Příbalový Leták

Aureovit 12 C 160 Mg/G

Informace pro variantu: Aureovit 12 C 160 Mg/G, zobrazit další variantu


PŘÍBALOVÁ INFORMACE = etiketa1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


AUREOVIT 12 “ C 160 “ plv. a.u.v.


500 g (5 kg)


2. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Chlortetracyclini hydrochloridum 160 g v 1 000 g.

Pomocné látky: uhličitan vápenatý (mikromletý), pšeničná mouka ( vehikulum ).


3. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE


DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Tekro, spol.s r.o., Višňová 2/484, 140 00 Praha 4 - Krč, ČESKÁ REPUBLIKA


DRŽITEL POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÝ ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE

Tekro spol. s r.o., provoz Nová Dědina, 783 91 Uničov, ČESKÁ REPUBLIKA4. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Tele, prase, drůbež.


5. INDIKACE

Infekční onemocnění a septické stavy zejména u telat, prasat a drůbeže vyvolané původci citlivými na chlortetracykliny; například při výskytu septikémie, gastritidy, enteritidy, bronchitidy, pneumonie, pleuritidy, peritonitidy; u drůbeže při pasteurelóze, salmonelóze a pod.


6. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH

Léčebně: u telat a prasat 0,35 g na kg ž.hm.

Profylakticky:u telat a prasat 0,10 g - 0,175 g na kg ž.hm.

Dávkování v krmných směsích:

Léčebně: tele 0,5%, prase 0,25 – 0,5%, drůbež 0,2 - 0,3%

Profylakticky:tele 0,25%, prase 0,125 - 0,25%, drůbež 0,1 - 0,15%

Přípravek se podává nejméně 5 dnů.


7. ZPŮSOB A CESTA (Y) PODÁNÍ

Perorálně, homogenně zamíchaný do krmiva.


8. POKYN PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Přípravek je určen k individuální aplikaci.

Denní dávky se podávají rozdělené na polovinu 2 krát denně zamícháním do tekutého, kašovitého nebo sypkého (jadrného) krmiva.


9. KONTRAINDIKACE

Nepodávejte přežvýkavcům s rozvinutou funkcí předžaludků.

Nepoužívat u nosnic, jejichž vejce jsou určena pro lidský konzum.


10. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Při předávkování přípravku se v ojedinělých případech může vyskytnout nauzea až vomitus.


11. OCHRANNÁ LHŮTA

Maso telat 30 dní, maso prasat 10 dní, maso drůbeže 7 dní.

Nepoužívat u nosnic, jejichž vejce jsou určena pro lidský konzum.


12. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Při teplotě do 25 0 C, v suchu.


13. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Dodržovat uvedené dávkování.

Podávání přípravku se nedoporučuje mladým chovným zvířatům.


14. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÉHO PŘÍPRAVKUNEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.


15. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Únor 2011


16. DALŠÍ INFORMACE


INTERAKCE

Účinek tetracyklinu snižují až antagonizují laktámová antibiotika, cefalosporiny a aminoglykozidy.

Při zkrmovaní přípravků s vysokým obsahem vápníku, horčíku a železa může dojít k interakci CTC s kationy těchto kovů a tým ke snížené absorpci z gastrointestinálního traktu.


VELIKOSTI BALENÍ

1 x 500 g, 1 x 5 kg


POUZE PRO ZVÍŘATA.


VETERINÁRNÍ LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK JE VYDÁVÁN POUZE NA PŘEDPIS.


UCHOVÁVAT MIMO DOSAH DĚTÍ.


DATUM EXSPIRACE

EXP: (měsíc/rok)

Po zamíchání do krmiva ihned spotřebovat.


REGISTRAČNÍ ČÍSLO 96/146/04 - C


ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE