Příbalový Leták

Ardeanutrisol G 5

Informace pro variantu: Infuzní Roztok (1x250ml,50mg/Ml), Infuzní Roztok (1x80ml,50mg/Ml), Infuzní Roztok (1x100ml,50mg/Ml), Infuzní Roztok (20x80ml,50mg/Ml), Infuzní Roztok (1x500ml,50mg/Ml), Infuzní Roztok (10x500ml,50mg/Ml), Infuzní Roztok (20x100ml,50mg/Ml), Infuzní Roztok (10x250ml,50mg/Ml), zobrazit další variantu

sp.zn. sukls161306/2016

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Ardeanutrisol G 5

50 g/l, infuzní roztok Ardeanutrisol G 10 100 g/l, infuzní roztok Ardeanutrisol G 20

200 g/l, infuzní roztok Ardeanutrisol G 40 400 g/l, infuzní roztok

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1000 ml infuzního roztoku obsahuje:

G 5

G 10

G 20

G 40

Glucosum:

50,0 g

100,0 g

200,0 g

400,0 g

Osmotický tlak:

670 kPa

1342 kPa

2684 kPa

5369 kPa

Energetická hodnota

858 kJ/l

1716 kJ/l

3432 kJ/l

6864 kJ/l

pH

3,0-6,5

3,0-6,5

3,0-6,5

3,0-6,5

Pomocná látka se známým

účinkem: disiřičitan sodný

E 222 (G 20

, G 40)

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.    LÉKOVÁ FORMA

Infuzní roztok

Popis přípravku: čirý, bezbarvý nebo nejvýše slabě nažloutlý roztok

4.    KLINICKÉ ÚDAJE

4.1. Terapeutické indikace

Krytí energetických potřeb a potřeb tekutin v rámci parenterální infuzní terapie při pooperačních stavech, šoku, intoxikacích, jaterních onemocněních, při protrahovaném zvracení a průjmech, u intoxikací jako součást forsírované diurézy.

Profylaxe hypoglykémie při předávkování perorálními antidiabetiky nebo inzulínem.

Roztok glukózy 50 g/l je izoosmotický s krevní plazmou, používá se k doplnění objemu tělesných tekutin zejména při ztrátě tzv. „čisté vody“, v kombinaci s elektrolyty k doplnění tekutin při izotonické dehydrataci, jako nosný roztok pro další léčiva.

Roztok glukózy 100 g/l se používá jako nosný roztok pro další léčiva, jako zdroj energie a vody při parenterální výživě.

Roztoky glukózy 200 g/l a 400 g/l se používají jako energetický zdroj při parenterální výživě, jako součást směsí all-in-one, k léčení hypoglykemických stavů, při osmoterapii edému plic, při nitrolební hypertenzi a eklampsii.

4.2. Dávkování a způsob podání

Nitrožilní kapénková infuze v uzavřeném systému.

Dávkování je nutno přizpůsobit věku, hmotnosti, a klinickému stavu pacienta, je individuální.

Celková dávka a rychlost podání se řídí indikací a klinickým stavem pacienta. V terapii hypoglykemických stavů je nutné podávanou dávku řídit podle průběžných hodnot glykémie a klinického stavu pacienta.

Doporučené dávkování:

Roztok 50 g/l:    max. 40 ml/kg t.hm./den, obvykle    2-4 ml/kg/hod., celkem 500 - 2000 ml denně

Roztok 100 g/l:    max. 30 ml/kg t.hm./den, obvykle    2 ml/kg/hod., celkem 500 - 1000 ml denně

Roztok 200 g/l:    max. 30 ml/kg t.hm./den, obvykle    1-1,5 ml/kg/hod., celkem 500-1000 ml denně

Roztok 400 g/l:    max. 20 ml/kg t.hm./den, obvykle    0,5 ml/kg/hod., celkem 500 ml denně

Roztoky 50 g/l a 100 g/l se podávají zpravidla do periferní žíly, koncentrovanější roztoky centrálním žilním katétrem.

V nebezpečí hypoglykémie lze i roztok 400 g/l podat pomalu do periferní žíly, max. rychlost podání je 3 ml/min.

4.3. Kontraindikace

Hyperglykémie, diabetes mellitus bez patřičné kompenzace, akutní fáze při ischémii mozku, hypoxémie, hypotonická dehydratace, hyperhydratační stavy, těžší poruchy funkce ledvin, hypokalémie

Roztok 50 g/l: hyperhydratace, hypoosmolalita, edémy

Hypertonické roztoky: hyperosmolalita, intrakraniální a intraspinální krvácení, dehydratace.

4.4. Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Je třeba dodržovat odpovídající rychlost infuze, průběžně sledovat klinický stav pacientů a zejména u

diabetiků hladinu glykémie.

•    V rámci infuzní terapie je nutno průběžně sledovat základní parametry vnitřního prostředí.

