Příbalový Leták

Asacol 800

Informace pro variantu: Enterosolventní Tableta (90,800mg), Enterosolventní Tableta (60,800mg), Enterosolventní Tableta (50,800mg), zobrazit další variantu

sp.zn.sukls133519/2014

PŘÍBALOVÁ INFORMACE- INFORMACE PRO UŽIVATELE

ASACOL 800

Enterosolventní tablety Mesalazinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky onemocnění jako Vy.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

1.    Co je přípravek ASACOL 800 a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ASACOL 800 používat

3.    Jak se přípravek ASACOL 800 používá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak přípravek ASACOL 800 uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK ASACOL 800 A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Asacol 800 obsahuje léčivou látku mesalazin, protizánětlivou látku používanou k léčbě tzv. nespecifických střevních zánětů (přípravek působí místně protizánětlivě na sliznici dolního úseku tenkého střeva a na sliznici tlustého střeva).

Asacol 800 je určen k léčbě ulcerózní kolitidy (vředovitý zánět tlustého střeva) a Crohnovy choroby (vleklý zánět postihující sliznici různých částí střeva) v akutní fázi onemocnění i k udržovací léčbě.

Asacol 800 je vhodný pro dospělé a dospívající a děti od 6 let.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK ASACOL 800 POUŽÍVAT Neužívejte přípravek Asacol 800

-    Jste-li alergický(á) na mesalazin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

-    Jste-li alergický(á) na salicyláty (např. aspirin).

-    Při těžkých poruchách funkce ledvin.

-    Při těžkých poruchách funkce jater.

Upozornění a opatření

Informujte svého lékaře ještě před začátkem užívání přípravku Asacol 800, pokud se Vás týká některý z následujících stavů nebo nemocí, zejména:

-    máte-li jakékoliv onemocnění plic, např. astma

-    pokud se v minulosti u Vás vyskytla přecitlivělost (alergie) na sulfasalazin

-    jestliže máte poruchu funkce ledvin nebo jater

-    pokud se v minulosti u Vás vyskytla alergická reakce, která se projevila jako zánět srdečního svalu nebo srdečního obalu (osrdečníku). Pokud jste v minulosti měli alergickou srdeční reakci způsobenou mesalazinem, nesmíte Asacol 800 užívat. V případě, že jste v minulosti měli alergickou srdeční reakci, která nebyla způsobena mesalazinem, můžete Asacol 800 užívat, ale je potřeba dbát zvýšené opatrnosti.

-    V případě, že máte vředy v žaludku nebo ve dvanáctníku, je potřeba dbát při užívání přípravku Asacol 800 zvýšené opatrnosti.

Jaterní, ledvinové a krevní testy

Před začátkem léčby a během léčby přípravkem Asacol 800 může Váš lékař občas provádět odběry a kontrolu krve, aby se ujistil, že Vaše játra, ledviny, krev a plíce jsou v pořádku.

Výskyt tablety ve stolici

Velmi vzácně se objevila hlášení o nálezu neporušené tablety ve stolici. To, co občas vypadá jako neporušená tableta, může být někdy pouze obal tablety. Pokud pozorujete často tablety nebo obal tablety ve stolici, poraďte se se svým lékařem.

Použití u dětí a dospívajících

Asacol je určen pro použití pouze u dětí od 6 let.

Další léčivé přípravky a přípravek Asacol 800

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval/a nebo které možná budete užívat jako např.:

-    Léčivé přípravky ovlivňující aktivitu imunitního systému (např. azathioprin, 6-merkaptopurin nebo thioguanin).

-    Léčivé přípravky zabraňující vzniku krevních sraženin (antikoagulancia, např. warfarin).

Přípravek Asacol 800 s jídlem, pitím a alkoholem

Jídlo, pití a alkohol neovlivňují užívání přípravku Asacol 800.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Asacol 800 nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit dopravní prostředky a používat stroje. V případě, že se cítíte přípravkem ovlivněn(a), neřiďte dopravní prostředky a neobsluhujte stroje.

Asacol 800 obsahuje laktózu

Pacienti s nesnášenlivostí laktózy musejí být obeznámeni se skutečností, že Asacol 800 obsahuje malé množství laktózy. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, kontaktujte jej , než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK ASACOL 800 POUŽÍVÁ

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jisti, poraďte se se svým lékařem.

Asacol 800 se užívá před jídlem. Tablety spolkněte celé a zapijte je tekutinou. Tablety se nesmí kousat nebo drtit.

Doporučená dávka přípravku je:

Přesné dávkování i délku léčby vždy určí lékař.

Dospělí (včetně starších pacientů):

Ulcerózní kolitida a Crohnova choroba: akutní léčba mírných až středně těžkých stavů: 1 tableta 3x denně, v těžkých případech může být dávka zvýšena na 2 tablety 3x denně. Udržovací léčba: u ulcerózní kolitidy 1 tableta 2-3x denně nebo 2 - 3 tablety jednou denně, u Crohnovy choroby 1 tableta 3x denně.

Použití u dětí a dospívajících

Asacol 800 je určen pouze pro děti starší 6 let.

Obecně se doporučuje podávat dětem s tělesnou hmotností do 40 kg polovinu dávky pro dospělé, a dětem a dospívajícím nad 40 kg tělesné hmotnosti může být podána dávka stejná jako u dospělých pacientů.

Dávka podaná jednotlivým pacientům se bude lišit, protože bude lékařem stanovena vždy individuálně dle fáze onemocnění a tělesné hmotnosti dítěte či dospívajícího pacienta. Lékař, který léčí dítě/dospívajícího pacienta rozhodne o správné dávce.

Jestliže jste užil/a více přípravku ASACOL 800, než jste měl/a

Pokud jste užil/a více přípravku Asacol 800, než jste měla/a nebo přípravek požilo dítě, poraďte se neprodleně se svým lékařem.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek ASACOL 800

Pokud jste zapomněl/a užít dávku ve správný čas, užijte následující dávku podle původního časového plánu. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku. V případě vynechání 3 a více dávek kontaktujte svého lékaře.

Jestliže jste přestal/a užívat přípravek ASACOL 800

Nepřestávejte užívat přípravek Asacol 800 bez předchozí konzultace s lékařem, i když se cítíte lépe. Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léčivé přípravky, může mít i tento léčivý přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Byly hlášeny orgánově specifické nežádoucí účinky postihující srdce, plíce, játra, ledviny, slinivku břišní, kůži a podkožní tkáně.

Okamžitě přestaňte užívat Asacol 800 a vyhledejte okamžitou lékařskou pomoc:

Pokud si snadno způsobíte modřiny (bez zranění), objevují se u Vás podlitiny a krvácení pod kůží, načervenalé tečky nebo skvrny pod kůží nebo pokud se u Vás vyskytne chudokrevnost (cítíte se unavený(á), slabý(á) a jste bledý(á), zejména máte bledé rty, nehty a oční spojivky),

máte horečku (vysokou teplotu), bolest v krku nebo jakékoliv krvácení bez vysvětlitelné příčiny (např. krvácení z nosu).

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny ve frekvencích uvedených níže:

Časté

-    Vyrážka

-    Zažívací potíže

Méně časté

-    Horečka

-    Zvýšené množství bílých krvinek nazývaných eosinofilní granulocyty

-    Pocit brnění, píchání nebo znecitlivění

-    Kopřivka, svědění kůže

-    Bolest na hrudi

Vzácné

-    Bolest hlavy

-    Závrať

-    Zánět srdečního svalu projevující se bolestí na hrudi nebo bušením srdce (palpitace)

-    Zánět osrdečníku

-    Průjem, bolest břicha, plynatost (flatulence), nepříjemné pocity v oblasti žaludku s nucením na zvracení a zvracení

Velmi vzácné

-    Závažné snížení počtu krevních buněk může způsobit slabost, modřiny, nebo zvýšit pravděpodobnost infekce, nízké počty krvinek; snížení počtu krevních destiček, což zvyšuje riziko krvácení

-    Alergické reakce, jako jsou vyrážka nebo zarudnutí kůže

-    Horečka, která se vyskytuje při užívání léčiva a vymizí při jeho vysazení (léková horečka)

-    Onemocnění imunitního systému postihující orgány a klouby

-    Ulcerózní kolitida postihující celé tlusté střevo

-    Poškození nervů způsobující necitlivost a pocit mravenčení

-    Onemocnění plic (zjizvení plicní tkáně, alergická reakce), což vede k obtížím s dýcháním nebo sípání a nahromadění tekutiny v plicích, zápal plic

-    Zánět pankreatu (slinivky břišní) spojený s bolestí v horní části břicha, zádech a s pocitem na zvracení

-    Abnormální hodnoty testů funkce jater, hepatitida (zánět jater projevující se příznaky podobnými chřipce a žloutenkou)

-    Vypadávání vlasů

-    Bolest svalů a kloubů

-    Onemocnění ledvin (zahrnující zánět a zjizvení ledvin), snížená funkce ledvin, jež může být jen dočasná (reverzibilní), je-li léčba ukončena

-    Reverzibilní snížení množství spermií

Není známa

-    Porucha imunitního systému (syndrom podobný lupus erythematodes), která může způsobit zánět osrdečníku nebo poplicnice a pohrudnice, kožní vyrážku a/nebo bolest kloubů

-    Snížení hmotnosti

-    Abnormální hodnoty laboratorních vyšetření

Četnost výskytu nežádoucích účinků uvádí následující přehled:

Časté: vyskytují se až u 1 z 10 pacientů.

Méně časté: vyskytují se až u 1 ze 100 pacientů.

Vzácné: vyskytují se až u 1 z 1000 pacientů.

Velmi vzácné: vyskytují se až u 1 z 10000 pacientů Není známa: z dostupných údajů není možno frekvenci určit

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím: Státního ústavu pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. JAK PŘÍPRAVEK ASACOL 800 UCHOVÁVAT Uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Přípravek Asacol 800 nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a blistru za textem "Použitelné do:" či "Exp" ve tvaru MM.RRRR (měsíc - rok). Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Asacol 800 obsahuje

Léčivou látkou je mesalazinum 800 mg v jedné tabletě.

Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), magnesium-stearát, mastek, povidon, potahová vrstva: kopolymer MA/MMA 1:2, mastek, triethyl-citrát, žlutý oxid železitý (E 172), červený oxid železitý (E 172), makrogol 6000.

Jak přípravek Asacol 800 vypadá a co obsahuje toto balení

Tablety přípravku jsou potahované hnědočervené podlouhlé bikonvexní s matným hladkým povrchem. Tablety jsou baleny do průhledných bezbarvých PVC/Al blistrů, které jsou uloženy v krabičce. Obsah balení: Jedno balení obsahuje 50, 60 nebo 90 enterosolventních tablet. Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Tillotts Pharma GmbH, Rheinfelden Baden, Německo

Výrobce

Haupt Pharma Wulfing GmbH, Gronau, Německo Rottendorf Pharma GmbH, Ennigerloh, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 27.8.2014