Příbalový Leták

Apo-Trimetazidin 35 Mg

Sp.zn. sukls19980/2014

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky. Podrobnosti o hlášení nežádoucích účinků viz bod 4.8.

1.    NÁZEV PŘÍPRAVKU

Apo-Trimetazidin 35 mg

tablety s prodlouženým uvolňováním

2.    KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tableta obsahuje 35 mg trimetazidini dihydrocholoridum, což odpovídá 27,5 mg trimetazidinum.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.    LÉKOVÁ FORMA

Tableta s prodlouženým uvolňováním.

Růžové, kulaté, bikonvexní tablety s vyraženým „35“ na jedné straně, na druhé straně hladké.

4.    KLINICKÉ ÚDAJE

4.1    Terapeutické indikace

Trimetazidin je indikován u dospělých jako přídatná léčba k symptomatické léčbě pacientů se stabilní anginou pectoris, kteří jsou nedostatečně kontrolováni nebo netolerují antianginózní léčbu první volby.

4.2 Dávkování a způsob podání

Dávkování:

Dospělí:

Dávka je jedna tableta trimetazidinu 35 mg 2 krát denně v průběhu jídla.

Zvláštní populace

Pacienti s poruchou funkce ledvin

U pacientů se středně těžkou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu [30-60] ml/min) (viz body 4.4 a 5.2) je doporučená dávka 1 tableta 35 mg ráno v průběhu snídaně.

Starší pacienti

U starších pacientů může dojít ke zvýšení hladiny trimetazidinu v důsledku snížené funkce ledvin způsobené věkem (viz bod 5.2). U pacientů se středně těžkou poruchou funkce ledvin

(clearance kreatininu [30-60] ml/min) je doporučená dávka 1 tableta 35 mg ráno v průběhu snídaně.

Při titraci dávky u starších pacientů je třeba postupovat s opatrností (viz bod 4.4).

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost u dětí ve věku do 18 let nebyla dosud stanovena. Nejsou dostupné žádné údaje.

Způsob podání:

Tableta se užívá dvakrát denně, nejlépe s jídlem a zapíjí se dostatečným množstvím tekutiny (např. sklenicí vody).

4.3    Kontraindikace

-    Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

-    Parkinsonova choroba, příznaky parkinsonismu, tremor, syndrom neklidných nohou a další příbuzné poruchy hybnosti.

-    Závažná porucha funkce ledvin (clearance kreatininu < 30 ml/min).

4.4    Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Trimetazidin může způsobit nebo zhoršit příznaky parkinsonismu (tremor, akinézu, hypertonii), které by měly být pravidelně vyšetřovány, zvláště u starších pacientů. V nejasných případech by měli být pacienti doporučeni na příslušné neurologické vyšetření.

Výskyt pohybových poruch jako jsou příznaky parkinsonismu, syndrom neklidných nohou, třesy, nestabilní chůze by měly vést k definitivnímu ukončení léčby trimetazidinem.

Tyto případy mají nízký výskyt a jsou obvykle reverzibilní po přerušení léčby. Většina pacientů se uzdravila během 4 měsíců po ukončení léčby trimetazidinem. Pokud příznaky parkinsonismu přetrvávají déle než čtyři měsíce po přerušení léčby, je třeba vyžádat posudek neurologa.

V souvislosti s nestabilitou při chůzi nebo hypotenzí může docházet k pádům, zvláště u pacientů, kteří užívají antihypertenziva (viz bod 4.8).

Opatrnosti je třeba při předepisování trimetazidinu pacientům, u kterých se očekává zvýšená expozice:

-    středně těžká porucha funkce ledvin (viz body 4.2 a 5.2),

-    starší pacienti, kterým je více než 75 let (viz bod 4.2)

4.5    Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Dosud nebyly zaznamenány žádné interakce s jinými léčivými přípravky nebo potravinami.

Trimetazidin lze užívat s heparinem, kalciparinem, perorálními antikoagulancii, léčivými přípravky užívanými při poruchách lipidového metabolismu, kyselinou acetylsalicylovou, betablokátory, blokátory kalciového kanálu a digitalisovými glykozidy.

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství:

Odpovídající údaje o užívání trimetazidinu u těhotných žen nejsou k dispozici. Studie na zvířatech jsou nedostatečné (viz bod 5.3), a proto není známo potenciální riziko pro plod. Těhotné ženy by neměly trimetazidin užívat, pokud to není zcela nezbytné.

Kojení:

Není známo, zda trimetazidin přechází do lidského nebo zvířecího mléka. Jelikož vylučování trimetazidinu do mateřského mléka a riziko pro kojené dítě nelze vyloučit, kojící ženy by neměly trimetazidin užívat.

