Příbalový Leták

zastaralé informace, vyhledat novější

Apo-Fluoxetine

zastaralé informace, vyhledat novější

sp.zn. sukls29911/2014 a sp.zn. sukls194648/2014

Příbalová informace - informace pro uživatele APO-FLUOXETINE (fluoxetini hydrochloridum)

20 mg, tvrdé tobolky

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je přípravek APO-FLUOXETINE a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek APO-FLUOXETINE užívat

3.    Jak se přípravek APO-FLUOXETINE užívá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak přípravek APO-FLUOXETINE uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1.    Co je přípravek APO-FLUOXETINE a k čemu se používá

APO-FLUOXETINE patří do skupiny přípravků nazývaných antidepresiva - selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI).

Přípravek je určen k léčbě následujících stavů.

Dospělí:

•    Depresivní epizody

•    Obsedantně-kompulzivní porucha (nutkavé myšlení a jednání)

•    Mentální bulimie (záchvatovité přejídání): APO-FLUOXETINE je užíván společně s psychoterapií ke snížení záchvatovitého přejídání a vyprazdňovacích aktivit.

Děti a dospívající od 8 let věku:

•    Středně těžké až těžké depresivní epizody, jestliže deprese nereaguje po 4-6 sezeních na psychologickou terapii. Přípravek APO-FLUOXETINE by měl být poskytnut dětem nebo mladým osobám pouze v kombinaci s psychologickou terapií.

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek APO-FLUOXETINE užívat

Neužívejte přípravek APO-FLUOXETINE a oznamte to svému lékaři nebo lékárníkovi:

•    jestliže jste alergický(á) na fluoxetin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

•    jestliže užíváte přípravky známé jako ireverzibilní neselektivní inhibitory monoaminooxidázy (IMAO), protože může dojít k závažným a dokonce smrtelným reakcím.

•    jestliže užíváte metoprolol, který se podává u srdečního selhávání

Léčba fluoxetinem by měla být zahájena 2 týdny po vysazení ireverzibilních neselektivních IMAO. Naopak podávání ireverzibilních, neselektivních IMAO může být zahájeno nejméně 5 týdnů po skončení léčby fluoxetinem.

Jestliže je přípravek APO-FLUOXETINE předepisován po delší dobu nebo ve větších dávkách, váš lékař může rozhodnout o delším intervalu. Příklady IMAO zahrnují nialamid, iproniazid, selegilin, moklobemid, fenelzin, tranylcypromin, isokarboxazid a tolotaxon.

Upozornění a opatření

Protože při užívání přípravku APO-FLUOXETINE je nutná zvláštní opatrnost, sdělte svému lékaři nebo lékárníkovi, jestliže:

•    dojde k rozvoji vyrážky nebo jiné alergické reakce (jako je svědění, otok tváře nebo rtů nebo dusnost), přestaňte užívat tobolky a ihned kontaktujte lékaře.

•    máte nebo jste v minulosti měl(a) epilepsii, máte záchvaty nebo se jejich četnost zvýšila, přestaňte okamžitě užívat tobolky a ihned kontaktujte lékaře nebo lékárníka.

•    jste léčen elektrokonvulzivní léčbou (elektrošoky).

•    trpěl(a) jste v minulosti mánií, pokud máte mánii, kontaktujte ihned svého lékaře, užívání fluoxetinu může být nutné ukončit.

•    máte jatemí problémy (lékař může upravit dávku).

•    užíváte léčivé přípravky obsahující tamoxifen (užívá se k léčbě rakoviny prsu) (viz Další léčivé přípravky a APO-FLUOXETINE).

•    máte problémy se srdcem, jste si vědom(a), že Vy nebo členové vaší rodiny mají poruchu srdečního rytmu nebo poruchu vedení vzruchu v srdci (prodloužení QT intervalu).

•    máte cukrovku, lékař může upravit dávku inzulínu nebo jiné antidiabetické léčby.

•    pocítíte neklid nebo neschopnost zůstat sedět nebo stát v klidu. Zvyšování dávky přípravku APO-FLUOXETINE může tyto příznaky zhoršit.

•    jestliže zaznamenáte tzv. příznaky z vysazení: závratě, brnění/mravenčení, poruchy spánku, neklid, rozrušení, únava, slabost, úzkost, pocit na zvracení, třes, bolest hlavy.

