Příbalový Leták

Baradly 0,03 Mg/3 Mg Potahované Tablety

Informace pro variantu: Potahovaná Tableta (2x21,0,03mg/3mg), Potahovaná Tableta (6x21,0,03mg/3mg), Potahovaná Tableta (1x21,0,03mg/3mg), Potahovaná Tableta (13x21,0,03mg/3mg), Potahovaná Tableta (3x21,0,03mg/3mg), zobrazit další variantu

sp.zn.sukls162747/2016

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Baradly 0,03 mg/3 mg potahované tablety ethinylestradiolum/drospirenonum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

•    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

•    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

•    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

•    Pokud se u Vás kterýkoli z nežádoucích účinků zvýrazní, nebo se objeví jakékoli nežádoucí účinky, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to svému lékaři či lékárníkovi.


Co naleznete v této příbalové informaci:

1.    Co je přípravek Baradly a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Baradly užívat

3.    Jak se přípravek Baradly užívá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak přípravek Baradly uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1.    CO JE PŘÍPRAVEK BARADLY A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Baradly je kontracepční pilulka a používá se k zabránění otěhotnění.

Každá tableta obsahuje malé množství dvou různých ženských hormonů. Jsou to drospirenon a ethinylestradiol. Kontracepční pilulky obsahující dva hormony se nazývají "kombinované" pilulky.

2.    ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK BARADLY UŽÍVAT

Obecné poznámky

Dříve než budete moci užívat přípravek Baradly, vám Váš lékař položí několik otázek týkajících se osobního zdravotního stavu i zdravotního stavu vašich blízkých příbuzných. Lékař vám také změří krevní tlak a v závislosti od aktuálního osobního stavu může provést některá další vyšetření.

V této příbalové informaci jsou popsány některé situace, kdy máte užívání přípravku Baradly přerušit, nebo za kterých může být spolehlivost přípravku Baradly snížena. V takových případech se máte vyhnout pohlavnímu styku nebo máte použít ještě alternativní, nehormonální kontracepční metodu, například kondom nebo jinou bariérovou metodu. Nespoléhejte na metodu neplodných dnů nebo metodu měření teplot. Tyto metody mohou být nespolehlivé, protože přípravek Baradly ovlivňuje cyklické změny teplot a složení hlenu děložního čípku během menstruačního cyklu.

Přípravek Baradly stejně jako jiná hormonální kontracepce nechrání před HIV infekcí (AIDS) ani před jinými pohlavně přenosnými chorobami.


Kdy neužívat přípravek Baradly

Neužívejte přípravek Baradly

•    pokud máte (nebo jste kdy měla) krevní sraženinu v cévách dolních končetin (hluboká žilní trombóza, DVT), plících (plicní embolie, PE) nebo cévách jiných orgánů;

•    pokud máte (nebo jste kdy měla) infarkt myokardu nebo mozkovou příhodu

•    pokud máte (nebo jste kdy měla) onemocnění, které může být předzvěstí budoucího infarktu myokardu (např. angina pectoris, která způsobuje silnou bolest na hrudi) nebo mozkové příhody (např. tranzitorní ischemická ataka bez reziduálních příznaků)

•    pokud máte onemocnění, které může zvýšit riziko vzniku krevní sraženiny v arteriích; to platí pro následující onemocnění:

•    cukrovka s poškozením krevních cév

•    velmi vysoký krevní tlak

•    velmi vysoké hladiny tuků v krvi (cholesterolu nebo triglyceridů)

•    pokud máte poruchu krevní srážlivosti (například deficit proteinu C)

•    pokud máte (nebo jste kdy měla) jistou formu migrény (s tzv. ložiskovými neurologickými příznaky)

•    pokud máte (nebo jste kdy měla) onemocnění jater a hodnoty jaterních testů ještě nejsou normalizovány

•    pokud Vaše ledviny nefungují dostatečně (selhání ledvin)

•    pokud máte (nebo jste kdy měla) nádor jater

•    pokud máte (nebo jste kdy měla) nebo pokud máte podezření onemocněním rakovinou prsu nebo rakovinou pohlavních orgánů

•    pokud máte jakékoli nevysvětlené krvácení z pochvy

•    pokud jste alergická na ethinylestradiol nebo drospirenon, nebo jakoukoli další složku přípravku (uvedenou v bodu 6). Může to vyvolat svědění, vyrážku nebo otok.

