Příbalový Leták

Bactroban Nasal

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA


1 NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Bactroban Nasal 20 mg/g nosní mast mupirocinum


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Léčivá látka: jeden gram masti obsahuje mupirocinum 20 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: bílá vazelína, acylglyceroly.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


nosní mast 3 g


5 ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Pouze k nosnímu podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8 POUŽITELNOST


EXP


9 ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25 °C.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


Tl název a adresa držitele rozhodnutí o registraci


Držitel rozhodnutí o registraci:

SmithKline Beecham Limited, Brentford, Velká Británie. 12 REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Registrační číslo: 69/384/95-C 13 ČÍSLO ŠARŽE


Lot


14. klasifikace pro výdej


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


T5 návod k použití


Antibiotikum

16 INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


bactroban nasal


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU TUBA


1 NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Bactroban Nasal 20 mg/g mupirocinum nosní mast


2 ZPŮSOB PODÁNÍ


Pouze k nosnímu podání.


3 POUŽITELNOST


EXP


4 ČÍSLO ŠARŽE


Lot


5.    OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET


3 g


6. JINÉ


Jeden gram masti obsahuje mupirocinum 20 mg. Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Registrační číslo: 69/384/95-C


3