Příbalový Leták

zastaralé informace, vyhledat novější

Atorvastatin Js Partner 40 Mg

zastaralé informace, vyhledat novější
Informace pro variantu: Atorvastatin Js Partner 40 Mg, zobrazit další variantu

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls103795/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Atorvastatin JS Partner 10 mg Atorvastatin JS Partner 20 mg Atorvastatin JS Partner 40 mg

potahované tablety atorvastatinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-    Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-    Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1.    Co je přípravek Atorvastatin JS Partner a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Atorvastatin JS Partner užívat

3.    Jak se přípravek Atorvastatin JS Partner užívá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak přípravek Atorvastatin JS Partner uchovávat

6.    Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK ATORVASTATIN JS PARTNER A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Atorvastatin JS Partner patří do skupiny léků známých jako statiny, což jsou léky, které upravují hladinu lipidů (tuků) v těle.

Přípravek Atorvastatin JS Partner se užívá ke snížení hladiny lipidů - cholesterolu a triglyceridů v krvi, pokud jiná opatření jako dieta s omezením tuku a změna způsobu života nebyla dostatečně účinná. Přípravek Atorvastatin JS Partner se může užívat také ke snížení rizika onemocnění srdce dokonce i tehdy, pokud jsou hladiny Vašeho cholesterolu na normálních hodnotách. Ve standardní nízkocholesterolové dietě byste měl/a pokračovat i během léčby.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK ATORVASTATIN JS PARTNER UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Atorvastatin JS Partner:

-    jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na přípravek Atorvastatin JS Partner nebo na jakýkoliv podobný léčivý přípravek používaný ke snížení krevních tuků nebo na kteroukoli další složku přípravku Atorvastatin JS Partner (viz bod 6 pro bližší informace);

-    jestliže máte nebo jste někdy měl/a onemocnění postihující játra;

-    jestliže jste měl/a neobjasněné abnormální hodnoty jaterních testů;

-    jestliže jste žena v reprodukčním věku a nepoužíváte vhodnou antikoncepci;

-    jestliže jste těhotná nebo těhotenství v nejbližší době plánujete;

-    jestliže kojíte.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Atorvastatin JS Partner je zapotřebí

Důvody, proč pro Vás přípravek Atorvastatin JS Partner nemusí být vhodný, jsou následující:

-    jestliže jste měl/a mozkovou mrtvici s krvácením do mozku, nebo máte v mozku malé váčky s tekutinou po předchozích mrtvicích

-    jestliže máte problémy s ledvinami

-    jestliže máte sníženou funkci štítné žlázy (hypotyreózu)

-    jestliže máte opakované nebo neobjasněné bolesti svalů, nebo vyskytly-li se u Vás nebo ve Vaší rodině svalové problémy

-    jestliže jste měl svalové problémy při předchozí léčbě jinými léky snižujícími hladinu tuků v krvi (např. jinými statiny nebo fibráty)

-    jestliže pravidelně konzumujete velké množství alkoholu

-    jestliže jste prodělal jaterní onemocnění

-    jste-li starší 70 let.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat přípravek Atorvastatin JS Partner

-    jestliže máte těžké respirační (dechové) selhávání.

Jestliže se Vás některý z uvedených důvodů týká, Váš lékař Vám provede krevní testy před zahájením léčby a pravděpodobně i během léčby přípravkem Atorvastatin JS Partner, aby určil možnost rizika nežádoucích účinků na svaly. Je známo, že riziko nežádoucích účinků na svaly např. rhabdomyolýza, se zvyšuje, pokud jsou některé léky užívány ve stejnou dobu (viz bod 2 „Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky“).

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:

Některé léčivé přípravky mohou ovlivňovat účinek přípravku Atorvastatin JS Partner nebo může být jejich účinek přípravkem Atorvastatin JS Partner ovlivněn. Tento typ vzájemného ovlivňování může způsobit, že jeden nebo oba léky se stanou méně účinnými. Navíc to může zvýšit riziko závažnosti nežádoucích účinků, včetně závažného onemocnění svalů známého jako rhabdomyolýza popsaná v bodě 4:

-    Přípravky užívané ke snížení imunitních reakcí organismu, např. cyklosporin

-    Určitá antibiotika nebo antimykotika např.    erytromycin, klaritromycin, telitromycin,

ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, flukonazol, posakonazol, rifampicin, kyselina fusidová

-    Jiné léčivé přípravky upravující hladinu tuků, např.    gemfibrozil, jiné fibráty, kolestipol

-    Některé blokátory vápníkového kanálu používané    při angině pectoris nebo vysokém    krevním

tlaku, např. amlodipin, diltiazem; přípravky regulující srdeční rytmus, např. digoxin, verapamil, amiodaron

-    Léčivé přípravky používané při léčbě HIV, např. ritonavir, lopinavir, atazanavir, indinavir, darunavir atd.

