Příbalový Leták

Aspirin Protect 100

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls201098/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Aspirin Protéct 100 Enterosolventní tablety

Acidum acetylsalicylicum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře. Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

-    Pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

V příbalové informaci naleznete:

1.    Co je Aspirin Protéct 100 a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Aspirin Protéct 100 užívat

3.    Jak se Aspirin Protéct 100 užívá

4.    Možné nežádoucí účinky

5    Jak Aspirin Protéct 100 uchovávat

6.    Další informace

1. CO JE ASPIRIN PROTÉCT 100 A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Kyselina acetylsalicylová v nižších dávkách brání tvorbě krevních sraženin, chrání před ucpáním tepen, které může být příčinou mnoha závažných onemocnění, například srdce, mozku a jiných orgánů.

Přípravek Aspirin Protéct 100 je určený pro léčbu dospělých osob s podezřením na akutní postižení tepen zásobujících srdeční sval (akutní infarkt myokardu, nestabilní angina pectoris) - při tomto užití je ale nutno tabléty Aspirin Protéct 100 ROZKOUSAT, podrobně viz dále v bodě 3. Jak sé Aspirin Protéct 100 užívá.

Přípravek Aspirin Protect 100 jé dále určený k dlouhodobé léčbě nemocných s prokázaným onemocněním tepenného řečiště (stabilní angina pectoris, stavy po proběhlém infarktu myokardu, stavy po cévní mozkové příhodě a/nebo po transitorní ischemické atacé) a pouze po předchozí konzultaci s lékařem a na jeho doporučení ho lze užívat rovněž pro snížení rizika vzniku tepenných onemocnění u doposud zdravých osob u kterých je přítomno více rizikových faktorů těchto onemocnění (cukrovka/diabetes mellitus, vysoký krevní tlak/hypertenze, vysoké hladiny tuků/cholesterolu v krvi, kouření, nadváha, vyšší věk).

Samostatně nebo v kombinaci s jinými léky je přípravek Aspirin Protect 100 určený rovněž pro užívání po cévních operacích nebo po jiných výkonech na cévním řečišti (angioplastika, zavedení tzv. stentů a podobně).

Bez porady s lékařem může být přípravek Aspirin Protect 100 užíván k dlouhodobé léčbě nemocných po proběhlém infarktu myokardu nebo po cévní mozkové příhodě a/nebo po tranzitorní ischemické atace. Bez porady s lékařem může být také Aspirin Protect 100 užíván (samostatně nebo v kombinaci s jinými léky) po cévních operacích, nebo po jiných výkonech na cévním řečišti (angioplastika, zavedení tzv. stentů a podobně).

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE ASPIRIN PROTECT 100 UŽÍVAT

Neužívejte Aspirin Protect 100

-    jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na kyselinu acetylsalicylovou, jiné salicyláty nebo na kteroukoli další složku přípravku Aspirin Protect 100.

-    jestliže u Vás v minulosti požití salicylátů nebo látek s podobným účinkem, zejména nesteroidních protizánětlivých léků, vyvolalo astmatický záchvat.

-    pokud máte:

-    vředy v trávicí soustavě,

-    zvýšenou krvácivost,

-    vážné    selhání ledvin,

-    vážné    selhání jater,

-    vážné    srdeční selhání.

-    v kombinaci s metotrexátem při dávce 15 mg týdně či vyšší.

V poslední třetině těhotenství se Aspirin Protect nesmí užívat, pokud jeho užití není zcela nezbytné (viz část Těhotenství a kojení).

Aspirin Protect 100 není určen pro použití u dětí do 18ti let. Při podávání kyseliny acetylsalicylové dětem v průběhu horečnatého onemocnění hrozí riziko vzniku velmi vzácného život ohrožujícího Reyova syndromu, který postihuje mozek a játra.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Aspirin Protect 100 je zapotřebí

-    při přecitlivělosti na analgetika/protizánětlivé látky/antirevmatika a v případě dalších alergií,

-    při současné léčbě látkami snižujícími srážení krve (např. kumarinovými deriváty),

-    při dříve prodělaném vředovém onemocnění trávicího ústrojí, chronických nebo opakujících se vředových onemocněních trávicí soustavy nebo při výskytu krvácení do trávicí soustavy,

-    při poruše funkce ledvin nebo máte-li problémy s krevním oběhem (např. vaskulární choroba ledvin, městnavé srdeční selhání, objemová deplece, velký chirurgický zákrok, reakce organismu na infekci nebo rozsáhlé krvácení),

-    jestliže trpíte nedostatkem    glukóza-6-fosfátdehydrogenázy ,

-    při poruše funkce jater,

-    jestliže užíváte ibuprofen,

-    v první a druhé třetině těhotenství,

-    během kojení,

-    máte-li průduškové astma, chronické onemocnění dýchacího ústrojí, alergickou rýmu, alergii na jiné léčivé přípravky (kožní reakce, svědění, kopřivka, nebo zduření nosní sliznice (nosní polypy)

-    jestliže máte plánovanou operaci/chirurgický zákrok (včetně drobných chirurgických zákroků, např. extrakce zubů),

-    máte-li dnu.

Pokud se Vás týká některý z výše uvedených bodů, poraďte se před užíváním přípravku s lékařem.

V případě tranzitorní ischemické ataky/cévní mozkové příhody je možné přípravek užívat pouze v případě, že bylo vyloučeno krvácení do mozku. Pokud se u Vás vyskytla cévní mozková příhoda, u které nebyla objasněna příčina, poraďte se s lékařem dříve, než začnete Aspirin Protect 100 užívat.

Jestliže se u Vás projeví příznaky, které se u Vás vyskytly v minulosti, když jste byli postiženi infarktem myokardu, tranzitorní ischemickou atakou/cévní mozkovou příhodou, okamžitě kontaktujte lékaře.

Pravidelně navštěvujte lékaře a dodržujte užívání dalších léků předepsaných lékařem k léčbě Vašeho onemocnění.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Účinky přípravku Aspirin Protect 100 a účinky jiných současně podávaných léčivých přípravků se mohou vzájemně ovlivňovat.

Kyselina acetylsalicylová při současném užití ovlivňuje následující léčivé přípravky:

-    zvyšuje účinky metotrexátu,

-    zvyšuje riziko    krvácení při současném    užití    antikoagulancií    (léky    snižující    krevní

srážlivost)/trombolytik (léků k rozpouštění krevních sraženin) a dalších léků potlačujících shlukování krevních destiček/zástavu krvácení,

-    ve vyšších dávkách zvyšuje riziko vzniku vředů a krvácení do trávicí soustavy při užití dalších nesteroidních protizánětlivých léčiv,

-    zvyšuje riziko krvácení z horní části trávicího ústrojí při užití s SSRI (antidepresiva 3. generace)

-    snižuje účinek urikosurik (léky podporující vylučování kyseliny močové; např. benzobromaron, probenecid),

-    zvyšuje obsah digoxinu v krvi,

-    ve vysokých    dávkách zvyšuje    hypoglykemický    efekt    u    antidiabetik    (např.    inzulín,

sulfonylmočoviny),

-    ve vysokých dávkách snižuje glomerulární filtraci (tvorbu moči) při léčbě diuretiky,

-    zvyšuje toxicitu    valproové kyseliny,

-    zvyšuje poškození žaludeční a střevní sliznice při užití alkoholu ,

-    ve vysokých dávkách při užití s ACE inhibitory způsobuje snížení glomerulární filtrace, dále dochází ke snížení antihypertenzního účinku.

Ibuprofen snižuje kardioprotektivní účinnek (ochranný účinek na srdce a cévy) kyseliny acetylsalicylové. Systémové glukokortikoidy (kromě hydrokortizonu užívaného při Adisonově chorobě) snižují hladinu salicylátů v krvi.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Užívání přípravku Aspirin Protect 100 s jídlem a pitím

Tablety se mají užívat před jídlem s dostatečným množstvím tekutin.

Při léčbě tímto přípravkem nepijte alkoholické nápoje.

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Jestliže dojde během delšího podávání přípravku Aspirin Protéct 100 k otěhotnění, je třeba o tom uvědomit lékaře, který rozhodne, jaké je riziko a přínos další léčby. V současné době není známo, zda kyselina acetylsalicylová na počátku těhotenství poškozuje vývoj plodu u člověka. V prvním a druhém trimestru, nebo když se snažíte otěhotnět, užívejte Aspirin Protect jen po poradě s lékařem. Ve třetím trimestru těhotenství se Aspirin Protect 100 nesmí podávat pro možnost poškození matky i plodu a prodloužení těhotenství, pokud jeho podání není zcela nezbytné, v takovém případě o jeho užití rozhodne lékař.

Salicyláty a jejich metabolity přecházejí v malých množstvích do mléka.

Protože po krátkodobém použití nebyly pozorovány nepříznivé účinky na kojence, není obvykle nutné přerušit kojení. Při pravidelném užívání vysokých dávek má však být kojení zavčasu přerušeno.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Aspirin Protect 100 nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

3. JAK SE ASPIRIN PROTECT 100 UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Aspirin Protect 100 přesně podle pokynů uvedených v této příbalové informaci nebo podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud lékař nepředepíše jinak, doporučená dávka pro dospělé je následující: 1-3 enterosolventní tablety Aspirin Protect 100 denně. Bez porady s lékařem užívejte vždy nejnižší dávku, tj. jednu enterosolventní tabletu denně. Tablety se mají užívat před jídlem s dostatečným množstvím tekutin.

Při podezření na akutní infarkt myokardu nebo záchvat nestabilní anginy pectoris ROZKOUSEJTE 2 až 3 tablety Aspirin Protect 100. Rozkousání je nutné z toho důvodu, že tablety Aspirin Protect 100 jsou takzvaně enterosolventní, to znamená, že se rozpouštějí a vstřebávají v oblasti střev - předchází se tím nežádoucímu působení léčivé látky na žaludeční sliznici. Rozkousáním dochází k narušení povrchové vrstvy tablety Aspirin Protect 100, a to umožní urychlené vstřebání léčivé látky.

O vhodnosti současného užívání přípravku Aspirin Protect 100 s jinými přípravky proti bolesti, zánětu nebo nachlazení se poraďte s lékařem nebo lékárníkem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Aspirin Protect 100 , než jste měl(a)

Příznaky předávkování:

Mírné předávkování

Pískání v uších, pocit poškození sluchu, bolest hlavy, závrať a zmatenost jsou pozorovány v případě předávkování a mohou být upraveny snížením dávky.

Závažné předávkování

Horečka, zrychlené dýchání, poruchy vědomí, oběhové selhání, výrazný pokles krevního cukru.

Předávkování (předávkování během léčby nebo časté náhodné předávkování) může vést k ohrožení života. Při podezření na předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se ihned poraďte s lékařem.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Aspirin Protéct 100 nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Onemocnění dolní i horní části trávicího ústrojí často doprovázené známkami a symptomy jako jsou trávicí potíže, bolest břicha; vzácně se vyskytují zánět trávicího ústrojí, vředy v trávicím ústrojí; ve velmi vzácných případech může dojít ke krvácení vředů v trávicím ústrojí a perforaci.

Vzhledem k tomu, že kyselina acetylsalicylová působí proti shlukování krevních destiček, může být spojována se zvýšeným rizikem krvácení. Bylo pozorováno krvácení při a po operaci, modřiny, krvácení z nosu, krvácení z močového a pohlavního ústrojí, krvácení dásní. Vzácně až velmi vzácně bylo pozorováno závažné krvácení do trávicího ústrojí, do mozku (obzvláště u pacientů s nekontrolovanou hypertenzí (vysokým tlakem) a/nebo současně užívajících antihemostatické (potlačující srážení) látky), v jednotlivých případech může být život ohrožující.

Krvácení může mít za následek akutní a chronickou posthemoragickou anemii/anemii z nedostatku železa (zapříčiněnou např. okultním (místním) mikrokrvácením) doprovázené odpovídajícími laboratorními nálezy a klinickými projevy jako jsou asthenie, bledost, hypoperfúze.

U pacientů s vážným nedostatkem glukóza-6-fosfát dehydrogenázy (G6PD) (určitého enzymu) byly hlášeny případy hemolýzy (rozpad červených krvinek) a hemolytické anemie (chudokrevnost způsobená rozpadem červených krvinek).

Byly hlášeny případy snížené funkce ledvin a akutního selhání ledvin.

Mohou se vyskytnout hypersenzitivní reakce doprovázené odpovídajícími laboratorními nálezy a klinickými projevy včetně astmatických stavů, mírné až středně závažné reakce kůže, dýchacích cest, trávicího ústrojí a kardiovaskulárního systému, které se projevují příznaky, jako jsou vyrážka, kopřivka, otok, pruritus (svědění), rýma, otok nosní sliznice, srdeční a dechové potíže. Velmi vzácně se mohou vyskytnout vážné reakce včetně anafylaktického šoku (vážná alergická reakce).

Byly popisovány velmi vzácné případy přechodného snížení funkce jater (zvýšení transamináz).

Byly popsány závrať a hučení v uších, které mohou být známkami předávkování.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK ASPIRIN PROTÉCT 100 UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí

Přípravek Aspirin Protect 100 nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce.

DALŠÍ INFORMACE

6.


Co přípravek Aspirin Protéct 100 obsahuje

-    Léčivou látkou je acidum acetylsalicylicum 100 mg.

-    Pomocnými látkami jsou celulosový prášek, kukuřičný škrob, methakrylátový kopolymer TYP C, natrium-lauryl-sulfát, polysorbát 80, mastek, triethyl-citrát.

Jak přípravek Aspirin Protéct 100 vypadá a co obsahuje toto balení

Bílé kulaté bikonvexní enterosolventní tablety o průměru 7 mm Balení obsahuje 20 (28, 50, 98, 100) tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:

Bayer Pharma AG, Berlín, Německo

Výrobce odpovědný za propouštění šarží:

Bayer Bitterfeld GmbH, Bitterfeld-Wolfen, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy schválena

18.7.2012

6