•    jste měl(a) v minulosti potíže s krvácením nebo u vás dojde ke vzniku modřin nebo neobvyklého krvácení; pokud užíváte léčivé přípravky, které ovlivňují srážení krve (viz ‘Další léčivé přípravky a APO-FLUOXETINE’).

•    máte zvýšený nitrooční tlak

•    jestliže dostanete horečku, objeví se svalová ztuhlost nebo třes, změny duševního stavu jako je zmatenost, podrážděnost nebo extrémní rozrušení, můžete trpět tzv. serotoninovým syndromem nebo neuroleptickým maligním syndromem. Ačkoliv k tomuto stavu dochází velmi vzácně, jedná se o život ohrožující stav. Kontaktujte ihned lékaře, užívání fluoxetinu může být nutné ukončit.

Sebevražedné myšlenky a zhoršení deprese nebo úzkosti

Jestliže trpíte depresí nebo úzkostnými stavy, můžete někdy uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě. Tyto myšlenky mohou projevit častěji v době, kdy poprvé začínáte užívat antidepresiva. Trvá totiž určitou dobu, než tyto přípravky začnou působit, obvykle přibližně dva týdny, ale někdy i déle.

Může být pravděpodobnější, že začnete uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě:

-    jestliže se již v minulosti u Vás vyskytly myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu

-    Jestliže jste mladý dospělý. Informace z klinických studií ukazují zvýšené riziko sebevražedného chování u dospělých (mladších 25 let) s psychickými onemocněními, kteří byli léčeni antidepresivy.

Pokud se u vás kdykoliv vyskytnou myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu, vyhledejte ihned svého lékaře, nebo nejbližší nemocnici.

Možná bude užitečné, když řeknete blízkému příteli nebo příbuznému, že máte deprese a požádáte ho, aby si přečetl tuto příbalovou informaci. Možná byste je mohl(a) požádat, aby vám řekli, pokud si budou myslet, že se vaše deprese nebo úzkost zhoršuje, nebo budou-li znepokojeni změnami ve vašem chování.

Dětí a dospívající ve věku 8 až 18 let:

U pacientů do 18 let, kteří se léčí některým z této skupiny přípravků, je zvýšené riziko výskytu nežádoucích účinků, jako jsou pokusy o sebevraždu, sebevražedné myšlenky a nepřátelské jednání (převážně agresivita, protichůdné jednání a hněv). APO-FLUOXETINE by měl být u dětí a dospívajících ve věku 8 až 18 let užíván pouze k léčbě středně těžkých až těžkých depresivních epizod (v kombinaci s psychologickou terapií) a neměl by být užíván v jiných indikacích.

Rovněž dlouhodobé bezpečnostní účinky přípravku APO-FLUOXETINE ve vztahu k dalšímu růstu, dospívání a rozvoji poznání a chování nebyly dosud v této věkové skupině prokázány. Váš lékař přesto může APO-FLUOXETINE předepsat pacientům do 18 let k léčbě středně těžkých až těžkých depresivních epizod v kombinaci s psychologickou terapií pacientům do 18 let, pokud usoudí, že to je v jejich nejlepším zájmu. Pokud lékař předepsal APO-FLUOXETINE pacientovi do 18 let a chcete se o tom poradit, navštivte, prosím, znovu svého lékaře. Jestliže se u pacientů do 18 let, kteří jsou léčeni přípravkem APO-FLUOXETINE, rozvine nebo zhorší některý z výše uvedených příznaků, měli byste o tom lékaře informovat.

APO-FLUOXETINE by neměl být používán k léčbě dětí do 8 let.

Další léčivé přípravky a APO-FLUOXETINE

Informujte lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době (až 5

týdnů zpátky) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského

předpisu. Tento přípravek může ovlivnit způsob, jak další léčiva působí (interakce). Interakce, které by

mohly nastat:

•    inhibitory MAO (užívané k léčbě deprese). Neselektivní ireverzibilní inhibitory MAO nesmí být užívány společně s přípravkem APO-FLUOXETINE vzhledem k tomu, že může dojít k vážným až smrtelným reakcím (serotoninový syndrom) (viz bod “Neužívejte přípravek APO-FLUOXETINE”). Selektivní inhibitory MAO typu A (moklobemid) nebo typu B (selegilin) a dále antibiotikum linezolid a methylenová modř mohou být užívány s přípravkem APO-FLUOXETINE pouze pod přísným lékařským dohledem.

