Příbalový Leták

Aropilos 4 Mg Tablety S Prodlouženým Uvolňováním

sp. zn. sukls201013/2014, sukls201014/2014, sukls201015/2014, sukls201016/2014, sukls201017/2014

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

AROPILOS 2 mg tablety s prodlouženým uvolňováním AROPILOS 3 mg tablety s prodlouženým uvolňováním AROPILOS 4 mg tablety s prodlouženým uvolňováním AROPILOS 6 mg tablety s prodlouženým uvolňováním AROPILOS 8 mg tablety s prodlouženým uvolňováním

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje ropinirolum 2 mg (jako ropiniroli hydrochloridum). Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje ropinirolum 3 mg (jako ropiniroli hydrochloridum). Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje ropinirolum 4 mg (jako ropiniroli hydrochloridum). Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje ropinirolum 6 mg (jako ropiniroli hydrochloridum). Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje ropinirolum 8 mg (jako ropiniroli hydrochloridum).

Pomocná látka se známým účinkem:

Jedna 2mg tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje 64,97 mg monohydrátu laktosy.

Jedna 3mg tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje 61,83 mg monohydrátu laktosy.

Jedna 4mg tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje 59,12 mg monohydrátu laktosy.

Jedna 6mg tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje 60,66 mg monohydrátu laktosy.

Jedna 8mg tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje 55,88 mg monohydrátu laktosy.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Tableta s prodlouženým uvolňováním.

Aropilos 2 mg tablety s prodlouženým uvolňováním:

Růžové, mramorované oválné tablety 16,0 mm x 8,20 mm, s vyraženým 2x na jedné straně. Aropilos 3 mg tablety s prodlouženým uvolňováním:

Nachové, mramorované oválné tablety 16,0 mm x 8,20 mm, s vyraženým 3x na jedné straně. Aropilos 4 mg tablety s prodlouženým uvolňováním:

Hnědé, mramorované oválné tablety 16,0 mm x 8,20 mm, s vyraženým 4x na jedné straně.

Aropilos 6 mg tablety s prodlouženým uvolňováním:

Bílé, oválné tablety 16,0 mm x 8,20 mm, s vyraženým 6x na jedné straně.

Aropilos 2 mg tablety s prodlouženým uvolňováním:

Tmavě růžové, mramorované oválné tablety 16,0 mm x 8,20 mm, s vyraženým 8x na jedné straně.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1    Terapeutické indikace

Léčba Parkinsonovy choroby v následujících případech:

-    V monoterapii jako úvodní léčba, k oddálení zahájení léčby levodopou.

-    V kombinaci s levodopou v případě, že v průběhu onemocnění dojde ke snížení účinku levodopy nebo je její účinek nekonzistentní a objeví se výkyvy léčebného účinku („end of dose" nebo „on-off" fluktuace).

4.2    Dávkování a způsob podání

Perorální podání.

Dospělí

Doporučuje se stanovit dávku postupnou titrací tak, aby dávka byla dostatečně účinná a zároveň dobře tolerovaná. Aropilos tablety s prodlouženým uvolňováním se užívají jednou denně, každý den v přibližně stejnou dobu. Tablety lze užívat společně s jídlem nebo bez jídla (viz bod 5.2)

Tablety přípravku Aropilos se musí spolknout celé. Nesmí se žvýkat, drtit ani dělit.

Titrace dávky při zahájení léčby

Počáteční dávkou ropinirolu v tabletách s prodlouženým uvolňováním jsou 2 mg podávané jedenkrát denně po dobu prvního týdne. Od druhého týdne má být dávka zvýšena na 4 mg jednou denně. Terapeutický účinek může být patrný již při dávce 4 mg ropinirolu v tabletách s prodlouženým uvolňováním podávané jednou denně.

Pacienty, kteří zahájili léčbu denní dávkou 2 mg ropinirolu v tabletách s prodlouženým uvolňováním a u nichž se objevily nežádoucí účinky, které nebyli schopni tolerovat, může být vhodné převést na podávání ropinirolu ve formě potahovaných tablet (s okamžitým uvolňováním) v nižší denní dávce, rozdělené do tří stejných dávek.

Terapeutický režim

Pacienti mají být udržováni na co nejnižší dávce tablet ropinirolu s prodlouženým uvolňováním, při které je dosaženo kontroly symptomů.

