížení kontracepční ochrany předejít. Bude-li se pacientka řídit některým z následujících možných dvou postupů, není použití dalších kontracepčních opatření třeba za předpokladu, že po dobu 7 dnů předcházejících vynechání první tablety užila všechny tablety správně. Není-li tomu tak, musí žena zvolit první z následujících dvou možností a použít dodatečná kontracepční opatření po dobu 7 dnů.

1.    Uživatelka musí poslední vynechanou tabletu užít okamžitě, jakmile si chybu uvědomí, i kdyby to znamenalo užití dvou tablet současně. Poté pokračuje v užívání tablet v obvyklou dobu. Následující blistr z balení musí být zahájen okamžitě po využívání předchozího, tzn., mezi baleními nenastane žádná přestávka. Krvácení z vysazení se pravděpodobně dostaví až po využívání druhého balení. Během užívání tablet však může dojít ke špinění nebo intermenstruačnímu krvácení.

2.    Ženě lze též poradit, aby užívání tablet ze stávajícího balení přerušila. Tím vznikne okamžitě interval 7 dnů bez užívání tablet včetně dnů, kdy byly tablety vynechány, a následuje užívání z dalšího balení blistru.

Pokud žena zapomene tablety užít a následné krvácení z vysazení se v prvním normálním intervalu bez užívání tablet nedostaví, je třeba myslet na otěhotnění.

Postup v případě gastrointestinálních obtíží

V    případě závažných gastrointestinálních obtíží (tj. zvracení nebo průjmu) nemusí dojít k úplnému vstřebání léčivých látek a je třeba dalších kontracepčních opatření. Dojde-li během 3-4 hodin od užití účinné tablety ke zvracení, je třeba co nejdříve užít novou (náhradní) tabletu. Novou tabletu je třeba, pokud možno, užít do 12 hodin od obvyklého času užití. Pokud uplynulo více než 12 hodin, lze se řídit postupem při vynechání tablety uvedeném v bodě 4.2 "Postup při vynechání tablet". Pokud žena nechce obvyklý způsob užívání tablet měnit, musí potřebnou/é tabletu/y navíc vzít z dalšího blistru.

Jak posunout (oddálit) krvácení

Přeje-li si žena oddálit periodu, musí v užívání tablet z dalšího balení přípravku Baradly pokračovat bez obvyklé přestávky. Tak lze dle potřeby pokračovat až do využívání i druhého balení. Během této doby může žena pozorovat intermenstruační krvácení nebo špinění. Po obvyklém sedmidenním intervalu bez užívání tablet žena v dalším pravidelném užívání přípravku Baradly pokračuje dle schématu.

Pokud žena potřebuje periodu posunout na jiné dny týdne, než na které vychází dle stávajícího schématu, může nejbližší období bez užívání zkrátit o počet dní, kolik třeba. Čím kratší bude interval, tím vyšší je riziko, že pravidelné krvácení neproběhne a nastane pouze špinění či intermenstruační krvácení během užívání následujícího blistru (podobně jako při oddálení periody).

4.3. Kontraindikace

Kombinovaná hormonální kontracepce (KHK) se nemá užívat u následujících stavů. Pokud se některý z těchto stavů v průběhu užívání kombinovaného perorálního kontraceptiva objeví poprvé, užívání přípravku je třeba okamžitě ukončit.

•    aktuální venózní trombóza, nebo její výskyt v anamnéze (hluboká žilní trombóza, plicní embolie)

•    aktuální arteriální trombóza, nebo její výskyt v anamnéze (např. infarkt myokardu) nebo prodromální stádia (např. angina pectoris a tranzitorní ischemická ataka)

•    aktuální cerebrovaskulární příhoda, nebo její výskyt v anamnéze

•    výskyt závažných nebo mnohočetných rizikových faktorů arteriální trombózy

•    diabetes mellitus s cévními příznaky

•    těžká hypertenze

•    těžká dyslipoproteinemie

•    známá hereditární nebo získaná predispozice vzniku venózní nebo arteriální trombózy, jako jsou APC-rezistence, deficit antitrombinu III, deficit proteinu C, deficit proteinu S, hyperhomocysteinemie a antifosfolipidové protilátky (antikardiolipinové protilátky a lupus anticoagulans)

•    aktuální výskyt závažného jaterního onemocnění, nebo takové onemocnění v anamnéze až do normalizace hodnot jaterních funkcí

•    těžká renální insuficience nebo akutní selhání ledvin

•    výskyt jaterních nádorů, nebo anamnéza jejich výskytu (benigní nebo maligní)

•    aktuální výskyt nebo podezření na výskyt pohlavními steroidy ovlivnitelných malignit (tj. malignit pohlavních orgánů nebo prsů)

•    nediagnostikovaná příčina vaginálního krvácení

•    migréna s ložiskovými neurologickými příznaky v anamnéze

• hypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoli z pomocných látek uvedených v bodu 6.1

4.4. Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Upozornění

Pokud jsou přítomny jakékoli stavy nebo rizikové faktory uvedené níže, musí být vhodnost podání KHK s ženou prodiskutována dříve, než se žena rozhodne pro její užívání.

