Příbalový Leták

Atorvastatin Beximco 20 Mg Potahované Tablety

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Atorvastatin Beximco 20 mg potahované tablety Atorvastatinum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna potahovaná tableta obsahuje atorvastatinum 20 mg (ve formě atorvastatinum calcicum trihydricum).

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje laktózu, podrobnější informace viz příbalová informace.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Potahované tablety 10 30 50 100

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Perorální podání

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST

EXP


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Beximco Pharma UK Ltd.

102 College Road Harrow HA1 1ES, Velká Británie


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

31/166/14-C


13. ČÍSLO ŠARŽE

v

C. šarže


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


Atorvastatin Beximco 20 mg


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

Blistr


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Atorvastatin Beximco 20 mg potahované tablety Atorvastatinum

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Beximco Pharma UK Ltd.

3. POUŽITELNOST

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE

v

C.šarže

5. JINÉ