Pokud není kontroly symptomů dosaženo nebo udrženo při podávání dávky 4 mg ropinirolu ve formě tablet s prodlouženým uvolňováním jednou denně, může být denní dávka v týdenních či delších intervalech postupně zvyšována o 2 mg až do dávky 8 mg ropinirolu ve formě tablet s prodlouženým uvolňováním jednou denně.

Pokud není kontroly symptomů dosaženo nebo se neudrží při podávání dávky 8 mg ropinirolu ve formě tablet s prodlouženým uvolňováním jednou denně, může být denní dávka v dvoutýdenních či delších intervalech postupně zvyšována o 2 až 4 mg. Maximální denní dávka tablet ropinirolu s prodlouženým uvolňováním je 24 mg.

Doporučuje se předepisovat potřebnou dávku v co nejmenším počtu tablet s prodlouženým uvolňováním tak, že se použijí co nejvyšší dostupné síly tablet ropinirolu s prodlouženým uvolňováním.

Pokud je léčba na jeden či více dní přerušena, je vhodné léčbu znovu zahajovat postupnou titrací dávky (viz výše).

Pokud se přípravek Aropilos tablety s prodlouženým uvolňováním používá jako adjuvantní terapie k levodopě, může být dávka levodopy v závislosti na klinické odpovědi postupně snižována. V klinických studiích byla dávka levodopy postupně snížena přibližně o 30 % u pacientů, kteří souběžně užívali tablety ropinirolu s prodlouženým uvolňováním.

U pacientů s pokročilou Parkinsonovou chorobou, kteří užívají tablety ropinirolu s prodlouženým uvolňováním v kombinaci s levodopou, se mohou během úvodní titrace dávky ropinirolu objevit dyskineze. V klinických studiích bylo prokázáno, že snížením dávky levodopy lze dyskineze zlepšit (viz bod 4.8 Nežádoucí účinky).

Pokud je pacient převáděn z jiného agonisty dopaminu na ropinirol, je třeba před nasazením ropinirolu daný přípravek vysazovat podle doporučení příslušného držitele rozhodnutí o registraci.

Stejně jako u jiných dopaminových agonistů se vysazování ropinirolu provádí postupně snižováním denní dávky v týdenních intervalech.

Převedení z ropinirolu ve formě tablet s okamžitým uvolňováním na Aropilos tablety s prodlouženým uvolňováním

Pacienti mohou být převedeni z ropinirolu ve formě potahovaných tablet (s okamžitým uvolňováním) na Aropilos tablety s prodlouženým uvolňováním ze dne na den. Dávka přípravku Aropilos tablety s prodlouženým uvolňováním má vycházet z celkové denní dávky ropinirolu ve formě s okamžitým uvolňováním, kterou pacient užíval. V následující tabulce jsou uvedeny doporučené dávky přípravku Aropilos tablety s prodlouženým uvolňováním pro pacienty, kteří jsou převáděni z ropinirolu ve formě potahovaných tablet (s okamžitým uvolňováním):

Převedení z ropinirolu ve formě potahovaných tablet s okamžitým uvolňováním na Aropilos tablety s prodlouženým uvolňováním.

Ropinirol potahované tablety (s okamžitým uvolňováním)

Celková denní dávka (mg)

Aropilos tablety s prodlouženým uvolňováním

Celková denní dávka (mg)

0,75 - 2,25

2

3 - 4,5

4

6

6

7,5 - 9

8

12

12

15 - 18

16

21

20

24

24

Po převedení na přípravek Aropilos tablety s prodlouženým uvolňováním se může dávkování upravit v závislosti na terapeutické odpovědi (viz výše „Titrace dávky při zahájení léčby“ a „Terapeutický režim“).

Pediatrická populace

Podávání přípravku Aropilos tablety s prodlouženým uvolňováním se u dětí do 18 let nedoporučuje vzhledem k nedostatečným údajům o bezpečnosti a účinnosti.

Starší pacienti

U pacientů ve věku 65 let a starších je clearance ropinirolu snížena přibližně o 15 %. Přestože není u těchto pacientů nutné dávku upravovat, dávka ropinirolu má být titrována dle individuální odpovědi až do optimální klinické odpovědi pacienta za současného pečlivého sledování snášenlivosti. U pacientů ve věku 75 let a starších je vhodné dávku při zahajování léčby titrovat pomaleji.

Porucha funkce ledvin

U pacientů s lehkou nebo středně těžkou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu 30-50 ml/min) nebyla pozorována žádná změna clearance ropinirolu, a proto není nutné u těchto pacientů dávkování upravovat.

Ve studii s podáváním ropinirolu pacientům s renálním onemocněním v terminální fázi (pacienti na hemodialýze) bylo prokázáno, že u těchto pacientů je třeba dávku upravit následujícím způsobem: Doporučená počáteční dávka ropinirolu je 2 mg jednou denně. Další zvyšování dávky se provádí na základně snášenlivosti a účinnosti. U pravidelně hemodialyzovaných pacientů je maximální doporučená dávka ropinirolu 18 mg/den. Po dialýze není třeba podávat doplňující dávky (viz bod 5.2).

Použití ropinirolu u pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu méně než 30 ml/min) bez pravidelné dialýzy nebylo hodnoceno.

Způsob podání Perorální podání.

4.3    Kontraindikace

-    Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

-    Těžká porucha funkce ledvin (clearance kreatininu < 30 ml/min) bez pravidelné hemodialýzy

-    Porucha funkce jater

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Ropinirol je spojován s výskytem somnolence a s epizodami náhlého nástupu spánku, zvláště u pacientů s Parkinsonovou chorobou. Náhlý nástup spánku během denních aktivit, v některých případech bez uvědomění si ospalosti nebo bez předcházejících varovných příznaků, byl u pacientů hlášen méně často. Pacienti musí být o tomto informováni a musí jim být doporučeno, aby během užívání ropinirolu věnovali řízení vozidel nebo obsluze strojů zvýšenou pozornost. Pacienti, u nichž se objevila somnolence a/nebo epizoda náhlého nástupu spánku, nesmí řídit vozidla a obsluhovat stroje. Kromě toho je vhodné uvažovat o snížení dávky nebo ukončení léčby.

Pacienti se závažnými psychiatrickými nebo psychotickými poruchami nebo s anamnézou těchto poruch mají být léčeni agonisty dopaminu pouze tehdy, pokud přínos léčby převáží nad možnými riziky.

Pacienti by měli být pravidelně monitorováni z důvodu možnosti rozvoje impulzivních poruch. Pacienti a jejich ošetřovatelé by měli být upozorněni, že u pacientů léčených agonisty dopaminu, včetně přípravku Aropilos, se mohou rozvinout symptomy impulzivních poruch včetně patologického hráčství, zvýšeného libida, hypersexuality, nutkavého utrácení nebo nakupování, záchvatovitého a nutkavého přejídání. Pokud se tyto příznaky objeví, mělo by se zvážit snížení dávky nebo postupné vysazení přípravku. Tyto poruchy byly hlášeny zejména při podávání vysokých dávek a po snížení dávky nebo vysazení přípravku byly většinou reverzibilní. V některých případech, kdy se tyto poruchy vyskytly, byly u pacientů přítomny rizikové faktory, např. kompulzivní chování v anamnéze (viz bod 4.8).

Vzhledem k riziku vzniku hypotenze se doporučuje u pacientů s těžkým kardiovaskulárním onemocněním (zejména při srdeční insuficienci) pravidelně monitorovat tlak krve, a to zejména na počátku léčby.

Tento léčivý přípravek obsahuje monohydrát laktosy. Pacienti se vzácnými dědičnýmiproblémy s intolerancí galaktózovy, vrozeným nedostatkem laktázy nebo malabsorpce glukózy a galaktózy by tento přípravek neměli užívat.

Přípravek Aropilos tablety s prodlouženým uvolňováním obsahuje panenský ricinový olej, který může způsobit podráždění žaludku a průjem.

4.5    Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Mezi ropinirolem a levodopou či domperidonem nej sou žádné farmakokinetické reakce, které by vyžadovaly úpravy dávek těchto léčivých přípravků.

Neuroleptika a jiní centrálně působící antagonisté dopaminu, jako například sulpirid nebo metoklopramid, mohou snižovat účinnost ropinirolu, a proto je potřeba se současnému podávání vyhnout.

U pacientů, kterým byly podávány vysoké dávky estrogenů, byly pozorovány zvýšené koncentrace ropinirolu v plazmě. U pacientů, kteří užívají hormonální substituční terapii (HRT), lze podávání ropinirolu zahájit obvyklým způsobem. Nicméně pokud je HRT během podávání ropinirolu ukončena nebo nasazena, může být nutné dávku ropinirolu upravit.