V případě zhoršení nebo prvního výskytu kteréhokoli z těchto stavů nebo rizikových faktorů, má být ženě doporučeno vyhledat svého lékaře, který určí, zda má být užívání KHK ukončeno.

Cévní poruchy

Užívání jakékoli kombinované hormonální kontracepce (KHK) zvyšuje ve srovnání s jejím neužíváním riziko žilního tromboembolismu (VTE). Zvýšené riziko VTE je nejvyšší v prvním roce užívání KHK, anebo pokud je KHK opětovně zahájena po prodlevě v užívání trvající 4 týdny nebo déle.

Epidemiologické studie ukázaly, že incidence VTE u žen bez známých rizikových faktorů pro VTE, které užívají nízké dávky estrogenu (<50 pg ethinylestradiolu) v kombinované hormonální kontracepci sahala od cca 20 případů na 100 000 žen/rok (pro KHK obsahující levonorgestrel) do 40 případů na 100 000 žen/rok (pro KHK obsahující desogestrel/gestoden). Je to srovnatelné s 5 až 10 případy na 100 000 žen/rok u žen neužívajících KHK a 60 případů na 100 000 těhotenství. VTE je v 1 až 2% fatální.

Epidemiologické studie ukázaly, že riziko VTE pro KHK obsahující drospirenon je vyšší než pro KHK obsahující levonorgestrel (tzv. kontraceptiva druhé generace) a může být srovnatelné riziku pro KHK obsahující desogestrel/gestoden (tzv. kontraceptiva třetí generace).

Epidemiologické studie rovněž spojovaly užívání kombinované hormonální kontracepce se zvýšeným rizikem arteriálního (infarkt myokardu, tranzitorní ischemická ataka) tromboembolismu.

Neobyčejně vzácně byl výskyt trombózy u uživatelek kontracepčních pilulek zjištěn v dalších cévách, např. jaterních, mesenterických, renálních cerebrálních nebo retinálních vénách a arteriích. Není shoda, zda je výskyt těchto příhod sdružen s užíváním hormonální kontracepce.

Příznaky venózních nebo arteriálních trombotických příhod nebo příhod cerebrovaskulárních mohou zahrnovat:

•    neobvyklou jednostrannou bolest a/nebo otok dolní končetiny

•    náhle vzniklou silnou bolest na hrudi s vyzařováním nebo bez vyzařování do levé paže

•    náhle vzniklou dušnost

•    náhle vzniklý kašel

•    jakoukoli neobvyklou, silnou, protrahovanou bolest hlavy

•    náhle vzniklou částečnou nebo úplnou ztrátu zraku

•    diplopii

•    nezřetelnou řeč nebo afázii

•    vertigo

•    mdloby s výskytem či bez ložiskových záchvatů

•    slabost nebo zřetelně vyjádřenou necitlivost náhle postihující jednu stranu nebo část těla

•    motorické poruchy

•    „akutní břicho"

Riziko komplikací venózního tromboembolismu se u uživatelek KHK zvyšuje s:

•    vyšším věkem

•    pozitivní rodinnou anamnézou (venózní tromboembolismus u sourozenců nebo rodičů v relativně mladším věku v anamnéze). Pokud se předpokládá hereditární predispozice, má být žena odeslána ke konzultaci specialistou ještě před rozhodnutím o jakémkoli užívání KHK

•    prodlouženou imobilizací, velkým chirurgickým zákrokem, jakýmkoli chirurgickým výkonem na dolních končetinách nebo závažným poraněním. V těchto případech se doporučuje vysazení pilulky (u plánovaného chirurgického zákroku nejméně čtyři týdny předem) a její užívání neobnovit dříve než dva týdny po plné mobilizaci. Pokud nebyly pilulky vysazeny předem, je třeba zvážit antitrombotickou léčbu

•    obezitou (BMI vyšší než 30 kg/m2)

