Příbalový Leták

Ardeaelytosol El 1/1

sp.zn. sukls166874/2016

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU    Ardeaelytosol EL 1/1

Infúzní roztok

2.    KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Natrii chloridům    5,40 g

Kalii chloridům    0,30 g

Calcii chloridům hexahydricum    0,55 g

(nebo 0,37 g Calcii chloridum dihydricum)

Magnesiii chloridum hexahydricum    0,20 g

Natrii lactas    5,38 g

Voda na injekci ad    1000,0 ml

Obsah elektrolytů:

Na+ mmol/l    140,0

K+ mmol/l    4,0

Ca2+ mmol/l    2,5

Mg2+mmol/l    1,0

Cl- mmol/l    104,0

Laktát (C3H5O3-) mmol/l 48,0

Osmotický tlak kPa 663 pH    4,8-6,5

3.    LÉKOVÁ FORMA

Infúzní roztok

Popis lékové formy: čirý, bezbarvý roztok

4.    KLINICKÉ ÚDAJE

4.1.    Terapeutické indikace

Isotonická dehydratace z různých příčin, vehikulum pro podávání léčiv

4.2.    Dávkování a způsob podávání

Dávkování je individuální dle ztrát. Rychlost dávkování cca 5-10 ml/kg/hod. Průměrná denní dávka: 500 - 1 500 ml

Způsob podávání:

Nitrožilní kapénková infuze v uzavřeném systému

4.3.    Kontraindikace Hypertonická dehydratace Hypotonická dehydratace Hypernatrémie

Těžká alkalóza

4.4.    Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití

V průběhu infúzní terapie je nutné sledovat základní parametry vnitřního prostředí. Je nutné udržovat přiměřenou rychlost infuze.

Aplikaci přípravku je nutno zvážit v případech renální insuficience, kardiální insuficience a plicního edému.

4.5.    Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Farmakologické interakce nejsou známy.

4.6.    Těhotenství a kojení

Vyžaduje-li stav matky úpravu iontové rovnováhy infuzí, možno ji podat.

Přípravek je třeba používat s opatrností v případech těhotenské toxémie.

4.7.    Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Vzhledem k povaze přípravku a jeho indikaci nepřichází v úvahu.

4.8.    Nežádoucí účinky

a) U přípravku Ardeaelytosol EL 1/1 nejsou přímé nežádoucí účinky uváděny, existuje zde možnost obecných nežádoucích účinků spojených s neadekvátně vedenou infúzní terapií -hyperhydratace, hyperlaktátémie, kardiální dekompenzace, edémy, rozvrat iontové rovnováhy.

b) Podle klasifikace MedDra jde u NÚ uvedených pod bodem a) o třídy orgánových systémů.

Ref.

Nežádoucí

účinek

Třída orgánových systémů

Frekvence výskytu

008

rozvrat iontové rovnováhy

poruchy krve a lymf. systému

Přesné údaje nejsou k dispozici, lze očekávat, že se vyskytnou vzácně s frekvencí výskytu >1/10.000 a < 1/1.000.

011

hyperlaktátémie

poruchy metabolismu a

výživy

Přesné údaje nejsou k dispozici, lze očekávat, že se vyskytnou vzácně s frekvencí výskytu >1/10.000 a < 1/1.000.

016

edémy

srdeční poruchy

Přesné údaje nejsou k dispozici, lze očekávat, že se vyskytnou vzácně s frekvencí výskytu >1/10.000 a < 1/1.000.

016

kardiální

dekompenzace

srdeční poruchy

Přesné údaje nejsou k dispozici, lze očekávat, že se vyskytnou vzácně s frekvencí výskytu >1/10.000 a < 1/1.000.

023

dehydratace

poruchy ledvin a močových cest

Přesné údaje nejsou k dispozici, lze očekávat, že se vyskytnou vzácně s frekvencí výskytu >1/10.000 a < 1/1.000.

c)    Zvláště závažné nežádoucí účinky u účinných látek nebyly hlášeny. Nežádoucí účinky uvedené v odstavci b) jsou předpokládané.

d)    Pokud je známo, tak u účinných látek nežádoucí účinky, které se dosud neprojevily, nejsou předpokládány. Účinné látky patří mezi ionty organismu vlastní.