Ropinirol je metabolizován především izoenzymem CYP1A2 ze systému cytochromu P450. Ve farmakokinetické studii (s ropinirolem ve formě potahovaných tablet (s okamžitým uvolňováním) podávaným v dávce 2 mg třikrát denně) provedené u pacientů s Parkinsonovou chorobou se zjistilo, že ciprofloxacin zvyšoval hodnoty Cmax ropinirolu o 60 % a AUC ropinirolu o 84 %, s možným rizikem nežádoucích účinků. Z tohoto důvodu může být u pacientů, kteří jsou již léčeni ropinirolem, nutné dávku ropinirolu upravit, pokud jim jsou nasazovány či vysazovány léčivé přípravky, u nichž je známo, že inhibují CYP1A2, například ciprofloxacin, enoxacin nebo fluvoxamin.

Ve studii provedené u pacientů s Parkinsonovou chorobou zaměřené na farmakokinetickou interakci mezi ropinirolem (s ropinirolem ve formě potahovaných tablet (s okamžitým uvolňováním) podávaným v dávce 2 mg třikrát denně) a theofylinem, substrátem CYP1A2, se zjistilo, že ve farmakokinetice ropinirolu ani theofylinu nedošlo k žádným změnám.

Je známo, že kouření indukuje metabolismus zprostředkovaný CYP1A2, a proto, pokud pacienti v průběhu podávání ropinirolu začínají nebo přestávají kouřit, může být nutné dávku ropinirolu upravit.

4.6    Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Údaje o podávání ropinirolu těhotným ženám nejsou k dispozici.

Studie na zvířatech prokázaly reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Jelikož potenciální riziko pro člověka není známé, ropinirol se nedoporučuje v těhotenství podávat, pokud možný přínos pro matku nepřeváží možné riziko pro plod.

Kojení

Ropinirol nemá být podáván kojícím matkám, neboť může potlačit laktaci.

Fertilita

Nejsou k dispozici žádné údaje o vlivu na fertilitu u člověka.

4.7    Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Pacienti, kterým je podáván ropinirol a u nichž se vyskytne somnolence a/nebo náhlé epizody spánku, musí být upozorněni, aby až do doby, dokud tyto rekurentní epizody a somnolence neustoupí, neřídili motorová vozidla a neprováděli činnosti (např. obsluhu strojů), při nichž může v důsledku snížené pozornosti dojít k ohrožení vlastního zdraví či života nebo zdraví a života jiných osob (viz bod 4.4).

4.8    Nežádoucí účinky

Nežádoucí účinky jsou uvedeny podle tříd orgánových systémů a frekvence výskytu. Je uvedeno, jestli tyto nežádoucí účinky byly hlášeny v klinických studiích jako monoterapie nebo jako adjuvantní léčba k levodopě.

Frekvence výskytu je klasifikována následovně: velmi časté (>1/10), časté (>1/100 až <1/10), méně časté (>1/1 000 až <1/100), vzácné (>1/10 000 až <1/1 000), velmi vzácné (<1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit).

V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Nežádoucí účinky hlášené v klinických studiích Parkinsonovv nemoci při podávání ropinirolu ve formě tablet s prodlouženým uvolňováním v dávkách až 24 mg/den.

Monoterapie

Adjuvantní terapie

Psychiatrické poruchy

Časté

Halucinace

Halucinace

Poruchy nervového systému

Velmi časté

Somnolence

Dyskineze

U pacientů s pokročilou Parkinsonovou nemocí se mohou během úvodní titrace dávky ropinirolu objevit dyskineze.

V klinických studiích bylo prokázáno, že dyskinezi lze upravit snížením dávky levodopy (viz bod 4.2).

Časté

Závrať (včetně vertiga)

Somnolence, závrať (včetně vertiga)

Cévní poruchy

Časté

Posturální hypotenze, hypotenze

Méně časté

Posturální hypotenze, hypotenze

Gastrointestinální poruchy

Velmi časté

Nauzea

Časté

Zácpa

Nauzea, zácpa

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Časté

Periferní edém

Periferní edém

Kromě výše uvedených nežádoucích účinků byly v klinických studiích u pacientů s Parkinsonovu nemocí, kterým byl podáván ropinirol ve formě tablet s okamžitým uvolňováním (v dávkách až 24 mg/den), a po uvedení přípravku na trh hlášeny následující nežádoucí účinky.