•    nepanuje shoda, pokud se týká možné úlohy křečových žil a povrchové tromboflebitidy na rozvoj a progresi venózní trombózy

Riziko komplikací arteriálního tromboembolismu nebo cerebrovaskulárních příhod se u uživatelek KHK zvyšuje s:

•    vyšším věkem

•    kouřením (ženám starším 35 let se důrazně doporučuje nekouřit, pokud chtějí užívat KHK)

•    dyslipoproteinemií

•    hypertenzí

•    obezitou (BMI vyšší než 30 kg/m2)

•    pozitivní rodinnou anamnézou (arteriální tromboembolismus u sourozenců nebo rodičů v relativně mladším věku v anamnéze). Pokud se předpokládá hereditární predispozice, má být žena odeslána ke konzultaci specialistou ještě před rozhodnutím o jakémkoli užívání KHK

•    chlopenní srdeční vadou

•    fibrilací síní

Výskyt jediného závažného rizikového faktoru nebo mnohočetných rizikových faktorů pro venózní či arteriální onemocnění může rovněž představovat kontraindikaci. V úvahu je třeba brát též možnosti antikoagulační terapie. Uživatelkám KHK musí být výslovně zdůrazněno, aby vyhledaly svého lékaře v případech možných příznaků trombózy. Ve všech případech podezření nebo potvrzení trombózy, musí být kHk vysazena. Náležitá alternativní kontracepce musí být iniciována vzhledem k teratogenitě antikoagulační léčby (kumarin).

V    úvahu je třeba brát zvýšené riziko tromboembolismu v období puerperia (viz část „Těhotenství a kojení", bod 4.6)

Další zdravotní stavy, které byly sdružovány s nežádoucími vaskulárními příznaky, zahrnují diabetes mellitus, systémový lupus erythematosus, hemolyticko-uremický syndrom a chronické zánětlivé onemocnění střeva (Crohnova choroba nebo ulcerózní kolitida) a srpkovitou anémii.

Zvýšení četnosti a závažnosti migrén v průběhu užívání KHK (které může být předzvěstí cerebrovaskulární příhody) může být důvodem pro okamžité vysazení KHK.

Nádory

V    některých epidemiologických studiích bylo, při dlouhodobém užívání KHK (déle než 5 let), hlášeno zvýšení rizika karcinomu děložního čípku; stále však pokračují spory, do jaké míry souvisí tento výsledek s dalšími zjištěnými faktory v oblasti sexuálního chování a jinými faktory, jako například výskytem lidského papilloma viru (HPV).

Meta-analýza 54 epidemiologických studií hovoří o lehce vyšším relativním riziku (RR = 1,24) diagnózy karcinomu prsu u žen, které aktuálně užívají KHK. Toto zvýšené riziko během 10 let po ukončení užívání KHK postupně klesá. Protože karcinom prsu je u žen do 40 let vzácný, je zvýšený počet diagnostikovaných případů u současných a dřívějších uživatelek KHK ve vztahu k celkovému riziku onemocnění malý. Tyto studie nepřináší důkazy o příčinném vztahu. Zjištěný trend vyššího rizika může být způsoben časnější diagnostikou nádoru u uživatelek KHK, biologickými účinky KHK či kombinací obou faktorů. Karcinom prsu diagnostikovaný u současných nebo minulých uživatelek bývá klinicky méně pokročilý než karcinom u žen, které KHK nikdy neužívaly.

Ve vzácných případech byly u uživatelek KHK diagnostikovány benigní jaterní tumory a ještě vzácněji maligní jaterní tumory. V ojedinělých případech vedly tyto tumory k život ohrožujícímu nitrobřišnímu krvácení. Objeví-li se u žen užívajících KHK silná bolest v nadbřišku, zvětšení jater nebo známky nitrobřišního krvácení, je v rámci diferenciální diagnózy třeba vzít v úvahu možnost nádoru jater.

Při užívání vysokodávkové KHK (50 |jg ethinylestradiolu) je riziko karcinomu endometria a ovarií nižší. Zda to platí i pro nízkodávkovou KHK, musí být ještě potvrzeno.

Další stavy

Progestagenní složka přípravku Baradly je antagonistou aldosteronu vykazující draslík šetřící vlastnosti. Ve většině případů se neočekává zvýšení hladin draslíku. Avšak v klinické studii u některých pacientek s mírným nebo středně těžkým poškozením ledvin a současným užíváním draslík šetřících léčivých přípravků došlo v průběhu užívání drospirenonu k mírnému, ale nikoli významnému zvýšení hladin draslíku v séru. Doporučujeme proto u pacientek s renální nedostatečností a dříve zjištěnou sérovou koncentrací draslíku v horní části referenčního rozsahu sérové koncentrace draslíku kontrolovat během prvního užívacího cyklu, zvláště pak při současném podávání draslík šetřících přípravků. Viz též bod 4.5.

