Příbalový Leták

Apo-Ibuprofen Rapid 400 Mg Soft Capsules

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA


1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU_

Apo-Ibuprofen Rapid 400 mg soft capsules měkké tobolky

Ibuprofenum

2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna měkká tobolka obsahuje ibuprofenum 400 mg.

3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje sorbitol (E420).

Další údaje viz příbalová informace.


4.    LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


Měkká tobolka 4 měkké tobolky 10 měkkých tobolek 12 měkkých tobolek

15    měkkých tobolek

16    měkkých tobolek 20 měkkých tobolek 30 měkkých tobolek


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání. Pouze ke krátkodobému použití. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ


Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do: (měsíc/rok)


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Patheon Softgels B.V.

De Posthoomstraat 7 5048 AS Tilburg Nizozemsko

TŽ.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


29/842/11-C 13 ČÍSLO ŠARŽE


Č. šarže:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


Přípravek je určen pro dospělé a mladistvé s hmotností > 40 kg (od 12 let)

DÁVKOVÁNÍ:

Jedna tobolka (400 mg ibuprofenu) dle potřeby až třikrát denně s odstupem mezi dávkami nejméně 6 hodin. Neužívejte více než 3 tobolky během 24 hodin.

Pokud se nebudete cítit lépe nebo se pokud se Vaše potíže zhorší po 4 dnech užívání u bolesti nebo 3 dnech u horečky a migrény, musíte se poradit s lékařem.

K SYMPTOMATICKÉ ÚLEVĚ OD MÍRNÉ AŽ STŘEDNĚ SILNÉ BOLESTI, JAKO JE:

•    Bolest hlavy

•    Akutní záchvat migrény s aurou nebo bez aury

•    Svalová bolest

•    Bolest při menstruaci

•    Horečka a bolest spojené s běžným nachlazením


16.    INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


Apo-Ibuprofen Rapid 400 mg


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH PVC/PE/PdC/Al BLISTR


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Apo-Ibuprofen Rapid 400 mg soft capsules Ibuprofenum

2 NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Patheon Softgels B.V.


3. POUŽITELNOST


EXP: (měsíc/rok)

4 ČÍSLO ŠARŽE


Lot:


5. JINÉ