4.7    Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Trimetazidin nemá hemodynamické účinky v klinických studiích, nicméně po uvedení přípravku na trh byly zaznamenány případy závratě a ospalosti (viz bod 4.8), které mohou mít vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8    Nežádoucí účinky

Trimetazidin může způsobit tyto nežádoucí účinky s touto četností výskytu:

Velmi časté (>1/10)

Časté (>1/100 až <1/10)

Méně časté (>1/1000 až <1/100)

Vzácné (>1/10000 až < 1/1000)

Velmi vzácné (<1/10000)

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

Třídy orgánových systémů

Frekvence

Nežádoucí účinek

Poruchy nervového systému

Časté

Závrať, bolest hlavy

Není známo

Příznaky parkinsonismu (tremor, akinéza, hypertonie), nestabilní chůze, syndrom neklidných nohou, ostatní příbuzné poruchy hybnost, obyčejně reverzibilní po vysazení léčby

Není známo

Poruchy spánku (nespavost, ospalost)

Srdeční poruchy

Vzácné

Palpitace, extrasystoly, tachykardie

Cévní poruchy

Vzácné

Arteriální hypotenze, ortostatická hypotenze, která může být spojena s malátností, závratí nebo pádem, zvláště u pacientů užívajících antihypertenziva, zčervenání

Gastrointestinální poruchy

Časté

Bolest břicha, průjem dyspepsie, nauzea a zvracení

Není známo

Zácpa

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Časté

Vyrážka, svědění, kopřivka.

Není známo

Akutní generalizovaná

exantematózní pustulóza (AGEP), angioedém

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Časté

Astenie

Poruchy krve a lymfatického systému

Není známo

Agranulocytóza Trombocytopenie Trombocytopenická purpura

Poruchy jater a žlučových cest

Není známo

Hepatitida

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

4.9    Předávkování

Dosud nebyl zaznamenán žádný případ otravy trimetazidinem v důsledku předávkování.

5.    FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1    Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Jiná kardiaka, ATC kód: C01EB15 Mechanismus účinku

Trimetazidin inhibuje B-oxidaci mastných kyselin blokováním dlouhého řetězce mitochondriální 3-ketoacyl CoA thiolázy, který zvyšuje oxidace glukózy. Ischemická buňka, kde je energie získaná během oxidace glukózy, vyžaduje menší spotřebu kyslíku než u procesu B-oxidace. Zesílení oxidace glukózy optimalizuje procesy buněčné energie, tím udržuje vhodný energetický metabolismus během ischémie.

Farmakodynamické účinky

U pacientů s ischemickou chorobou srdeční má trimetazidin metabolické účinky, zachovává hladiny vysoce energetických fosfátů v myokardu. Antiischemické účinky jsou dosaženy bez průvodních hemodynamických účinků.

Klinická účinnost a bezpečnost

Klinické studie prokázaly účinnost a bezpečnost trimetazidinu v léčbě u pacientů s chronickou anginou pectoris, buď samostatně, nebo pokud byl přínos jiných antianginózních léků nedostatečný.

V randomizované, dvojitě slepé, placebem kontrolované studii s 426 pacienty (TRIMPOL-II), trimetazidin (60 mg/den) přidaný k metoprololu 100 mg denně (50 mg dvakrát denně) po dobu 12 týdnů léčby signifikantně zlepšil statistické parametry zátěžových testů a klinické symptomy v porovnání s placebem: celkovou dobu zátěže + 20,1 s, p=0,023, celkovou vynaloženou práci + 0,54 METs (metabolický ekvivalent), p=0,001, dobu do vzniku deprese ST úseku o 1 mm + 33,4 s, p=0,003, doba do začátku anginy + 33,9 s, p<0,001, výskyt anginózních záchvatů za týden - 0,73, p=0,014 a týdenní spotřebu krátkodobě působících nitrátů, - 0,63, p=0,032, bez hemodynamických změn.

V randomizované, dvojitě slepé, placebem kontrolované studii s 223 pacienty (Sellier), 1 tableta trimetazidinu 35 mg s řízeným uvolňováním (dvakrát denně) přidaná k50 mg atenololu (jednou denně) po dobu 8 týdnů způsobila signifikantní prodloužení (+ 34,4 s, p=0,03) doby do vzniku deprese ST úseku o 1 mm u zátěžových testů, v podskupině pacientů (n=173), v porovnání s placebem, 12 hodin po podání přípravku.

Signifikantní rozdíl byl také prokázán u doby do začátku anginy pectoris (p=0,049). Signifikantní rozdíl nebyl nalezen mezi skupinami pro další sekundární cílové parametry účinnosti (celková doba zátěže, celková vynaložená práce a klinické cílové parametry účinnosti).