Ženy s hypertriglyceridemií či rodinnou anamnézou hypertriglyceridemie mohou mít při užívání KHK vyšší riziko pankreatitidy.

Přestože u řady žen užívajících KHK bylo hlášeno mírné zvýšení krevního tlaku, závažný klinický vzestup je vzácný. Pouze v těchto vzácných případech je odůvodněno okamžité vysazení KHK. Pokud se při užití KHK u již dříve existující hypertenze objeví konstantně zvýšené hodnoty nebo významný vzestup krevního tlaku, které na antihypertenzní léčbu neodpovídají, je nutno KHK vysadit. Uzná-li lékař za vhodné, je možné KHK opět nasadit, jestliže antihypertenzní terapií lze hodnoty krevního tlaku normalizovat.

Zhoršení nebo první projevy následujících stavů byly nahlášeny v souvislosti s těhotenstvím i užíváním KHK, souvislost s KHK však nebyla prokázána: žloutenka a/nebo svědění související s cholestázou, žlučové kameny, porfyrie, systémový lupus erythematosus, hemolyticko-uremický syndrom, Sydenhamova chorea, herpes gestationis, ztráta sluchu vyvolaná otosklerózou.

U žen s vrozeným angioedémem mohou exogenní estrogeny indukovat nebo zhoršit příznaky angioedému.

Přerušení užívání KHK může být při akutních a chronických poruchách jaterních funkcí nevyhnutelné, až dokud se markéry jaterních funkcí nevrátí k normě. Přerušení užívání KHK vyžadují též recidiva cholestatické žloutenky nebo s cholestázou souvisejícího pruritu, které se objevily poprvé v těhotenství anebo během dřívějšího užívání pohlavních steroidů.

Přestože KHK mohou mít vliv na periferní inzulínovou rezistenci a glukózovou toleranci, neexistují důkazy, že u diabetiček užívajících nízkodávková KHK (< 0,05 mg ethinylestradiolu) je nutné změnit terapeutický režim pro diabetes. V každém případě však diabetičky užívající KHK musí být pečlivě sledovány, zvláště na samotném začátku užívání KHK.

V souvislosti s užíváním KHK bylo hlášeno zhoršení případů endogenních depresí, epilepsie, Crohnovy choroby a ulcerózní kolitidy.

Může se též objevit chloasma, zvláště u žen s anamnézou chloasma gravidarum. Ženy se sklony k tvorbě chloasmy se mají během užívání KHK vyhýbat expozici slunečního a ultrafialového záření.

Jedna tableta tohoto léčivého přípravku obsahuje 62 mg laktózy. Pacientky se vzácnými dědičnými problémy intolerance galaktózy, vrozeným deficitem laktázy nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy, které jsou na bezlaktózové dietě, nesmí tento přípravek užívat.

Lékařské vyšetření / sledování

Před nasazením nebo znovu nasazením přípravku Baradly má být odebrána kompletní anamnéza (včetně rodinné anamnézy) a musí být vyloučeno těhotenství. Má se změřit krevní tlak a má být provedeno tělesné vyšetření se zvážením kontraindikací (viz bod 4.3) a upozornění (viz bod 4.4).

Žena má být rovněž upozorněna, aby pečlivě četla příbalovou informaci pro uživatelky a aby dodržovala v něm uvedené instrukce. Frekvence a povaha vyšetření mají být založeny na doporučených postupech a upraveny podle individuálních potřeb každé ženy.

Ženy mají být informovány, že perorální kontracepce nechrání před HIV infekcí (AIDS) a dalšími pohlavním stykem přenosnými chorobami.

Snížení účinnosti

Účinnost KHK může být snížena v případě vynechání tablet (viz bod 4.2), v případě gastrointestinálních poruch (viz bod 4.2), anebo při současném užívání dalších léků (viz bod 4.5).

Snížení kontroly cyklu

Při užívání všech kombinovaných perorálních kontraceptiv (KHK) může dojít k nepravidelnému krvácení (špinění či intermenstruačnímu krvácení), zvláště během prvních měsíců užívání. Z toho důvodu má hledání příčin nepravidelného krvácení smysl až po adaptačním intervalu přibližně tří cyklů užívání.