•    metoprolol (užívaný k léčbě srdečního selhání), protože fluoxetin může zvýšit nebezpečí jeho nežádoucích účinků (viz bod „Neužívejte přípravek APO-FLUOXETINE“)

•    tamoxifen (používá se k léčbě rakoviny prsu), protože fluoxetin může snižovat jeho účinek

•    mechitazin (používá se k léčbě projevů alergie), protože při současném podávání s fluoxetinem se zvyšuje riziko srdečních nežádoucích účinků

•    fenytoin (užívaný k léčbě epilepsie); protože přípravek APO-FLUOXETINE může ovlivnit hladiny tohoto léku v krvi, může váš lékař zahájit léčbu fenytoinem opatrněji a provádět častější kontroly, pokud je podáván společně s přípravkem APO-FLUOXETINE.

•    lithium (lék na poruchy nálady), tramadol (lék proti bolesti), triptany (k léčbě migrény), tryptofan (látka na poruchy nálady a spánku), třezalka tečkovaná; při podávání těchto přípravků s přípravkem APO-FLUOXETINE existuje zvýšené riziko serotoninového syndromu. Jestliže je s nimi fluoxetin užíván v kombinaci, lékař vás bude častěji kontrolovat.

•    antiarytmika (užívaná při nepravidelném srdečním rytmu), antipsychotika (užívaná při duševních onemocněních, např. fenothiazin, pimozid, haloperidol), tricyklická antidepresiva, některé přípravky k léčbě infekce (např. sparfloxacin, moxifloxacin, erythromycin podávaný do žíly, pentamidin), antimalarika (halofantrin), některé protialergické přípravky (astemizol, mizolastin) by měly být použity s opatrností pro možnost poruchy vedení vzruchu v srdci (prodloužení QT intervalu)

•    léky ovlivňující krevní srážlivost včetně acetylosalicylové kyseliny, warfarin nebo jiné přípravky užívané k ředění krve; přípravek APO-FLUOXETINE může ovlivňovat účinek těchto léků na krev. Jestliže je léčba přípravkem APO-FLUOXETINE zahájena nebo ukončena, zatímco užíváte warfarin, lékař může provést určitá vyšetření pro riziko zvýšení krvácivosti

•    cyproheptadin (užívá se k léčbě alergických stavů), protože může snižovat antidepresivní účinek fluoxetinu

•    diuretika (léky na odvodnění), karbamazepin (léčba záchvatů) mohou v kombinaci s fluoxetinem snižovat hladin sodíku v krvi

•    antidepresiva, fenothiaziny a butyrofenony (léky na duševní choroby), meflochin (lék k léčbě malárie), chlorochin (k léčbě malárie), buproprion (k léčbě depresí), tramadol (lék proti bolesti) -jejich použití v kombinaci s fluoxetinem může vést kepileptickým záchvatům

•    flekainid (k léčbě srdečních potíží), propafenon (k léčbě poruch srdečního rytmu), nebivolol (léčba zvýšeního krevního tlaku a srdečního selhání), atomoxetin (k léčbě poruch pozornosti a neklidu), karbamazepin (k léčbě záchvatů), tricyklická antidepresiva (např. imipramin, desipramin a amitriptylin), risperidon (k léčbě duševních onemocnění); protože přípravek APO-FLUOXETINE může měnit hladiny těchto léků v krvi, lékař může snížit jejich dávku, pokud jsou podávány společně s přípravkem APO-FLUOXETINE.

APO-FLUOXETINE s jídlem, pitím a alkoholem

Přípravek APO-FLUOXETINE můžete užívat s jídlem nebo mezi jídly, podle toho, co upřednostňujete.

Po dobu užívání tohoto přípravku byste se měl(a) vyvarovat požívání alkoholu.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotenství

Pokud jste těhotná, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Některé údaje ukazují, že u dětí matek, které užívaly fluoxetin během prvních několika měsíců těhotenství, je zvýšené riziko výskytu vrozených vad, hlavně srdečních. V běžné populaci se se srdeční vadou narodí přibližně 1 dítě ze 100. U matek užívajících fluoxetin je výskyt zmíněného rizika zvýšen na přibližně 2 děti ze 100. Pokud jste těhotná, můžete se Vy a Váš lékař rozhodnout, zda pro Vás bude lepší postupně APO-FLUOXETINE vysazovat nebo v závislosti na dalších okolnostech v léčbě přípravkem APO-FLUOXETINE pokračovat.

