Příbalový Leták

Axympa 360 Mg Enterosolventní Tablety

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH Al/Al blistr_

1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Axympa 180 mg enterosolventní tablety Axympa 360 mg enterosolventní tablety

Acidum mycophenolicum

2.    NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Teva Pharmaceuticals CR s.r.o.

3.    POUŽITELNOST

EXP

4.    ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5 JINÉ

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Axympa 180 mg enterosolventní tablety Axympa 360 mg enterosolventní tablety

Acidum mycophenolicum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVYCH LÁTEK


180 mg: Jedna tableta obsahuje acidum mycophenolicum 180 mg (jako natrii mycophenolas) 360 mg: Jedna tableta obsahuje acidum mycophenolicum 360 mg (jako natrii mycophenolas)


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje sodík.

Pro bližší informace si přečtěte příbalovou informaci.


4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


Enterosolventní tablety

20 tablet (pouze 180 mg)

50 tablet

100 tablet

120 tablet

250 tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Spolkněte tablety celé a zapijte sklenicí vody. Nelámejte nebo nedrťte tablety.

Neužívejte tablety, které jsou zlomeny nebo rozděleny. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. Radlická 3185/1c 150 00 Praha 5 Česká republika


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Axympa 180 mg enterosolventní tablety: Reg. č.: 59/375/13-C Axympa 360 mg enterosolventní tablety: Reg.č.: 59/376/13-C

13    ČÍSLO ŠARŽE


Č. šarže


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


Axympa 180 mg enterosolventní tablety Axympa 360 mg enterosolventní tablety