Pokud nepravidelnosti v krvácení trvají či se vyskytnou po dosud pravidelných cyklech, je třeba vzít v úvahu jiné než hormonální příčiny a provést odpovídající diagnostická vyšetření k vyloučení malignit a těhotenství. Ty mohou zahrnovat též kyretáž.

U některých žen nemusí dojít během placebového období ke krvácení. Pokud však byly tablety užívány podle pokynů popsaných v bodě 4.2, je nepravděpodobné, že je žena těhotná. Pokud však KHK nebyly před absencí prvního pravidelného krvácení užívány dle pokynů, či pokud dojde k vynechání dvou krvácení po sobě, musí být před dalším užíváním přípravku vyloučeno těhotenství.

4.5.    Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Poznámka: aby byly možné interakce zjištěny, je třeba prostudovat příbalové informace všech současně užívaných léků.

Vliv jiných léčivých přípravků na přípravek Baradly

Interakce mezi perorálními kontraceptivy a jinými léčivými přípravky mohou vést k intermenstruačnímu krvácení nebo k selhání kontracepce. V literatuře byly popsány následující interakce.

Jaterní metabolismus:

Interakce se mohou objevit s léky, které indukují mikrozomální enzymy, což může vyvolat zvýšení clearance pohlavních hormonů (např. po fenytoinu, barbiturátech, primidonu, karbamazepinu, rifampicinu, bosentanu a lécích na HIV infekci (např. ritonaviru, nevirapinu) a zřejmě též oxkarbazepinu, topiramatu, felbamatu, griseofulvinu a přípravcích obsahujících třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum)). Maximální enzymatická indukce nastane obvykle asi za 10 dní, ale může přetrvávat až 4 týdny po ukončení léčby.

Interference s enterohepatální cirkulací

Selhání kontracepce je uváděno též při užívání antibiotik, jako jsou například peniciliny a tetracykliny. Mechanismus tohoto účinku nebyl objasněn.

Vedení

Ženy s krátkodobou léčbou některým z výše uvedených skupin přípravků nebo jednotlivými léčivými látkami (látkami indukujícími jaterní enzymy) kromě rifampicinu, mají přechodně k užívání KHK používat ještě bariérovou metodu kontracepce po dobu této léčby a dalších 7 dní po jejím ukončení.

Ženy užívající rifampicin mají k užívání COC používat bariérovou metodu kontracepce po vlastní dobu léčby rifampicinem a dalších 28 dnů po jejím ukončení.

Ženám, které dlouhodobě užívají léčivé látky indukující jaterní enzymy, se doporučuje jiná spolehlivá, nehormonální metoda kontracepce.

Ženy léčené antibiotiky (s výjimkou rifampicinu, viz výše) mají bariérovou metodu kontracepce používat ještě 7 dní po ukončení léčby.

Pokud zasáhne současné užívání léčivých přípravků ještě do období po využívání všech tablet KHK z aktuálního balení, má být okamžitě zahájeno další balení KHK, a to bez obvyklého intervalu bez užívání.

Hlavní metabolity drospirenonu v lidské plazmě jsou generovány mimo systém cytochromu P450. Je proto nepravděpodobné, že by inhibitory tohoto enzymatického systému ovlivňovaly metabolismus drospirenonu.

Vliv přípravku Baradly na další léčivé přípravky

Perorální kontraceptiva mohou ovlivnit metabolismus jiných léčivých látek. Jejich plazmatické a tkáňové koncentrace mohou jednak zvyšovat (např. u cyklosporinu), jednak snižovat (např. u lamotriginu).

Na základě in vitro inhibičních studií a in vivo studií interakcí na dobrovolnicích užívajících jako substrát omeprazol, simvastatin a midazolam, se ukázalo, že interakce drospirenonu v dávkách 3 mg jsou s metabolismem dalších léčivých látek nepravděpodobné.

Ostatní interakce

U pacientek, které netrpí renální nedostatečností, nemělo současné užívání drospirenonu a ACE inhibitorů anebo nesteroidních protizánětlivých léků (NSAIDs) významný vliv na hladiny sérového draslíku. Současné užívání přípravku Baradly s antagonisty aldosteronu anebo draslík šetřícími diuretiky však nebylo ověřeno. V tomto případě mají být v průběhu prvního cyklu léčby hladiny draslíku v séru kontrolovány. Viz též bod 4.4.