Při užívání v těhotenství je zapotřebí zvýšená opatrnost, obzvláště v pozdní fázi těhotenství nebo před porodem, protože u novorozenců byly hlášeny následující účinky: podrážděnost, třes, svalová slabost, přetrvávající pláč, problémy se sáním nebo usínáním.

Ubezpečte se, že Váš gynekolog (popř. i porodní asistentka) ví, že užíváte APO-FLUOXETINE. Užívání látek podobných přípravku APO-FLUOXETINE během těhotenství, zvláště v posledních 3 měsících, může u dětí zvýšit riziko výskytu závažného zdravotního stavu, tzv. perzistující plicní hypertenze novorozenců, který se projevuje zrychleným dýcháním a promodráním. Tyto příznaky se obvykle projeví během prvních 24 hodin po porodu. Pokud tyto příznaky zpozorujete u svého dítěte, okamžitě kontaktujte dětského lékaře.

Kojení

Fluoxetin je vylučován do mateřského mléka a může mít za následek nežádoucí účinky u dětí. Kojit byste měla pouze tehdy, pokud je to zcela nezbytné. Jestliže v kojení pokračujete, lékař vám může předepsat nižší dávku fluoxetinu.

Plodnost

Ve studiích na zvířatech bylo prokázáno, že fluoxetin snižuje kvalitu spermií. Teoreticky by to mohlo ovlivnit plodnost, ale vliv na lidskou plodnost zatím nebyl pozorován.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Tento léčivý přípravek může ovlivnit váš úsudek a koordinaci. Neřiďte ani neobsluhujte stroje bez porady s lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek APO-FLUOXETINE obsahuje laktózu

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Přípravek APO-FLUOXETINE obsahuje azobarvivo oranžovou žluť

Může způsobit alergické reakce.

3. Jak se přípravek APO-FLUOXETINE užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklá dávka přípravku je:

•    Deprese: Doporučená dávka je 20 mg denně. V případě potřeby lékař přehodnotí a upraví dávku v průběhu 3 až 4 týdnů po zahájení léčby. Dávku je možné postupně zvýšit až na maximálně 60 mg. Dávka by měla být zvyšována opatrně tak, aby bylo zajištěno, že dostáváte nejnižší účinnou dávku. Nemusíte se cítit lépe okamžitě po zahájení užívání přípravku na depresi. To je obvyklé, protože ke zlepšení depresivních příznaků může dojít až po několika týdnech. Pacienti s depresí by měli být léčeni nejméně 6 měsíců.

•    Mentální bulimie: Doporučená dávka je 60 mg denně.

•    Obsedantně-kompulzivní porucha: Doporučená dávka je 20 mg denně. V případě potřeby lékař přehodnotí a upraví dávku po 2 týdnech léčby. Dávku je možné postupně zvýšit až na maximálně 60 mg. Jestliže nenastane zlepšení do 10 týdnů, léčba přípravkem APO-FLUOXETINE by měla být přehodnocena.

•    Děti a dospívající ve věku 8 až 18 let s depresí: Léčba by měla být zahájena a dále sledována specialistou. Úvodní dávka je 10 mg/den podaná v jiné lékové formě. Po jednom nebo dvou týdnech může lékař zvýšit dávku na 20 mg/den. Dávka by měla být zvyšována opatrně tak, aby bylo zajištěno, že dostáváte nejnižší účinnou dávku. Děti s nižší tělesnou hmotností mohou potřebovat nižší dávky. Po 6 měsících by měl lékař zhodnotit, zda je nutné pokračovat v léčbě. Jestliže nedojde ke zlepšení, léčba může být přehodnocena.

Jestliže jste staršího věku, lékař bude zvyšovat dávku opatrněji a denní dávky by neměly překročit 40 mg. Maximální denní dávka je 60 mg.

Jestliže máte potíže s játry nebo užíváte jiné léky, které mohou mít vliv na fluoxetin, lékař vám může předepsat nižší dávky nebo užívání přípravku APO-FLUOXETINE každý druhý den.

Způsob podání:

Tobolku polkněte celou a zapijte vodou. Tobolku nežvýkejte.

Jestliže jste užil(a) více přípravku APO-FLUOXETINE, než jste měl(a)

Jestliže jste užil(a) příliš mnoho tobolek, jděte do nejbližší nemocnice (nebo na pohotovost) nebo to ihned oznamte svému lékaři.

Pokud můžete, vezměte s sebou balení přípravku APO-FLUOXETINE.

Příznaky předávkování zahrnují: pocit na zvracení, zvracení, záchvaty, problémy se srdcem (nepravidelný srdeční tep a srdeční zástava), plicní problémy a změny duševního stavu sahající od rozrušení po kóma.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek APO-FLUOXETINE

Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku, neznepokojujte se. Užijte svou další dávku následující den v obvyklý čas. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Užívání přípravku každý den ve stejný čas vám může pomoci, abyste přípravek užíval(a) pravidelně.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek APO-FLUOXETINE

Nepřestávejte užívat přípravek APO-FLUOXETINE, dokud o tom nerozhodne lékař. Je důležité, abyste přípravek nepřestal(a) užívat.

Bez předchozího doporučení lékaře nepřestávejte přípravek užívat, i když se začnete cítit lépe.

Ujistěte se, že vám tobolky nedojdou.

Při ukončení užívání přípravku APO-FLUOXETINE můžete zaznamenat následující příznaky: závratě, brnění/mravenčení, poruchy spánku (živé sny, nespavost), pocit neklidu nebo rozrušení, neobvyklou únavu nebo slabost, pocit úzkosti, pocit na zvracení/zvracení, třes, bolest hlavy.

Obecně jsou tyto příznaky mírné a samy mizí v průběhu několika týdnů, někdy však mohou přetrvávat déle. Jestliže se u vás tyto příznaky po ukončení léčby objeví, kontaktujte svého lékaře.

Jestliže přestáváte užívat přípravek APO-FLUOXETINE, lékař vám může snížit dávku pomalu v průběhu jednoho nebo dvou týdnů - to může snížit možnost příznaků z vysazení.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

•    Pokud se u Vás kdykoliv vyskytnou myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu, vyhledejte ihned svého lékaře nebo nejbližší nemocnici (viz bod 2)

•    Jestliže se objeví vyrážka nebo alergická reakce jako je svědění, oteklé rty/jazyk nebo sípání/dušnost, ihned přestaňte užívat tobolky a kontaktujte lékaře.

•    Jestliže pocítíte neklid nebo cítíte, že nemůžete zůstat klidně sedět nebo stát, může se jednat

o stav nazývaný akatizie. Zvýšení dávky přípravku APO-FLUOXETINE může způsobit, že se cítíte hůře. V tomto případě kontaktujte svého lékaře.

   Kontaktujte ihned svého lékaře, pokud vám zčervená kůže, dojde k různým kožním reakcím, nebo se vám na kůži udělají puchýře nebo se kůže loupá. Je to velmi vzácné.

Někteří pacienti měli:

•    kombinaci příznaků (známé jako serotoninový syndrom) zahrnující nevysvětlitelnou horečku se zrychleným dýcháním nebo srdečním tepem, pocení, svalovou ztuhlost nebo třes, zmatenost, extrémní rozrušení nebo spavost (pouze vzácně)

•    pocit slabosti, netečnost nebo zmatenost převážně u starších osob a (starších) osob užívajících diuretika (tablety na odvodnění)

•    prodlouženou a bolestivou erekce

•    podrážděnost a extrémní rozrušení

Jestliže se u vás vyskytne jakýkoliv ze zmíněných nežádoucích účinků, sdělte to ihned svému lékaři.

Jestliže vás kterýkoli z níže uvedených nežádoucích účinků obtěžuje nebo trvá delší dobu, kontaktujte lékaře nebo lékárníka.

U pacientů užívajících fluoxetin byly hlášeny také následující nežádoucí účinky:

Velmi časté (pozorovány u více než 1 pacienta ze 100)

-    nespavost

-    bolest hlavy

-    průjem, pocit na zvracení,

-    únava

Časté (pozorovány u 1 10 pacientů ze 100)

-    snížená chuť k jídlu

-    úzkost, nervozita, neklid, napětí

-    snížení sexuální touhy nebo sexuální potíže (včetně neschopnosti udržet erekci pro sexuální

aktivitu)

-    problémy se spánkem, nezvyklé sny

-    poruchy pozornosti, závratě, změny chutí, otupělost, spavost, třes

-    rozmazané vidění

-    pocity rychlého a nepravidelného srdečního rytmu

-    návaly, zimnice

-    zívání

-    zvracení, trávicí obtíže, sucho v ústech

-    vyrážka, kopřivka, svědění, nadměrné pocení

-    bolest kloubů

-    častější potřeba močení

-    vaginální krvácení

-    pocit nejistoty s neklidem (pocit paniky)