Upozornění a opatření

V některých případech musíte při užívání přípravku Baradly, nebo jiné kombinované pilulky vyhledat neodkladnou odbornou péči a Váš lékař může rozhodnout o provádění pravidelných kontrol.

Pokud se některý z uvedených stavů objeví nebo zhorší až v průběhu užívání přípravku Baradly, máte rovněž informovat svého lékaře:

•    někdo z přímých příbuzných má nebo kdy měl rakovinu prsu;

•    máte onemocnění jater nebo    žlučníku;

•    máte cukrovku;

•    trpíte depresemi;

•    máte Crohnovu chorobu    nebo    zánětlivé onemocnění střev (ulcerózní kolitidu);

•    máte onemocnění krve označované jako HUS (hemolyticko-uremický syndrom) způsobující poškození ledvin

•    máte onemocnění krve označované jako srpkovitá anémie

•    máte epilepsii (více v bodu 5 „Přípravek Baradly a jiná léčiva")

•    máte onemocnění imunitního systému označované jako SLE (systémový lupus erythematosus)

•    máte onemocnění, které se objevilo prvně v těhotenství nebo během dřívějšího užívání pohlavních hormonů (například ztrátu sluchu, onemocnění krve označované jako porfyrie, kožní vyrážku s puchýři během těhotenství (herpes gestationis) a onemocnění nervů projevující se náhlými pohyby těla (Sydenhamova chorea)

•    pokud máte (nebo jste kdy měla) chloasma, (žlutohnědé pigmentové skvrny na kůži zvláště obličeje a krku, známé jako „těhotenské skvrny". Pokud ano, vyhněte se přímému slunečnímu nebo ultrafialovému světlu

•    pokud máte vrozený angioedém, mohou přípravky obsahující estrogeny vyvolat zhoršení příznaků. Okamžitě musíte vyhledat svého lékaře, pokud se objeví příznaky, jako jsou otok obličeje, jazyka a/nebo hltanu a/nebo obtíže při polykání případně kopřivka spolu s obtížemi při dýchání.

Přípravek Baradly a venózní a arteriální krevní sraženiny

Užívání kombinované hormonální kontracepce, jako je přípravek Baradly zvyšuje při srovnáním s jejím

neužíváním riziko vzniku venózní krevní sraženiny (venózní trombóza).

Riziko vzniku venózní krevní sraženiny se u uživatelek kombinované pilulky zvyšuje:

•    s vyšším věkem

•    při nadváze

•    pokud některý z blízkých příbuzných měl již v mladém věku krevní sraženinu v dolní končetině, plicích (plicní embolie) nebo v jiném orgánu

pokud máte podstoupit chirurgický zákrok, měla jste vážný úraz, nebo jste dlouhodobě mobilizována. Máte svého lékaře informovat o užívání přípravku Baradly, protože muže být nutné jeho užívání přerušit. Lékař Vám sdělí, kdy budete moci jeho užívání obnovit. Bývá to obvykle asi dva týdny po návratu plné pohyblivosti.

Celkové riziko vzniku krevní sraženiny je při užívání „pilulky" zvýšeno.

•    Z 100 000 žen, které neužívají kombinovanou hormonální kontracepci a nejsou těhotné, se u dvou až pěti z nich během jednoho roku rozvine krevní sraženina.

•    Z 100 000 žen, které užívají kombinovanou hormonální kontracepci jako je přípravek Baradly se u 30 až 40 během jednoho roku rozvine krevní sraženina, přesný počet není znám.

•    Z 100 000 žen, které jsou těhotné, se asi u 60 rozvine během roku krevní sraženina.

Krevní sraženina může v žílách cestovat do plic, kde může krevní cévu blokovat (označováno jako plicní embolie). Vzniklá žilní krevní sraženina může být v 1 až 2% případů fatální.

Úroveň rizika se může měnit podle typu užívané pilulky. Se svým lékařem proberte dostupné možnosti.

Užívání kombinovaných pilulek bylo sdružováno se zvýšeným rizikem arteriální krevní sraženiny (arteriální trombóza), například v cévách srdce (infarkt myokardu) nebo mozku (mozková příhoda).

