Příbalový Leták

Aspirin Protect 100

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Aspirin Protéct 100 100mg

enterosolventní tablety acidum acetylsalicylicum


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Acidum acetylsalicylicum 100 mg v 1 enterosolventní tabletě


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


4.    LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


20 (28, 50, 98, 100) enterosolventních tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25°C.

10 ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

TĚ NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


12. REGISTRAČNÍ CÍSLO/CÍSLA 16/093/98-C

13. ČÍSLO SARZE c.s.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Doporučená dávka přípravku pro dospělé je 1-3 enterosolventní tablety denně.

Při podezření na akutní infarkt myokardu nebo záchvat nestabilní anginy pectoris rozkousejte 2 až 3 enterosolventní tablety

16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU

Aspirin Protéct 100

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Aspirin Protéct 100 100 mg

enterosolventní tablety Acidum acetylsalicylicum

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Logo firmy Bayer Pharma AG

3. POUŽITELNOST

Použitelné do:

4. ČÍSLO ŠARŽE

c.s.:

5. JINÉ


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Aspirin Protéct 100 100 mg

enterosolventní tablety Acidum acetylsalicylicum

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Logo firmy Bayer Pharma AG

3. POUŽITELNOST

EXP 4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5. JINÉ


Po, Út, St, Čt, Pá, So, Ne

4