Příbalový Leták

Bactroban Nasal

sp.zn.sukls66153/2015

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Bactroban Nasal 20 mg/g nosní mast

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Mupirocinum calcicum 0,0645 g (což odpovídá mupirocinum 0,06 g) ve 3 g masti. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Nosní mast

Popis přípravku: téměř bílá mast.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1    Terapeutické indikace

Bactroban Nasal je indikován k léčbě nosních infekcí a k eliminaci bacilonosičství stafylokoků, včetně methicilin-rezistentních kmenů Staphylococcus aureus (MRSA), které persistují na nosní sliznici.

Protože Bactroban Nasal eradikuje výskyt Staphylococcus aureus na nosní sliznici, může být používán i profylakticky u pacientů, kteří se podrobují hemodialýze nebo kontinuální ambulantní peritoneální dialýze, aby se u nich snížilo nebezpečí výskytu infekcí vyvolaných kmeny

Staphylococcus aureus.

4.2    Dávkování a způsob podání

Dávkování

Dospělí/děti/starší osoby/osoby s poruchou funkce ledvin a/nebo jater

Aplikuje se malé množství přípravku Bactroban Nasal o velikosti hlavičky zápalky (přibližně 30 mg masti) do každé nosní dírky dvakrát denně, alespoň po dobu 5 dnů.

Způsob podání

K aplikaci se použije vatová tyčinka.

Po aplikaci masti se doporučuje několikrát stisknout obě nosní křídla.

Infekce obvykle vymizí během tří až pěti dnů léčby. Používání masti by nemělo přesáhnout 10 dnů. Mast, která zbude po ukončení léčby, by měla být znehodnocena.

Přípravek se nedoporučuje kombinovat s jinými přípravky z důvodu rizika naředění, majícího za následek snížení antibakteriálního účinku a případnou ztrátu stability mupirocinu v masti.

4.3 Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

4.4    Zvláštní upozornění a opatření pro použití

V    případě vzácného výskytu reakce přecitlivělosti nebo závažné iritace v místě aplikace by měla být léčba přerušena, mast by měla být odstraněna a zahájena vhodná alternativní léčba.

Jako u jiných antibakteriálních látek může prolongované používání vyústit v přerůstání rezistentních mikroorganismů.

V    souvislosti s užíváním antibiotik byl hlášen výskyt pseudomembranózní kolitidy, jejíž závažnost se může pohybovat v rozmezí mírná až po život ohrožující. Z tohoto důvodu je důležité vzít v úvahu tuto diagnózu u pacientů, u kterých se vyvine v průběhu nebo po užívání antibiotik průjem. Ačkoli je to

u lokálně aplikovaného mupirocinu méně pravděpodobné, pokud je průjem dlouhodobý nebo závažný, nebo objeví-li se u pacienta křeče v břiše, měla by být léčba okamžitě přerušena a pacient dále vyšetřen.

Mupirocin ve formě nosní masti není určen pro oftalmologické použití.

Je nutno se vyvarovat kontaktu masti s očima. Pokud dojde k jejich zasažení, je potřeba oči vymývat vodu až do odstranění zbytků masti.

4.5    Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Interakce s ostatními léčivými přípravky nejsou známy.

4.6    Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Odpovídající lidská data o použití během těhotenství nejsou k dispozici.

Studie na zvířatech nenaznačují reprodukční toxicitu (viz bod 5.3 Předklinické údaje).

Kojení

Údaje o používání mupirocinu v průběhu kojení nejsou k dispozici.

Fertilita

Nejsou k dispozici údaje o účincích mupirocinu na lidskou fertilitu.

Studie na potkanech neprokázaly žádné účinky na plodnost (viz bod 5.3 Předklinické údaje).

4.7    Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Bactroban nasal nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8    Nežádoucí účinky

Nežádoucí účinky jsou uvedeny níže podle tříd orgánových systémů a četnosti.

