Příbalový Leták

Apo-Ibuprofen Rapid 400 Mg Soft Capsules

Sp.zn.sukls146577/2015

a sp.zn.sukls122167/2014, sukls193331/2014, sukls188402/2015

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.    NÁZEV PŘÍPRAVKU

Apo-Ibuprofen Rapid 400 mg soft capsules měkké tobolky

2.    KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna měkká tobolka obsahuje ibuprofenum 400 mg.

Pomocné látky se známým účinkem (v 1 tobolce):

Tekutý částečně dehydratovaný sorbitol (E420) 96 mg.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Měkké tobolky.

Průhledné bezbarvé oválné měkké želatinové tobolky.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4. 1. Terapeutické indikace

Přípravek Apo-Ibuprofen Rapid 400 mg soft capsules je určen pro dospělé a dospívající s hmotností > 40 kg (od 12 let) k symptomatické úlevě od mírné až středně silné bolesti, např. při bolesti hlavy, akutní migréně (s aurou nebo bez aury), bolestech svalů, menstruační bolesti (dysmenorea), horečce a bolesti spojené s běžným nachlazením.

4. 2. Dávkování a způsob podání

Perorální podání.

Pouze ke krátkodobému použití.

Výskyt nežádoucích účinků lze minimalizovat podáváním nejnižší účinné dávky po nejkratší dobu nutnou k potlačení příznaků onemocnění (viz bod 4.4).

Dospělí: Pokud je léčivý přípravek nutno užívat déle než 4 dny u bolesti nebo 3 dny u horečky a migrény, nebo pokud dojde ke zhoršení symptomů, pacient by se měl poradit s lékařem.

Dospívající (12 let a starší): Pokud je u dospívajících tento léčivý přípravek nutno užívat déle než 3 dny, nebo pokud dojde ke zhoršení symptomů, je nutné poradit se s lékařem.

Pokud pacient pociťuje mírné zažívací obtíže, doporučuje se užívat tento léčivý přípravek s jídlem či mlékem k prevenci gastrointestinálních problémů.

Dospělí a dospívající s hmotností > 40 kg (od 12 let):

Užívá se 400 mg (1 tobolka), tobolka se zapije vodou.

Dávku 400 mg (1 tobolku) je možno v případě potřeby podat opakovaně s odstupem nejméně 6 hodin. Neužívejte více než 1200 mg ibuprofenu (3 tobolky) během 24 hodin.

Speciální skupiny pacientů

Starší pacienti a pacienti s renálním a jaterním poškozením by vždy měli zahajovat léčbu nejnižší účinnou dávkou.

Pediatrická populace:

Přípravek Apo-Ibuprofen Rapid 400 mg soft capsules je kontraindikován u dospívajících s hmotnostní nižší než 40 kg a u dětí, viz bod 4.3.

Starší pacienti:

Není nutná úprava dávky. Vzhledem k možnému profilu nežádoucích účinků (viz bod 4.4) se doporučuje zvláště pečlivé monitorování starších pacientů.

Renální insuficience:

U pacientů s mírným až středně těžkým poškozením renální funkce není nutné snížení dávky (pacienti s těžkou renální insuficiencí viz bod 4.3).

Jaterní insuficience (viz bod 5.2):

U pacientů s mírným až středně těžkým poškozením jaterní funkce není nutné snížení dávky (pacienti s těžkou jaterní insuficiencí viz bod 4.3).

4. 3. Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoliv pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Pacienti s předchozí hypersenzitivní reakcí (např. bronchospasmus, astma, rýma, angioedém či kopřivka) po podání kyseliny acetylsalicylové či jiných nesteroidních antiflogistik (NSAID).

Anamnesticky gastrointestinální krvácení nebo perforace ve vztahu k předchozí léčbě nesteroidními antiflogistiky.

Aktivní nebo anamnesticky rekurentní peptický vřed/ hemoragie (dvě nebo více epizod prokázané ulcerace nebo krvácení).

Krvácivá diatéza či poruchy koagulace.

Pacienti se závažným jaterním selháním, závažným renálním selháním či závažným srdečním selháním (třída IV dle NYHA) (viz bod 4.4).

Pacienti s cerebrovaskulárním či jiným aktivním krvácením.

Souběžné použití s nesteroidními antiflogistiky včetně specifických inhibitorů cyklooxygenázy 2 (viz bod 4.5).

Pacienti s poruchami krvetvorby neurčené příčiny.

Pacienti se závažnou dehydratací (v důsledku zvracení, průjmu či nedostatečného příjmu tekutin)

Použití ve 3. trimestru gravidity

Dospívající s hmotností nižší než 40 kg a děti.

4. 4. Zvláštní upozornění a opatření pro použití Opatrnosti je zapotřebí u pacientů s určitými stavy:

-    u systémového lupus erythematodes a některých smíšených kolagenóz vzhledem ke zvýšenému riziku aseptické meningitidy (viz bod 4.8)

-    u vrozené poruchy metabolismu porfyrinu (např. akutní intermitentní porfyrie)

-    u gastrointestinálních onemocnění a chronických zánětlivých onemocnění střeva (ulcerózní kolitida, Crohnova choroba), protože jejich stav se může touto léčbou zhoršit (viz bod 4.8)

-    u edému, hypertenze a/nebo onemocnění srdce, jelikož může dojít ke zhoršení renální funkce a/nebo výskytu retence tekutin (viz bod 4.5)

-    u renálního poškození, neboť funkce ledvin se může ještě více zhoršit (viz body 4.3 a 4.8)

-    u jaterní dysfunkce (viz body 4.3 a 4.8)

-    krátce po velké operaci

-    u pacientů s alergickými reakcemi na jiné látky, jelikož jsou ohroženi zvýšeným rizikem hypersenzitivních reakcí při použití přípravku Apo-Ibuprofen Rapid 400 mg soft capsules (viz bod 4.3)

-    u pacientů, kteří trpí sennou rýmou, nosními polypy či chronickými obstrukčními plicními chorobami, jelikož u nich existuje zvýšené riziko alergických reakcí. Mohou se u nich vyskytnout astmatické záchvaty (tzv. alergické astma), Quinckeho edém či kopřivka (viz bod 4.3)

-    u bronchiálního astmatu (viz body 4.3 a 4.8)

U pacientů, kteří trpí bronchiálním astmatem či alergií nebo mají tyto stavy v anamnéze může snadněji dojít k bronchospasmu.

-    Existují důkazy o tom, že léky, které inhibují cyklooxygenázu/ syntézu prostaglandinů ovlivňují ovulaci a tím mohou způsobovat poškození ženské plodnosti. Poškození je reverzibilní a odezní po ukončení terapie (viz bod 4.6).

Nežádoucí účinky lze minimalizovat podáváním nejmenší účinné dávky po co nejkratší dobu nutnou k dosažení kontroly symptomů (viz bod 4.2 a gastrointestinální a kardiovaskulární rizika dále v textu).

U dehydratovaných dospívajících existuje riziko poruchy funkce ledvin.

Gastrointestinální účinky

Přípravek Apo-Ibuprofen Rapid 400 mg soft capsules by neměl být podáván společně s jinými nesteroidními antiflogistiky (NSAID) včetně selektivních inhibitorů cyklooxygenázy (viz bod 4.5).

Starší pacienti: U starších pacientů je zvýšený výskyt nežádoucích účinků na nesteroidní antiflogistika, zejména gastrointestinálního krvácení a perforace, které mohou být život ohrožující (viz bod 4.2.).

Gastrointestinální krvácení, ulcerace a perforace:

Gastrointestinální krvácení, ulcerace a perforace, které mohou být život ohrožující, byly hlášeny u všech nesteroidních antiflogistik kdykoli během léčby, s varujícími příznaky ale i bez nich, i bez předchozí anamnézy závažných gastrointestinálních příhod.

Riziko gastrointestinálního krvácení, ulcerací a perforací stoupá se zvyšující se dávkou nesteroidních antiflogistik, u pacientů s anamnézou peptického vředu, zejména pokud byl komplikován krvácením nebo perforací (viz bod 4.3.), a u starších osob. Tito pacienti by měli zahajovat léčbu nejnižší možnou dávkou. U těchto pacientů a u pacientů vyžadujících souběžnou léčbu nízkými dávkami kyseliny acetylsalicylové nebo jinými léky zvyšujícími gastrointestinální riziko (viz dále a bod 4.5), je vhodné zvážit současné podávání protektivních látek (např. misoprostol nebo inhibitory protonové pumpy).

Pacienti s anamnézou gastrointestinální toxicity, obzvláště ve starším věku, musí být poučeni, aby včas hlásili všechny neobvyklé gastrointestinální příznaky (zejména gastrointestinální krvácení), především na počátku léčby.

