Příbalový Leták

Aropilos 4 Mg Tablety S Prodlouženým Uvolňováním

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU Krabička na blistry_


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


AROPILOS 2 mg tablety s prodlouženým uvolňováním AROPILOS 3 mg tablety s prodlouženým uvolňováním AROPILOS 4 mg tablety s prodlouženým uvolňováním AROPILOS 6 mg tablety s prodlouženým uvolňováním AROPILOS 8 mg tablety s prodlouženým uvolňováním Ropinirolum


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje ropinirolum 2 mg (jako ropiniroli hydrochloridum).

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje ropinirolum 3 mg (jako ropiniroli hydrochloridum).

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje ropinirolum 4 mg (jako ropiniroli hydrochloridum).

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje ropinirolum 6 mg (jako ropiniroli hydrochloridum).

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje ropinirolum 8 mg (jako ropiniroli hydrochloridum).


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje laktosu. Další informace viz příbalová informace.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


21 tablet s prodlouženým uvolňováním 28 tablet s prodlouženým uvolňováním 30 tablet s prodlouženým uvolňováním 42 tablet s prodlouženým uvolňováním 56 tablet s prodlouženým uvolňováním 84 tablet s prodlouženým uvolňováním 90 tablet s prodlouženým uvolňováním


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Tablety se polykají celé. Nelámejte je, nežvýkejte nebo nedrťte. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 30 °C.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Vipharm S.A.

ul. A. i F. Radziwiltów 9

05-850 Ozarów Mazowiecki

Polsko


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Reg. č.: 27/326/16-C Reg. č.: 27/327/16-C Reg. č.: 27/328/16-C Reg. č.: 27/329/16-C Reg. č.: 27/330/16-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Lot:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


AROPILOS 2 mg AROPILOS 3 mg AROPILOS 4 mg AROPILOS 6 mg AROPILOS 8 mg


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH Blistr


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


AROPILOS 2 mg tablety s prodlouženým uvolňováním AROPILOS 3 mg tablety s prodlouženým uvolňováním AROPILOS 4 mg tablety s prodlouženým uvolňováním AROPILOS 6 mg tablety s prodlouženým uvolňováním AROPILOS 8 mg tablety s prodlouženým uvolňováním Ropinirolum


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Vipharm S.A. (logo)


3. POUŽITELNOST


EXP


4. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


5. JINÉ