Příbalový Leták

Banminth Plus 1200 1200

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Banminth Plus 1200 potahované tablety pro psy


1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE


Držitel rozhodnutí o registraci:

Zoetis Česká republika, s.r.o., Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5, Česká republika


Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Farma Sierra Manufacturing, Ctra. De Irun, Km 26 200, 28700 San Sebastian de los Reyes, Madrid,

Španělsko


2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Banminth Plus 1200 potahované tablety pro psy

Epsiprantelum

Pyrantelum


3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK


Jedna oranžová potahovaná tableta s půlící rýhou obsahuje:

Léčivá(é) látka(y):

Epsiprantelum 100 mg

Pyrantelum (ut embonas) 90,8 mg (261,6 mg)


Pomocné látky:

Potahová soustava Opadry YS-1-2558 (E110), oranžová


4. INDIKACE


Banminth Plus je širokospektré antihelmintikum k léčbě cestodóz (tasemnice) a nematodóz (škrkavky, měchovci) u psů. Je účinný proti následujícím parazitům:

Tasemnice (Cestoda) Dipylidium caninum, Taenia hydatigena,
Taenia pisiformis
, Echinococcus granulosus

a Echinococcus multilocularis

Škrkavky Toxocara canis a Toxascaris leonina

Měchovci Uncinaria stenocephala a Ancylostoma caninum

Banminth Plus může být použit k léčbě klinicky zjevného začervení nebo jako součást pravidelného preventivního antiparazitárního programu.

5. KONTRAINDIKACE


Nejsou známy.


6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY


Nejsou známy.


7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT


Psi.


8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ


Přípravek je určen pouze k perorálnímu podání.

Doporučená dávka je 10,5 mg kombinace účinných látek, obsahující 5,5 mg epsiprantelu a 5,0 mg pyrantelu (jako pyrantel pamoátu) /kg ž.hm.

Doporučené dávkovací schéma:


živá hmotnost

(kg)

Počet tablet

na léčebnou dávku

7 – 9

½

10 - 18

1

19 – 27

1 ½

28 - 36

2

37 - 54

3

Nad 55

4


Štěňata
Štěňata by měla být léčena přípravkem Banminth Plus od 2-4 týdnů věku a dále ve 4, 6, 8, 10 a 12 týdnech věku, dále pak v měsíčních intervalech až do 6 měsíců věku.


Dospělí psi
Každých 6 měsíců, nebo pokud je to nezbytné, častěji, zejména při prevenci cestodózy (1x měsíc).


Kojící feny
Léčit v 2- týdenních intervalech do 4 týdnů po odstavu.


9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ


Žádná.


10. OCHRANNÁ LHŮTA


Není určeno pro potravinová zvířata.


11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25C.


Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnost uvedené na obalu.


12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ


Dietní opatření není předepsáno.

Pozornost musí být věnována zamezení reinfekce psů důsledným dodržováním hygieny a prevencí před napadením mezihostiteli jako např. blechami a tepelně neopracovanými doplňky krmiva (např. syrové vnitřnosti králíka).


Po manipulaci s přípravkem si umyjte ruce.

V případě náhodného pozření vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.


13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA


Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.


14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Červen 2013


15. DALŠÍ INFORMACE

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Nepodávat současně s přípravky obsahujícími piperazin, levamizol a organofosfáty.


Lze použít během hárání, březosti a laktace. Nezvyšujte doporučenou dávku při léčbě březích fen.
Lék nemá vliv na spermatogenesi u psů


Příznaky akutní toxicity jsou: zvracení a průjem. Nejsou známa žádná antidota, a doporučuje se symptomatická léčba.


Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván bez předpisu.


Velikost balení: 2, 4, 10, 20, 100 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím

příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:


Zoetis Česká republika, s.r.o.

Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5

Česká republika


Tel: +420 283 004 111

E-mail: infovet.cz@zoetis.com