Opatrnost je doporučována u pacientů užívajících souběžnou léčbu, která by mohla zvyšovat riziko ulcerací nebo krvácení, jako např. perorálně podávané kortikosteroidy, antikoagulancia jako warfarin, selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu nebo antiagregancia jako kyselina acetylsalicylová. (viz bod 4.5).

Pokud se během léčby přípravkem Apo-Ibuprofen Rapid 400 mg soft capsules objeví gastrointestinální vředy nebo krvácení, léčba musí být ukončena.

Nesteroidní antiflogistika je třeba podávat s opatrností pacientům s anamnézou gastrointestinálních onemocnění (ulcerózní kolitida, Crohnova choroba), protože jejich stav se může touto léčbou zhoršit (viz bod 4.8).

Při současné konzumaci alkoholu se při léčbě nesteroidními antiflogistiky mohou zvýšit nežádoucí účinky spojené s léčivou látkou, zejména účinky na gastrointestinální trakt nebo centrální nervový systém (viz také bod 4.7).

Kardiovaskulární a cerebrovaskulární účinky

Při léčbě pacientů s anamnézou hypertenze a/nebo srdečního selhání je třeba zvýšené opatrnosti (porada s lékařem či lékárníkem), protože ve vztahu k léčbě nesteroidními antiflogistiky byly hlášeny případy retence tekutin, hypertenze a edémů.

Klinické studie poukazují na to, že podávání ibuprofenu, obzvláště ve vysokých dávkách (2400 mg/den), může souviset s mírným zvýšením rizika arteriálních trombotických příhod (např. infarktu myokardu nebo cévní mozkové příhody). Epidemiologické studie nepoukazují na zvýšené riziko arteriálních trombotických příhod při podávání nízkých dávek ibuprofenu (např. < 1200 mg/den).

Pacienti s nekontrolovanou hypertenzí, kongestivním srdečním selháním (NYHA II-III), prokázanou ischemickou chorobou srdeční, onemocněním periferních tepen a/nebo cerebrovaskulárním onemocněním smí být léčeni ibuprofenem pouze po důkladném zvážení, a je třeba se vyhnout podávání vysokých dávek (2400 mg/den).

Obdobně je třeba zvážit zahájení dlouhodobé léčby u pacientů s rizikovými faktory pro kardiovaskulární choroby (např. hypertenze, hyperlipidemie, diabetes mellitus, kouření), zejména pokud je nutné podávat vysoké dávky ibuprofenu (2400 mg/den).

Dermatologické účinky

Velmi vzácně byly ve vztahu k léčbě nesteroidními antiflogistiky hlášeny závažné kožní reakce, z nichž některé byly život ohrožující, včetně exfoliativní dermatitidy, Stevens-Johnsonova syndromu a toxické epidermální nekrolýzy (viz bod 4.8). Těmito reakcemi jsou nejvíce ohrožení pacienti na počátku léčby: začátek reakce se nejčastěji objevuje během prvního měsíce léčby. Přípravek Apo-Ibuprofen Rapid 400 mg soft capsules musí být vysazen při prvních známkách výskytu vyrážky, slizničních lézí nebo jakýchkoli jiných příznaků hypersenzitivity.

Plané neštovice mohou být výjimečně příčinou závažných komplikací postihujících kůži a měkké tkáně. Podíl nesteroidních antiflogistik na zhoršení těchto infekcí nelze dosud vyloučit. Proto se doporučuje nepodávat přípravek Apo-Ibuprofen Rapid 400 mg soft capsules při planých neštovicích.

Další upozornění

Závažné akutní hypersenzitivní reakce (např. anafylaktický šok) jsou pozorovány velmi vzácně. Při prvních příznacích hypersenzitivní reakce po užití/podání přípravku Apo-Ibuprofen Rapid 400 mg soft capsules je nutno léčbu ukončit. Zkušený personál by pak měl nasadit léčbu podle symptomů.

Při dlouhodobém podávání přípravku Apo-Ibuprofen Rapid 400 mg soft capsules je nutná pravidelná kontrola jaterních hodnot, funkce ledvin a krevního obrazu.

Dlouhodobé použití jednoho analgetika při bolestech hlavy může vyvolat jejich zhoršení. Při vzniku či podezření na takovou situaci je nutná porada s lékařem a léčba by měla být ukončena. U pacientů, kteří často či denně trpí bolestí hlavy navzdory (nebo z důvodu) pravidelného používání léků proti bolesti hlavy by mělo být uvažováno o diagnóze bolesti hlavy v důsledku nadměrného používání léků.

Nadměrné používání analgetik, zejména v kombinaci s některými léčivými látkami zmírňujícími bolest, může obecně vést k trvalému poškození ledvin s rizikem renálního selhání (analgetická nefropatie). Toto riziko může být zvýšeno při tělesném vyčerpání v důsledku ztráty solí a dehydratace. Proto je třeba vyhýbat se nadměrnému používání analgetik.

Použití nesteroidních antiflogistik může zakrýt příznaky infekce.

Tento léčivý přípravek obsahuje sorbitol. Pacienti se vzácnou dědičnou poruchou tolerance fruktózy by neměli užívat tento lék.

4. 5. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Ibuprofen by neměl být používán v kombinaci s:

-    Kyselinou acetylsalicylovou: (v dávce nad 75 mg denně): může se zvýšit riziko nežádoucích reakcí (viz bod 4.3).

-    Jinými nesteroidními antiflogistiky (NSAID) včetně inhibitorů cyklooxygenázy 2: může se zvýšit riziko nežádoucích reakcí (viz body 4.3 a 4.4).

Ibuprofen by měl být používán s opatrností v kombinaci s:

-    Kyselinou acetylsalicylovou: současné podávání ibuprofenu a kyseliny acetylsalicylové se obecně nedoporučuje vzhledem k možnosti zvýšeného výskytu nežádoucích účinků. Experimentální údaje poukazují na to, že ibuprofen při současném podávání s nízkou dávkou kyseliny acetylsalicylové může kompetitivně inhibovat její vliv na agregaci krevních destiček. Ačkoliv panuje určitá nejistota týkající se extrapolace těchto údajů na klinickou situaci, nelze vyloučit možnost, že pravidelné a dlouhodobé užívání ibuprofenu může snížit kardioprotektivní účinek nízké dávky kyseliny acetylsalicylové. Při občasném užití ibuprofenu není klinicky významný vliv pravděpodobný (viz bod 5.1).

-    Antiagregancii a selektivními inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI): zvýšené riziko gastrointestinálního krvácení (viz bod 4.4).

-    Kortikosteroidy: zvýšené riziko gastrointestinální ulcerace či krvácení (viz bod 4.4).

-    Diuretiky, ACE inhibitory, beta-blokátory a antagonisty angiotensinu II: nesteroidní antiflogistika mohou snížit účinek diuretik a jiných antihypertenziv. U některých pacientů se sníženou renální funkcí (např. dehydratovaní pacienti nebo starší pacienti se sníženou renální funkcí) může souběžné podávání s inhibitorem ACE, beta-blokátory či antagonisty angiotensinu II a látek inhibujících cyklooxygenázu vést k dalšímu zhoršení renální funkce včetně možného akutního renálního selhání, které je obvykle reverzibilní. Proto by tato kombinace měla být podávána s opatrností, zejména u starších pacientů. Pacienti by měli být adekvátně hydratováni a je třeba zvážit monitorování renální funkce po zahájení souběžné terapie, a dále v pravidelných intervalech.

Zejména souběžné podávání kalium-šetřících diuretik může zvýšit riziko hyperkalémie.

-    Antikoagulancii: Nesteroidní antiflogistika mohou zesílit účinky antikoagulancií, jako je warfarin a tiklopidin (viz bod 4.4).

-    Lithiem, digoxinem a fenytoinem: existují důkazy možného zvýšení plazmatických hladin těchto léčivých přípravků při souběžném podávání s ibuprofenem. Při správném používání (maximální dávka po dobu 4 dnů u dospělých) není monitorování plazmatických koncentrací lithia, digoxinu či fenytoinu obvykle zapotřebí.

-    Probenecidem a sulfinpyrazonem: léčivé přípravky obsahující probenecid či sulfinpyrazon mohou prodloužit vylučování ibuprofenu.

-    Metotrexátem: podání přípravku Apo-Ibuprofen Rapid 400 mg soft capsules během 24 hodin před či po podání metotrexátu může vést ke zvýšení koncentrací metotrexátu a zvýšení jeho toxického účinku.

-    Cyklosporinem: inhibice aktivity renálního prostaglandinu nesteroidními antiflogistiky může zvýšit plazmatickou koncentraci cyklosporinu, a tím riziko nefrotoxicity vyvolané cyklosporinem.

-    Takrolimem: při souběžném podávání ibuprofenu a takrolimu se zvyšuje riziko nefrotoxicity.

-    Zidovudinem: existují důkazy o zvýšeném riziku hemartróz a hematomů u HIV-pozitivních pacientů s hemofilií, kteří užívali souběžnou léčbu zidovudinem a ibuprofenem.

-    Deriváty sulfonylurey: existují důkazy o interakcích mezi nesteroidními    antiflogistiky a

antidiabetiky (deriváty sulfonylurey). Ačkoli nebyly popsány specifické    interakce mezi

ibuprofenem a deriváty sulfonylurey, při souběžném podávání ibuprofenu a derivátů sulfonylurey se z bezpečnostních důvodů doporučuje monitorování glykémie.

-    Chinolonovými antibiotiky: údaje získané u zvířat nasvědčují tomu,    že nesteroidní

antiflogistika mohou zvýšit riziko křečí spojené s chinolonovými antibiotiky. Pacienti užívající nesteroidní antiflogistika a chinolony mohou mít zvýšené riziko výskytu křečí.

-    Cholestyraminem: Souběžná léčba cholestyraminen a ibuprofenem vede k prodloužení a snížení (25%) absorpce ibuprofenu. Tyto léčivé přípravky by měly být podávány s odstupem nejméně jedné hodiny.

-    Aminoglykosidy: Nesteroidní antiflogistika mohou zpomalit eliminaci aminoglykosidů a zvýšit jejich toxicitu.

Předklinické údaje poukazují na to, že ibuprofen při současném podávání s nízkými dávkami kyseliny acetylsalicylové může tlumit její vliv na agregaci krevních destiček. Tyto údaje jsou však omezené a není znám dopad těchto ex vivo údajů na klinickou praxi, nelze proto učinit konečné závěry týkající se pravidelného užívání ibuprofenu a při ojedinělém krátkodobém podávání ibuprofenu není klinicky významný vliv považován za pravděpodobný (viz 5.1).

4. 6. Fertilita, těhotenství a kojení

Fertilita (viz bod 4.4):

Existují důkazy o tom, že léky, které inhibují cyklooxygenázu/ syntézu prostaglandinů ovlivňují ovulaci a tím mohou způsobovat poškození ženské plodnosti. Poškození je reverzibilní a odezní po ukončení terapie.

Těhotenství

Inhibice syntézy prostaglandinů může mít nežádoucí vliv na těhotenství a fetální/embryonální vývoj. Data z epidemiologických studií naznačují zvýšené riziko potratů a kardiálních malformací po užívání inhibitorů syntézy prostaglandinů v počátku těhotenství. Absolutní riziko kardiovaskulárních malformací se zvýšilo z méně než 1% na přibližně 1,5%. Předpokládá se, že se riziko zvyšuje s dávkou a trváním terapie. U zvířat se prokázalo, že podání inhibitorů syntézy prostaglandinů vede k zvýšení pre- a postimplantačních ztrát a k fetální/embryonální letalitě. Navíc byla hlášena zvýšená incidence různých malformací včetně kardiovaskulárních po podání inhibitorů syntézy prostaglandinů zvířatům v průběhu organogenetické periody. V průběhu prvního a druhého trimestru nesmí být ibuprofen podán, pokud to není zcela nezbytné. Pokud je ibuprofen podáván ženám, které chtějí otěhotnět nebo v prvním a druhém trimestru těhotenství, musí být dávka co nejnižší a doba léčby co nejkratší.

Během třetího trimestru těhotenství všechny inhibitory syntézy prostaglandinů mohou vystavovat plod:

-    kardiopulmonální toxicitě (předčasný uzávěr duktus arteriosus a pulmonální hypertenze);

-    renální dysfunkci, která může progredovat v renální selhání s oligohydramnionem matku a novorozence na konci těhotenství:

-    potenciálnímu prodloužení krvácení, s tím, že antiagregační účinek se může objevit i po velmi nízkých dávkách;

-    inhibici děložních kontrakcí vedoucí k opoždění nebo prodloužení průběhu porodu Proto je ibuprofen kontraindikován ve třetím trimestru těhotenství.

Kojení

V omezených studiích byl ibuprofen a jeho metabolity zjištěn v mateřském mléce ve velmi nízkých koncentracích. Jelikož dosud nejsou známy nežádoucí účinky na kojené dítě, kojení obvykle nemusí být přerušeno při krátkodobém podávání doporučených dávek přípravku Apo-Ibuprofen Rapid 400 mg soft capsules.

4. 7. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Pacienti, kteří pociťují závratě, ospalost, točení hlavy či zrakové poruchy při užívání ibuprofenu, by neměli řídit či obsluhovat stroje. Toto upozornění ve zvýšené míře platí pro kombinaci s alkoholem (viz bod 4.4). Jednorázové podání či krátkodobé použití ibuprofenu obvykle nevyžaduje žádná zvláštní opatření.

4. 8. Nežádoucí účinky

Seznam následujících nežádoucích účinků sestává z nežádoucích účinků, které byly pozorovány při léčbě ibuprofen, včetně dlouhodobé léčby vysokými dávkami u revmatiků. Uvedené četnosti, které patří do skupiny velmi vzácné, platí pro krátkodobé použití denních dávek do 1200 mg perorálně a nejvýše 1800 mg u čípků.

U následujících nežádoucích účinků je třeba mít na paměti, že jsou převážně závislé na dávce a vykazují značnou interindividuální variabilitu.

Nejčastěji pozorované nežádoucí účinky jsou gastrointestinální. Mohou se objevit peptické vředy, perforace nebo gastrointestinální krvácení, někdy fatální, zejména u starších osob (viz bod 4.4). Po podání byla zaznamenána nauzea, zvracení, nadýmání, zácpa, dyspepsie, bolest břicha, meléna, zvracení krve, ulcerózní stomatitida, exacerbace kolitidy a Chrohnovy choroby (viz bod 4.4). Méně často byla pozorována gastritida.

Ve spojitosti s léčbou nesteroidními antiflogistiky byl hlášen edém, hypertenze a srdeční selhání.

Hlášeny byly hypersenzitivní reakce, které mohou zahrnovat:

a)    Anafylaxi a nespecifické alergické reakce,

b)    Respirační projevy jako bronchospasmus, astma, zhoršení astmatu či dušnost,

c)    Různé kožní reakce, např. vzácně exfolitativní a bulózní dermatózy (včetně toxické epidermální nekrolýzy a erythema multiforme), angioedém, svědění a kopřivka.

Nežádoucí účinky jsou řazené dle systému orgánových tříd a četnosti jako: velmi časté (>1/10), časté (>1/100 až <1/10), méně časté (>1/1 000 až <1/100), vzácné (>1/10 000 až <1/1000), velmi vzácné (<1/10 000).

V rámci jednotlivých skupin frekvence se nežádoucí účinky řadí sestupně dle závažnosti

Infekce a infestace Velmi vzácné    Byla popsána exacerbace zánětů souvisejících s

infekcí (např. rozvoj nekrotizující fascitidy) ve spojitosti s použitím nesteroidních antiflogistik. Existuje možná souvislost s mechanismem účinku nesteroidních antiflogistik.

Pokud se při používání přípravku Apo-Ibuprofen Rapid 400 mg soft capsules objeví projevy infekce nebo se projevy infekce zhorší, pacient by měl tudíž neodkladně navštívit lékaře. Je třeba vyhodnotit, zda se jedná o indikaci pro protiinfekční/antibiotickou léčbu.

Při podávání ibuprofenu byly pozorovány symptomy aseptické meningitidy se ztuhlostí šíje, bolestí hlavy, nauzeou, zvracením, horečkou nebo poruchou vědomí. Predispozici k tomu mají zřejmě pacienti s autoimunitními poruchami (SLE, smíšené kolagenózy).

Poruchy krve a    Velmi vzácné    Poruchy krvetvorby (anémie, leukopenie,

lymfatického systému    trombocytopenie, pancytopenie, agranulocytóza,

aplastická anémie, hematolytická anémie).

Prvními projevy může být horečka, bolest v krku, povrchové vřídky v ústech, chřipkové příznaky, silná únava, krvácení z nosu a krvácení do kůže. Pacient by měl být poučen, aby v takovém případě ihned ukončil léčbu, nezačal užívat analgetika a antipyretika a poradil se s lékařem.

Při dlouhodobé terapii je třeba pravidelně kontrolovat krevní obraz.

Poruchy imunitního systému

Méně časté

Velmi vzácné


Psychiatrické poruchy

Velmi vzácné

Poruchy nervového systému

Méně časté

Oční poruchy

Méně časté

Poruchy ucha a labyrintu

Vzácné

Srdeční poruchy

Velmi vzácné

Cévní poruchy

Velmi vzácné

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Velmi vzácné

Gastrointestin ální poruchy

Časté


Méně časté


Velmi vzácné


Hypersenzitivní reakce s kožní vyrážkou a svědění a astmatické záchvaty (s možným poklesem krevního tlaku)

Pacient by měl být poučen, aby v takovém případě ihned informoval lékaře a přestal přípravek Apo-Ibuprofen Rapid 400 mg soft capsules používat.

Závažné celkové hypersenzitivní reakce. Mohou se projevovat jako otok obličeje, otok jazyka, otok vnitřního hrtanu s obstrukcí dýchacích cest, respirační tíseň, zrychlený srdeční tep, pokles krevního tlaku až život ohrožující šok.

Při výskytu některého z uvedených symptomů, což může nastat již při prvním použití, je nutná okamžitá lékařská pomoc.

Psychotické reakce, deprese, nervozita

Centrální nervové poruchy jako bolest hlavy,    závrať, nespavost, neklid,

podrážděnost či únava

Poruchy zraku

Zvonění v uších

Palpitace, srdeční selhání, infarkt myokardu

Arteriální hypertenze

Astma, bronchospasmus, dušnost a hvízdavé dýchání.

Gastrointestinální obtíže jako dyspepsie, pyróza, bolest břicha, nauzea, zvracení, nadýmání, průjem, zácpa a mírné krvácení do zažívacího traktu, což může ve výjimečných případech vyvolat anémii.

Gastrointestinální vředy s možností krvácení a perforace. Ulcerózní stomatitida, exacerbace kolitidy a Crohnovy choroby (viz bod 4.4), gastritida.

Ezofagitida, pankreatitida, zúžení střeva typu přepážky.

Poruchy jater a    Velmi vzácné

žlučových cest

Poruchy kůže a    Méně časté

podkožní tkáně

Velmi vzácné


Pacient by měl být poučen, aby při výskytu silné bolesti v nadbřišku, krve ve stolici či zvracení krve přestal tento léčivý přípravek užívat a ihned vyhledal lékaře.

Jaterní dysfunkce, jaterní poškození, zejména při dlouhodobé léčbě, selhání jater, akutní hepatitida

Různé kožní vyrážky


Poruchy ledvin a    Vzácné

močových cest


Velmi vzácné


Vyšetření    Velmi vzácné


Bulózní reakce včetně Stevens-Johnsonova syndromu a toxické epidermální nekrolýzy. Ve výjimečných případech se během planých neštovic mohou vyskytnout závažné kožní infekce a komplikace postihující měkké tkáně (viz také "Infekce a infestace").

Vzácně se může vyskytnout poškození ledvinové tkáně (papilární nekróza) a zvýšené koncentrace kyseliny močové v krvi.

Tvorba edémů, zejména u pacientů s arteriální hypertenzí či renální insuficiencí, nefrotickým syndromem, intersticiální nefritidou, která může být provázena akutní renální insuficiencí. Proto je třeba pravidelně kontrolovat renální funkci.

Snížení hematokritu a hladin hemoglobinu.


Klinické studie poukazují na to, že podávání ibuprofenu, obzvláště ve vysokých dávkách (2400 mg/den), může souviset s mírným zvýšením rizika arteriálních trombotických příhod (např. infarktu myokardu nebo cévní mozkové příhody) (viz bod 4.4).

4. 9. Předávkování

U dospívajících a dospělých není jasně dán vztah mezi dávkou a odpovědí. Poločas při předávkování činí 1,5 až 3 hodiny.

Symptomy

U většiny pacientů se po požití klinicky významného množství nesteroidních antiflogistik objeví nejvýše nauzea, zvracení, bolest v epigastriu nebo vzácněji průjem. Může se vyskytnout též zvonění v uších, bolest hlavy a gastrointestinální krvácení. Při závažnější intoxikaci je pozorován toxický účinek na centrální nervový systém projevující se jako závrať, ospalost, občas excitace a dezorientace či koma. Občas se u pacientů objevily křeče. Při závažné intoxikaci se může objevit metabolická acidóza a prodloužení protrombinového času/INR, možná v důsledku narušení účinku faktorů srážlivosti v krevním oběhu. Může dojít k akutnímu renálnímu selhání a poškození jater. U astmatiků je možná exacerbace astmatu.

Léčba

Léčba by měla být symptomatická a podpůrná se zachováním průchodnosti dýchacích cest a monitorováním srdečních a vitálních funkcí až do stabilizace. Při užití potenciálně toxického množství je do 1 hodiny možno zvážit podání aktivního uhlí. Při výskytů četných či déle trvajících křečí je nutná léčba intravenózním diazepamem či lorazepamem. U astmatu se podávají bronchodilatancia.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5. 1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: nesteroidní protizánětlivá a protirevmatická léčiva, deriváty kyseliny

propionové

ATC kód: M01AE01

Ibuprofen je nesteroidním antiflogistikem (NSAID) ze skupiny derivátů kyseliny propionové, který působí prostřednictvím inhibice syntézy prostaglandinů. U lidí ibuprofen snižuje bolest spojenou se zánětem, otoky a horečku.

