Příbalový Leták

Balneum Hermal F

sp.zn. sukls263805/2011

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.    NÁZEV PŘÍPRAVKU

Balneum Hermal F Přísada do koupele

2.    KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

100 g roztoku obsahuje arachidis oleum 46,45 g, paraffinum per liquidum 47,00 g.

Pomocné látky se známým účinkem: propylenglykol, butylhydroxytoluen Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.    LÉKOVÁ FORMA

Přísada do koupele

Popis přípravku: světle žlutý, lehce opalizující olejový roztok

4.    KLINICKÉ ÚDAJE

4.1.    TERAPEUTICKÉ INDIKACE

K podpůrné léčbě suché, šupinaté, svědivé a mimořádně citlivé pokožky různého původu jako např. u atopického (kojeneckého) ekzému, u neurodermatitidy, u lupénky a u ichtyózy. Je možno používat u kojenců, malých dětí i dospělých.

4.2.    DÁVKOVÁNÍ A ZPŮSOB PODÁNÍ

K odměření správného množství lze použít vnitřní část šroubovacího uzávěru jako odměrku. Odměřené množství olejového roztoku se přidá do vody ke koupání (ne naopak) a pečlivě se promíchá, aby došlo ke stejnoměrnému rozptylu.

Dávkování

Pro 1 celotělovou koupel (150 l vody) se použije 30 - 45 ml olejového roztoku, což odpovídá 2 - 3 odměrkám (šroubovací uzávěr).

Pro částečnou koupel (5 l vody) se použije 1 ml olejového roztoku, což odpovídá % kávové lžičky. Pediatrická populace

Pro dětskou koupel (25 l vody) se použije 5 ml olejového roztoku, což odpovídá1/3 odměrky (šroubovací uzávěr).

Způsob podání

Teplota vody by neměla překročit 36 °C, jelikož při vyšších teplotách se snižuje promašťující účinek. Nižší teplota vody (kolem 32 °C) je příznivější k promaštění kůže. Doba koupele se určuje individuálně, neměla by však přesáhnout 15-20 minut. U kojenců a malých dětí obyčejně postačuje doba lázně jen několik minut.

Balneum Hermal F se může použít i při sprchování. V tomto případě se neředěný olejový roztok nanese na navlhčenou pokožku a pak se lehce osprchuje.

Po koupeli se kůže osuší lehkými doteky ručníkem, silné otírání snižuje terapeutický efekt. Frekvence použití se řídí druhem, rozsahem a mírou potíží a má být stanovena individuálně. Je doporučeno provádět koupele v odstupu 2-3 dnů, případně denně.

4.3. KONTRAINDIKACE

Balneum Hermal F nesmí být používán při

-    hypersenzitivitě na léčivé látky, na sójový olej, sóju, oříšky nebo na kteroukoli pomocnou látku přípravku uvedenou v bodě 6.1.

-    akutních formách pustulózní psoriázy (Psoriasis pustulosa).

V případě rozsáhlých poškození kůže a akutních kožních onemocněních neznámé příčiny, při závažných horečnatých a infekčních stavech, TBC, srdeční nedostatečnosti a hypertenzi by veškeré koupele - včetně koupelí s přídavkem přípravku Balneum Hermal F - měly být prováděny pouze po poradě s lékařem.

4.4. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ A OPATŘENÍ PRO POUŽITÍ

Neaplikujte neředěný přípravek Balneum Hermal F do oblasti očí. V případě náhodného zasažení očí je ihned vypláchněte velkým množstvím studené vody.

Butylhydroxytoluen může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitida) nebo podráždění očí a sliznic.

Propylenglykol může způsobit podráždění kůže.

Pacienta je nutno upozornit, že po vypuštění vody z vany je nebezpečí uklouznutí, protože povrch vany je pokryt mastným filmem. Po každé koupeli je proto nezbytné okamžitě vanu důkladně vyčistit běžným čisticím prostředkem pro domácnost a pak opláchnout horkou vodou.