4.9. Předávkování

Při náhodném předávkování může dojít k hyperhydrataci s následným přetížením oběhu, vzniku edémů. Primární léčba spočívá v okamžitém přerušení infuze.V případech nutnosti je možno zahájit léčbu diuretiky. Je nutno sledovat parametry vnitřního prostředí a hladinu elektrolytů, v případě poruchy upravovat jejich hladiny.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1. Farmakodynamické vlastnosti

■    Farmakoterapeutická skupina: infundabilium - elektrolyt, ATC kód B05BB01.

■    Základní přibližně izoosmotický infúzní roztok s obsahem základních iontů a laktátu.

■ Elektrolytové složení přípravku Ardeaelytosol EL 1/1 je podobné elektrolytovému složení extracelulámí tekutiny. Používá se proto k dosažení a udržení běžných osmotických poměrů v extracelulárním a intracelulárním prostoru.

5.2.    Farmakokinetické vlastnosti

a)    Všeobecná informace - aktivní metabolity nevznikají

b)    Charakteristika léčivých látek - jedná se o jednoduché anorganické soli - ionty organismu vlastní. Jsou rozpustné ve vodě, nerozpustné v tucích.

c)    Charakteristika po podání u pacientů - jde o přípravek podávaný nitrožilně, Po i.v. podání setrvává v krevním řečišti pouze několik desítek minut, snadno uniká extravaskulárně.

Elektrolyty se v organismu distribuují dle koncentračních gradientů v extracelulámí tekutině, volná voda se distribuuje dle koncentračního spádu ve všech kompartmentech.

Iontová rovnováha je závislá na vylučování jednotlivých iontů ledvinami a podléhá zejména mineralokortikoidní regulaci. Vodní homeostáza je řízena antidiuretickým hormonem.

Laktát se při nepoškozených jaterních buňkách a při jejich dostatečném zásobení kyslíkem mění na pyruvát a dále na bikarbonát.

5.3.    Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti přípravku

Jedná se o přípravek dlouhodobě používaný („dobře zavedené léčebné použití“), u něhož při zavádění do terapie nebyly prováděny předklinické studie.

Přípravek je řadu let používán v klinické praxi a za tuto dobu nebyl zjištěn případ kancerogenního nebo mutagenního účinku.

Z literatury nejsou známy žádné nežádoucí účinky. Přípravek používaný podle doporučeného způsobu použití je zcela bezpečný.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1.    Seznam pomocných látek

Voda na injekci

6.2.    Inkompatibility

Přípravek je kompatibilní s většinou běžně používaných léčiv.

Nejsou známy žádné fyzikálně-chemické inkompatibility, kromě roztoků obsahujících oxidující látky a vykazujících rozdílné pH. Při smíchání s přípravky obsahujícími oxaláty, fosforečnany nebo bikarbonáty může dojít ke vzniku precipitátu.

6.3.    Doba použitelnosti

V neporušeném obalu 2 roky.

6.4.    Zvláštní opatření pro uchovávání

Chraňte před mrazem.

Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 až 8 °C, pokud rekonstituce/ředění (atd.) neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.

6.5.    Druh obalu a velikost balení

Skleněná infuzní láhev s pryžovou zátkou a kovovým uzávěrem, kartonová krabice.

Velikost balení: 1x 80 ml, 1x 100 ml, 1x 250 ml, 1x 500 ml

20x 80 ml, 20x 100 ml, 10x 250 ml, 10x 500 ml Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6. Návod k použití přípravku, zacházení s ním (a k jeho likvidaci)

Podává se infuzní soupravou zpravidla do periferní žíly.

Roztok použijte pouze, pokud je čirý, bez viditelných částic a je-li obal neporušen.

Přípravek nesmí být opakovaně aplikován, je určen k jednorázovému použití!

Přípravek je vázán na lékařský předpis.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí!

Veškerý nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.    DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

ARDEAPHARMA, a.s., Třeboňská 229, 373 63 Ševětín, Česká republika

8.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO

76/925/95-C

9.    DATUM PRVNÍ REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

22.11.1995 / 16.12.2009

10.    DATUM REVIZE TEXTU

17.8.2016

4/4