Příbalový Leták

zastaralé informace, vyhledat novější

Atorvastatin Js Partner 40 Mg

zastaralé informace, vyhledat novější
Informace pro variantu: Atorvastatin Js Partner 40 Mg, zobrazit další variantu

ÚDAJE UVADENE NA VNĚJŠÍM OBALU krabička


1. NÁZEV lÉcivÉho PŘÍPRAVKU

Atorvastatin JS Partner 10 mg Atorvastatin JS Partner 20 mg Atorvastatin JS Partner 40 mg potahované tablety atorvastatinum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉCIVýCH LÁTEK

Jedna potahovaná tableta obsahuje atorvastatinum 10 mg ve formě atorvastatinum calcicum. Jedna potahovaná tableta obsahuje atorvastatinum 20 mg ve formě atorvastatinum calcicum. Jedna potahovaná tableta obsahuje atorvastatinum 40 mg ve formě atorvastatinum calcicum.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje monohydrát laktosy, aj. Více naleznete v příbalové informaci.

4.    léková forma a obsah balení

10 potahovaných tablet 14 potahovaných tablet 28 potahovaných tablet 30 potahovaných tablet 50 potahovaných tablet 56 potahovaných tablet 84 potahovaných tablet 90 potahovaných tablet 98 potahovaných tablet 100 potahovaných tablet

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

TT    NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


JS Partner s.r.o., Upolínová 280/7, 15000 Praha 5, Česká republika 12.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Reg.č.:

Atorvastatin JS Partner 10 mg : 31/414/10-C Atorvastatin JS Partner 20 mg : 31/415/10-C Atorvastatin JS Partner 40 mg : 31/416/10-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č. šarže:

Ti.    KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15    NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


Atorvastatin JS Partner 10 mg Atorvastatin JS Partner 20 mg Atorvastatin JS Partner 40 mg


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVADENE NA BLISTRECH NEBO STRIPECH OPA/A1/PVC//A1 blistr


f v    f    v f


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Atorvastatin JS Partner 10 mg Atorvastatin JS Partner 20 mg Atorvastatin JS Partner 40 mg potahované tablety atorvastatinum

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


JS Partner

3. POUŽITELNOST


EXP

4 ČÍSLO ŠARŽE

LOT

5. JINÉ