Příbalový Leták

Asacol

Informace pro variantu: Čípek (20,500mg), zobrazit další variantu

sp.zn.sukls133510/2014

PŘÍBALOVÁ INFORMACE- INFORMACE PRO UŽIVATELE

ASACOL

Čípky

Mesalazinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky onemocnění jako Vy.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

1.    Co je přípravek ASACOL a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ASACOL používat

3.    Jak se přípravek ASACOL používá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak přípravek ASACOL uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK ASACOL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Asacol obsahuje léčivou látku mesalazin, protizánětlivou látku používanou k léčbě nespecifických střevních zánětů (mesalazin působí místně protizánětlivě na sliznici tenkého a tlustého střeva).

Přípravek Asacol je určen k léčbě ulcerózní kolitidy (vředovitý zánět tlustého střeva) a Crohnovy choroby (vleklý zánět postihující sliznici různých částí střeva) postihující oblast konečníku a přechodu konečníku a esovité kličky (rektosigmoidea) v akutní fázi onemocnění i k udržovací léčbě.

Čípky jsou určeny pro dospělé.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK ASACOL POUŽÍVAT Neužívejte přípravek Asacol

-    Jste-li alergický(á) na mesalazin nebo pomocnou látku tohoto přípravku (viz bod 6, „Další informace“).

-    Jste-li alergický(á) na salicyláty (např. aspirin).

-    Při těžkých poruchách funkce ledvin.

-    Při těžkých poruchách funkce jater.

Upozornění a opatření

Informujte svého lékaře ještě před začátkem užívání přípravku Asacol, pokud se Vás týká některý z následujících stavů nebo nemocí, zejména:

-    máte-li jakékoliv onemocnění plic, např. astma

-    pokud se v minulosti u Vás vyskytla přecitlivělost (alergie) na sulfasalazin

-    jestliže máte poruchu funkce ledvin nebo jater

-    pokud se v minulosti u Vás vyskytla alergická reakce, která se projevila jako zánět srdečního svalu nebo srdečního obalu (osrdečníku). Pokud jste v minulosti měli alergickou srdeční reakci způsobenou mesalazinem, nesmíte Asacol užívat. V případě, že jste v minulosti měli alergickou srdeční reakci, která nebyla způsobena mesalazinem, můžete Asacol užívat, ale je potřeba dbát zvýšené opatrnosti.

V případě, že máte vředy v žaludku nebo ve dvanáctníku, je potřeba dbát při užívání přípravku Asacol zvýšené opatrnosti.

Jaterní, ledvinové a krevní testy

Před začátkem léčby a během léčby přípravkem Asacol může Váš lékař občas provádět odběry a kontrolu krve, aby se ujistil, že Vaše játra, ledviny, krev a plíce jsou v pořádku.

Použití u dětí a dospívajících

Existuje pouze omezená dokumentace o účinku u dětí a dospívajících.

Další léčivé přípravky a přípravek Asacol

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval/a nebo které možná budete užívat jako např.:

-    Léčivé přípravky ovlivňující aktivitu imunitního systému (např. azathioprin, 6-merkaptopurin nebo thioguanin).

-    Léčivé přípravky zabraňující vzniku krevních sraženin (antikoagulancia, např. warfarin).

Přípravek Asacol s jídlem, pitím a alkoholem

Jídlo, pití a alkohol neovlivňují užívání přípravku Asacol.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Asacol nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit a používat stroje. V případě, že se cítíte přípravkem ovlivněn(a), neřiďte dopravní prostředky a neobsluhujte stroje.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK ASACOL POUŽÍVÁ

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jisti, poraďte se se svým lékařem.

Přesné dávkování i délku léčby vždy určí lékař.

Čípky jsou určeny pro dospělé.

Dospělí včetně starších pacientů si zavádějí v akutní fázi onemocnění 2-3x denně 1 čípek do konečníku, nejlépe po stolici. Dávka je závislá na závažnosti onemocnění a je možno ji při ústupu příznaků na doporučení lékaře snížit. Během udržovací léčby, kdy dochází k přechodnému vymizení příznaků onemocnění, je obvyklá dávka 1 čípek na noc.

Jako doplnění léčby tabletami u onemocnění postihujících nejnižší úseky střeva (především konečník) nebo při slabé odpovědi na léčbu tabletami, lze použít 1 čípek na noc nebo 1 čípek 2x denně (ráno a večer).

