Příbalový Leták

Arablocktans 300 Mg/25 Mg Tablety

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU VNĚJŠÍ OBAL


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Arablocktans 150 mg/12,5 mg tablety Arablocktans 300 mg/12,5 mg tablety Arablocktans 300 mg/25 mg tablety irbesartanum/hydrochlorothiazidum


2. OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna tableta obsahuje irbesartanum 150 mg a hydrochlorothiazidum 12,5 mg. Jedna tableta obsahuje irbesartanum 300 mg a hydrochlorothiazidum 12,5 mg. Jedna tableta obsahuje irbesartanum 300 mg a hydrochlorothiazidum 25 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: obsahuje také monohydrát laktosy.


4.    LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


14 tablet 28 tablet 56 tablet 98 tablet


5.    ZPŮSOB A CESTA / CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11.    NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Laboratories Liconsa, S.A.

Gran Via Carlos III, 98 7th Floor

08028 Barcelona

Španělsko


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLA


Arablocktans 150 mg/12,5 mg tablety : 58/160/11-C Arablocktans 300 mg/12,5 mg tablety : 58/161/11-C Arablocktans 300 mg/25 mg tablety : 58/162/11-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


č.s.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16.    INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Arablocktans 150 mg/12,5 mg Arablocktans 300 mg/12,5 mg Arablocktans 300 mg/25 mg


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH PVC/hliník blistrový obal

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Arablocktans 150 mg/12,5 mg tablety Arablocktans 300 mg/12,5 mg tablety Arablocktans 300 mg/25 mg tablety irbesartanum/hydrochlorothiazidum


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Laboratorios Liconsa, S.A.


3. POUŽITELNOST


EXP


4. ČÍSLO ŠARŽE


c.s.:


5. JINÉ


Perorální podání.


79