-    pokles tělesné hmotnosti

Méně časté (pozorovány u 1 až 10 pacientů z 1000)

-    pocit odcizení se, nezvykle „dobrá nálada“, podivné myšlenky

-    potíže s dosažením orgasmu

-    skřípání zubů

-    myšlenky na sebevraždu

-    zrychlená aktivita, záškuby svalů, nechtěné pohyby nebo potíže s rovnováhou a koordinací

-    poruchy paměti

-    zvětšené (rozšířené) zorničky

-    ušní šelest, pískání v uších (tinitus)

-    snížení krevního tlaku

-    dechová nedostatečnost, krvácení z nosu

-    obtížné polykání, krvácení do zažívacího ústrojí

-    vypadávání vlasů, zvýšení sklon k tvorbě modřin, studený pot

-    svalové záškuby

-    obtížné močení

-    sexuální potíže

-    malátnost, neobvyklé pocity, pocit horka nebo chladu

Vzácné (pozorovány u 1 až 10 pacientů z 10000)

-    nízký počet krevních destiček, nízký počet bílých krvinek

-    alergické reakce

-    porucha tvorby antidiuretického hormonu (hormon ovlivňující tvorbu moči)

-    nízké hladiny sodíku v krvi

-    nezvykle dobrá nálada, halucinace, rozrušení, záchvaty paniky, zmatenost, porucha řeči

-    křeče, neschopnost vydržet v klidu (neklid), neobvyklé pohyby jazyka, serotoninový syndrom

(popis viz výše)

-    poruchy srdečního rytmu, prodloužení QT intervalu na EKG

-    zánět cév, rozšíření cév

-    zánět hrtanu, plicní problémy

-    bolest jícnu

-    zánět jater

-    rychlé otékání tkání krku, tváře, úst nebo hrdla (angioedém), menší krvácení do kůže nebo

sliznice, citlivost na sluneční světlo, drobné tečkovité krvácení do kůže, puchýřnaté onemocnění kůže a sliznic, závažné kožní vyrážky postihující celý organismus

-    bolest svalů

-    nemožnost se zcela vymočit, poruchy močení

-    tvorba a vylučování mléka mléčnou žlázou, bolestivá a prodloužená erekce

-    krvácení do sliznic

- abnormální výsledky testů jatemích funkcí

Zlomeniny kostí - u pacientů užívajících tento typ antidepresiv byl pozorován zvýšený výskyt zlomenin kostí.

Většina těchto nežádoucích účinků mizí v průběhu léčby.

Další nežádoucí účinky u dětí a dospívajících (8-18 let) - mimo nežádoucí účinky uvedené výše může fluoxetin zpomalit růst nebo možná zpozdit pohlavní dospívání. U dětí bylo často hlášeno také krvácení z nosu.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.    Jak přípravek APO-FLUOXETINE uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

•    Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na lahvičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

•    Uchovávejte pn teplotě do 25°C.

•    Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek APO-FLUOXETINE obsahuje:

Léčivou látku je fluoxetini hydrochloridum.

Jedna tvrdá tobolka obsahuje fluoxetini hydrochloridum 22,4 mg (odpovídá fluoxetinum 20 mg). Pomocnými látkami jsou: Laktóza, škrob (kukuřičný), kyselina stearová 95%

Tobolka: tělo: chinolinová žluť, oranžová žluť (E110), oxid titaničitý, želatina; víčko: brilantní modř FCF, chinolinová žluť, oranžová žluť (E110), oxid titaničitý, želatina; černý inkoust: šelak, propylenglykol, roztok amoniaku 30%, hydroxid draselný, černý oxid železitý (E172).

Jak přípravek APO-FLUOXETINE vypadá a co obsahuje toto balení

Želatinové tobolky mají vrchní část světle zelenou, spodní část světle žlutou, s černým potiskem APO 20, obsahující bílý nebo téměř bílý granulát.

Velikost balení: 30, 50 nebo 100 tobolek v lahvičce se šroubovacím uzávěrem.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:

Apotex Europe B.V., Darwinweg 20, 2333 CR Leiden, Nizozemsko.

Výrobce:

Apotex Nederland B.V., Archimedesweg 2, 2333 CN Leiden, Nizozemsko Tato příbalová informace byla naposledy revidována 28.1.2015.

8/8