Příbalový Leták

Ardeanutrisol G 5

Informace pro variantu: Infuzní Roztok (1x250ml,50mg/Ml), Infuzní Roztok (1x80ml,50mg/Ml), Infuzní Roztok (1x100ml,50mg/Ml), Infuzní Roztok (20x80ml,50mg/Ml), Infuzní Roztok (1x500ml,50mg/Ml), Infuzní Roztok (10x500ml,50mg/Ml), Infuzní Roztok (20x100ml,50mg/Ml), Infuzní Roztok (10x250ml,50mg/Ml), zobrazit další variantu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Papírový štítek (kartónová krabice)_


1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU_

Ardeanutrisol G 5

50 g/l, infuzní roztok Glucosum

2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

1000 ml infuzního roztoku obsahuje glucosum 50,0 g.

670 kPa    858 kJ/l

pH    3,0-6,5

3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Voda na injekci

4.    LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ_

Infuzní roztok

20 x 80 ml 20 x 100 ml 10 x 250 ml 10 x 500 ml

5.    ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Intravenózní podání

0 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ_

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Přípravek je určen k jednorázovému použití, jakýkoliv zbytek musí být zlikvidován.

8.    POUŽITELNOST Použitelné do:

9.    ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Chraňte před mrazem.

10 ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

ARDEAPHARMA, a.s., Třeboňská 229, 373 63 Ševětín, Česká republika 12 REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

76/232/95-A/C

13.    ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:

14.    KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15 NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


Nevyžaduje se - odůvodnění přijato

Papírový štítek (lahev)_


1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU_

Ardeanutrisol G 5

50 g/l, infuzní roztok Glucosum

2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

1000 ml infuzního roztoku obsahuje glucosum 50,0 g.

670 kPa    858 kJ/l

pH

3,0-6,5

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Voda na injekci

4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Infuzní roztok

80 ml

100 ml, 250 ml, 500 ml

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Intravenózní podání

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Přípravek je určen k jednorázovému použití, jakýkoliv zbytek musí být zlikvidován.

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Chraňte před mrazem.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

ARDEAPHARMA, a.s., Třeboňská 229, 373 63 Ševětín, Česká republika

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

76/232/95-A/C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:

14.    KLASIFIKACE PRO VÝDEJ_

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.    NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


Nevyžaduje se - odůvodnění přijato