Monoterapie

Adjuvantní terapie

Poruchy imunitního systému

Není známo

Hypersenzitivní reakce (zahrnující kopřivku, angioedém, kožní vyrážku a svědění).

Psychiatrické poruchy

Časté

Zmatenost

Méně časté

Psychotické reakce (jiné než halucinace) včetně deliria, klamavých přestav, paranoi.

Psychotické reakce (jiné než halucinace) včetně deliria, klamavých přestav, paranoi.

Není známo

U pacientů léčených agonisty dopaminu včetně přípravku AROPILOS se může vyskytnout patologické hráčství, zvýšené libido, hypersexualita, nutkavé utrácení nebo nakupování, záchvatovité a nutkavé přejídání (viz bod 4.4. Zvláštní upozornění a opatření pro použití).

Poruchy nervového systému

Velmi časté

Synkopa

Somnolence

Méně časté

Náhlý nástup spánku, nadměrná denní somnolence

Náhlý nástup spánku, nadměrná denní somnolence

Ropinirol je spojován se somnolencí a byl méně často spojován s nadměrnou somnolencí během dne a náhlým nástupem epizod spánku.

Cévní poruchy

Méně časté

Posturální hypotenze nebo hypotenze, ve vzácných případech závažná

Gastrointestinální poruchy

Velmi časté

Nauzea

Časté

Zvracení, pálení žáhy, bolest břicha

Pálení žáhy

Poruchy jater a žlučových cest

Není známo

Jaterní reakce, zejména zvýšení jaterních enzymů

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Časté

Otok dolních končetin

4.9 Předávkování

Symptomy předávkování ropinirolem souvisejí s dopaminergní aktivitou přípravku. Tyto symptomy mohou být zmírněny podáváním vhodných antagonistů dopaminu, jako jsou např. neuroleptika nebo metoklopramid.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Dopaminergní léčiva, agonisté dopaminu. ATC kód: N04BC04.

Mechanismus účinku

Ropinirol je neergolinový agonista dopaminových D2/D3 receptorů, který stimuluje dopaminové receptory ve striatu.

Ropinirol upravuje nedostatek dopaminu, který je charakteristický pro Parkinsonovu nemoc, stimulací dopaminergních receptorů ve striatu.

Ropinirol působením na hypotalamus a hypofýzu inhibuje sekreci prolaktinu.

Klinická účinnost a bezpečnost

36týdenní, dvojitě zaslepená, zkřížená studie probíhající ve třech obdobích provedená se 161 pacienty s časnou fází Parkinsonovy choroby prokázala noninferioritu ropinirolu ve formě tablet s prodlouženým uvolňováním v porovnání s ropinirolem ve formě potahovaných tablet (s okamžitým uvolňováním) při hodnocení primárního cílového parametru účinnosti, tj. léčebného rozdílu ve změně od vstupu do studie na základě skóre motorického vyšetření UPDRS (Unified Parkinson’s Disease Rating Scale) (bylo definováno tříbodové rozpětí noninferiority pro skóre motorického vyšetření UPDRS). Korigovaná hodnota středního rozdílu mezi ropinirolem ve formě tablet s prodlouženým uvolňováním a tablet s okamžitým uvolňováním byla při dosažení cílového parametru studie -0,7 bodu (95% IS: [-1,51; 0,10], p=0,0842).

Po převedení z užívání ropinirolu ve formě potahovaných tablet (s okamžitým uvolňováním) na ropinirol ve formě tablet s prodlouženým uvolňováním ze dne na den nedošlo ke zhoršení profilu nežádoucích účinků a u méně než 3 % pacientů bylo nutné dávkování upravovat. (Ve všech případech, kdy bylo nutné dávku upravit, se jednalo o zvýšení dávky o jednu hladinu v dávkovacím schématu. U žádného z pacientů nebylo nutné dávku snižovat.)