4.5.    INTERAKCE S JINÝMI LÉČIVÝMI PŘÍPRAVKY A JINÉ FORMY INTERAKCE

Následné použití mýdel a saponátů ruší příznivý účinek Balneum Hermal F.

Jiné interakce nejsou známy.

4.6.    FERTILITA, TĚHOTENSTVÍ A KOJENÍ

Používání v těhotenství a při kojení je možné bez omezení.

4.7.    ÚČINKY NA SCHOPNOST ŘÍDIT A OBSLUHOVAT STROJE

Přípravek Balneum Hermal F nemá žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

4.8 NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Četnost nežádoucích účinků je uváděna dle následující klasifikace:

Velmi časté (> 1/10)

Časté (> 1/100 až < 1/10)

Méně časté (> 1/1000 až < 1/100)

Vzácné (> 1/10000 až 1/1000)

Velmi vzácné (< 1/10000)

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

Poruchy imunitního systému

Vzácně (> 1/10000 až 1/1000) může arachidonový olej vyvolat závažné alergické reakce.

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Při použití Balneum Hermal F může

ve velmi vzácných případech (< 1/10000) vzniknout folikulitida.

S frekvencí není známo může dojít k zarudnutí, svědění a pálení pokožky.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

4.9. PŘEDÁVKOVÁNÍ

Škodlivé působení vlivem zvýšené olejové koncentrace v koupelové vodě není známé. V případě náhodného požití dítětem se poraďte s lékařem.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1. FARMAKODYNAMICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: Emoliencia a protektiva, měkký parafín a tukové produkty ATC kód: D02AC

Balneum Hermal F vede ke stejnoměrnému pokrytí pokožky olejovým filmem, který slouží jako přechodná ochranná vrstva až do obnovení přirozeného lipidového kožního pláště. Balneum Hermal F snižuje uvolňování fyziologických faktorů zadržujících vodu v rohové vrstvě (natural moisturizing factors - NMF). Redukuje také u kožních onemocnění (např. ekzému a psoriázy) zvýšené odpařování vody, tzv. transepidermální ztráty vody. Kromě toho působí Balneum Hermal F ještě odlučování šupin. Použití je vhodné u pacientů s výrazně suchou a svědící pokožkou, chudou na látky tukové povahy.

Sojový olej obsahuje značný podíl x- linolenové kyseliny, která je prekurzorem ceramidu, látky tukové povahy na povrchu keratinocytů.

5.2. FARMAKOKINETICKÉ VLASTNOSTI

Přípravek je určen jen k zevnímu použití.

5.3 PŘEDKLINICKÉ ÚDAJE VZTAHUJÍCÍ SE K BEZPEČNOSTI PŘÍPRAVKU

Preklinická data jsou vzhledem ke způsobu použití přípravku nevýznamná.

6.    FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Lauromakrogol 400, diolamid kyseliny olejové, butylhydroxytoluen, askorbyl-palmitát, monohydrát kyseliny citronové, propylenglykol, isopropyl-palmitát, parfém

6.2.    INKOMPATIBILITY

Následné použití mýdel a saponátů ruší příznivý účinek Balneum Hermal F (viz bod 4.5).

6.3.    DOBA POUŽITELNOSTI

3 roky, po prvním otevření 6 měsíců.

6.4.    ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

6.5.    DRUH OBALU A OBSAH BALENÍ

Bílá, PE lahvička s PE těsnicí vložkou a PP šroubovacím uzávěrem (odměrkou)

Balení po 100, 200, 500 a 2x500 ml.

6.6.    ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI PŘÍPRAVKU

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.    DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Almirall Hermal GmbH Scholtzstrasse 3 D-21465 Reinbek, Německo Tel: +49 (0) 40 72704-0 Fax: +49 (0) 40 7229296

8.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

46/325/92-C

9.    DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 13.5.1992

Datum posledního prodloužení registrace: 1.7.2015

10. DATUM REVIZE TEXTU

1.7.2015

5/5