Použití u dětí a dospívajících

Je málo zkušeností a jen nedostatečná dokumentace prokazující účinek u dětí a dospívajících. Jestliže jste užil/a více přípravku ASACOL, než jste měl/a,

Pokud jste užil/a více přípravku Asacol, než jste měla/a nebo přípravek požilo dítě, poraďte se neprodleně se svým ošetřujícím lékařem.

Jestliže jste omylem spolkli přípravek ASACOL

Vypijte hodně vody a oznamte to okamžitě svému lékaři nebo pohotovostnímu oddělení nemocnice. Vezměte si s sebou balení přípravku.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek ASACOL

Pokud jste zapomněl/a užít dávku ve správný čas, užijte následující dávku v obvyklém čase. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal/a užívat přípravek ASACOL

Nepřestávejte užívat přípravek Asacol bez předchozí konzultace s lékařem, i když se cítíte lépe. Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léčivé přípravky, může mít i tento léčivý přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Byly hlášeny orgánově specifické nežádoucí účinky postihující srdce, plíce, játra, ledviny, slinivku břišní, kůži a podkožní tkáně.

Okamžitě přestaňte užívat Asacol a vyhledejte okamžitou lékařskou pomoc

Pokud si snadno způsobíte modřiny (bez zranění), objevují se u Vás podlitiny a krvácení pod kůží, načervenalé tečky nebo skvrny pod kůží nebo pokud se u Vás vyskytne chudokrevnost (cítíte se unavený(á), slabý(á) a jste bledý(á), zejména máte bledé rty, nehty a oční spojivky), máte horečku (vysokou teplotu), bolest v krku nebo jakékoliv krvácení bez vysvětlitelné příčiny (např. krvácení z nosu).

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny ve frekvencích uvedených níže:

Vzácné

-    Bolest hlavy

-    Závrať

-    Zánět srdečního svalu projevující se bolestí na hrudi nebo bušením srdce (palpitace)

-    Zánět osrdečníku

-    Průjem, bolest břicha, plynatost (flatulence), pocit na zvracení a zvracení

Velmi vzácné

-    Závažné snížení počtu krevních buněk, které může způsobit slabost, modřiny, nebo zvýšit pravděpodobnost infekce; nízké počty krvinek; snížení počtu krevních destiček, což zvyšuje riziko krvácení

-    Alergické reakce, jako jsou vyrážka nebo zarudnutí kůže

-    Horečka, která se vyskytuje při užívání léčiva a vymizí při jeho vysazení (léková horečka)

-    Onemocnění imunitního systému postihující orgány a klouby

-    Ulcerózní kolitida postihující celé tlusté střevo

-    Poškození nervů způsobující necitlivost a pocit mravenčení

-    Onemocnění plic (zjizvení plicní tkáně, alergická reakce), což vede k obtížím s dýcháním nebo sípání a nahromadění tekutiny v plicích, zápal plic

-    Zánět pankreatu (slinivky břišní) spojený s bolestí v horní části břicha, zádech a s pocitem na zvracení

-    Abnormální hodnoty testů funkce jater, hepatitida (zánět jater projevující se příznaky podobnými chřipce a žloutenkou)

-    Vypadávání vlasů

-    Bolest svalů a kloubů

-    Onemocnění ledvin (zahrnující zánět a zjizvení ledvin), snížená funkce ledvin

-    Reverzibilní snížení množství spermií

Četnost výskytu nežádoucích účinků uvádí následující přehled:

Vzácné: vyskytují se až u 1 z 1000 pacientů.

Velmi vzácné: vyskytují se až u 1 z 10000 pacientů

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím: Státního ústavu pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. JAK PŘÍPRAVEK ASACOL UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25°C. Chraňte před chladem nebo mrazem. Uchovávejte mimo dosah přímého slunečního světla.

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za textem "Použitelné do:" či "Exp" ve tvaru MM.RRRR (měsíc - rok). Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

6.


Co přípravek Asacol obsahuje

Léčivou látkou je mesalazinum 500 mg v 1 čípku. Pomocnou látkou je ztužený tuk.

Jak přípravek Asacol vypadá a co obsahuje toto balení

Asacol čípky jsou světle béžové čípky torpédovitého tvaru. Velikost balení: 20 čípků

Držitel rozhodnutí o registraci

Tillotts Pharma GmbH, Rheinfelden Baden, Německo

Výrobce

Haupt Pharma Wulfmg GmbH, Gronau, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy schválena : 27.8.2014