Riziko vzniku arteriální krevní sraženiny se u uživatelek kombinované pilulky zvyšuje:

   pokud kouříte; důrazně se doporučuje zanechat kouření při užívání přípravku Baradly, zvláště pokud je vám více než 35 let

•    při zvýšených hladinách tuků v krvi (cholesterol nebo triglyceridy)

•    při    nadváze

•    pokud některý z blízkých příbuzných měl již v mladém věku infarkt myokardu nebo mozkovou příhodu

•    pokud máte vysoký krevní    tlak

•    při    migrénách

•    při    problémech    se    srdcem    (chlopenní vady, poruchy srdečního rytmu)

Přerušte užívání přípravek Baradly a neprodleně vyhledejte lékaře, pokud zjistíte příznaky možné krevní sraženiny, jako jsou:

•    silnou bolest a/nebo otok jedné dolní končetiny

•    náhlou silnou bolest na    hrudi, která může vyzařovat do levé paže

•    náhlou dušnost

•    náhle vzniklý kašel bez    zřejmé příčiny

•    každou neobvyklou, silnou nebo dlouhotrvající bolest hlavy nebo zhoršení migrény

•    částečnou nebo úplnou ztrátu zraku nebo dvojité vidění

•    obtížné mluvení nebo neschopnost mluvit

•    závratě nebo mdloby

•    slabost, zvláštní pocity nebo necitlivost v kterékoli části těla


Přípravek Baradly a rakovina

Rakovina prsu byla o něco málo častěji zjištěna u žen, které užívají kombinované pilulky; není však známo, zda je to skutečně způsobeno jejich podáváním. Je možné, že více nádorů je u žen užívajících kombinované pilulky zjištěno proto, že tyto ženy jsou častěji lékařem vyšetřovány. Po skončení užívání kombinované hormonální kontracepce výskyt nádorů prsu postupně klesá. Je důležité, abyste si prsa pravidelně kontrolovala, a v případě, že nahmatáte nějakou bulku, vyhledala svého lékaře.

V ojedinělých případech byly u uživatelek pilulek pozorovány nezhoubné (benigní) a ještě vzácněji zhoubné (maligní) nádory jater. Pokud pocítíte nezvykle silnou bolest břicha, okamžitě vyhledejte lékaře.

Krvácení mezi periodami

Během několika prvních měsíců užívání přípravku Baradly může nastat neočekávané krvácení (mimo období, kdy neužíváte tablety). Trvá-li krvácení déle než několik měsíců nebo pokud se objeví až za několik měsíců užívání, musí lékař zjistit příčinu.

Co musíte udělat, pakliže se krvácení neobjeví během týdenní přestávky

Pokud jste tablety užívala pravidelně, nezvracela jste ani jste netrpěla těžším průjmem a ani jste neužívala jiné léky, je velmi nepravděpodobné, že jste těhotná.

Pokud se očekávané krvácení nedostaví dvakrát po sobě, můžete být těhotná. Vyhledejte neprodleně svého lékaře. Nezačínejte užívat další balení blistru, dokud nemáte jistotu, že nejste těhotná.

Další léčivé přípravky a přípravek Baradly

Vždy svého lékaře informujte o všech lécích nebo rostlinných přípravcích, které užíváte. Informujte též každého dalšího lékaře nebo zubního lékaře, který Vám předepisuje další lék (nebo lékárníka, který Vám lék vydává), že užíváte přípravek Baradly. Mohou Vám poradit, zda máte použít další alternativní kontracepční opatření (například kondom), a pokud ano, po jak dlouhou dobu.


Některé léky mohou způsobit, že přípravek Baradly má nižší kontracepční účinek, anebo mohou vyvolat neočekávané krvácení. Mezi tyto léky patří přípravky k léčbě:

•    epilepsie (například primidon, fenytoin, barbituráty, karbamazepin, oxkarbazepin),

•    tuberkulózy (například rifampicin),

•    HIV infekce (ritonavir, nevirapin) nebo dalších infekcí (antibiotika jako griseofulvin, penicilin, tetracyklin),

•    vysokého krevního tlaku v plicních cévách (bosentan),

•    a herbální přípravky s Třezalkou tečkovanou.

Přípravek Baradly může ovlivnit účinnost jiných léků, například:

•    léků obsahujících cyklosporin,

•    antiepileptika lamotriginu (může vést ke zvýšené četnosti záchvatů)

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Přípravek Baradly s jídlem a pitím

Přípravek Baradly můžete užívat s jídlem i bez jídla, v případě potřeby zapijte malým množstvím vody. Laboratorní vyšetření

Pokud potřebujete vyšetření krve, sdělte lékaři nebo personálu laboratoře, že užíváte pilulku, protože hormonální kontraceptiva mohou ovlivnit výsledky některých testů.