Kromě toho ibuprofen reverzibilně inhibuje agregaci trombocytů.

Experimentální údaje poukazují na to, že ibuprofen při současném podávání s nízkou dávkou kyseliny acetylsalicylové může kompetitivně inhibovat její vliv na agregaci krevních destiček. Některé farmakodynamické studie ukazují, že pokud byla užita jednorázová dávka 400 mg ibuprofenu během 8 h před nebo do 30 min po podání kyseliny acetylsalicylové s rychlým uvolňováním (81 mg), došlo ke sníženému účinku kyseliny acetylsalicylové na tvorbu tromboxanu nebo agregaci destiček. Ačkoliv panuje určitá nejistota týkající se extrapolace těchto údajů na klinickou situaci, nelze vyloučit možnost, že pravidelné a dlouhodobé užívání ibuprofenu může snížit kardioprotektivní účinek nízké dávky kyseliny acetylsalicylové. Při občasném užití ibuprofenu není klinicky významný vliv pravděpodobný (viz bod 4.5).

5. 2. Farmakokinetické vlastnosti

Ibuprofen je rychle absorbován z gastrointestinálního traktu, vrcholové sérové koncentrace jsou dosaženy za 1 - 2 hodiny po podání běžných potahovaných tablet ibuprofenu. Ibuprofen je však rychleji absorbován z gastrointestinálního traktu po podání přípravku Apo-Ibuprofen Rapid 400 mg soft capsules, kdy je vrcholových plazmatických koncentrací dosaženo přibližně za 46 minut po podání nalačno.

Při podání s jídlem je maximálních hladin dosaženo za 1 - 2 hodiny po užití běžných potahovaných tablet.

Ibuprofen je z asi 99 % vázán na proteiny krevní plazmy. Po perorálním podání se 75 - 85 % ibuprofenu vyloučí močí během prvních 24 hodin (převážně ve formě dvou metabolitů), zbývající část se vyloučí stolicí po sekreci do žluče. Po 24 hodinách je přípravek kompletně eliminován.

Biologický poločas ibuprofenu je asi 2 hodiny.

V omezených studiích byl ibuprofen zjištěn v mateřském mléce ve velmi nízkých koncentracích.

5. 3. Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Subchronická a chronická toxicita ibuprofenu v pokusech na zvířatech spočívala zejména v lézích a ulceracích v gastrointestinálním traktu.

Pokusy in vitro a in vivo neodhalily klinicky relevantní důkazy mutagenních účinků ibuprofenu. Ve studiích na zvířatech nebyly zjištěny důkazy karcinogenních účinků ibuprofenu.

Ibuprofen vyvolal inhibici ovulace u králíků a poruchu implantace u různých zvířecích druhů (králíci, potkani, myši). Experimentální studie u potkanů a králíků prokázaly, že ibuprofen prostupuje přes placentu. Po podání dávek toxických pro matku se u potomků potkanů objevilo zvýšené procento malformací (defekty komorového septa).

Ve studiích na zvířatech bylo zaznamenáno, že použití nesteroidních antiflogistik, která inhibují syntézu prostaglandinu, může zvýšit výskyt distocie a oddáleného porodu.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6. 1. Seznam pomocných látek

Makrogol 600 Hydroxid draselný Čištěná voda

Obal tobolky Želatina

Tekutý částečně dehydratovaný sorbitol (E420)

Potisk tobolky

Opacode WB black NS-78-17821*

* černý inkoust obsahuje: černý oxid železitý, hypromelosa 2910/ 6

6. 2. Inkompatibility Neuplatňuje se.

6. 3. Doba použitelnosti

2 roky.

6. 4. Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6. 5. Druh obalu a obsah balení

Blistry z PVC/PE/PVdC/Al / balené v krabičce a blistry z PVC/PE/PVdC/Al/PET balené v krabičce. Velikost balení: 4, 10, 12, 15, 16, 20 a 30 měkkých tobolek.

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

6. 6. Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Patheon softgels B.V.

De Posthoomstraat 7 5048 AS Tilburg,

Nizozemsko

8.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO

29/842/11-C

9.    DATUM PRVNI REGISTRACE / DATUM PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

21.12.2011

10. DATUM REVIZE TEXTU

10.12.2015

13 / 13