Příbalový Leták

Avipro Nd Hb1

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

AviPro ND HB 1, lyofilizát pro přípravu suspenze pro použití u kuřat


1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Lohmann Animal Health GmbH

Heinz-Lohmann-Strasse 4,

D-27472 Cuxhaven

Německo


2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

AviPro ND HB 1

Lyofilizát pro přípravu suspenze pro použití u kuřat


3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 dávka obsahuje:

Léčivá látka:

Paramyxovirus pseudopestis avium (kmen HB 1), živý min. 106,0 EID50 – max. 107,2 EID50*

Hostitelský systém: embryonovaná kuřecí SPF vejce


*EID50 = 50% infekční dávka pro embrya: titr viru potřebný k vyvolání infekce u 50 % embryí, která

byla naočkována virem.


Pomocné látky:

Sorbitol, sacharóza, hydrogenfosforečnan sodný dihydrát, dihydrogenfosforečnan sodný

dihydrát, želatina


4. INDIKACE

Aktivní imunizace zdravých kuřat proti infekci virem Newcastelské choroby za účelem snížení

klinických příznaků a specifických lézí Newcastelské choroby.

Vakcína je určena pro použití u brojlerů a pro prvotní vakcinaci plemenných a užitkových nosnic.


Nástup imunity: 21 dnů po vakcinaci.

Potomstvo vakcinovaných kuřic je mateřskými protilátkami pasivně chráněno první dva týdny života.

To může způsobit zpoždění nástupu aktivní imunity.


Trvání imunity: 42 dnů po první imunizaci.

Po vakcinaci s AviPro ND HB1 by měla být provedena revakcinace vhodnou vakcínou.


5. KONTRAINDIKACE

Nepoužívat u klinicky nemocných nebo oslabených ptáků.

Sprejová vakcinace by se neměla dělat v hejnech infikovaných bakteriíMycoplasma gallisepticum.


6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Za 3-4 dny po vakcinaci se mohou u vakcinovaných ptáků objevit mírné respirační příznaky trvající 4-7 dnů.


Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to, prosím, vašemu veterinárnímu lékaři.


7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Kur domácí.


8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ


K aplikaci v pitné vodě po rozředění nebo sprejem.

Podává se jedna dávka vakcíny na ptáka.

Rozpuštěnou vakcínu podejte okamžitě ptákům.

Vakcína AviPro ND HB1 může být použita od prvního dne života.


Není možné poskytnout obecně použitelný vakcinační postup, protože každá vakcinace se musí přizpůsobit individuálním podmínkám v chovu a aktuální nákazové situaci.


Způsob podání:


a) Podání v pitné vodě


Vakcínu je nutné spotřebovat v průběhu 2 hodin. Vzhledem k tomu, že se pitný režim u kuřat mění, může se stát, že bude nutné zvířatům pitnou vodu před vakcinací odebrat, aby se zajistilo, že všichni ptáci budou během fáze vakcinace pít.


Objem vody s vakcínou musí být změřen, aby bylo jisté, že voda bude spotřebována do 2 hodin. Rozpusťte vakcínu v chladné a čisté vodě v poměru 1 000 dávek vakcíny do 1 litru vody pro 1 000 kuřat a den života, Např. 10 litrů je potřeba pro 1 000 kuřat o stáří 10 dnů.


V horkém počasí a u masných plemen se může dané množství zvýšit až do maximálně 40 litrů na 1 000 ptáků. Při pochybnostech se den před podáním vakcíny stanoví spotřeba vody.


Rozpuštěnou vakcínu podejte okamžitě ptákům.


Ujistěte se, že ptáci nemají během vakcinace přístup k nemedikované vodě.


b) Podání sprejováním:


Množství vody potřebné ke sprejování závisí na několika faktorech jako je věk ptáků, technologie chovu, teplota, koncentrace ptáků v chovu a typ zařízení, které je používané k postřiku. Množství vody je mezi 250 a 1 000 ml / 1 000 ptáků.


Pravidlo pro sprejování: čím je jemnější sprej, tím hlubší je penetrace kapek a viru do respiračního traktu. To přináší vyšší imunogenitu, ale nižší toleranci.Následující tabulka obsahuje několik doporučení:


Vakcinace uvnitř

přepravní krabice od 1.

dne života

Vakcinace hrubým sprejem

Vakcinace

jemným

sprejem

Střední velikost kapek

> 50 µm

> 50 µm

< 50 µm

průtok/tlak

500 - 600 ml/ min. při 2-3 barech

500 - 600 ml/ min. při 2-3 barech

50 ml/ min.

obj./1 000 ptáků

250 - 400 ml

500-1 000ml

100 – 200 ml

Doba sprejování

na 1 000 ptáků

30-40 sec. (např. 3-4 sec. na přepravku se 100 kuřaty)

1-2 min.

přibl. 5 min.
9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ


  • Ujistěte se, že napájecí voda a napájecí systém neobsahuje detergenty a desinfekční látky.

  • Použijte celý obsah otevřené lékovky při jedné vakcinační proceduře.

  • Uživatel si musí připravit takové množství vakcíny, které může aplikovat během 2 hodin.


10. OCHRANNÁ LHŮTA

Bez ochranných lhůt.


11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte a přepravujte chlazené (2C – 8C).

Chraňte před mrazem.

Chraňte před přímým slunečním zářením.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě.

Doba použitelnosti po rozpuštění podle návodu: 2 hodiny.

Chraňte rozpuštěnou vakcínu před přímým slunečním zářením a teplotou nad 25C. Chraňte před mrazem.


12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ


Zvláštní opatření pro použití u zvířat: nejsou


Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Jedná se o vakcínu obsahující živý virus. Je zapotřebí se vyhnout jakékoliv kontaminaci rozstřikem

nebo rozlitím. Po aplikaci si důkladně umyjte a vydezinfikujte ruce.

Pokud se viry ND dostanou do očí, mohou způsobit konjunktivitidu. Proto při sprejování vždy

používejte ochranu dýchacího aparátu a ochranné brýle. V případě zasažení očí, vyhledejte ihned

lékařskou pomoc.


Inkompatibility:

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být mísen

s žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.


13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

O možnostech likvidace nepotřebných léčivých přípravků se poraďte s vaším veterinárním lékařem. Tato opatření napomáhají chránit životní prostředí.

14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE


Prosinec 2014


15. DALŠÍ INFORMACE

Vakcína je k dispozici v těchto velikostech balení:

1 x 5 000 dávek, 10 x 1 000 dávek, 10 x 2 500 dávek, 10 x 5 000 dávek.


Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Registrační číslo: 97/523/94-C


Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.4