24týdenní, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná, paralelní studie používající ropinirol ve formě tablet s prodlouženým uvolňováním k adjuvantní terapii u pacientů s Parkinsonovou chorobou, jejichž stav nebyl optimálně kontrolován levodopou, prokázala klinicky relevantní a statisticky signifikantní superioritu ve srovnání s placebem při hodnocení primárního cílového parametru, tj. změny od vstupu do studie v „awake time off" (tj. čas strávený ve stavu špatné pohyblivosti) (upravený střední rozdíl v léčbě byl -1,7 hodin (95% IS: [2.34; -1,09], p<0,0001). Toto zjištění bylo podpořeno sekundárními parametry účinnosti, tj. změnou od vstupu do studie v celkovém „awake time on" (tj. čas strávený ve stavu dobré pohyblivosti) (+1,7 hodin (95% IS: [1,06; 2,33], p<0,0001) a v celkovém „awake time on" bez obtěžujících dyskinezí (+1,5 hodin (95% IS: [0,85; 2,13], p<0,0001). Důležité je, že od vstupu do studie nebylo zjištěno žádné zvýšení v „awake time on" s obtěžujícími dyskinezemi, a to ani na základě údajů z denních karet, ani z údajů UPDRS skóre.

Studie účinku ropinirolu na srdeční repolarizaci

Důkladná studie QT intervalu u zdravých dobrovolníků (muži i ženy), kterým byly podávány dávky 0,5 mg, 1 mg, 2 a 4 mg ropinirolu ve formě potahovaných tablet (s okamžitým uvolňováním) jednou denně, prokázala, že ve srovnání s placebem se po podání dávky 1 mg ropinirolu QT interval prodlužuje o maximálně 3,46 milisekundy (bodový odhad). Horní hranice jednostranného 95% intervalu spolehlivosti byla pro největší střední účinek méně než 7,5 milisekund. Účinek ropinirolu ve vyšších dávkách nebyl systematicky hodnocen.

Dostupné klinické údaje z důkladné studie QT intervalu nenaznačily, že by podávání ropinirolu v dávkách až 4 mg/den vedlo k riziku prodloužení QT intervalu. Riziko prodloužení QT intervalu nelze vyloučit, neboť studie QT intervalu s podáváním dávek až 24 mg/den nebyly prováděny.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Biologická dostupnost ropinirolu je přibližně 50 % (36 % až 57 %). Po perorálním podání ropinirolu ve formě tablet s prodlouženým uvolňováním se plazmatické koncentrace zvyšují pomalu, přičemž medián času do dosažení Cmax je ve většině případů mezi 6 a 10 hodinami.

Ve studii, kdy byli pacienti s Parkinsonovou chorobou hodnoceni po dosažení rovnovážného stavu hladiny ropinirolu po podávání 12 mg ropinirolu ve formě tablet s prodlouženým uvolňováním jedenkrát denně, bylo zjištěno, že po jídle s vysokým obsahem tuků se systémová expozice ropinirolu zvýšila, neboť došlo ke zvýšení

AUC průměrně o 20 % a Cmax průměrně o 44 %. Tmax bylo dosaženo o 3 hodiny později. Nicméně se nepředpokládá, že by tyto změny byly klinicky relevantní (např. zvýšením incidence nežádoucích účinků).

Systémová expozice ropinirolu je po podání stejné denní dávky ropinirolu ve formě tablet s prodlouženým uvolňováním a ropinirolu ve formě potahovaných tablet (s okamžitým uvolňováním) srovnatelná.

Distribuce

Vazba ropinirolu na plazmatické bílkoviny je nízká (10-40 %). V souladu se svojí vysokou lipofilitou vykazuje ropinirol velký distribuční objem (přibližně 7 l/kg).

Biotransformace

Ropinirol je převážně metabolizován působením izoenzymu CYP1A2 a jeho metabolity jsou eliminovány zejména močí. Hlavní metabolit je na zvířecích modelech, ve kterých byla hodnocena dopaminergní funkce, přinejmenším 100krát méně účinný než ropinirol.

Eliminace

Ropinirol je ze systémové cirkulace eliminován s průměrným eliminačním poločasem přibližně 6 hodin. Zvýšení systémové expozice vůči ropinirolu (Cmax a AUC) je v rozsahu terapeutických dávek přibližně lineární. Po jednorázovém a opakovaném perorálním podání není pozorována žádná změna v clearance ropinirolu. Byla pozorována výrazná interindividuální variabilita farmakokinetických parametrů. Po podání ropinirolu ve formě tablet s prodlouženým uvolňováním byla v ustáleném stavu interindividuální variabilita Cmax mezi 30 % a 55 % a AUC mezi 40 % a 70 %.

Porucha funkce ledvin

U pacientů s Parkinsonovou nemocí a s lehkou až středně těžkou poruchou funkce ledvin nebyly pozorovány žádné změny farmakokinetiky ropinirolu.