Ve tříměsíční, dvojitě zaslepené, randomizované studii (Vasco studie) s 1962 pacienty byly testovány atenolol 50 mg/den, dvě dávky trimetazidinu (70 mg/den a 140 mg/den) versus placebo. V celkové populaci, zahrnující asymptomatické i symptomatické pacienty, neprokázal trimetazidin přínos v ergometrických cílových parametrech účinnosti (celková doba zátěže, dobu do vzniku deprese ST úseku o 1 mm a doba do začátku anginy pectoris) a v klinických cílových parametrech účinnosti. Avšak v podskupině symptomatických pacientů (n=1574) definovaných v následné analýze trimetazidin (140 mg) signifikantně zlepšil celkovou dobu zátěže (+ 23,8 s versus +13,1 s placebo; p=0,001) a dobu do začátku anginy pectoris (+ 46,3 s versus + 32,5 s placebo; p=0,005).

Kontrolované studie pacientů se stabilní anginou pectoris prokázaly, že trimetazidin:

• signifikantně snižuje počet anginózních bolestí a zároveň dochází ke snížení dávky užívaných nitrátů;

• předchází dysfunkci srdečních dutin při ischemii;

•    zvyšuje koronární rezervu, od 15 dnů užívání signifikantně prodlužuje dobu, než se objeví ischemie způsobená námahou;

• trimetazidin v těchto studiích nesnižuje činnost myokardu ani nezpůsobuje pokles arteriálního krevního tlaku.

U pacientů se stabilní anginou pectoris byla provedena tříměsíční dvojitě slepá studie s kontrolní skupinou užívající placebo.

Bylo prokázáno, že trimetazidin způsobuje:

•    zvýšení ischemického prahu při námaze

•    zvýšení koronární rezervy, což se projevuje:

■    prodloužením doby chůze, než dojde ke snížení ST segmentu o 1 mm;

■    zvýšení výkonnosti při zátěžových testech;

■    prodloužení celkové doby trvání zátěžového testu;

■    snížení četnosti záchvatů anginózních bolestí a užívané dávky nitroglycerinu. Antiischemické a antianginózní působení trimetazidinu trvá 12 hodin po užití léku.

5.2    Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce:

Po perorálním podání a absorpci z trávicího traktu je maximální plazmatická koncentrace dosažena asi za 5 hodin po podání léku.

Ustálené koncentrace léku v séru je dosaženo po 60 hodinách a v průběhu léčby je stabilní. Nebyly pozorovány žádné interakce s potravinami.

Distribuce:

Vazba na plazmatické bílkoviny je přibližně 16 %. Distribuční objem je 4,8 l/kg, což znamená dobrou penetraci látky do tkání.

Eliminace:

Trimetazidin je vylučován převážně močí, v nezměněné formě. Průměrný eliminační poločas je 7 hodin u zdravých dobrovolníků, u pacientů starších 65 let se zvyšuje na 12 hodin.

Farmakokinetika u speciálních populací:

O podávání trimetazidinu pacientům s poškozením jater nejsou k dispozici žádné farmakokinetické údaje.

5.3    Předklinické údaje vztahující se    k bezpečnosti

Akutní toxicita trimetazidinu u myší, potkanů a morčat je nízká. Studie toxicity opakovaných dávek trimetazidinu byly prováděny na potkanech a psech a nebyl při nich identifikován žádný toxikologický cílový orgán. Trimetazidin nevykazoval genotoxicitu ve standardní baterii testů in vitro a in vivo. Studie reprodukční toxicity trimetazidinu byly prováděny u potkanů, myší a králíků a nebyly pozorovány žádné nežádoucí účinky trimetazidinu na reprodukční funkce (zejména žádný teratogenní účinek).

Studie embryotoxicity u potkanů a králíků neprokázaly žádné teratogenní účinky. Ve studii tří generací potkanů nebyly pozorovány žádné modifikace reprodukčních funkcí. Konvenční studie fertility nebo prenatálního/postnatálního vývoje nebyly provedeny.

6.    FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1    Seznam pomocných látek

Jádro:

Dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého

Mikrokrystalická celulosa

Povidon K30

Xanthanová klovatina

Koloidní bezvodý oxid křemičitý

Magnesium-stearát

Potahová vrstva:

Hypromelosa 2910/6 Oxid titaničitý (E171)

Makrogol 400

Červený oxid železitý (E172)

6.2    Inkompatibility Neuplatňuje se

6.3    Doba použitelnosti

PVC/PVDC/Al blistr: 18 měsíců PVC/ACLAR/Al blistr: 18 měsíců OPA/Al/PVC/Al blistr: 2 roky OPA/Al/PE/Al blistr: 2 roky

6.4    Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 o C.

6.5    Druh obalu a obsah    balení

Blistr:

PVC/PVDC/Aluminium blistr PVC/ACLAR/Aluminium blistr OPA/Aluminium/PVC/Aluminium blistr OPA/Aluminium/PE/Aluminium blistr

Tablety se dodávají v blistrech v baleních po 60 a 90 tabletách Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6    Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky.

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.    DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Apotex Europe B.V., Leiden, Nizozemsko

8.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

83/202/12-C

9.    DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

21.3.2012

10.    DATUM REVIZE TEXTU

6.3.2014

7/7