Příbalový Leták

Apravet 100 G/Kg


SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU


1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Apravet 100 g/kg premix pro medikaci krmiva pro prasata


2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ


Léčivá látka:

1 kg obsahuje

Apramycini sulfas 100 g

to odpovídá apramycinum 100 000 000 IU


Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.


3. LÉKOVÁ FORMA


Premix pro medikaci krmiva

Granulovaný prášek


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Cílové druhy zvířat


Prasata


4.2 Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat


Léčba bakteriální enteritidy způsobené mikroorganismy citlivými na apramycin, jako je Escherichia coli.


4.3 Kontraindikace


Nepoužívat v případě přecitlivělosti na apramycin.

Nepoužívat u koček.


4.4 Zvláštní upozornění pro každý cílový druh


Příjem medikovaných krmiv zvířaty se může v důsledku onemocnění měnit. V případě nedostatečného příjmu krmiva musí být zvířata léčena parenterálně.

Použití přípravku by mělo být kombinováno s aplikací principů správné praxe řízení chovu, např. dodržováním hygienických zásad, správným větráním, dodržováním doporučení ohledně počtu zvířat na jednotku plochy ustájení.


4.5 Zvláštní opatření pro použití


Zvláštní opatření pro použití u zvířat


Použití přípravku by mělo být založeno na výsledcích stanovení citlivosti a měly by být vzaty v úvahu principy oficiální vnitrostátní a místní antibiotické politiky

Použití přípravku v rozporu s pokyny uvedenými v SPC může způsobit nárůst prevalence kmenů bakterií rezistentních na apramycin a může snižovat účinnost léčby ostatními aminoglykosidy z důvodů možné zkřížené rezistence.


Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům


Po manipulaci s přípravkem si důkladně umyjte ruce mýdlem a vodou.

Při zacházení s přípravkem zabraňte vdechování prachu použitím jednorázového respirátoru, který vyhovuje evropské normě EN 149, nebo respirátoru pro více použití vyhovujícímu evropské normě EN 140, který je vybaven filtrem podle evropské normy EN 143.

Zabraňte kontaktu přípravku s kůží a očima. Při manipulaci s přípravkem používejte ochranné rukavice.

V případě zasažení kůže nebo očí, ihned důkladně umyjte zasaženou oblast čistou vodou. Pokud podráždění přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc.


4.6 Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)


Nejsou známy.


4.7 Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky


Laboratorní studie nepodaly důkaz o teratogenním, fetotoxickém účinku ani maternální toxicitě. Nedoporučuje se podávat přípravek březím nebo laktujícím prasnicím.


4.8 Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce


Nejsou známy.


4.9 Podávané množství a způsob podání


Doporučená dávka je 4 až 8 mg apramycinu na 1 kg ž.hm. a den.

Medikované krmivo se podává jako jediné krmivo po dobu nejméně 21 dnů.

Před zamícháním do konečného objemu se doporučuje zamíchat požadované množství přípravku do malého množství krmiva (20 – 50 kg).


Spotřeba medikovaného krmiva může záviset na klinickém stavu zvířat. Aby bylo zajištěno správné dávkování, je potřeba odpovídajícím způsobem upravit koncentraci přípravku v krmivu.


Pro správné nastavení dávkování lze použít následující výpočet:


mg přípravku/kg ž hm./den x průměrná ž. hm. prasat (kg) = … kg přípravku/t krmiva

průměrný denní příjem krmiva (kg/zvíře)


Medikované krmivo může být granulováno s využitím kroku napařování (kondicionování) po dobu 5 minut při teplotě nepřesahující 85 °C.


4.10 Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné


Jednorázové 100 násobné předávkování u 5 prasat nezpůsobilo žádné úhyny.

25 až 50 násobné předávkování po dobu 28 dnů nevyvolalo žádné toxické účinky.


4.11 Ochranné lhůty


Maso: 1 den


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


Farmakoterapeutická skupina: apramycin.

ATCvet kód: QA07AA92


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Jako aminoglykosidové antibiotikum se apramycin váže na ribozomální podjednotku 30S a zasahuje do syntézy proteinů. Prostřednictvím doposud ne zcela objasněných mechanismů působí na buněčné stěny a je baktericidní. Spektrum zahrnuje řadu aerobních nebo fakultativně anaerobních gramnegativních bakterií, včetně zástupců čeledi Enterobacteriaceae. Nemá žádný účinek na anaerobní bakterie ani nepůsobí za anaerobních podmínek.
Citlivost kmenů E. coli prasat se může lišit v závislosti na lokalitě a v průběhu času.
Nejvýznamnější mechanismus rezistence na apramycin je produkce modifikujících enzymů, které jsou obvykle kódované geny rezistence přítomnými na plazmidech. Podle svého spektra mohou tyto enzymy způsobovat zkříženou rezistenci mezi aminoglykosidy. Rezistence může být také způsobena změnou vazebných míst na ribozomech nebo transportního systému, který umožňuje průnik apramycinu do bakteriální buňky.

Dokud nebudou k dispozici harmonizovaná mezinárodní interpretační kritéria pro testování citlivosti apramycinu, je nutno řídit se metodami schválenými a validovanými na vnitrostátní úrovni.


5.2 Farmakokinetické údaje


Absorpce apramycinu po perorálním podání je velmi nízká Distribuce do tkání je omezená, ale přesto je nejlepší ze všech aminoglykosidů.

Apramycin se vylučuje ve své aktivní formě ledvinami.


6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE


6.1 Seznam pomocných látek


Předbobtnalý škrob

Pšeničná mouka


6.2 Inkompatibility


Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být mísen s žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.


6.3 Doba použitelnosti


Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 3 roky.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 6 měsíců.

Doba použitelnosti po zamíchání do sypkého krmiva: 3 měsíce.

Doba použitelnosti po zamíchání do peletovaného krmiva: 1 měsíc.


6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání


Veterinární léčivý přípravek v neporušeném obalu: uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu. Chraňte před vlhkostí.

Veterinární léčivý přípravek po prvním otevření vnitřního obalu: uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Medikované krmivo (sypké krmné směsi a peletovaná krmiva): uchovávejte při teplotě do 25 °C.


6.5 Druh a složení vnitřního obalu


Vícevrstvé papírové pytle s vnitřní polyethylenovou vrstvou o obsahu 1 kg, 5 kg a 20 kg.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


6.6 Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku


Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.


7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Huvepharma NV

Uitbreidingstraat 80

2600 Antverpy

Belgie


8. Registrační číslo(a)


98/063/14-C


9. Datum registrace/ prodloužení registrace


29. 8. 2014


10. DATUM REVIZE TEXTU


Srpen 2014


Zákaz prodeje, výdeje a/nebo použití


Musí být respektována úřední pravidla pro míchání medikovaných premixů do konečných krmiv.


DALŠÍ INFORMACE


Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.1