Příbalový Leták

Balance 4,25% Glucose, 1,25 Mmol/L Calcium


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE


balance 4,25 % glucose, 1,25 mmol/l calcium, roztok pro peritoneální dialýzu


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

- Tento přípravek byl předepsán Vám.Nedávejte jej žádné další osobě.Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.


V příbalové informaci naleznete:

1. Co je balance a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete balance užívat

3. Jak se balance užívá

4. Možné nežádoucí účinky

Jak balance uchovávat

6. Další informace


1. CO JE BALANCE A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

balance se používá k očišťování krve pomocí peritonea (pobřišnice) u pacientů v konečném stádiu chronického selhání ledvin.Tento způsob očišťování krve se nazývá peritoneální dialýza.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE BALANCE UŽÍVAT

Nepoužívejte balance 4,25 % glucose, 1,25 mmol/l calcium


Léčba peritoneální dialýzou nesmí být zahájena, jsou-li u vás přítomny

změny v oblasti břicha, jako např.


Zvláštní opatrnosti při použití balance je zapotřebí

Neprodleně oznamte svému lékaři


Očišťování krve může vést k ztrátě bílkovin a vitamínů rozpustných ve vodě.K zabránění jejich nedostatku se doporučuje odpovídající dieta nebo užívání potravních doplňků.


Lékař u Vás bude kontrolovat rovnováhu elektrolytů (solí), počty krevních buněk, funkce ledvin, tělesnou hmotnost a stav výživy.


Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.


Protože očišťování krve může ovlivnit účinky léků, může být třeba, aby Vám lékař upravil jejich dávkování. To se týká především

léků na srdeční selhání, jako je např. digoxin.

Lékař Vám bude kontrolovat hladiny draslíku v krvi a pokud to bude nezbytné, učiní vhodná opatření.


Těhotenství a kojení

Jestliže jste těhotná nebo kojíte, smíte užívat balance jen pokud to Váš lékař považuje za zcela nezbytné, protože zkušenosti s léčbou takových pacientek jsou pouze omezené.


Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Při užívání podle předpisu nenarušuje balance Vaši schopnost řídit a obsluhovat stroje.


3. JAK SE BALANCE UŽÍVÁ


Vždy užívejte balance přesně podle pokynů svého lékaře.Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.


Způsob, trvání a četnost užívání a potřebný objem roztoku a doby prodlevy v peritoneální dutině určí Váš lékař.


Pokud se u Vás objeví tlak v břišní oblasti, bude nutné objem snížit.


Kontinuální ambulantní peritoneální dialýza (CAPD):

Dospělí: obvyklá dávka je 2000 až 2500 ml roztoku čtyřikrát denně v závislosti na tělesné hmotnosti a funkci ledvin.
Vaky se vyměňují po dobu 24 hodin. Roztok se ponechá v břišní dutině 2 až 10 hodin a poté se vypustí.


Děti: Lékař určí potřebný objem dialyzačního roztoku v závislosti na věku, výšce a tělesné hmotnosti dítěte.
Doporučená dávka je 30 – 40 ml/kg tělesné hmotnosti.


Automatizovaná peritoneální dialýza (APD):

Výměna vaků se provádí automaticky během noci pomocí přístroje.K tomu se používá systém sleep safe balance nebo safe lock balance.


balance se podává pouze do peritoneální dutiny.


balance lze použít pouze v případě, že je roztok čirý a vak nepoškozený.


balance se dodává v dvoukomorovém vaku.Roztoky z obou komor se musí před použitím smíchat podle popsaného postupu.


Návod k použití


stay safe balance systém pro kontinuální ambulantní peritoneální dialýzu (CAPD)

Nejdříve zahřejte vak s roztokem na teplotu těla.K tomu by měl být použit vhodný ohřívač.Doba zahřívání vaku o obsahu 2000 ml s počáteční teplotou 22°C je přibližně 120 minut.Podrobnější informace naleznete v návodu k použití ohřívače vaků.Použití mikrovlnného ohřevu není dovoleno z důvodů nebezpečí lokálního přehřátí.Po zahřátí roztoku můžete zahájit výměnu vaků.


Příprava roztoku

Zkontrolujte vak s ohřátým roztokem (štítek, doba použitelnosti, čirost roztoku, vak a přebal bez poškození, neporušené těsnící švy).

Příprava na výměnu vaku

Vypouštění

Otevřete tlačku prodlužovacího katétru. Zahájí se vypouštění.

