Příbalový Leták

Avancardo 5 Mg/1,25 Mg

OZNAČENÍ NA OBALU


ŮDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA NA BLISTRY


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Avancardo 2,5 mg/0,625 mg Avancardo 5 mg/1,25 mg Avancardo 10 mg/2,5 mg potahované tablety

perindoprilum argininum/indapamidum hemihydricum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna tableta obsahuje perindoprilum argininum 2,5 mg a indapamidum hemihydricum 0,625 mg. Jedna tableta obsahuje perindoprilum argininum 5 mg a indapamidum hemihydricum 1,25 mg. Jedna tableta obsahuje perindoprilum argininum 10 mg a indapamidum hemihydricum 2,5 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje monohydrát laktosy.

Pro více informací si přečtěte příbalovou informaci.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Potahovaná tableta

30 potahovaných tablet 60 potahovaných tablet 90 potahovaných tablet 100 potahovaných tablet


5. ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ


Perorální podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 30 °C.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Actavis Group PTC ehf Reykjavikurvegur 76-78 220 Hafnarfjordur Island


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Reg.č.: 58/213/16-C Reg.č.: 58/214/16-C Reg.č.: 58/215/16-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č. šarže:


14.    KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16.    INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


avancardo 2,5 mg/0,625 mg avancardo 5 mg/1,25 mg avancardo 10 mg/2,5 mg

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Avancardo 2,5 mg/0,625 mg Avancardo 5 mg/1,25 mg Avancardo 10 mg/2,5 mg potahované tablety

perindoprilum argininum/indapamidum hemihydricum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna tableta obsahuje perindopriuml argininum 2,5 mg a indapamidum hemihydricum 0,625 mg. Jedna tableta obsahuje perindoprilum argininum 5 mg a indapamidum hemihydricum 1,25 mg. Jedna tableta obsahuje perindoprilum argininum 10 mg a indapamidum hemihydricum 2,5 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje monohydrát laktosy.

Pro více informací si přečtěte příbalovou informaci.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Potahovaná tableta

30 potahovaných tablet 60 potahovaných tablet 90 potahovaných tablet 100 potahovaných tablet


5. ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ


Perorální podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Actavis Group PTC ehf Reykjavikurvegur 76-78 220 Hafnarfjordur Island


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Reg.č.: 58/213/16-C Reg.č.: 58/214/16-C Reg.č.: 58/215/16-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č. šarže:


14.    KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16.    INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


avancardo 2,5 mg/0,625 mg


avancardo 5 mg/1,25 mg avancardo 10 mg/2,5 mg


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH BLISTR


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Avancardo 2,5 mg/0,625 mg Avancardo 5 mg/1,25 mg Avancardo 10 mg/2,5 mg potahované tablety

perindoprilum argininum/indapamidum hemihydricum


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Actavis Group PTC ehf


3. POUŽITELNOST


EXP


4. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


5. JINÉ


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Avancardo 2,5 mg/0,625 mg Avancardo 5 mg/1.25 mg Avancardo 10 mg/2.5 mg Potahované tablety

perindoprilum argininum/indapamidum hemihydricum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna tableta obsahuje perindoprilum argininum 2,5 mg a indapamidum hemihydricum 0,625 mg. Jedna tableta obsahuje perindoprilum argininum 5 mg a indapamidum hemihydricum 1,25 mg. Jedna tableta obsahuje perindoprilum argininum 10 mg a indapamidum hemihydricum 2,5 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje monohydrát laktosy.

Pro více informací si přečtěte příbalovou informaci.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Potahovaná tableta

30 potahovaných tablet 60 potahovaných tablet 90 potahovaných tablet 500 potahovaných tablet


5. ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


8. POUŽITELNOST


EXP


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Actavis Group PTC ehf Reykjavikurvegur 76-78 220 Hafnarfjordur Island


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Reg.č.: 58/213/16-C Reg.č.: 58/214/16-C Reg.č.: 58/215/16-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


14.    KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16.    INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


8