Příbalový Leták

Augmentin 625 Mg

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU VNĚJŠÍ OBAL


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Augmentin 625 mg, potahované tablety Amoxicillinum/acidum clavulanicum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK


Jedna tableta obsahuje amoxicillinum trihydricum v množství odpovídajícím amoxicillinum 500 mg a kalii clavulanas v množství odpovídajícím acidum clavulanicum125 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Potahované tablety 4 potahované tablety 10 potahovaných tablet 12 potahovaných tablet 14 potahovaných tablet 16 potahovaných tablet

20    potahovaných tablet

21    potahovaných tablet 24 potahovaných tablet 30 potahovaných tablet 100 potahovaných tablet 500 potahovaných tablet


5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Obsahuje sáček s vysoušedlem. Neodstraňujte ani nejezte.


8. POUŽITELNOST


EXP


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


SmithKline Beecham Limited, Brentford, Middlesex,

Velká Británie


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)


15/141/84-B/C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


augmentin 625 mg


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH BLISTRY A SÁČEK S DESIKANTEM_

1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU_

Augmentin 625 mg Amoxicillinum/acidum clavulanicum

2.    NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI_

SmithKline Beecham Limited, Velká Británie_

3.    POUŽITELNOST_

EXP

Tablety v balení s vysoušedlem mají být užity do 30 dnů po otevření sáčku.

4. ČÍSLO ŠARŽE


Lot

5. JINÉ


GSK