Těhotenství a kojení

Těhotenství

Přípravek Baradly nesmíte užívat, pokud jste těhotná. Pokud během užívání přípravku Baradly otěhotníte, neprodleně užívání ukončete a vyhledejte svého lékaře. Pokud si přejete otěhotnět, můžete užívání přípravku Baradly kdykoli ukončit (viz též "Jestliže jste přestala užívat přípravek Baradly ").

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Kojení

Užívání přípravku Baradly se během kojení běžně nedoporučuje. Pokud si přejete pilulku užívat během kojení, poraďte se s lékařem.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Neexistují informace, které by naznačovaly, že přípravek Baradly ovlivňuje řízení nebo obsluhu strojů.

Důležitá informace o některých složkách přípravku Baradly Přípravek Baradly obsahuje laktózu

Pokud Vás lékař informoval, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, kontaktujte svého lékaře dříve, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK BARADLY UŽÍVÁ

Užívejte jednu tabletu přípravku Baradly denně, v případě potřeby zapijte trochou vody. Můžete užívat tablety nezávisle na jídle, ale musíte je užívat každý den přibližně ve stejnou dobu.

Balení (blistr) obsahuje 21 tablet. Každá tableta je v blistru označena názvem dne v týdnu, kdy má být užita. Například, pokud začínáte užívat tablety ve středu, užijte první tabletu z políčka označeného "Středa" ("St") Sledujte směr šipek každý den, dokud nevyužíváte všech 21 tablet.

Následujících 7 dnů žádné tablety neužívejte. Během těchto 7 dnů (týden bez užívání) se má dostavit krvácení. Toto krvácení, označované "krvácení z vysazení" začíná zpravidla druhý nebo třetí den v týdnu bez užívání.

Další balení přípravku Baradly máte začít užívat 8. den po užití předchozí tablety přípravku Baradly, nezávisle na tom, zda krvácení skončilo či nikoli. To znamená, každé balení načínáte vždy ve stejný den týdne, a stejně tak krvácení z vysazení nastane každý měsíc zhruba ve stejných dnech.

Pokud budete užívat přípravek Baradly tímto způsobem, budete před otěhotněním chráněna též během sedmi dnů, kdy tablety neužíváte.

Kdy můžete začít užívat první balení?

Pokud jste v minulém měsíci žádnou hormonální kontracepci neužívala

Přípravek Baradly začněte užívat první den cyklu (to znamená první den menstruačního krvácení). Pokud jej začnete užívat první den krvácení, jste okamžitě chráněna před otěhotněním. Můžete však užívání zahájit též 2. až 5. den cyklu, ale v tom případě musíte v průběhu prvních 7 dnů užívání použít další kontracepční metodu (například kondom).

Přechod z jiného typu kombinované hormonální kontracepce nebo kombinované kontracepce pomocí vaginálního kroužku nebo náplasti

Přípravek Baradly můžete začít užívat nejlépe hned další den po ukončení užívání poslední aktivní tablety (poslední tableta obsahující léčivé látky) předchozí kontracepční pilulky, nejpozději však v den následující po ukončení období bez užívání tablet (nebo po poslední neaktivní tabletě) své předchozí kontracepce. Při přechodu z kombinované kontracepce vaginálním kroužkem nebo náplasti, postupujte dle pokynů svého lékaře.

Přechod z kontracepce obsahující pouze progestagen (progestagenová pilulka, injekce, implantát nebo nitroděložní tělísko uvolňující progestagen - IUD)

Z užívání pilulek s progestagenem můžete na užívání přípravku Baradly přejít kdykoli (z implantátů nebo IUD v den jejich vyjmutí, v případě injekcí v den, kdy měla být další injekce aplikována), ve všech případech však musíte prvních 7 dní užít další kontracepční opatření (například kondom).

Po potratu

Poraďte se se svým lékařem.

Po porodu

Po porodu můžete začít užívat přípravek Baradly mezi 21. a 28. dnem. Pokud začnete užívat po 28. dnu, musíte po dobu prvních sedm dní užít i bariérovou metodu kontracepce (například kondom).

Pokud jste měla pohlavní styk po porodu dříve, než jste znovu začala přípravek Baradly užívat, musíte si být jistá, že nejste těhotná anebo musíte vyčkat příští menstruace.

Pokud kojíte a po porodu chcete (znovu) začít užívat přípravek Baradly Přečtěte si část "Kojení".

Poraďte se se svým lékařem, máte-li pochybnosti kdy začít.