•    Zvláštní opatrnosti je třeba při podávání koncentrovaných roztoků glukózy u pacientů s pokročilou cerebrální aterosklerózou.

•    Aplikace roztoků glukózy o koncentraci vyšší než 10% při léčení hypoglykemických stavů u kojenců a dětí do 3 let není doporučováno pro nezanedbatelný osmotický účinek a pro nebezpečí vyvolání výrazné hyperglykémie a stimulace sekrece inzulínu.

•    Roztok nesmí být aplikován současně před nebo po krevní transfuzi tímtéž infuzním setem vzhledem k nebezpečí pseudoaglutinace.

•    Přípravky Ardeanutrisol G 20 a Ardeanutrisol G 40 obsahují antioxidační pomocnou látku disiřičitan sodný, který může vzácně způsobovat těžké alergické reakce a bronchospasmus. Celková prevalence přecitlivělosti na disiřičitany je v běžné populaci nízká a není známa (dle některých pramenů se odhaduje do 0,5 %). Výskyt přecitlivělosti na disiřičitany je častější u astmatiků (zejména u kortikoid-dependentního astmatu) a ještě častější u dětských astmatiků. Před aplikací infuze glukózy je nutné provést pečlivou anamnézu a v případě astmatických pacientů nebo pacientů se známou potravinovou intolerancí na disiřičitany je vhodnější zvolit infuzi glukózy bez disiřičitanů.

4.5.    Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Interakce roztoků glukózy nej sou známy.

Vysoké dávky katecholaminů a steroidů mohou ovlivnit stav inzulinorezistence.

V důsledku užívání perorálních antidiabetik nebo inzulínu dochází ke snížení hladiny glukózy v krvi.

4.6.    Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství ani kojení nejsou kontraindikací pro podávání infuzních roztoků glukózy.

I přes velmi dlouhou dobu používání těchto roztoků nej sou uváděny žádné nežádoucí účinky glukózy na průběh těhotenství nebo na zdraví plodu a novorozence.

4.7.    Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Vzhledem k povaze přípravku, způsobu aplikace a jeho indikacím nemá žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

4.8.    Nežádoucí účinky

Obecná charakteristika - po aplikaci vyšších koncentrací (G 20, G 40) lze očekávat hyperglykémii, případně lokální dráždění cévní stěny v místě aplikace.

Dlouhodobé podávání nebo rychlá infuze velkých objemů izoosmotických roztoků (G 5) může mít za následek edémy a intoxikaci vodou. Tomu lze předejít snížením rychlosti infuze.

Dlouhodobé nebo rychlé podávání hypertonických roztoků může mít za následek hyperglykémii, glykosurii a dehydrataci. K prevenci glykosurie a hyperglykémie je při podávání vyšších koncentrací možný současný přívod inzulínu.

Při hypoxémii hrozí konverze podané glukózy na laktát a riziko hyperlaktátémie.

Třída orgánových systémů

Nežádoucí účinek

Frekvence výskytu

Poruchy metabolismu

a výživy

-hyperglykémie

-hyperlaktátémie

Přesné údaje nejsou k dispozici. Lze očekávat, že se vyskytnou vzácně s frekvencí výskytu >1/10.000, < 1/1.000.

Srdeční poruchy

-edémy

Přesné údaje nejsou k dispozici. Lze očekávat, že se vyskytnou vzácně s frekvencí výskytu >1/10.000, < 1/1.000.

Cévní poruchy

-lokální podráždění cévní stěny

Přesné údaje nejsou k dispozici. Lze očekávat, že se vyskytnou vzácně s frekvencí výskytu >1/10.000, < 1/1.000.

Poruchy ledvin a močových cest

-dehydratace

-    glykosurie

-    intoxikace vodou

Přesné údaje nejsou k dispozici. Lze očekávat, že se vyskytnou vzácně s frekvencí výskytu >1/10.000, < 1/1.000.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Srobárova 48 100 41 Praha 10

Webové stránky: www .sukl .cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9. Předávkování

Při respektování kontraindikací a správného dávkování nepřichází předávkování v úvahu.

Při náhodném předávkování může dojít k hyperglykémii, glykosurii, hyperosmolaritě, hyperglykemickému a hyperosmolárnímu komatu. Primární léčba spočívá v okamžitém přerušení infuze. V případě převodnění je možno zahájit diuretickou léčbu.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1. Farmakodynamické vlastnosti

•    Farmakoterapeutická skupina: Infundabilium - cukry, ATC skupina: B05BA03

•    Mechanismus účinku: Glukóza je důležitým zdrojem energie téměř pro všechny buňky organismu. Za spolupůsobení inzulínu vstupuje do buněk, kde je metabolizována na pyruvát a za anaerobních podmínek na laktát. Obě tyto látky jsou v Krebsově cyklu oxidovány na oxid uhličitý a vodu. Glukóza volně prochází glomerulární filtrací a v tubulech je plně absorbována, není-li překročen tzv. ledvinný práh při glykémii cca nad 10 mmol/l.