Poloha

Propláchnutí

Jakmile se vypouštění ukončí, proplachujte set čerstvým roztokem do odpadního vaku (asi 5 sekund), čímž zcela naplníte set mezi vakem s roztokem a DISCem tekutinou.

Poloha 

Napouštění

Zahajte napouštění otočením přepínače do

Poloha 

Bezpečnostní krok

Uzavřete prodloužení katétru vložením PINu do konektoru katétru.

Poloha 

Odpojení

Uzavření DISCu

Uzavřete DISC otevřeným koncem ochranné čepičky z použité dezinfekční čepičky, která je umístěna v pravém otvoru organizéru.

Zkontrolujte čirost a hmotnost vypuštěného dialyzátu a je-li čirý, zlikvidujte jej.


sleep safe balance a safe lock balance systém pro automatizovanou peritoneální dialýzu (APD):


Při automatizované peritoneální dialýze (APD) se roztok zahřívá automaticky přístrojem.


A.3000 ml sleep safe balance systém

Příprava roztoku: viz stay safe balance systém

Rozviňte hadičku vaku.

Odstraňte ochrannou čepičku.

Vložte konektor do volné zásuvky přístroje sleep safe.

Nyní je vak připravený k použití se setem sleep safe.


B.5000, 6000 ml sleep safe balance systém

Příprava roztoku

Zkontrolujte vak s roztokem (štítek, doba použitelnosti, čirost roztoku, vak a přebal bez poškození, neporušené těsnící švy).

2. - 5.: viz 3000 ml sleep safe balance systém


C.5000, 6000 ml sleep safe balance systém

Příprava roztoku: viz 5000, 6000 ml sleep safe balance systém

Odstraňte ochrannou čepičku konektoru ze spojovacího setu.

Připojte sety k vaku.

Rozlomte vnitřní zámek ohnutím setu a PINu o více než 90° na obě strany.

Vak je nyní připraven k použití.


Každý vak smí být použit pouze jednou a jakýkoliv zbylý nepoužitý roztok musí být zlikvidován.


Po náležitém zácviku je možné užívat balance nezávisle doma.K tomu je nutné zajistit striktní dodržování všech kroků naučených při zácviku i hygienických podmínek při výměně vaků.


Vždy zkontrolujte, zda není vypuštěný dialyzát zakalen.Viz bod 2. „Zvláštní opatrnosti při použití balance je zapotřebí“


Jestliže jste užil(a) více přípravku balance než jste měl(a):

Jestliže jste do peritoneální dutiny napustili příliš mnoho roztoku, je možné přebytek vypustit.Pokud jste použil(a) příliš mnoho vaků, obraťte se, prosím, svého lékaře, neboť by mohlo dojít k poruše rovnováhy tekutin a/nebo elektrolytů.


Jestliže jste zapomněl(a) užít balance

Snažte se dosáhnout předepsaného objemu dialyzátu za každých 24 hodin, aby se zabránilo riziku možných život ohrožujících důsledků.Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem.


Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY


Podobně jako všechny léky, může mít i balance nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.


V důsledku léčby se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky:

V případě jakýchkoliv příznaků těchto nežádoucích účinků kontaktujte, prosím, ihned ošetřujícího lékaře.


Další nežádoucí účinky léčby jsou:


Při užívání balance se objevují následující nežádoucí účinky:

velmi často, u více než 1 z 10 léčených osob

nedostatek draslíku


Nežádoucí účinky balance s neznámou četností výskytu jsou:

  • nedostatek vápníku

  • zvýšená funkce příštítných tělísek vedoucí k možné kostní nemoci

  • příliš nízké hladiny tělesných tekutin, které se projevují rychlým úbytkem tělesné hmotnosti, nízkým krevním tlakem, rychlým pulzem

  • příliš vysoké hladiny tělesných tekutin, které se projevují vodou ve tkáních a v plicích, vysokým krevním tlakem, dechovými potížemi

  • vysoké hladiny krevního cukru

  • vysoké hladiny krevních tuků

  • přírůstek hmotnosti


Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.5. JAK BALANCE UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Nepoužívejte balance po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na vaku a krabici.

Uchovávejte při teplotě nad 4°C.

Roztok připravený k použití by měl být použit bezodkladně, nejpozději však do 24 hodin po smísení.


