Příbalový Leták

Apsamix Colistina 40 Mg/G


SOUHRN ÚDAJŮ PŘÍPRAVKU (SPC)1.- NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


APSAMIX COLISTINA 40 mg/g premix pro medikaci krmiva pro prasata


2.- KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ


Každý gram obsahuje:


Léčivá látka:

Colistinum (ut sulfas) 40 mg (ekvivalentní s 1 200 000 IU/g)


Excipiens:

Prášek ze skořápek mandlí a lískových ořechů

Další pomocné látky q.s. 1 g


Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.


3.- LÉKOVÁ FORMA


Premix pro medikaci krmiva

Granulovaný hnědý prášek


4.- KLINICKÉ ÚDAJE


4.1.- Cílové druhy zvířat


Prasata (selata a prasata ve výkrmu).


4.2.- Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat


Léčba a metafylaxe střevní infekce způsobené neinvazivní bakterií E. coli citlivou na kolistin.

Před metafylaktickou léčbou by měla být stanovena přítomnost onemocnění ve stádě.


4.3.- Kontraindikace


Nepoužívejte u koní, zejména u hříbat, protože kolistin může v důsledku posunu rovnováhy gastrointestinální mikroflóry vést k rozvoji kolitidy spojené s antimikrobiální léčbou (kolitidy X), v typickém případě ve spojitosti s bakterií Clostridium difficile, která může být fatální.


Nepoužívat v případě známé hypersenzitivity na polypeptidová antibiotika nebo na jakoukoliv pomocnou látku.

Nepoužívejte v případě vzniku rezistence na kolistin.


4.4.- Zvláštní upozornění pro každý cílový druh


Kolistin vykazuje proti gramnegativním bakteriím účinnost závislou na koncentraci. Po perorálním podání je v gastrointestinálním traktu, tj. v cílovém místě, dosahováno vysokých koncentrací v důsledku špatné absorpce látky. Tyto faktory naznačují, že doba trvání léčby delší, než je doba indikovaná v bodě 4.9, a vedoucí ke zbytečné expozici se nedoporučuje.


Příjem léčiva zvířaty může být změněný v důsledku onemocnění. V případě nedostatečného příjmu krmiva by měla být zvířata léčena parenterálně.


4.5.- Zvláštní opatření pro použití


Zvláštní opatření pro použití u zvířat


Kolistin nepoužívejte namísto správné ošetřovatelské praxe.

Kolistin je v humánní medicíně léčivo poslední záchrany pro léčbu infekcí způsobených určitými multirezistentními bakteriemi. Kvůli minimalizaci všech možných rizik spojených s široce rozšířeným použitím kolistinu by mělo být jeho použití omezeno na léčbu nebo léčbu a metafylaxi onemocnění a kolistin by se neměl užívat k profylaxi.

Kolistin by se měl pokud možno používat pouze na základě testů citlivosti.

Použití přípravku v rozporu s pokyny uvedenými v souhrnu údajů o přípravku může vést k selhání léčby a ke zvýšené prevalenci bakterií rezistentních na kolistin.


Při použití přípravku je nutno zohlednit pravidla oficiální a místní antibiotické politiky.


Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům


Lidé se známou přecitlivělostí na kolistin by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.


Při míchání přípravku do krmiva a při manipulaci s medikovaným krmivem zamezte přímému kontaktu přípravku s pokožkou, očima a sliznicemi.


Během manipulace s přípravkem dodržujte tato bezpečnostní opatření:


Přijměte adekvátní opatření, aby během přimíchávání přípravku do krmiva nedocházelo k rozptylování prášku.

Používejte respirátor dle evropského standardu EN140, nepropustné rukavice, ochranný oblek a schválené ochranné brýle.


Zamezte kontaktu přípravku s pokožkou a očima. Dojde-li k němu, doporučujeme postižená místa omýt dostatečným množstvím vody.


Během manipulace s přípravkem nekuřte, nejezte a nepijte.


Pokud se rozvinou postexpoziční příznaky jako kožní vyrážka, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu ošetřujícímu lékaři. Otok obličeje, rtů, očí nebo potíže s dýcháním jsou vážné symptomy a je doporučeno v těchto případech vyhledat lékařské ošetření.