Jestliže jste užila více tablet přípravku Baradly, než jste měla

Nejsou žádné zprávy o závažném poškození zdraví po užití více tablet přípravku Baradly.

Pokud užijete několik tablet najednou, může Vám být nevolno nebo můžete zvracet. U mladých dívek se může objevit krvácení z pochvy.

Pokud jste užila příliš mnoho tablet přípravku Baradly, nebo pokud zjistíte, že několik tablet požilo dítě, zeptejte se na radu lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste zapomněla užít přípravek Baradly

• pokud uplynulo méně než 12 hodin od doby, kdy jste měla tabletu užít, účinnost ochrany před otěhotněním není snížena. Užijte tabletu, jakmile si chybu uvědomíte, a následující tabletu užijte v obvyklou dobu.

• pokud uplynulo více než 12 hodin od doby, kdy měla být tableta užita, účinnost ochrany před otěhotněním může být snížena. Čím více po sobě následujících tablet jste vynechala, tím vyšší je riziko otěhotnění

Zvlášť vysoké riziko nedostatečné ochrany před otěhotněním je tehdy, pokud jste vynechala tabletu na začátku nebo na konci balení. Máte se proto řídit následujícími pravidly (viz také níže uvedený diagram):

Více než jedna vynechaná tableta v tomto balení (blistru)

Poraďte se se svým lékařem.

1 tableta vynechaná v 1. týdnu

Užijte tabletu, jakmile si opomenutí uvědomíte, i kdyby to znamenalo užít dvě tablety současně. Pokračujte v užívání tablet v obvyklou dobu. Během následujících 7 dní používejte další kontracepční opatření (například kondom). Pokud jste měla pohlavní styk během týdne před tím, než jste zapomněla užít tabletu, můžete být těhotná. V tom případě vyhledejte svého lékaře.

1 tableta vynechaná ve 2. týdnu

Užijte tabletu, jakmile si opomenutí uvědomíte, i kdyby to znamenalo užít dvě tablety současně. Pokračujte v užívání tablet v obvyklou dobu. Ochrana před otěhotněním není snížena a nepotřebujete žádná další opatření.

1 tableta vynechaná ve 3. týdnu

Můžete si zvolit jednu ze dvou možností:

1)    Užijte tabletu, jakmile si opomenutí uvědomíte, i kdyby to znamenalo užít dvě tablety současně. Pokračujte v užívání tablet v obvyklou dobu. Místo, abyste pokračovala obvyklým intervalem bez užívání, začněte užívat následující balení.

Krvácení z vysazení pravděpodobně nastane až po využívání druhého balení, v době užívání druhého balení se však může objevit slabé krvácení (špinění) nebo krvácení podobné menstruačnímu.

2)    Můžete též užívání tablet z aktuálního balení ukončit a zahájit interval 7 dní bez užívání (musíte započítat i den, kdy jste tabletu zapomněla užít). Pokud budete chtít začít užívat nové balení v den, kdy obvykle nové balení začínáte užívat, zkraťte interval bez užívání tablet na méně než 7 dní.

Pokud se budete řídit jedním z těchto dvou doporučení, zůstanete před otěhotněním chráněna.

Pokud jste zapomněla užít tabletu(y) z balení a během intervalu bez užívání se nedostavilo krvácení, můžete být těhotná. Dříve než začnete užívat další balení, vyhledejte lékaře.

Co dělat v případě zvracení nebo těžšího průjmu

Pokud zvracíte 3-4 hodiny po užití tablety anebo máte těžší průjem, existuje riziko, že aktivní látky nebyly tělem zcela vstřebány. Důsledek je téměř stejný, jako byste tabletu zapomněla užít. Po zvracení nebo při průjmu musíte užít co nejdříve jinou tabletu z náhradního (rezervního) balení. Pokud možno, musíte tabletu užít během 12 hodin od doby, kdy jste zvyklá ji užívat. Pokud to není možné nebo 12 hodin již uplynulo, musíte se řídit pokyny uvedenými v části "Jestliže jste zapomněla užít přípravek Baradly

Oddálení krvácení: co je třeba vědět

Menstruaci můžete oddálit, i když se to příliš nedoporučuje. Místo obvyklého intervalu bez užívání začnete s užíváním tablet z dalšího balení přípravku Baradly a dokončíte jej. V průběhu užívání druhého balení se může objevit slabé krvácení nebo krvácení podobné menstruačnímu. Další balení začněte užívat po obvyklém sedmidenním intervalu bez užívání.