-    Jiné přípravky, o kterých je známo, že ovlivňují účinek přípravku Atorvastatin JS Partner včetně ezetimibu (užívaný ke snížení hladiny cholesterolu), warfarinu (užívaný ke snížení krevní srážlivosti), perorální antikoncepce, stiripentolu (užívaný proti křečím u epilepsie), cimetidinu (užívaný při pálení žáhy a žaludečních vředů), fenazonu (na bolesti) a antacid (přípravky proti pálení žáhy obsahující hořčík a hliník)

-    Léčivé přípravky bez lékařského předpisu: třezalka tečkovaná.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

V průběhu léčby tímto přípravkem Vás bude lékař pečlivě sledovat, pokud máte cukrovku nebo riziko pro vznik cukrovky. V případě, že máte zvýšenou hladinu cukru nebo tuků v krvi, máte nadváhu nebo vysoký krevní tlak, pravděpodobně patříte mezi pacienty s rizikem pro vznik diabetu.

Užívání přípravku Atorvastatin JS Partner s jídlem a pitím

Viz bod 3 Jak se přípravek Atorvastatin JS Partner užívá. Prosím, vezměte v úvahu následující:

Grapefruitová šťáva

Nekonzumujte víc než jednu nebo dvě malé skleničky grapefruitové šťávy denně, protože velká množství grapefruitové šťávy mohou měnit účinek přípravku Atorvastatin JS Partner.

Alkohol

Vyhněte se konzumování příliš velkého množství alkoholu během užívání tohoto přípravku (pro více informací viz bod 2 “ Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Atorvastatin JS Partner užívat“).

Těhotenství a kojení

Přípravek Atorvastatin JS Partner neužívejte, pokud jste těhotná, nebo se snažíte otěhotnět.

Přípravek Atorvastatin JS Partner neužívejte, jste-li v reprodukčním věku a nepoužíváte spolehlivé antikoncepční prostředky.

Přípravek Atorvastatin JS Partner neužívejte, pokud kojíte.

Bezpečnost přípravku Atorvastatin JS Partner během těhotenství a kojení nebyla zatím prokázána. Poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Tento léčivý přípravek běžně neovlivňuje schopnost řídit a obsluhovat stroje. Neřiďte však dopravní prostředek, jestliže přípravek ovlivňuje Vaši schopnost řídit. Neobsluhujte žádné přístroje nebo stroje, pokud je Vaše schopnost používat je ovlivněna tímto přípravkem.

Důležité informace o některých složkách přípravku Atorvastatin JS Partner

Přípravek Atorvastatin JS Partner obsahuje laktosu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK ATORVASTATIN JS PARTNER UŽÍVÁ

Před zahájením léčby Vám lékař doporučí nízkocholesterolovou dietu, kterou byste měl/a dodržovat také během léčby přípravkem Atorvastatin JS Partner.

Obvyklá počáteční dávka přípravku Atorvastatin JS Partner je 10 mg jednou denně u dospělých a dětí ve věku 10 let a starších. Pokud by to bylo nezbytné, může být tato dávka Vaším lékařem zvýšena, a to tak, abyste užíval/a množství, které potřebujete. Váš lékař bude upravovat dávkování v intervalech 4 týdnů nebo delších. Maximální dávka přípravku Atorvastatin JS Partner je 80 mg jednou denně u dospělých a 20 mg jednou denně u dětí.

Tablety přípravku Atorvastatin JS Partner se polykají celé, nerozkousávají se a zapíjejí se vodou. Tablety přípravku Atorvastatin JS Partner můžete užívat kdykoliv během dne, s jídlem nebo bez jídla. Pokuste se však užívat Vaše tablety každý den ve stejnou dobu.

Vždy užívejte přípravek Atorvastatin JS Partner přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Délku trvání léčby přípravkem Atorvastatin JS Partner stanoví Váš lékař.

Pokud máte pocit, že účinek přípravku Atorvastatin JS Partner je příliš silný nebo slabý, poraďte se se svým lékařem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Atorvastatin JS Partner, než jste měl(a)

Pokud náhodou užijete nadměrné množství tablet přípravku Atorvastatin JS Partner (více než je Vaše obvyklá denní dávka), vyhledejte svého lékaře nebo nejbližší nemocnici.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Atorvastatin JS Partner

Jestliže jste zapomněl/a užít dávku, vezměte si další pravidelnou dávku v obvyklou dobu. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Atorvastatin JS Partner

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku nebo si přejete přestat užívat tento léčivý přípravek, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Atorvastatin JS Partner nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud u sebe zpozorujete některé z následujících vážných nežádoucích účinků, přestaňte tablety užívat a ihned se obraťte na svého lékaře nebo vyhledejte nejbližší nemocnici nebo pohotovostní službu.

Vzácné: postihují 1 až 10 pacientů z 10 000:

-    Závažné alergické reakce způsobující otoky obličeje, jazyka a hrdla, které způsobují velké obtíže při dýchání.

-    Závažné onemocnění s výrazným olupováním a otokem kůže, puchýři na kůži, v ústech, na očích a genitáliích a horečkou. Kožní vyrážka se zarudnutím zejména na dlaních rukou nebo ploskách nohou s možnými puchýři.