4.6.- Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)


U cílového druhu zvířat nebyly popsány žádné nežádoucí účinky spojené s užíváním kolistin sulfátu v doporučených dávkách. Jelikož se jedná o antibiotikum působící ve střevech, může dojít ke změnám zažívání jako střevní dysbióza, plynatost nebo mírný průjem.


4.7.- Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky


Během studií provedených na laboratorních zvířatech (krysy a myši) se neprojevily žádné známky embryotoxických, fetotoxických nebo teratogenních účinků. Protože nebyly provedeny žádné specifické studie během březosti nebo období laktace, přípravek lze použít pouze po zvážení terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem.


4.8.- Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakcí


Kolistin synergicky působí se širokou řadou antimikrobních látek včetně: -laktamů, erytromycinu, tetracyklinů, sulfonamidů, trimetoprimu a bacitracinu. Jeho působení je inhibováno dvojmocnými kationy, jako jsou Ba2+, Ca2+a Mg2+, nenasycenými mastnými kyselinami a kvartérními sloučeninami amonia. Při perorálním podání nebyl popsán žádný antagonismus s ostatními antibiotiky.


4.9.- Podávané množství a způsob podání


Perorální podání, prostřednictvím krmiva.


Dávka je 6 mg kolistinu na kg živé hmotnosti na den v krmivu (ekvivalent 180000 IU/kg ž.hm/den) po dobu 7 po sobě jdoucích dnů.


Doba trvání léčby by měla být omezena na minimální dobu nutnou k vyléčení onemocnění.


Doba trvání léčby by neměla překročit 7 dní.


Tohoto je dosaženo zamícháním 3,75 kg přípravku/t krmiva,což odpovídá 150 mg kolistinu na kg krmiva, za předpokladu, že spotřeba krmiva na jeden kus je cca 4% živé hmotnosti.


Vzhledem k cestě podání a vzhledem ke skutečnosti, že spotřeba potravy závisí na klinickém stavu zvířete, se přidání příslušného množství přípravku APSAMIX COLISTINA 40 mg/g do krmiva k zajištění správného dávkování vypočítá pomocí následující tabulky:


Denní příjem potravy v procentech živé hmotnosti

Množství přípravku APSAMIX COLISTINA 40 mg/g, které se má zamíchat do 1 tuny krmiva (ppm)

2%

7,5 kg premixu pro medikaci/tuna

3%

5 kg premixu pro medikaci/tuna

4%

3,75 kg premixu pro medikaci/tuna

5%

3 kg premixu pro medikaci/tuna


Na základě doporučené dávky a živé hmotnosti léčených zvířat, se přesné množství APSAMIX COLISTINA 40 mg/vypočítá pomocí následujícího vzorce:150 mg

APSAMIX COLISTINA

40 mg/g na kg ž.hm.


X


Průměrná živá hmotnost prasete (kg)

=


mg

APSAMIX COLISTINA 40 mg/g na kg krmiva


Průměrný denní příjem krmiva (kg/zvíře)


Během léčby musí být podáváno pouze medikované krmivo.


Peletování APSAMIX COLISTINA 40 mg/g může být provedeno při průměrné teplotě 65ºC, maximálně 75ºC. Za normálních podmínek by měla být maximální doba procesu 20 minut.


4.10.- Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné


U prasat, kterým byla podána dávka dvakrát vyšší než dávka doporučená (300 000 IU/ kg ž.hm/ den) ve dvou periodách podávání (14 dnů), nebyly pozorovány toxické příznaky. Nicméně nelze vyloučit případy vylučování měkkých výkalů a tympanie v případě předávkování prasat léčených kolistinem, které ustanou po přerušení léčby.


4.11.- Ochranné lhůty


Maso: Bez ochranných lhůt.5.- FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


Farmakoterapeutická skupina: Střevní protiinfekční přípravky, antibiotika,

ATCvet kód: QA07AA10


5.1.- Farmakodynamické vlastnosti


Kolistin vykazuje proti gramnegativním bakteriím účinnost závislou na koncentraci. Po perorálním podání je v gastrointestinálním traktu, tj. v cílovém místě, dosahováno vysokých koncentrací v důsledku špatné absorpce látky.