Laboratorní vyšetření

Užívání kontracepčních steroidů může ovlivnit výsledky některých laboratorních testů, včetně biochemických parametrů zkoušek jaterních, tyreoidálních, adrenálních a renálních funkcí; hodnot plazmatických (vazebných) bílkovin např. transkortinu (CBG) a lipid / lipoproteinové frakce; hodnot parametrů metabolismu glycidů, a parametrů koagulace a fibrinolýzy. Změny zůstanou obvykle v rozmezí normálních laboratorních hodnot. Drospirenon vyvolá indukcí své mírné antimineralokortikoidní aktivity zvýšení plazmatické aktivity reninu a plazmatického aldosteronu.

4.6.    Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Přípravek Baradly není během těhotenství indikován.

Pokud dojde v průběhu užívání přípravku Baradly k otěhotnění, jeho další užívání má být ihned ukončeno. Rozsáhlé epidemiologické studie však zvýšené riziko vrozených vad u dětí narozených ženám užívajícím KHK před otěhotněním, ani teratogenní vliv KHK neúmyslně užívaných v časném těhotenství nezaznamenaly.

Studie na zvířatech ukázaly nežádoucí účinky v průběhu březosti a laktace (viz bod 5.3). Na základě těchto údajů získaných na zvířatech nelze vyloučit nežádoucí hormonální účinky léčivých látek. Všeobecné zkušenosti s užíváním KHK během těhotenství však žádný konkrétní nežádoucí účinek u člověka neprokázaly.

Údaje týkající se užívání přípravku Baradly v průběhu těhotenství jsou příliš omezené, aby bylo možno činit závěry týkající se negativního účinku na těhotenství, zdraví plodu nebo novorozence. Žádná relevantní epidemiologická data nejsou dosud k dispozici.

Kojení

Kojení může být kombinovanými perorálními kontraceptivy ovlivněno, jelikož může snížit množství a ovlivnit složení mateřského mléka. Užívání perorálních kontraceptiv nelze tedy obecně doporučit, dokud kojící matka dítě neodstavila. Malá množství kontracepčních steroidů a/nebo jejich metabolitů mohou být při jejich užívání vylučována do mateřského mléka. Tato množství mohou mít na dítě vliv.

4.7.    Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinky na schopnosti řídit a užívat stroje nebyly provedeny. Žádné účinky na schopnosti řídit vozidlo nebo obsluhovat stroje nebyly u uživatelek KHK pozorovány.

4.8.    Nežádoucí účinky

Nejzávažnější nežádoucí účinky spojené s užíváním kombinovaných perorálních kontraceptiv (KHK) jsou uvedeny v bodě 4.4.

Následující nežádoucí účinky byly popsány během užívání přípravku Baradly:

třídy orgánových systémů podle databáze MedDRA

frekvence nežádoucích reakcí

časté > 1/100 až < 1/10

méně časté > 1/1 000 až < 1/100

vzácné > 1/10 000 až < 1/1 000

Poruchy imunitního systému

hypersenzitivita, astma

Psychiatrické poruchy

depresivní nálada

Poruchy nervového systému

bolesti hlavy

Poruchy ucha a labyrintu

hypacusis

Cévní poruchy

migréna

hypertenze, hypotenze

tromboembolismus

Gastrointestinální poruchy

nauzea

zvracení, průjem

Poruchy kůže a podkožní tkáně

akné, ekzém, pruritus (svědění), alopecie

erythema nodosum, erythema multiforme

Poruchy reprodukčního systému a prsu

poruchy menstruace, intermenstruační krvácení, bolest prsů, vyšší citlivost prsů, leukorea, vaginální moniliáza

zvětšení prsů, změny libida, vaginitida

sekrece z prsů

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

retence tekutin, změny tělesné hmotnosti

Následující závažné nežádoucí účinky byly pozorovány u žen užívajících KHK, podrobněji jsou popsány v bodu 4.4 „Upozornění a opatření":

•    venózní tromboembolická    choroba

•    arteriální tromboembolická choroba

•    hypertenze;

•    nádory jater;

•    výskyt nebo zhoršení stavů, kde souvislost s KHK není zcela jasná: Crohnova choroba, ulcerózní kolitida, epilepsie, děložní myomy, porfyrie, systémový lupus erythematosus, herpes gestationis, Sydenhamova chorea, hemolyticko-uremický syndrom, cholestatická žloutenka;

•    chloasma;

•    akutní nebo chronické poruchy funkce jater mohou vyžadovat přerušení užívání KHK, dokud se hodnoty markérů jaterní funkcí nevrátí k normě.

•    u žen s vrozeným angioedémem mohou exogenně podávané estrogeny indukovat či zhoršit příznaky angioedému.