•    Farmakodynamické vlastnosti: Infuzní roztoky glukózy jsou určené ke krytí energetických potřeb a doplnění vody v organismu. 1 g glukózy odpovídá energii 17,16 kJ (4 kcal).

5.2. Farmakokinetické vlastnosti

a)    Všeobecná informace: Glukóza je monosacharid, který je základním zdrojem energie nitrobuněčného metabolizmu. Glukóza se v organismu rovnoměrně distribuuje, její vstup do většiny buněk je závislý na působení inzulínu. Aktivní metabolity nevznikají. Glukóza je rozpustná ve vodě, nerozpustná v tucích.

b)    Charakteristika léčivé látky:

•    Po intravenózním podání se glukóza v organismu rovnoměrně distribuuje, dostává se nejprve do intravaskulárního a posléze do intracelulárního prostoru. Její vstup do většiny buněk je závislý na působení inzulínu - do mozku a některých dalších orgánů proniká glukóza na inzulinu nezávisle.

•    Biotransformace: všechny buňky těla mají schopnost oxidovat glukózu buď aerobně na pyruvát, nebo anaerobně na laktát. Pyruvát a laktát mohou být dále oxidovány v Krebsově cyklu na oxid uhličitý a vodu za uvolnění energie. Finální produkty metabolizace glukózy se tedy vylučují plícemi a ledvinami.

•    Vylučování: glukóza volně prochází glomerulární filtrací a v tubulech je kompletně reabsorbována. U zdravých lidí se prakticky žádná glukóza nevylučuje pomocí ledvin. Maximální rychlost utilizace glukózy je 500 až 750 mg/kg tělesné hmotnosti/hod. Při překročení ledvinového prahu (přibližně při glykémii nad 10 mmol/l) dochází ke glykosurii a glukóza působí jako osmotické diuretikum.

c)    Charakteristika po podání u pacientů:

•    Vztahy mezi koncentrací účinné látky a případnými nežádoucími účinky: vyšší koncentrace (G20, G 40) mohou způsobovat hyperglykémii, glykosurii a dehydrataci.

•    Další faktory (věk, pohlaví, kouření) nemají na účinnost infuzních roztoků glukózy vliv.

5.3. Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti přípravku

Vzhledem k složení, způsobu užití přípravku a vlastnostem glukózy jako účinné látky tělu vlastní, nemá otázka bezpečnosti pro organismus opodstatnění. Roztok je řadu let bezproblémově používán.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1.    Seznam pomocných látek

Voda na injekci

Monohydrát kyseliny citronové (G 20, G 40)

Disiřičitan sodný (G 20, G 40)

6.2.    Inkompatibility

Nepodává se infuzní soupravou současně s plasmatickými a krevními deriváty.

Při použití infuzních roztoků glukózy jako vehikula je nutno vzít v úvahu pH roztoku glukózy. Vzhledem ke kyselé reakci je nutno zvažovat konkrétní kompatibility s různými účinnými látkami.

6.3.    Doba použitelnosti

V neporušeném obalu 2 roky.

Doba použitelnosti po prvním otevření:

Chemická a fyzikální stabilita po otevření před použitím byla prokázána na dobu 48 hodin při 25 °C.

Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě po otevření. Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší než 24 hodin při 2-8 °C, pokud otevření neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.

6.4.    Zvláštní opatření pro uchovávání

Chraňte před mrazem.

6.5.    Druh obalu a obsah balení

Skleněná infuzní láhev s pryžovou zátkou a kovovým uzávěrem.

Velikost balení: 1x 80 ml, 1x 100 ml, 1x 250 ml, 1x 500 ml

20x 80 ml, 20x 100 ml, 10x 250 ml, 10x 500 ml

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6.    Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku (a pro zacházení s ním)

K intravenóznímu podání.

Návod k použití - pokud jsou přípravky (G 5 nebo G 10) použity jako nosný roztok pro další léčiva, je nutné po smíchání a před použitím této směsi zkontrolovat, zda se netvoří sraženina nebo zákal, v tomto případě nelze podat takové léčivo v roztoku glukózy!

Roztok použijte pouze, pokud je čirý, bez viditelných částic a je-li obal neporušen.

Přípravek je určen pouze k jednorázovému použití.

Přípravek je vázán na lékařský předpis.

Veškerý nespotřebovaný léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.    DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

ARDEAPHARMA, a.s., Třeboňská 229, 373 63 Ševětín, Česká republika

8.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO

Ardeanutrisol G 5: 76/232/95-A/C Ardeanutrisol G 10: 76/232/95-B/C Ardeanutrisol G 20: 76/232/95-C/C Ardeanutrisol G 40: 76/232/95-D/C

9.    DATUM PRVNÍ REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 19.4.1995

Datum posledního prodloužení registrace: 29.7.2015

10.    DATUM REVIZE TEXTU

10.6.2016

Stránka 6 z 6