Příbalový Leták

zastaralé informace, vyhledat novější

Arkolamyl 10 Mg

zastaralé informace, vyhledat novější

ÚDAJE UVADENE NA VNĚJŠÍM OBALU krabička


1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Arkolamyl 5 mg

Arkolamyl 10 mg

tablety dispergovatelné v ústech

olanzapinum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVYCH LÁTEK


Jedna tableta dispergovatelná v ústech obsahuje olanzapinum 5 mg. Jedna tableta dispergovatelná v ústech obsahuje olanzapinum 10 mg.


3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje monohydrát laktózy. Více informací naleznete v příbalové informaci.


4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


Blistry:

10, 28, 30, 56, 60, 70, 84, 90, 98, 100, 112 tablet dispergovatelných v ústech.

Jednodávkové blistry:

28x1 tableta dispergovatelná v ústech.


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

1.    Blistr uchopte za okraje a opatrně odtrhněte jedno políčko blistru podél perforací.

2.    Opatrně odloupněte zadní krycí fólii

3.    Jemně tabletu vytlačte z blistru

4.    Tabletu si vložte do úst. Rozpustí se přímo v ústech, takže ji můžete snadno spolknout.6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP:


9.


ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LECIVYCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNE


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Generics [UK] Ltd.

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL Velká Británie

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Arkolamyl 5 mg: 68/686/10-C Arkolamyl 10 mg: 68/687/10-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č.šarže:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ


16.    INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


Arkolamyl 5 mg Arkolamyl 10 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH


1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Arkolamyl 5 mg

Arkolamyl 10 mg

tablety dispergovatelné v ústech

olanzapinum


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Generics [UK] Ltd


3. POUŽITELNOST


EXP:


4. ČÍSLO ŠARŽE


LOT:


5. JINÉ