U uživatelek perorální kontracepce je nepatrně vyšší četnost diagnózy rakoviny prsu. Protože rakovina prsu je u žen mladších 40 let vzácná, počet dodatečných případů je ve vztahu k celkovému riziku rakoviny prsu malý. Kauzální vztah ke kombinovaným perorálním kontraceptivům není znám. Další informace viz body 4.3 a 4.4.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48, 100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9. Předávkování

S předávkováním přípravkem Baradly nejsou dosud žádné zkušenosti. Na základě zkušeností s ostatními kombinovanými perorálními kontraceptivy se v tomto případě mohou objevit tyto příznaky: nauzea, zvracení a u mladých dívek slabé vaginální krvácení. Antidotum neexistuje a další léčba má být symptomatická.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1.    Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: hormonální kontraceptiva k systémovému použití; gestageny a estrogeny, fixní kombinace. ATC kód: G03AA12.

Pearl index selhání metody: 0,09 (horní hranice 95% intervalu spolehlivosti: 0,32).

Celkový Pearl index (selhání metody + selhání pacientky): 0,57 (horní hranice 95% intervalu spolehlivosti: 0,90).

Kontracepční účinek přípravku Baradly je založený na spolupůsobení různých faktorů. Z nich nejdůležitější jsou inhibice ovulace a změny endometria.

Přípravek Baradly je kombinované perorální kontraceptivum obsahující ethinylestradiol a gestagen drospirenon. V terapeutických dávkách má drospirenon též antiandrogenní a mírné antimineralokortikoidní vlastnosti. Nemá estrogenní, glukokortikoidní ani antiglukokortikoidní aktivitu. Tím se farmakologický profil drospirenonu výrazně podobá přirozenému hormonu progesteronu.

Z klinických studií vyplynulo, že mírné antimineralokortikoidní vlastnosti přípravku Baradly vedou k jeho mírnému antimineralokortikoidnímu účinku.

5.2.    Farmakokinetické vlastnosti

Drospirenon

Absorpce

Perorálně podaný drospirenon je rychle a téměř úplně absorbován. Maximální koncentrace substance v séru - asi 38 ng/ml - je dosaženo za asi 1-2 hodiny po jednorázovém podání. Biologická dostupnost je 76-85%. Na biologickou dostupnost drospirenonu nemá současné požití potravy žádný vliv.

Distribuce

Po perorálním podání klesá sérová hladina drospirenonu s konečným poločasem 31 hodin. Drospirenon je vázán na sérový albumin, není však vázán na pohlavní hormony vážící globulin (SHBG) ani na kortikosteroidy vážící globulin (CBG). Pouze 3-5% celkové sérové koncentrace účinné látky je přítomno ve formě volného steroidu. Ethinylestradiolem indukované zvýšení SHBG vazbu drospirenonu na sérové proteiny neovlivňuje. Průměrný distribuční objem drospirenonu je 3,7 ±1,2 l/kg.

Biotransformace

Drospirenon je po perorálním podání z velké části metabolizován. Nejdůležitějšími metabolity v plazmě jsou kyselá forma drospirenonu vzniklá otevřením laktonového kruhu a 4,5-dihydro-drospirenon-3-sulfát; které oba vznikají bez účasti systému P450. Drospirenon je nepatrně metabolizován cytochromem P450 3A4, in vitro vykázal schopnost inhibovat tento enzym a dále též cytochrom P450 1A1, cytochrom P450 2C9 a cytochrom P450 2C19.

Eliminace

Rychlost metabolické clearance drospirenonu ze séra je 1,5 ± 0,2 ml/min/kg. Drospirenon je jen ve stopovém množství vylučován v nezměněné formě. Metabolity drospirenonu jsou vylučovány stolicí a močí v poměru 1,2 až 1,4. Poločas vylučování metabolitů močí a stolicí je asi 40 hodin.

Rovnovážný stav

V průběhu léčebného cyklu je maximální rovnovážné koncentrace drospirenonu, kolem 70 ng/ml, dosaženo asi po 8 dnech léčby. Hladiny drospirenonu se kumulují přibližně faktorem 3 následkem poměru konečného poločasu a dávkovacího intervalu.

Zvláštní skupiny pacientů

Vliv poruchy funkce ledvin

Hladiny rovnovážného stavu drospirenonu byly u žen s mírnou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu CL„ 50-80 ml/min) srovnatelné s hladinami u žen s normální funkcí ledvin. U žen se středně závažnou poruchou funkce ledvin (ClCT 30-50 ml/min) byly hladiny drospirenonu v průměru o 37% vyšší ve srovnání s hladinami u žen s normální funkcí ledvin. Podávání drospirenonu ženám s mírnou až středně těžkou poruchou funkce ledvin bylo též dobře tolerováno. Podávání drospirenonu neprokázalo žádný klinicky významný účinek na hladiny draslíku v séru.

