Příbalový Leták

Atosiban Accord 37,5 Mg/5 Ml Koncentrát Pro Infuzní Roztok

Sp.zn.sukls113617/2014

Příbalová informace: informace pro pacienta Atosiban Accord 37,5 mg/5 ml koncentrát pro infuzní roztok

atosibanum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

•    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

•    Máte-li jakékoliv další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

•    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky onemocnění jako Vy.

•    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je přípravek Atosiban Accord a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Atosiban Accord užívat

3.    Jak se přípravek Atosiban Accord užívá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak přípravek Atosiban Accord uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Atosiban Accord a k čemu se používá

Název Vašeho léku je „Atosiban Accord 37,5 mg/5 ml koncentrát pro infuzní roztok“, ale ve zbytku příbalové informace se bude nazývat „Atosiban Accord“.

Přípravek Atosiban Accord obsahuje atosiban. Atosiban Accord lze použít k oddálení předčasného porodu Vašeho dítěte. Používá se u těhotných dospělých žen od 24. do 33. týdne těhotenství.

Atosiban Accord účinkuje tak, že zeslabuje stahy ve Vaší děloze (uteru), a jeho působením k nim dochází méně často. Blokuje tam totiž účinky přirozeného hormonu ve Vašem těle, tzv. "oxytocinu", látky která vyvolává děložní stahy.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Atosiban Accord užívat

Nepoužívejte Atosiban Accord:

•    jestliže jste těhotná méně než 24 týdnů.

•    jestliže jste těhotná více než 33 týdnů.

•    jestliže Vám praskla plodová voda (došlo k předčasnému prasknutí plodových obalů) a ukončila jste 30. týden těhotenství nebo více.

•    jestliže plod neroste dostatečně a má abnormální tepovou frekvenci.

•    jestliže máte poševní krvácení a Váš lékař chce, aby Vaše dosud nenarozené dítě přišlo na svět co nejdříve.

•    jestliže trpíte stavem, kterému se říká "závažná preeklampsie" a Váš lékař chce, aby Vaše dosud nenarozené dítě přišlo na svět co nejdříve. Závažná preeklampsie znamená, že máte velmi vysoký krevní tlak, trpíte zadržováním tekutin v těle, popř. máte i bílkovinu v moči.

•    jestliže se u Vás zjistí stav zvaný "eklampsie", což je něco jako "závažná preeklampsie" s tím rozdílem, že máte navíc záchvaty (křeče). To pak znamená, že Vašemu dosud nenarozenému dítěti se musí pomoci na svět bez prodlení.

•    jestliže Vaše nenarozené dítě zemřelo.

•    jestliže máte nebo byste mohla mít zánět dělohy (uteru).

•    jestliže Vám placenta zakrývá porodní kanál.

•    jestliže se Vám placenta oddělila od děložní stěny.

•    jestliže Vy sama nebo Vaše dosud nenarozené dítě trpíte nějakým jiným stavem, při kterém by bylo nebezpečné i nadále těhotenství udržovat.

•    jestliže jste alergický(á) na atosiban nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

•    jestliže se domníváte, že Vám odchází voda (předčasná ruptura blan).

•    jestliže máte poruchu funkce jater nebo ledvin.

•    jste-li ve 24. až 27. týdnu těhotenství.

•    jestliže čekáte více než jedno dítě.

•    jestliže se znovu dostaví děložní stahy, je možno léčbu přípravkem Atosiban Accord opakovat až třikrát.

•    jestliže je Vaše dosud nenarozené dítě menší, než by odpovídalo době dosavadního těhotenství.

•    jestliže je po narození dítěte děloha méně způsobilá se stáhnout. To může vyvolat krvácení.

•    jestliže očekáváte více než jedno dítě a/nebo užíváte léky, které mohou oddálit porod, jako jsou léky na vysoký krevní tlak. To může zvýšit riziko otoku plic (hromadění tekutiny v plicích).

V případě, že se na Vás vztahuje některá z uvedených situací (nebo si nejste jista), poraďte se s

lékařem, porodní asistentkou nebo lékárníkem ještě, než dostanete Atosiban Accord.

