Příbalový Leták

Atorvastatin Actavis 40 Mg

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička na blistry_

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Atorvastatin Actavis 10 mg Atorvastatin Actavis 20 mg Atorvastatin Actavis 40 mg

Atorvastatinum Potahované tablety

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

1 potahovaná tableta obsahuje 10 mg atorvastatinum (jako atorvastatinum calcicum). 1 potahovaná tableta obsahuje 20 mg atorvastatinum (jako atorvastatinum calcicum). 1 potahovaná tableta obsahuje 40 mg atorvastatinum (jako atorvastatinum calcicum).

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: Mannitol 4    LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

4 potahované tablety 7 potahovaných tablet 10 potahovaných tablet 14 potahovaných tablet 20 potahovaných tablet 28 potahovaných tablet 30 potahovaných tablet 50 potahovaných tablet 56 potahovaných tablet 84 potahovaných tablet 98 potahovaných tablet 100 potahovaných tablet 200 potahovaných tablet 500 potahovaných tablet

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25 °C.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Actavis Group hf. Reykjavikurvegur 76-78 Hafnarfjordur Island


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Atorvastatin Actavis 10 mg: 31/248/07-C Atorvastatin Actavis 20 mg: 31/249/07-C Atorvastatin Actavis 40 mg: 31/250/07-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č.š.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


Atorvastatin Actavis 10 mg Atorvastatin Actavis 20 mg Atorvastatin Actavis 40 mg


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH Blistr


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Atorvastatin Actavis 10 mg Atorvastatin Actavis 20 mg Atorvastatin Actavis 40 mg Potahované tablety Atorvastatinum


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Actavis Group hf.


3. POUŽITELNOST


EXP


4. ČÍSLO ŠARŽE


LOT


5. JINÉ


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Atorvastatin Actavis 10 mg Atorvastatin Actavis 20 mg Atorvastatin Actavis 40 mg

Atorvastatinum Potahované tablety

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

1 potahovaná tableta obsahuje 10 mg atorvastatinum (jako atorvastatinum calcicum). 1 potahovaná tableta obsahuje 20 mg atorvastatinum (jako atorvastatinum calcicum). 1 potahovaná tableta obsahuje 40 mg atorvastatinum (jako atorvastatinum calcicum).

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: Mannitol aj.

4 LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

10 potahovaných tablet 20 potahovaných tablet 30 potahovaných tablet 50 potahovaných tablet 100 potahovaných tablet 200 potahovaných tablet

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

8. POUŽITELNOST

Použitelné do:

9 ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25 °C.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Actavis Group hf. Reykjavikurvegur 76-78 Hafnarfjordur Island

Na etiketě pouze Actavis logo


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Atorvastatin Actavis 10 mg: 31/248/07-C Atorvastatin Actavis 20 mg: 31/249/07-C Atorvastatin Actavis 40 mg: 31/250/07-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č.š.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


Pouze na krabičce Atorvastatin Actavis 10 mg Atorvastatin Actavis 20 mg Atorvastatin Actavis 40 mg