Mechanismus působení

Kolistin penetruje přes bakteriální buněčné membrány a vyvolává změny její propustnosti v důsledku interakce kolistinu s fosfolipidy buněčné bakteriální membrány. Následně pak dochází ke změně osmotické bariéry a bakterie se stávají citlivé k chemismu prostředí, což vyvolává jejich úplnou lýzu.


Spektrum účinku

Spektrum účinkukolistinu zahrnuje především gramnegativní bakterie: neinvazivní Escherichia coli.

Ze skupiny gramnegativních bakterií jsou rezistentní vůči kolistinu zejména Proteus spp., Serratiaspp.a Providencia spp.


Grampozitivní bakterie vykazují rezistenci vůči tomuto antibiotiku, jelikož přípravek jen těžko prostupuje jejich buněčnou stěnou.


Během provedených in vitrostudií stanovujících citlivost bakterií na kolistin u 30 kmenů Escherichia coliizolovaných z prasat, bylo 90% kmenů Escherichia coli.


Jedním z nejběžnějších mechanismů bakteriální rezistence vůči kolistinu (a jiným příbuzným peptidovým antibiotikům, jako např. polymyxin B) je právě zabránění vstupu antibiotika do bakteriální membrány.


Mezi různými polymyxiny byl popsána zkřížená rezistence, ta je úplná v případě polymyxinu B. Nebyla popsána žádná zkřížená rezistence mezi kolistinem a antibiotiky jiných skupin používaných ve veterinární medicíně.


Hraniční koncentrace (breakpointy) rezistence:

Analytická metoda NCCLS M2-A7 (2002).

Dle standardu NCCLS:

Citlivé MIC ≤ 6,246 µg/ml

Středně citlivé MIC ≥ 6.246 µg/mL až ≤ 16 µg/ml

Rezistentní MIC ≥ 16 µg/ml


Citlivost kolistinu byla stanovena in vitrou 30 kmenů Escherichia coli a byly zjištěny hodnoty MIC907,040 µg/ml.5.2.- Farmakokinetické údaje


Kolistin sulfát je špatně absorbován po perorálním podání, a v důsledku toho jsou nejvyšší plazmatické koncentrace prakticky nedetekovatelné. Kolistin zůstává v lumen gastrointestinálního traktu a jeho distribuce do ostatních orgánů a tkání je omezená. Existence aktivních metabolitů není známa. Po perorálním podání je zcela vyloučen prostřednictvím feces.


6.- FARMACEUTICKÉ ÚDAJE


6.1. Seznam pomocných látek


Lehký tekutý parafin

Glyceromakrogol-ricinoleát (E-484)

Prášek ze skořápek mandlí a lískových ořechů


6.2.- Inkompatibility


Nejsou známy.


6.3.- Doba použitelnosti


Doba použitelnostiveterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 3 roky.

Doba použitelnostipo zamíchání do potravy a peletovaného krmiva: 3 měsíce.

Doba použitelnostipo prvním otevření vnitřního obalu: 1 měsíc.


6.4.- Zvláštní opatření pro uchovávání


Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.

Uchovávejte přípravek v původním obalu.


6.5.- Druh a složení vnitřního obalu


Vaky po 25 kg skládající se ze dvou vrstev sulfátového papíru, jedné vrstvy bílého, hlazeného, sulfátového papíru a vnitřního vaku z nízkohustotního polyethylenu o tloušťce 100 µm. Vaky jsou uzavírány zatavením a následně šitím a olemováním horní části vaku.


6.6.- Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku


Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípraveknebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.7.- DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


ANDRÉS PINTALUBA S.A.

POLÍGONO INDUSTRIAL AGRO-REUS

C/ PRUDENCI BERTRANA Nº 5

43206- REUS (TARRAGONA)

ŠPANĚLSKO8.- REGISTRAČNÍ ČÍSLO

98/029/06-C9.- DATUM REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

26. 10. 200610.- DATUM REVIZE TEXTU


Červenec 2015