Než se rozhodnete pro oddálení krvácení, poraďte se s lékařem.

Změna dne, ve kterém začíná krvácení: co je třeba vědět

Užíváte-li tablety přesně podle uvedených pokynů, začnete pokaždé krvácet v týdnu bez užívání tablet. Pokud chcete tento den změnit, snižte počet dní bez užívání tablet (nikdy jej však neprodlužujte - 7 dní je maximální počet!). Například, pokud krvácení obvykle začíná v pátek, a vy si přejete, aby začínalo v úterý (o 3 dny dříve), začněte příští balení užívat o 3 dny dříve než obvykle. Bude-li interval bez užívání tablet příliš krátký (například 3 dny a méně), může se stát, že v těchto dnech nebudete vůbec krvácet. Může se však objevit slabé krvácení nebo krvácení podobné menstruačnímu.

Pokud si nejste jistá, co dělat, poraďte se se svým lékařem.

Jestliže jste přestala užívat přípravek Baradly

Užívání přípravku Baradly můžete ukončit, kdykoli budete chtít. Pokud nechcete otěhotnět, požádejte svého lékaře, aby Vám doporučil jinou spolehlivou metodu kontracepce. Chcete-li otěhotnět, užívání přípravku Baradly ukončete, a před pokusem o otěhotnění vyčkejte na menstruaci. Pak budete moci snáze vypočítat očekávané datum porodu.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Následující seznam nežádoucích účinků byl spojován s užíváním přípravku Baradly:

Časté (mohou se objevit až u 1 z 10 žen):

•    poruchy menstruačního cyklu, krvácení mimo cyklus, bolest prsů, citlivost prsů,

•    bolesti hlavy, depresivní nálada,

•    migréna,

•    nevolnost,

•    hustý, bělavý výtok z    pochvy    a    kvasinkové poševní infekce

Méně časté (mohou se objevit až u 1 ze 100 žen):

•    zvětšení prsů,

•    změněný zájem o sex,

•    vysoký krevní tlak,    nízký    krevní    tlak,

•    zvracení, průjem,

•    akné, kožní vyrážka, silné svědění, ztráta vlasů (plešatění),

•    poševní infekce,

•    zadržování vody a    změny hmotnosti

Vzácné (mohou se objevit až u 1 z 1 000 žen):

•    alergické reakce    (přecitlivělost),    astma,

•    sekrece z prsů,

•    zhoršení sluchu,

•    blokáda krevní cévy sraženinou    jinde v těle

•    kožní stavy - erythema nodosum (charakterizovány bolestivými zarudlými uzlíky v kůži) nebo erythema multiforme (charakterizovány vyrážkou s terčovitým zarudnutím nebo vředy)

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na níže uvedenou adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48, 100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.    JAK PŘÍPRAVEK BARADLY UCHOVÁVAT

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.    OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Baradly obsahuje

Léčivými látkami jsou: ethinylestradiolum a drospirenonum.

Jedna tableta obsahuje ethinylestradiolum 0,03 mg a drospirenonum 3 mg.

Pomocnými látkami jsou:

monohydrát laktózy, kukuřičný škrob, předbobtnalý kukuřičný škrob, krospovidon typ B, povidon K-30 (E1201), polysorbát 80 (E433), magnesium-stearát (E470b); částečně hydrolyzovaný polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E171), makrogol 3350, mastek (E553b), žlutý oxid železitý (E172).

Jak přípravek Baradly vypadá a co obsahuje toto balení

Jeden blistr přípravku Baradly obsahuje 21 žlutých, kulatých potahovaných tablet.

Přípravek Baradly je dostupný v baleních s 1,2, 3, 6 a 13 blistry, každý blistr obsahuje 21 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

GENERICON s.r.o.

Anny Letenské 1108/15 120 00 Praha 2 - Vinohrady Česká republika

Výrobce

Laboratorios León Farma S.A.

C/ La Vallina s/n, Poligono Industrial Navatejera

24008 - Navatejera, León

Španělsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod následujícími názvy:

Nizozemsko: Baradly 0,03 mg/3 mg, filmomhulde tabletten Česká republika: Baradly 0,03 mg/3 mg potahované tablety Polsko: Baradly Estonsko: Orindille

Litva: Orindille 3 mg/0,03 mg plevele dengtos tabletés Lotyšsko: Orindille 0,03 mg/3 mg apvalkotas tabletes Slovenská republika: Baradly 0,03 mg/3 mg filmom obalené tablety

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 22. 6.2016