Příbalový Leták

Asthalin Inhaler 100 Mikrogramů

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Asthalin Inhaler 100 mikrogramů

Suspenze k inhalaci v tlakovém obalu Salbutamoli sulphas


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Salbutamoli sulphas 120,5 mikrogramů, to odpovídá 100 mikrogramům salbutamolum v jedné odměřené dávce


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


kyselina olejová, bezvodý ethanol, norfluran


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


200 odměřených dávek


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Inhalační podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Nádobka je pod stálým tlakem. Neodhazujte do ohně, nepropichujte a neničte násilím. Chraňte oči.


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 30 o C. Chraňte před mrazem a přímým slunečním světlem.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ.


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


CIPLA UK Ltd., The Old Post House, Heath Road, Weybridge, Surrey KT13 8TS , Velká Británie Logo Cipla


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


14/083/13-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


č.s.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


Před použitím protřepat.

Při aplikaci držte nádobku dnem vzhůru. Viz instrukce v příbalové informaci.


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Asthalin Inhaler 100 mikrogramů


17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR


2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - DATA ČITELNÁ OKEM


PC:

SN:

NN:


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Asthalin Inhaler 100 mikrogramů

Suspenze k inhalaci v tlakovém obalu Salbutamolum 100 pg


2. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


200 odměřených dávek


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Přípravek obsahuje kyselinu olejovou, bezvodý ethanol, norfluran


4. NÁVOD K POUŽITÍ


Před použitím protřepat. Při aplikaci držte nádobku dnem vzhůru.


5. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Cipla UK Ltd.


6. POUŽITELNOST


Použitelné do:


7. ČÍSLO ŠARŽE


c.s.: