Příbalový Leták

Apo-Losartan 100 Mg

ÚDAJE UVADENE NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


APO-LOSARTAN 100 mg potahované tablety Losartanum kalicum


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVYCH LÁTEK


Jedna tableta obsahuje 100 mg losartanum kalicum.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: monohydrát laktosy Další podrobnosti viz příbalová informace.


4.    LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


28 potahovaných tablet 30 potahovaných tablet 100 potahovaných tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ


Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP: mm/rrrr


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Schovávejte při teplotě do 30°C.

Schovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

LL NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Apotex Europe B.V.

Leiden

Nizozemsko

12. REGISTRAČNÍ CÍSLO/ČÍSLA


58/491/08-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

14 KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15. NÁVOD K POUŽITÍ 16 INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

BLISTR_

1 NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

APO-LOSARTAN 100 mg potahované tablety Losartanum kalicum

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Apotex Europe B.V.

3.

POUŽITELNOST

EXP:

mm/rrrr

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

5.

JINÉ

HDPE LAHVIČKA_

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

APO-LOSARTAN 100 mg potahované tablety Losartanum kalicum


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVYCH LÁTEK


Jedna tableta obsahuje 100 mg losartanum kalicum. 3 SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: monohydrát laktosy Další informace viz příbalová informace.


4.    LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


28 potahovaných tablet 30 potahovaných tablet 100 potahovaných tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVY PŘÍPRAVEK MUSÍ BYT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ


Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP: mm/rrrr


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 30°C.

Uchovávejte lahvičku pevně uzavřenou, aby byl přípravek chráněn před světlem


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

LL NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Apotex Europe B.V.

Leiden

Nizozemsko

12. REGISTRAČNÍ CÍSLO/ČÍSLA


58/491/08-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

14 KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15. NÁVOD K POUŽITÍ 16 INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

APO-LOSARTAN 100