Frekvence jsou definovány jako: velmi časté (> 1/10), časté (> 1/100, < 1/10), méně časté (> 1/1 000, < 1/100), vzácné (> 1/10 000, < 1/1 000), velmi vzácné (< 1/10 000),

není známo (z dostupných údajů nelze určit) včetně jednotlivě hlášených případů.

Méně časté nežádoucí účinky byly zjištěny ze souhrnných údajů o bezpečnosti z 12 klinických studií zahrnujících 422 pacientů. Velmi vzácné nežádoucí účinky byly primárně určeny z post-marketingových sledování, a proto se vztahují spíše k vykazování jejich míry než k jejich

skutečné frekvenci.

Poruchy imunitního systému:

Velmi vzácné: kožní reakce přecitlivělosti;

systémové alergické reakce včetně anafylaxe, generalizovaná vyrážka, kopřivka a angioedém.

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy:

Méně časté:    reakce nosní sliznice.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Webové stránky: ww.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9 Předávkování

K dispozici jsou pouze omezené zkušenosti s předávkováním mupirocinem.

Neexistuje žádná specifická léčba předávkování mupirocinem. V případě předávkování by měl být pacient léčen vhodným podpůrným způsobem a podle potřeby monitorován. Další postup by měl být v souladu s klinickou indikací nebo podle doporučení Národního toxikologického střediska, pokud je k dispozici.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: dekongesční a jiná nosní léčiva k lokální aplikaci.

ATC kód: R01AX06.

Mechanismus účinku

Mupirocin je nové antibiotikum získávané fermentací Pseudomonas fluorescens.

Mupirocin inhibuje syntézu bakteriálních proteinů specifickou a reverzibilní vazbou na bakteriální enzym izoleucyl-tRNA-syntetázu.

Díky tomuto speciálnímu způsobu účinku mupirocin nevykazuje žádnou zkříženou rezistenci s jinými antibiotiky.

Mupirocin má bakteriostatické vlastnosti při minimální inhibiční koncentraci a baktericidní vlastnosti při vyšších koncentracích při lokální aplikaci.

Mupirocin je topická antibakteriální látka vykazující in vivo aktivitu proti Staphylococcus aureus (včetně methicilin-rezistentních kmenů), S. epidermidis a beta-hemolytickým druhům streptokoků.

Antibakteriální spektrum in vitro:

Aerobní grampozitivní bakterie:

-    Staphylococcus aureus (včetně B-laktamázu produkujících a methicilin-rezistentních kmenů);

-    Staphylococcus epidermidis (včetně B-laktamázu produkujících a methicilin-rezistentních kmenů);

-    jiné koaguláza-negativní stafylokoky (včetně methicilin-rezistentních kmenů);

3/6

Aerobní gramnegativní bakterie:

Mupirocin je rovněž účinný proti některým gram-negativním organismům, které mohou být spojeny s infekcí kůže (mimo nosní sliznice):

-    Haemophilus influenzae;

-    Neisseria gonorrhoeae;

-    Neisseria meningitidis;

-    Moraxella catarrhalis;

-    Pasteurella multocida.

Hraniční hodnoty mupirocinu:

Citlivost < 256 pg/ml; Rezistence > 512 pg/ml.

Citlivé bakterie:

-    Staphylococcus aureus1 ;

-    Staphylococcus epidermidis1;

-    Coagulase-negative staphylococci1;

-    Streptococcus species1 ;

-    Haemophilus influenzae;

-    Neisseria gonorrhoeae;

-    Neisseria meningitidis;

-    Moraxella catarrhalis;

-    Pasteurella multocida.

1 Klinická účinnost byla prokázána pro citlivé izoláty ve schválených klinických indikacích.

Rezistentní bakterie:

-    Corynebacterium species;

-    Enterobacteriaceae;

-    gramnegativní nefermentující tyčinky;

-    Micrococcus species;

-    anaerobní bakterie.

Mechanismus rezistence

Rezistence stafylokoků nízkého stupně (MIC 8-256 pg/ml) je způsobena změnami původní izoleucyl-tRNA-syntetázy. Stafylokoková rezistence vysokého stupně (MIC > 512 pg/ml) je způsobena odlišnou izoleucyl-tRNA-syntetázou.

