Příbalový Leták

Avipro ThymovacB. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO:


AviPro THYMOVAC

Lyofilizát k rozpuštění v pitné vodě


1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Lohmann Animal Health GmbH, Heinz-Lohmann-Str. 4, 27472 Cuxhaven, Německo


2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


AviPro THYMOVAC

Lyofilizát k rozpuštění v pitné vodě.


3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK


1 dávka obsahuje

Léčiválátka:

Virus anemiae infectiosae gallinarum (Cux 1): 104.5 - 105.5 TCID50*

*TCID50 50 % infekční dávka pro tkáňové kultury: titr viru potřebný k vyvolání infekce u 50 % inokulovaných buněčných kultur.

Hostitelský systém: oplodněná SPF vejce.


Excipiens:

Dihydrogenfosforečnan draselný, dihydrát fosforečnanu disodného, monohydrát laktózy, odstředěné mléko


Vzhled: červený až hnědý lyophilizát


4. INDIKACE


Ochrana vakcinovaných chovných ptáků proti exkreci viru anémie kuřat a přenosu viru do vajec.

U této aktivní imunizace,

nástup imunity: 4 týdny

trvání imunity: 43 týdnů, prokázáno čelenžnímtestem.


Pasivní ochrana určená potomstvu proti klinickým příznakům a poškozením v důsledku anémie kuřat. Ochrana potomstva je zaručena na dobu až 51 týdnů po vakcinaci chovných kuřat, přičemž jsou chráněna již jednodenní kuřata (jak prokázal čelenžní test).


ATC Vet kód: QI01AD04.


5. KONTRAINDIKACE


Nepoužívat u nemocných ptáků.


6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY


Žádné.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.


7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT


Kuřata kura domácího od 8. týdne stáří.


8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ


Pro podání v pitné vodě po rozpuštění.

Každý pták by měl dostat jednu dávku (104.5 - 105.5 TCID50/pták).


Vakcinaci provádějte od 8 týdnů života, nejméně 6 týdnů před zahájením snášky.


Dávkování a způsob podání:


Aplikace do pitné vody:

Stanovte počet vakcinačních dávek a potřebné množství vody (viz níže). Nerozdělujte velké lékovky pro vakcinaci více než jednoho hejna ptáků či jednoho systému pitné vody, aby nedošlo k chybám v dávkování.Aplikujte vakcínu v průběhu (max.) 2 hodin, přičemž je nutno zajistit, aby všichni ptáci v této době pili. Vzhledem k tomu, že se pitný režim ptáků stále mění, může se stát, že bude nutné vodu na některých místech před vakcinací pozastavit, aby se zajistilo, že všichni ptáci budou během fáze vakcinace pít.


Dbejte dodržování pokynů pro správné podání, aby všichni ptáci dostali správnou dávku. Nedostatečná vakcinace může vést ke snížené účinnosti.


9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ


Nepoužívat u nosnic ve snášce a během 6 týdnů před začátkem snáškového období.

Před vakcinací, během vakcinace i po ní zamezte stresujícím vlivům.

Použijte celý obsah otevřených láhví najednou.


10. OCHRANNÁ LHŮTA


Bez ochranných lhůt.


11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávat mimo dosah dětí.


Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C). Chraňte před přímým slunečním zářením. Chraňte před mrazem.


Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnost uvedené na etiketě.

Doba použitelnosti po rekonstituci podle návodu: 2 hodiny

Chraňte naředěnou vakcínu před přímým slunečním zářením a teplotami nad 25 °C. Chraňte před mrazem.


12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ


Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Vakcinace by se měla provést u ptáků ve stáří 8 týdnů a více, ale nejpozději 6 týdnů před zahájením doby snášky, aby se zajistil vývoj ochranné imunity ještě před začátkem snáškového období.


Virus ve vakcíně se může rozšířit na nevakcinovaná kuřata, protože je minimálně 14 dní vylučován trusem. Protože virus může u velmi mladých kuřat vyvolat klinické symptomy, je nutno zabránit přenosu na nechráněné ptáky. Zabraňte rozšíření na nosnice, na ptáky chystající se k snášce a mladé ptáky do 3 týdnů života. Vakcína by se neměla podávat v chovech, kde jsou zvířata různého věku.


Virus vakcíny lze zjistit v různých orgánech a tkáních v době od 7 do 49 dne od provedení vakcinace.


Ke snížení infekčního tlaku před nástupem imunity je nutno odstranit stelivo a drůbežárnu je nutno vyčistit mezi jednotlivými zástavy drůbeže.


Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Vakcína obsahuje živý virus, tudíž je nutno zachovávat opatrnost (např. použití rukavic, ochrana očí, mytí a dezinfekce rukou atd.), aby nedošlo k jakékoliv kontaminaci, např. postříkáním nebo únikem látky. Je nutno zachovávat opatrnost také při manipulaci s drůbežími výkaly, protože virus se může vylučovat výkaly po dobu nejméně 14 dní.

Po aplikaci si důkladně umyjte a vydezinfikujte ruce a totéž proveďte i se zařízením.


Snáška:

Nepodávejte ptákům v době snášky a méně než šest týdnů před zahájením snášky.


Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána zároveň s jiným veterinárním léčivým přípravkem. Rozhodnutí o použití této vakcíny před nebo po jakémkoliv jiném veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na základě zvážení jednotlivých případů.


Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota):

Po podání desetinásobného předávkování nebyly zjištěny žádné nežádoucí účinky.


Inkompatibility:

Nemísit s jiným veterinárním léčivým přípravkem.13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA


O možnostech likvidace nepotřebných léčivých přípravků se poraďte s vaším veterinárním lékařem. Tato opatření napomáhají chránit životní prostředí.


14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE


Květen 2013


15. DALŠÍ INFORMACE


Pouze pro zvířata

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.


Reg. č.: 97/066/09-C


Popis primárního obalu:

Vakcína je k dispozici v těchto velikostech balení:

Krabice obsahující 1 nebo 10 skleněných lahviček typu I o obsahu 500, 1.000, 2.500, 5.000 nebo 10.000 dávek v jedné lahvičce. Tyto lahvičky mají chlorobutylové pryžové zátky a jsou opatřeny hliníkovou pertlí, která se před upotřebením strhne.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Vakcinací chovů je docíleno imunity proti infekcím vyvolaným virem anémie kuřat. Zabraňuje se tak exkreci viru a potažmo vertikálnímu rozšíření na vejce a horizontálnímu rozšíření prostřednictvím výkalů. Chovná drůbež se vakcinuje ve věku, kdy virus anémie kuřat již nikdy nevyvolá klinické příznaky, cílem vakcinace je přenos mateřských protilátek potomstvu, aby bylo chráněno před infekcí v době mezi vylíhnutím a vytvořením jejich vlastní odolnosti vůči infekční anémii kuřat.
5