U pacientů s onemocněním ledvin v terminálním stadiu, kteří pravidelně podstupují hemodialýzu, byla clearance ropinirolu po perorálním podání snížena přibližně o 30 %. Clearance metabolitů ropinirolu SKF-104557 a SKF-89124 po jeho perorálním podání byla také snížena přibližně o 80 %, resp. 60 %. Z tohoto důvodu je u těchto pacientů s Parkinsonovou nemocí doporučeno maximální dávku snížit na 18 mg/den (viz bod 4.2).

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Reprodukční toxicita

Podávání ropinirolu březím samicím potkanů v dávkách toxických pro samici vedlo ke snížení hmotnosti fetu po dávce 60 mg/kg (dávka odpovídající přibližně dvojnásobku AUC, které je dosaženo po podávání maximální dávky u člověka), zvýšení počtu fetálních úmrtí po dávce 90 mg/kg (dávka odpovídající přibližně trojnásobku AUC, které je dosaženo po podávání maximální dávky u člověka) a malformací prstů po dávce 150 mg/kg (dávka odpovídající přibližně pětinásobku AUC, které je dosaženo po podávání maximální dávky u člověka). Po dávce 120 mg/kg (dávka odpovídající přibližně čtyřnásobku AUC, které je dosaženo po podávání maximální dávky u člověka) nebyl prokázán teratogenní účinek u potkanů, ani nebylo zaznamenáno, že by došlo k ovlivnění vývoje u králíků.

Toxikologie

Toxikologický profil je v zásadě určen farmakologickým účinkem ropinirolu: změny chování, hypoprolaktinémie, snížení krevního tlaku a srdeční frekvence, ptóza a salivace. V dlouhodobé studii s podáváním nejvyšších dávek (50 mg/kg/den) byla pouze u potkaních albínů pozorována degenerace retiny a tento účinek pravděpodobně souvisel se zvýšenou expozicí světlu.

Genotoxicita

Genotoxicita nebyla v obvyklém souboru in vitro a in vivo testů pozorována.

Kancerogenita

Ve dvouletých studiích provedených na myších a potkanech s podáváním dávek až 50 mg/kg/den nebyl u myší kancerogenní účinek prokázán. U potkanů byly jedinými lézemi souvisejícími s ropinirolem hyperplazie Leydigových buněk a testikulární adenom, které byly vyvolány hypoprolaktinemickým účinkem ropinirolu. Tyto léze se považují za druhově specifický jev a nepředstavují nebezpečí s ohledem na klinické používání ropinirolu.

Farmakologické studie bezpečnosti

Studie in vitro prokázaly, že ropinirol inhibuje proudy zprostředkované hERG. IC50 je 5x vyšší než očekávaná plazmatická koncentrace u pacientů, kterým je podávána nejvyšší doporučená dávka (24 mg/den), viz bod 5.1.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1    Seznam pomocných látek

Hypromelosa

Sodná sůl kroskarmelosy

Maltodextrin

Monohydrát laktosy

Hydrogenovaný ricinový olej

Koloidní bezvodý oxid křemičitý

Magnesium-stearát

Barvivo (není obsaženo v 6mg tabletách s prodlouženým uvolňováním) Aropilos 2 mg tablety s prodlouženým uvolňováním Červený oxid železitý (E172)

Žlutý oxid železitý (E172)

Monohydrát laktosy

Aropilos 3 mg tablety s prodlouženým uvolňováním

Monohydrát laktosy

Hlinitý lak indigokarmínu (E132)

Karmín (E120)

Aropilos 4 mg a 8 mg tablety s prodlouženým uvolňováním Červený oxid železitý (E172)

Žlutý oxid železitý (E172)

Monohydrát laktosy Černý oxid železitý (E172)

6.2    Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3    Doba použitelnosti

2 roky

6.4    Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

6.5    Druh obalu a obsah balení

Velikost balení:

Balení obsahující 21, 28, 30, 42, 56, 84 a 90 tablet s prodlouženým uvolňováním v blistrech (Al/Al). Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Vipharm S.A.

ul. A.i F. Radziwiltów 9

05-850 Ozarów Mazowiecki

Polsko

8.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

AROPILOS 2 mg: 27/326/16-C AROPILOS 3 mg: 27/327/16-C AROPILOS 4 mg: 27/328/16-C AROPILOS 6 mg: 27/329/16-C AROPILOS 8 mg: 27/330/16-C

9.    DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

27.7.2016

10.    DATUM REVIZE TEXTU

27.7.2016

11