Příbalový Leták

Ardeaelytosol El 1/1

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Papírový štítek (kartónová krabice)_


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Ardeaelytosol EL 1/1

Infuzní roztok

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Natrii chloridum

5,40 g

Kalii chloridum

0,30 g

Calcii chloridum hexahydricum

(nebo 0,37 g Calcii chloridum dihydricum)

0,55 g

Magnesii chloridum hexahydricum

0,20 g

Natrii lactas

5,38 g

Na+

140,0 mmol/l

K+

4,0 mmol/l

Ca2+

2,5 mmol/l

Mg2+

1,0 mmol/l

Cl'

104,0 mmol/l

Laktát (C3H5O3")

48,0 mmol/l

663 kPa

pH

4,8'6,5

1000,0 ml


Voda na injekci ad

4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


Infuzní roztok

20x 80 ml 20x 100 ml 10x 250 ml 10x 500 ml

"5    ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Intravenózní podání

6 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí!

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST


Použitelné do:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Chraňte před mrazem.

10 ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

TT NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

ARDEAPHARMA, a.s., Třeboňská 229, 373 63 Ševětín, ČR

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

76/925/95-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

Přípravek nesmí být opakovaně aplikován, je určen k jednorázovému použití.

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Nevyžaduje se - odůvodnění přijato

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA

Papírový štítek (lahev)

VNITŘNÍM OBALU

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Ardeaelytosol EL 1/1

Infuzní roztok

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Natrii chloridum

5,40 g

Kalii chloridum

0,30 g

Calcii chloridum hexahydricum

(nebo 0,37 g Calcii chloridum dihydricum)

0,55 g

Magnesii chloridum hexahydricum

0,20 g

Natrii lactas

5,38 g

Na+

140,0 mmol/l

K+

4,0 mmol/l

Ca2+

2,5 mmol/l

Mg2+

1,0 mmol/l

Cl-

104,0 mmol/l

Laktát (C3H5O3')

48,0 mmol/l

663 kPa

pH

4,8-6,5


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Voda na injekci ad

1000,0 ml

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Infuzní roztok

Obj

em: 80 ml (100, 250, 500 ml)

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Intravenózní roztok

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí!

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Chraňte před mrazem.

10 ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

TT NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

ARDEAPHARMA, a.s., Třeboňská 229, 373 63 Ševětín, ČR

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

76/925/95-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.šarže:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

Přípravek nesmí být opakovaně aplikován, je určen k jednorázovému použití.

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Nevyžaduje se - odůvodnění přijato

4/4