6. DALŠÍ INFORMACE


Co balance obsahuje


Léčivé látky v jednom litru roztoku připraveného k použití jsou:

Glucosum monohydricum (odpovídající 42,5 g glucosum)

46,75 g

Natrii chloridum

5,640 g

Natrii lactas (jako natrii lactatis solutio)

3,925 g

Calcii chloridum dihydricum

0,1838 g

Magnesii chloridum hexahydricum

0,1017 g


Toto množství léčivých látek odpovídá:

235,8 mmol/l glukosy, 134 mmol/l sodíku, 1,25 mmol/l vápníku, 0,5 mmol/l hořčíku, 100,5 mmol/l chloridu a 35 mmol/l laktátu.


Další složky balance jsou voda na injekci, kyselina chlorovodíková 25%, hydroxid sodný a hydrogenuhličitan sodný.


Jak balance vypadá a co obsahuje toto balení

balance je roztok pro peritoneální dialýzu.Roztok je čirý a bezbarvý.

Teoretická osmolarita roztoku připraveného k použití je 509 mosm/l, pH je přibližně 7,0.


balance se dodává v dvoukomorovém vaku.Jedna komora obsahuje zásaditý roztok laktátu sodného, druhá komora obsahuje kyselý roztok elektrolytů na bázi glukosy.


balance se dodává v následujících aplikačních systémech a velikostech balení krabice.


stay safe balance:

4 x 1500 ml

4 x 2000 ml

4 x 2500 ml

4 x 3000 ml

sleep safe balance:

4 x 3000 ml

2 x 5000 ml

2 x 6000 ml

safe lock balance:

2 x 5000 ml

2 x 6000 ml


Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, 61346 Bad Homburg v.d.H., Německo


Výrobce

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, Frankfurter Strasse 6-8, 66606 St. Wendel, Německo


Tento léčivý přípravek je registrován v členských zemích EHP pod následujícími názvy:

Viz konec této vícejazyčné příbalové informace.


Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 24.3.2010


APPENDIX: LAST PAGE OF MULTILINGUAL PACKAGE INFORMATION LEAFLET


B:balance4,25% glucose, 1,25 mmol/l calcium,Oplossing voor peritoneale dialyse


CZ:balance 4,25% glucose, 1,25 mmol/l calcium,roztok pro peritoneální dialýzu


D, A, L: balance 4,25% Glucose, 1,25 mmol/l Calcium,Peritonealdialyselösung


DK:balance4,25% glucose, 1,25 mmol/l calcium,Peritonealdialysevæske,opløsning


E:balance4,25% glucosa, 1,25 mmol/l de calcio,Solución para diálisis peritoneal


EST:balance4,25% glükoos, 1,25 mmol/l kaltsium,peritoneaaldialüüsilahus


F: neutraVera 4.25% Glucose, 1.25 mmol/l Calcium,Solution pour dialyse péritonéale

FIN:balance 4,25% glukoosi, 1,25 mmol/l kalsium,Peritoneaalidialyysineste


GB, IRL, MT:balance4.25% glucose, 1.25 mmol/l calcium,solution for peritoneal dialysis


GR, CY: balance4.25% σε γλυκη, 1.25 mmol/l ασέστι,∆ιάλυµα για περιτovαϊκή κάθαρση


H:balance4,25% glükóz, 1,25 mmol/l kalcium,peritoneális dializáló oldat


IS: balance4,25% glúkósi, 1,25 mmól/l kalsíum,kviðskilunarlausn


I:balance4,25% glucosio, 1,25 mmol/l calcio,Soluzione per dialisi peritoneale


LT:balance4.25% gliukozës,1.25 mmol/l kalcio,peritoninës dializës tirpalas


LV:balance4.25% glikoze, 1.25 mmol/l kalcijs,šķīdums peritoneālai dialīzei


N:balance4,25% glukose + 1,25 mmol Ca/l,Peritonealdialysevæske


NL:balance4,25% glucose, 1,25 mmol/l calcium,Oplossing voor peritoneaaldialyse


P:balance4.25% glucose, 1.25 mmol/l cálcio,Solução para diálise peritoneal


PL:balance4,25% z 4,25% glukoząi wapniem 1,25 mmol/l,Roztwór do dializy otrzewnowej


RO:balance4.25% glucoza, 1.25 mmol/l calciu,Soluţie pentru dializă peritoneală

S:balance4.25% glucose, 1.25 mmol/l calcium,Peritonealdialysvätska


SK:balance4.25% glucose, 1.25 mmol/l calcium,roztok na peritoneálnu dialýzu


SLO:balance4.25% glukoze, 1.25 mmol/l kalcija, Raztopina za peritonealno dializzo


7/7