Příbalový Leták

Avejodin Vet 38,5 Mg/G


1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Avejodin Vet 38,5 mg/g kožní sprej, roztok

Povidonum iodinatum

Vyhrazený veterinární léčivý přípravek


2. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK


1 gram obsahuje


Léčivá látka:

Povidonum iodinatum 38,5 mg


3. LÉKOVÁ FORMA

Kožní sprej, roztok.


4. CHARAKTERISTIKA PŘÍPRAVKU

Čirá, žlutohnědá až tmavočervená tekutina s charakteristickým zápachem ve formě aerosolu s hnacím plynem.

Avejodin Vet sprej ad us. vet. je desinfekční a antiseptický přípravek, který spolehlivě ničí širokou škálu patogenních mikroorganismů (hubí baktérie, houby, selektivně viry i prvoky). Je určen k povrchovému ošetření kůže.


5. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Všechny druhy zvířat.

6. INDIKACE

Ošetření drobných povrchových poranění kůže, k povrchové desinfekci kůže před drobnými zákroky (např.injekční podání léků) a k přípravě operačního pole.


7. KONTRAINDIKACE

Přípravek se nesmí používat při známé přecitlivělosti na jód nebo na některou pomocnou látku.


8. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

U citlivých jedinců může v ojedinělých případech dojít k přechodnému podráždění pokožky jako je: pálení, svědění kůže, zarudnutí, vyrážka až mokvání. Pokud dojde k podráždění nebo se během používání přípravku vyskytnou jiné neobvyklé reakce, poraďte se o dalším používání přípravku s veterinárním lékařem.


9. INTERAKCE

Přípravek nelze používat současně s některými dalšími látkami, které s přípravkem chemicky reagují (např. s redukčními činidly, solemi alkaloidů a kyselinami).


10. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Před upotřebením protřepat. Nádobku je nutné držet ve svislé poloze. Přípravek se nanáší

stiskem rozprašovače nad ošetřovaným místem ze vzdálenosti 15-20cm tak, aby z ošetřované plochy zbytečně nestékal. V případě potřeby je možné nástřik opakovat po předchozím očištění ošetřovaného místa. Při aplikaci je nutné chránit oči před zásahem spreje.


11. OCHRANNÁ LHŮTA

Bez ochranných lhůt.


12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

V průběhu aplikace nekouřit, nejíst a nepít. Zabraňte kontaktu s pokožkou, očima a sliznicemi. V případě zasažení pokožky či sliznice opláchněte exponovanou část ihned po expozici velkým množstvím vody a odstraňte kontaminovaný oděv, který je v přímém kontaktu s pokožkou. V případě zasažení očí vypláchněte velkým množstvím pitné vody. V případě přetrvávajícího podráždění vyhledejte lékařskou pomoc.

Lidé se známou přecitlivělostí na jód, těhotné ženy a osoby s poruchami štítné žlázy by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.

Nepoužívejte v blízkosti ohně. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty.


Ani vyprázdněnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně.

Přípravek je vysoce hořlavý.


Použít pouze po zvážení terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařemu zvířat s poruchami činnosti štítné žlázy, poruchami činnosti ledvin, v období březosti, laktace a u mláďat do 2 měsíců stáří.


13. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 C


Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50 °C. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření.


Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na dně obalu


14. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÉHO PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.


15. OZNAČENÍ „UCHOVÁVAT MIMO DOSAH DĚTÍ“

Uchovávat mimo dosah dětí.


16. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE


AVEFLOR, a.s., Budčeves 26, 507 32 Kopidlno, Česká republika

IČ: 64259838

www.aveflor.cz


17. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

99/030/09-C


18. DATUM EXPIRACE

Exp: {měsíc/rok}


19. ČÍSLO ŠARŽE VÝROBCE

Číslo šarže: {číslo}


20. VELIKOST BALENÍ

50 ml


21. DATUM POSLEDNÍ REVIZE TEXTU

Září 2013