Příbalový Leták

Aviffa Rti

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

AVIFFA RTI

Lyofilizát pro přípravu suspenze

1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE
POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE
NESHODUJE


Držitel rozhodnutí o registraci

MERIAL, 29 avenue Tony Garnier, 69007 Lyon, Francie.


Výrobce odpovědný za uvolnění šarže

MERIAL Laboratoire Porte des Alpes, rue de l ´Aviation, 69800 Saint-Priest, Francie.


2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

AVIFFA RTI

Lyofilizát pro přípravu suspenze.


3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Složení jedné dávky:

Léčivé látky:

Virus rhinotracheitidis infectiosae meleagridis/Virus „Swolen head“ syndromum

(VCO3) min. 102,3 – max. 104,0TCID 50

Pomocné látky:

Excipient …………………………… q.s. 1 dávka


*TCID50 – 50% infekční dávka pro tkáňovou kulturu


4. INDIKACE

Vakcinace krůt proti rhinotracheitidě. Primární vakcinace budoucích plemenných a užitkových nosnic proti syndromu otoku hlavy.


Krůty: nástup imunity byl prokázán 15 dní po vakcinaci, délka trvání imunity 7 - 12 týdnů po primární vakcinaci.


Kur domácí: nástup a délka trvání imunity po primární vakcinaci živou vakcínou nebyly stanoveny.

Nástup imunity byl prokázán 4 týdny po revakcinaci inaktivovanou vakcínou s délkou trvání až do konce snášky.


5. KONTRAINDIKACE

Nejsou.


6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nejsou známy.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.


7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Krůty, kur domácí.


8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ


Vakcínu ředit dle návodu podle zvoleného způsobu aplikace a kategorie vakcinovaných zvířat.

Krůty:

Podání rozprašováním - sprejem (pouze pro 1 denní krůťata)

Pro 1000 krůťat rozpusťte obsah 1 ampule (1000 dávek) v 1 ml destilované vody a následně rozřeďte ve 250 ml destilované vody. Proveďte sprejování a dbejte, aby krůťata byla blízko u sebe a to po dobu ještě 15 minut po aplikaci.

Oční podání

Na 1000 krůt, rozpusťte obsah jedné lékovky (1000 dávek) v ml destilované vody a následně rozřeďte v 50 ml destilované vody. Aplikujte jednu kapku (0,05ml) vakcíny do oka každé krůty.

Podání pitnou vodou

Pro 1000 krůťat rozpusťte obsah jedné lékovky (1000 dávek) v destilované vodě a následně rozřeďte v pitné vodě (prosté desinfektans), podle věku krůt a v množství, které bude spotřebováno do hodiny od aplikace (např. 15 litrů pitné vody pro 1000 krůťat ve 3 týdnech věku).

Vakcinační schéma krůty

Primární vakcinace - do 3 týdnů věku (přítomnost mateřských protilátek) dvě vakcinace pokud možno v 7 a 21 dnech. Nad 3 týdny jedna vakcinace

Revakcinace - ve stáří 7 - 9 týdnů v případě, že jsou krůty chovány více jak 15 týdnů a v závislosti na místních epidemiologických podmínkách, další revakcinace se doporučuje ve 14 týdnech.


Nosnice

Oční podání a podání pitnou vodou popsanou u krůt lze stejně tak aplikovat u nosnic.

Primární vakcinace se provádí v 10 týdnech a měla by být následována revakcinací inaktivovanou vakcínouv 18 týdnech věku.


9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Pro přípravu vakcíny použít sterilní materiál prostý desinfekčních a antiseptických látek.


10. OCHRANNÁ LHŮTA

Bez ochranných lhůt.


11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Skladujte při teplotě +2 až +8°C. Chraňte před světlem. Chraňte před mrazem.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnost uvedené na etiketě.

Doba použitelnosti po rozpuštění podle návodu: spotřebujte ihned.


12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána

zároveň s jiným veterinárním léčivým přípravkem. Rozhodnutí o použití této vakcíny před

nebo po jakémkoliv jiném veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na základě

zvážení jednotlivých případů.

Nemísit s jiným veterinárním léčivým přípravkem.

Nevakcinujte ptáky v průběhu snášky nebo během 4 týdnů před nástupem snášky.


Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Vakcinovat pouze zdravá zvířata. Neprovádět vakcinaci s jinými zákroky, které mohou navodit stres, nevakcinovat za přítomnosti mateřských protilátek, v nutném případě je nezbytná dvojí aplikace.


13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO

ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Likvidovat odpad vařením, spálením nebo ponořením do vhodného dezinfekčního přípravku schváleného k tomuto účelu příslušnými úřady.


14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Leden 2013.


15. DALŠÍ INFORMACE


Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.


Balení:1 x 1000 dávek, 1 x 5000 dávek, 10 x 1000 dávek, 10 x 5000 dávek.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.