Vliv poruchy funkce jater

U dobrovolnic se středně závažnou poruchou funkce jater byl po jednorázovém podání pozorován asi 50% pokles perorální clearance oproti ženám s normální funkcí jater. Pozorovaný pokles clearance drospirenonu u dobrovolnic se středně závažnou poruchou funkce jater ve srovnání se zdravými ženami se jako očividný rozdíl hladin draslíku v séru neprojevil. Dokonce ani při diabetu a současné léčbě spironolaktonem (dvou faktorů predisponujících u pacientek k hyperkalémii), nebyl vzestup hladin draslíku nad hranici normálních hodnot pozorován. V souhrnu lze konstatovat, že u pacientek s mírnou anebo středně závažnou poruchou funkce jater (Child-Pugh B) byl drospirenon dobře tolerován.

Etnické skupiny

Mezi bělošskými a japonskými ženami nebyly ve farmakokinetice drospirenonu či ethinylestradiolu pozorovány žádné klinicky relevantní rozdíly.

Ethinylestradiol

Absorpce

Perorálně podaný ethinylestradiol je rychle a kompletně absorbován. Nejvyšší sérové koncentrace, okolo 100 pg/ml, je dosaženo po jednorázové perorální dávce 30 pg během 1-2 hodin. Ethinylestradiol je během prvního průchodu játry extenzivně metabolizován; což má za následek velkou inter-individuální variabilitu. Absolutní biologická dostupnost je asi 45%.

Distribuce

Distribuční objem ethinylestradiolu byl stanoven asi na 5 l/kg a vazba na bílkoviny plazmy je asi 98%. Ethinylestradiol indukuje syntézu SHBG a CBG v játrech. Během podávání 30 pg ethinylestradiolu se plazmatické koncentrace SHBG zvyšují z původních 70 na asi 350 nmol/L. Ethinylestradiol přechází v malém množství do mateřského mléka (0,02% dávky).

Biotransformace

Ethinylestradiol je kompletně metabolizován (metabolická clearance ethinylestradiolu je kolem 5 ml/min/kg). Eliminace

Ethinylestradiol není ve významnějším množství vylučován v nezměněné formě. Metabolity ethinylestradiolu jsou vylučovány močí a žlučí v poměru 4:6. Poločas exkrece metabolitů je asi 1 den. Poločas eliminace je 20 hodin.

Rovnovážný stav

Rovnovážného stavu je dosaženo v průběhu druhé poloviny léčebného cyklu a sérové hladiny ethinylestradiolu se kumulují faktorem 1,4 až 2,1.

5.3. Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

U laboratorních zvířat byly účinky drospirenonu a ethinylestradiolu omezeny na ty, které jsou spojeny s jejich známým farmakologickým působením. Zvláště studie reprodukční toxicity u zvířat odhalily embryotoxické a fetotoxické účinky, které jsou považovány za druhově specifické. Při expozici drospirenonem v dávkách vyšších, než jaké jsou podávány u přípravku Baradly, byly pozorovány účinky na diferenciaci pohlaví plodů potkanů, avšak nikoli plodů opic.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1. Seznam pomocných látek

Jádro tablety:

Monohydrát laktózy, kukuřičný škrob, předbobtnalý kukuřičný škrob, krospovidon typ B, povidon K-30 (E1201), polysorbát 80 (E433), magnesium-stearát (E470b)

Potahová vrstva:

částečně hydrolyzovaný polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E171), makrogol 3350, mastek (E553b), žlutý oxid železitý (E172)

6.2.    Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3.    Doba použitelnosti

3 roky.

6.4.    Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 30°C.

6.5.    Druh obalu a obsah balení

Čirý až slabě neprůhledný PVC/PVDC/Al blistr.

Velikosti balení:

1    x 21 potahovaných tablet

2    x 21 potahovaných tablet

3    x 21 potahovaných tablet 6 x 21 potahovaných tablet 13 x 21 potahovaných tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6.    Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.    DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

GENERICON s.r.o.

Anny Letenské 1108/15 120 00 Praha 2 - Vinohrady Česká republika

8.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

17/235/16-C

9.    DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

1.6.2016

10. DATUM REVIZE TEXTU

22.6.2016