Vlastní rezistence gramnegativních organismů, jako jsou Enterobacteriaceae, může být způsobena nedostatečným pronikáním mupirocinu do bakteriální buňky.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Při aplikaci na nosní sliznici novorozenců a nedonošených dětí dochází k absorpci mupirocinu. Nebyly však zaznamenány žádné případy intolerance. Stupeň systémové absorpce mupirocinu z neporušené sliznice je zanedbatelný (méně než 1 % podané dávky se vylučuje močí ve formě metabolitu - kyseliny monické).

Biotransformace

Mupirocin je vhodný pouze pro lokální aplikaci. Po intravenózním nebo perorálním podání, nebo pokud je absorbován (například poraněnou či jinak porušenou kůží), je mupirocin rychle metabolizován na inaktivní kyselinu monickou.

Eliminace

Mupirocin je rychle vylučován z těla ledvinami ve formě neaktivního metabolitu, kyseliny monické.

Starší pacienti

Bez omezení, pokud neexistuje důkaz o středně závažné nebo závažné poruše funkce ledvin.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Kancerogenita/Mutagenita

Kancerogenita

Studie kancerogenity nebyly s mupirocinem provedeny.

Genotoxicita

Mupirocin nebyl shledán mutagenním u Salmonella typhimurium nebo Escherichia coli (Ames test).

V    testu Yahagi bylo pozorováno malé zvýšení u Salmonella typhimurium TA98 ve vysoce cytotoxických koncentracích.

V    in vitro testu genové mutace savců (MLA) nebylo pozorováno žádné zvýšení mutací při nepřítomnosti metabolické aktivace. Při metabolické aktivaci bylo pozorováno malé zvýšení mutací při vysokých cytotoxických koncentracích. Nebyly však pozorovány žádné účinky v kvasinkovém testu genové konverze/mutace, in vitro testu lidských lymfocytů, nebo v in vitro testu neplánované syntézy DNA (UDS).

Dále, in vivo mikronukleární test na myších (poškození chromozomů) a test Comet u potkanů (přerušení vlákna DNA) byly negativní, ukazující malé zvýšení pozorované ve vysoce cytotoxických koncentracích in vitro, jež se neprojeví v situaci in vivo.

Reprodukční toxicita

Fertilita

Mupirocin aplikovaný subkutánně samcům potkana 10 týdnů před pářením a samicím potkana 15 dnů před krytím až 20 dní po páření v dávkách až 100 mg/kg/den neměl žádný vliv na plodnost.

Těhotenství

V    embryo-fetálním vývoji u potkanů nebyly prokázány žádné známky vývojové toxicity při subkutánních dávkách až 375 mg/kg/den.

Ve studii embryo-fetálního vývoje u králíků při subkutánních dávkách až 160 mg/kg/den vedla toxicita u matky (porucha tělesné hmotnosti a závažné podráždění v místě vpichu injekce) při vysoké dávce k potratu nebo špatné kvalitě vrhu. Nicméně, nebyl zde žádný důkaz vývojové toxicity u plodů králíka, jež se narodily v termínu.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1    Seznam pomocných látek

Vaselinum album, acylglyceroly.

6.2    Inkompatibility

Zvolený masťový základ zajišťuje optimální biologickou užitkovost. Není vhodné jej magistraliter ředit nebo míchat s jinými masťovými základy.

6.3    Doba použitelnosti

3 roky

6.4    Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

6.5    Druh obalu a obsah balení

Hliníková lakovaná tuba, šroubovací uzávěr, krabička.

Balení: 3 g masti.

6.6    Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.    DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

SmithKline Beecham Limited, Brentford, Velká Británie.

8.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO

69/384/95-C

9.    DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 14. 6. 1995

Datum posledního prodloužení registrace: 18.2.2015

10. DATUM REVIZE TEXTU

9.7.2015

6/6