Děti a dospívající

Atosiban Accord nebyl zkoumán u těhotných žen mladších 18 let.

Další léčivé přípravky a Atosiban Accord

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná a kojíte předchozí dítě, měla byste během léčby přípravkem Atosiban Accord

přestat kojit.

3. Jak se přípravek Atosiban Accord používá

Přípravek Atosiban Accord Vám v porodnici podá lékař, sestra nebo porodní asistentka, kteří rozhodnou, kolik léku potřebujete, a také se ujistí, že podávaný roztok je čirý a neobsahuje žádné částice.

Atosiban Accord se aplikuje do žíly (nitrožilně) a to postupně ve třech fázích:

•    První injekce 6,75 mg v 0,9 ml roztoku se zvolna vstřikuje do žíly po dobu jedné minuty.

•    Následuje nepřetržitá infuze (vkapávání), a to v dávce 18 mg za hodinu po dobu tří hodin.

•    Poté dostanete další nepřetržitou infúzi v dávce 6 mg za hodinu po dobu až 45 hodin nebo do chvíle, kdy ustanou děložní stahy.

Tato procedura by neměla trvat déle než 48 hodin celkem.

K další léčbě přípravkem Atosiban Accord lze přistoupit v případě, že se znovu objeví děložní stahy. Léčení přípravkem Atosiban Accord je možno opakovat ještě třikrát.

Po dobu podávání přípravku Atosiban Accord bude možná zapotřebí monitorovat Vaše stahy a puls Vašeho nenarozeného dítěte.

Doporučuje se neprovádět během těhotenství více než tři opakované procedury.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Atosiban Accord nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Pozorované nežádoucí účinky u matek jsou obecně mírného charakteru. U dosud nenarozených dětí a novorozenců nejsou žádné nežádoucí účinky známy.

Mohou se vyskytnout následující nežádoucí účinky:

Velmi časté (postihují více než 1 uživatele z 10)

•    pocit nevolnosti

Časté (postihují 1 až 10 uživatelů ze 100)

•    bolest hlavy

•    pocit závratě

•    návaly horka

•    pocit nemoci (zvracení)

•    zvýšená tepová frekvence

•    nízký krevní tlak. Příznaky mohou zahrnovat i pocit závratě nebo lehkou bolest hlavy.

•    reakce v místě vpichu

•    vysoká hladina cukru v krvi

Méně časté (postihují méně než 1 uživatele ze 100)

•    vysoká teplota (horečka)

•    nespavost

•    svědění

•    vyrážka

Vzácné (postihují méně než 1 uživatele z 1000)

•    snížená schopnost dělohy stáhnout se po porodu, která způsobuje krvácení.

•    alergické reakce

Jestliže očekáváte více než jedno dítě a/nebo užíváte léky, které mohou oddálit porod, jako jsou léky na vysoký krevní tlak, může dojít k dušnosti nebo otoku plic (hromadění tekutiny v plicích).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Atosiban Accord uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí!

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v chladničce (2 °C až 8 °C).

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Byla prokázána chemická a fyzikální stabilita naředěného přípravku po dobu 72 hodin při teplotě 2327 °C.

Z mikrobiologického hlediska, pokud způsob otevírání/rekonstituce/ředění nevylučuje riziko mikrobiální kontaminace, musí se přípravek použít ihned po naředění. Není-li přípravek použit ihned, doba a způsob uchovávání před použitím jsou v odpovědnosti uživatele.

Nepoužívejte přípravek Atosiban Accord, pokud si v roztoku všimnete volné částice nebo změny barvy.

6. Obsah balení a další informace Co obsahuje přípravek Atosiban Accord

•    Léčivou látkou je atosibanum.

•    Jedna lahvička přípravku Atosiban Accord 37,5 mg/5 ml koncentrát pro infuzní roztok obsahuje atosibani acetas odpovídající atosibanum 37,5 mg v 5 ml.

•    Pomocnými látkami j sou: mannitol, kyselina chlorovodíková, voda na injekci.