-    Svalová slabost, citlivost nebo bolest a zejména pokud se ve stejnou dobu necítíte dobře nebo máte vysokou teplotu, může to být způsobeno abnormálním rozpadem svalů, což je život ohrožující stav, který může vést k ledvinovým problémům.

Velmi vzácné: postihují méně než 1 uživatele z 10 000:

-    Jestliže zaznamenáte problémy s neočekávaným nebo neobvyklým krvácením nebo zvýšenou tvorbou modřin, může to být známka jaterních komplikací. Informujte svého lékaře co nejdříve.

Další možné nežádoucí účinky přípravku Atorvastatin JS Partner:

Časté nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 pacientů ze 100) zahrnují:

-    zánět nosních cest, bolest v krku, krvácení z nosu

-    alergické reakce

-    zvýšené hladiny cukru v krvi (pokud máte cukrovku, pečlivě pokračujte ve sledování hladin krevního cukru), zvýšení kreatinfosfokinázy v krvi

-    bolest hlavy

-    nevolnost, zácpa, větry, poruchy trávení, průjem

-    bolest kloubů, bolest svalů    a bolest zad

-    výsledky jaterních krevních testů, které ukazují na abnormální funkci jater Méně časté nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 pacientů z 1 000) zahrnují:

-    anorexii (ztráta chuti), přírůstek váhy, snížení hladin krevních cukrů (pokud máte cukrovku, pečlivě pokračujte ve sledování hladin krevního cukru)

-    noční můry, nespavost

-    závratě, mravenčení v prstech rukou a nohou, snížená citlivost na bolest nebo dotyk, změny ve vnímání chuti, ztráta paměti

-    rozmazané vidění

-    zvonění v uších a/nebo v hlavě

-    zvracení, říhání, bolest v horní a dolní části břicha, pankreatitidu (zánět slinivky břišní vyvolávající bolesti břicha)

-    hepatitidu (zánět jater)

-    vyrážku, vyrážku na kůži a svědění, kopřivku, ztrátu vlasů

-    bolest šíje, svalovou únavu

-    únavu, pocit, že se necítíte dobře, slabost, bolest na hrudi, otok zejména kotníků, zvýšenou teplota

-    testy moči, které jsou pozitivní na bílé krvinky

Vzácné nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 pacientů z 10 000) zahrnují:

-    poruchy vidění

-    neočekávané krvácení nebo tvorbu modřin

-    cholestázu (zežloutnutí kůže    a bělma očí)

-    poranění šlach

Velmi vzácné nežádoucí účinky (postihují méně než 1 pacienta z 10 000) zahrnují:

-    alergické reakce - příznaky mohou zahrnovat náhlé sípání a bolest na hrudi nebo napětí, otok očních víček, tváří, rtů, úst, jazyka nebo hrdla, obtížné dýchání, kolaps

-    ztrátu sluchu

-    gynekomastii (zvětšení prsů    u mužů)

Nežádoucí účinky hlášené při užívání některých statinů (léky stejného druhu):

-    sexuální obtíže

-    deprese

-    problémy s dýcháním včetně přetrvávajícího kašle a/nebo dušnosti nebo horečky

-    cukrovka. Je pravděpodobnější, pokud máte zvýšenou hladinu cukru nebo tuků v krvi, nadváhu nebo vysoký krevní tlak. Váš lékař Vás bude sledovat v průběhu léčby

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK ATORVASTATIN JS PARTNER UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

Přípravek Atorvastatin JS Partner nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a blistru. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Atorvastatin JS Partner obsahuje

-    Léčivou látkou je atorvastatinum. Jedna potahovaná tableta obsahuje atorvastatinum 10 mg, 20 mg nebo 40 mg ve formě atorvastatinum calcicum.

-    Pomocnými látkami jsou: hydroxid sodný, natrium-lauryl-sulfát, hyprolosa, monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, sodná sůl kroskarmelosy, krospovidon, magnesium-stearát v jádru tablety a polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E171), makrogol 3000 a mastek v potahu tablety.

Jak přípravek Atorvastatin JS Partner vypadá a co obsahuje toto balení

10 mg potahované tablety jsou bílé, kulaté,    lehce    konvexní se    zkosenými hranami    o průměru    6 mm.

20 mg potahované tablety jsou bílé, kulaté,    lehce    konvexní se    zkosenými hranami    o průměru    8 mm.

40 mg potahované tablety jsou bílé, kulaté,    lehce    konvexní se    zkosenými hranami    o průměru    10 mm.

Dostupné jsou krabičky po 10, 14, 28, 30, 50, 56,    84, 90, 98 a    100 potahovaných tabletách balených

v blistrech.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

JS Partner s.r.o., Upolínová 280/7, 150 00 Praha 5, Česká republika Výrobce

KRKA, d.d., Novo mesto, Smaiješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 9.8.2012

6/6