Příbalový Leták

Aquavac Erm, Koncentrát K Smáčecí Suspenzi Pro Pstruha DuhovéhoPŘÍLOHA I


SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU


1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


AquaVac ERM

Koncentrát k smáčecí suspenzi pro Pstruha duhového


2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ


Léčivá látka:


Inaktivované buňky Yersinia ruckeri

(kmen Hagerman typ 1) RPS(*)≥ 75% po vakcinaci


Excipiens:

Formaldehyd0,5 mg/ml


*RPS-relativní procento přežití Pstruha duhového


Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.


3. LÉKOVÁ FORMA


Koncentrát k smáčecí suspenzi


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Cílové druhy zvířat


Pstruh duhový (Onchorynchus mykiss)


4.2 Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat


U pstruha duhového od hmotnosti 2 g a více: Aktivní imunizace proti yersinióze (Enteric Redmouth disease- ERM) ke snížení mortality způsobené Yersinia ruckeri kmenem Hagerman typ I.

K navození plné imunity je třeba 336 stupňodnů (28 dní při teplotě vody 12°C). Doba potřebná k nastolení imunity závisí na teplotě vody.

Trvání imunity v laboratorních podmínkách bylo prokázáno jako 78 dní.

V praktických podmínkách je očekávána ochrana po dobu 6 měsíců. Zesilovací vakcinace (booster) v období 4 měsíců od primovakcinace může navodit lepší úroveň ochrany.


4.3 Kontraindikace


Nejsou


4.4 Zvláštní upozornění pro každý cílový druh


Vakcinujte pouze zdravá zvířata.


4.5 Zvláštní opatření pro použití


Zvláštní opatření pro použití u zvířat


V průběhu vakcinace by se teplota vakcinační suspenze neměla lišit více než +/- 5°C od teploty v zádržných bazénech.

V období krátce před a po vakcinaci by měla být manipulace s rybami, jako třídění a transport, omezena na minimum.


Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům


Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem by se měly používat osobní ochranné prostředky skládající se zgumových rukavic.


4.6 Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)


Nejsou


4.7 Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky


Nepoužívat u matečných ryb před výtěrem a při výtěru


4.8 Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce


Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána zároveň s jiným veterinárním léčivým přípravkem. Rozhodnutí o použití této vakcíny před nebo po jakémkoliv jiném veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na základě zvážení jednotlivých případů.


4.9 Podávané množství a způsob podání


Aplikuje se pstruhovi duhovému vážícímu 2 g a více ponořením na 30 sekund do vakcinační suspenze připravené zředěním 1 dílu vakcíny v 10 dílech sádkové vody.

1 l vakcíny zředěné v celkově 10l vakcinační suspenze postačí k vakcinaci 100 kg ryb.

Ryby se mohou vakcinovat po skupinách. Velikost každé takové skupiny musí odpovídat objemu připravené imerze a velikosti ryb. Imerze by měla být prokysličována, pokud je to nezbytné mezi jednotlivými skupinami.


4.10 Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné


Po podání dvojnásobné vakcinační dávky nebyly pozorovány žádné nepříznivé příznaky.


4.11 Ochranné lhůty


Bez ochranných lhůt.


5. IMUNOLOGICKÉ VLASTNOSTI


Ke stimulaci aktivní imunity pstruha duhového proti yersinióze (ERM-Enteric Redmouth Disease) způsobené Yersinia ruckeri


ATCvet kód: QI10BB03


6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE


6.1 Seznam pomocných látek


Formaldehyd

Fyziologický roztok


6.2 Inkompatibility


Nemísit s jiným veterinárním léčivým přípravkem.


6.3 Doba použitelnosti


Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 2 roky.

Doba použitelnosti po rozpuštění nebo rekonstituci podle návodu: 5 hodin

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání


Uchovávejte v chladničce (2C – 8C).

Chraňte před světlem.

Chraňte před mrazem.


6.5 Druh a složení vnitřního obalu


HDP láhve s červeným bromobutylovým uzávěrem a aluminiovou pertlí obsahující 1 litr vakcíny.


6.6 Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku


Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.


7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Nizozemsko


8. Registrační číslo(a)


97/033/05-C


9. Datum registrace/ prodloužení registrace


03/08/2004 // 7. 12. 2010


10. DATUM REVIZE TEXTU


říjen 2010


Zákaz prodeje, výdeje a/nebo použití


Neuplatňuje se.5