Jak přípravek Atosiban Accord vypadá a co obsahuje toto balení

Atosiban Accord 37,5 mg/5 ml koncentrát pro infuzní roztok je čirý, bezbarvý roztok bez částic.

Jedno balení obsahuje 1 injekční lahvičku o objemu 5 ml roztoku.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Držitel rozhodnutí o registraci:

Accord Healthcare Limited Sage House, 319 Pinner Road North Harrow, Middlesex, HA1 4HF Velká Británie

Výrobce:

Accord Healthcare Limited Sage House, 319 Pinner Road North Harrow, Middlesex, HA1 4HF Velká Británie

Wessling Hungary Kft.

Foti út 56.

1047 Budapest Maďarsko

Tento léčivý přípravek je registrován v členských zemích EHP pod následujícími názvy:

Název členského státu

Název přípravku

Rakousko

Atosiban Accord 37.5 mg/5 ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslosung

Česká republika

Atosiban Accord 37,5 mg/5 ml koncentrát pro infuzní roztok

Německo

Atosiban Accord 37.5 mg/5 ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslosung

Dánsko

Atosiban Accord 37.5 mg/5 ml

Španělsko

Atosiban Accord 37.5 mg/5 ml concentrado para solución para perfusión EFG

Finsko

Atosiban Accord 37.5 mg/5 ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten.

Francie

Atosiban Accord 37.5 mg/5 ml solution á diluer pour perfusion

Irsko

Atosiban Accord 37.5 mg/5 ml concentrate for solution for infusion

Itálie

Atosiban Accord

Litva

Atosiban Accord 37.5 mg/5 ml koncentratas infuziniam tirpalui

Malta

Atosiban Accord 37.5 mg/5 ml concentrate for solution for infusion

Nizozemsko

Atosiban Accord 37.5 mg/5 ml concentraat voor oplossing voor infusie

Norsko

Atosiban Accord 37.5 mg/5 ml konsentrat til infusjonsv^ske, oppl0sning

Portugalsko

Atosibano Accord

Polsko

Atosiban Accord

Švédsko

Atosiban Accord 37.5 mg/5 ml koncentrat till infusionsvatska, losning

Velká Británie

Atosiban Accord 37.5 mg/5 ml concentrate for solution for infusion

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 16.9.2015

POKYNY PRO ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY

Následující informace je určena pouze pro lékaře a zdravotnické pracovníky: (viz též bod 3)

Pokyny pro použití

Před použitím přípravku Atosiban Accord je nutno zkontrolovat roztok a ujistit se, že je čirý a nejsou v něm volné částice.

Atosiban Accord se aplikuje nitrožilně a to postupně ve třech fázích:

•    První nitrožilní injekce 6,75 mg v 0,9 ml roztoku se zvolna vstřikuje do žíly po dobu jedné minuty.

•    Po dobu 3 hodin se aplikuje nepřetržitá infuze v dávce 24 ml/hod.

•    Po dobu až 45 hodin nebo, dokud neustanou děložní stahy, se podává nepřetržitá infuze v dávce 8 ml/ hod.

Celkové trvání procedury nemá být delší než 48 hodin. K dalším cyklům léčby přípravkem Atosiban Accord lze přistoupit v případě, že dojde k novým stahům. Doporučuje se neprovádět v průběhu těhotenství více než tři opakované procedury.

Příprava nitrožilní infuze

Nitrožilní infuze se připravuje rozředěním přípravku Atosiban Accord 37,5 mg/5 ml koncentrát pro infuzní roztok, v roztoku 9 mg/ml (0,9%) chloridu sodného, v Ringerově laktátovém roztoku nebo v 5% w/v glukozového roztoku. Postup: z infuzního vaku s obsahem 100 ml odebereme 10 ml roztoku a nahradíme ho 10 ml přípravku Atosiban Accord 37,5 mg/5 ml koncentrát pro infuzní roztok, ze dvou 5 ml lahviček s cílem získat koncentraci 75 mg atosibanu ve 100 ml. Při použití infuzního vaku o jiném objemu je nutno požadované složky v daném poměru přepočítat. Atosiban Accord se v infuzním vaku nemá míchat s jinými léčivy.

6