Příbalový Leták

Apo-Letrozol 2,5 Mg

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU Krabička


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


APO-LETROZOL 2.5 mg potahované tablety letrozolum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY


Jedna potahovaná tableta obsahuje letrozolum 2.5 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje hlinitý lak oranžové žluti (E110). Přečtěte si příbalový leták pro další informace.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


10 potahovaných tablet 14 potahovaných tablet 28 potahovaných tablet 30 potahovaných tablet 100 potahovaných tablet


5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11.    NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Apotex Europe B.V., Leiden, Nizozemsko


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO


44/612/09-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č.š.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


APO-LETROZOL


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH Blistr


1 NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


APO-LETROZOL 2.5 mg potahované tablety letrozolum


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Apotex Europe B.V., Leiden, Nizozemsko


3. POUŽITELNOST


EXP.:


4. ČÍSLO SARZE


Č.š.:


5. JINÉ