Příbalový Leták

Aripiprazole Amneal 15 Mg Tablety

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Aripiprazole Amneal 10 mg tablety Aripiprazole Amneal 15 mg tablety

aripiprazolum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna tableta obsahuje: aripiprazolumlO mg. Jedna tableta obsahuje: aripiprazolum15 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pouze pro 10 mg:

Obsahuje hlinitý lak červeně Allura AC. Další údaje naleznete v příbalové informaci.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Tableta

14 tablet 28 tablet 49 tablet 56 tablet 98 tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Perorální podání.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Amneal Pharma Europe Limited 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2 Irsko


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Aripiprazole Amneal 10 mg tablety: 68/577/15-C Aripiprazole Amneal 15 mg tablety: 68/578/15-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


č.s.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


aripiprazole amneal 10 mg aripiprazole amneal 15 mg


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH BLISTR


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Aripiprazole Amneal 10 mg tablety Aripiprazole Amneal 15 mg tablety

aripiprazolum


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Amneal Pharma Europe Limited


3. POUŽITELNOST


Použitelné do:


4. ČÍSLO ŠARŽE


č.š.:


5. JINÉ


Strana 3 z 3