Příbalový Leták

Apo-Finas

Sp.zn.sukls133220/2015

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.    NÁZEV PŘÍPRAVKU

APO-FINAS potahované tablety

2.    KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje finasteridum 5 mg.

Pomocné látky: monohydrát laktózy

Jedna potahovaná tableta obsahuje 90,95 mg monohydrátu laktózy.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1

3.    LÉKOVÁ FORMA Potahované tablety.

Modré, kulaté, bikonvexni potahované tablety o průměru 7 mm s označením „F5“ na jedné straně.

4.    KLINICKÉ ÚDAJE

4.1    Terapeutické indikace

APO-FINAS je indikován k léčbě a kontrole benigní hyperplazie prostaty (BPH) s cílem:

-    vyvolat regresi zvětšené prostaty, zlepšit průtok moči a zmírnit symptomy související s BPH

-    snížit výskyt akutní retence moči a snížit nutnost provedení chirurgického výkonu včetně transuretrální resekce prostaty (TURP) a prostatektomie.

APO-FINAS má být podáván pacientům se zvětšenou prostatou.

4.2    Dávkování a způsob podání Pouze perorální podání.

Doporučená dávka je jedna 5 mg tableta denně s jídlem nebo bez jídla. Tableta se polyká celá a nesmí se dělit či drtit (viz bod 6.6). I když lze zmírnění symptomů pozorovat během krátké doby, může být nutná minimální délka léčby 6 měsíců k tomu, aby bylo možno objektivně posoudit případné dosažení příznivé odpovědi na léčbu.

Dávkování při poruše funkce jater

Nejsou k dispozici údaje od pacientů s poruchou funkce jater (viz bod 4.4).

Dávkování při poruše funkce ledvin

U pacientů s různými stupni poruchy funkce ledvin (clearance kreatininu snížená až na 9 ml/min.) není nutná úprava dávkování, protože farmakokinetické studie neprokázaly žádnou změnu v eliminaci finasteridu. Finasterid nebyl sledován u hemodialyzovaných pacientů.

Dávkování u starších pacientů

U starších pacientů není nutno dávku nijak upravovat, ačkoli farmakokinetické studie ukázaly, že rychlost eliminace finasteridu je u pacientů od 70 let věku mírně snížena.

4.3 Kontraindikace

Finasterid není indikován u žen ani u dětí.

Finasterid je kontraindikován v následujících případech:

•    Hypersenzitivita na kteroukoli složku tohoto přípravku.

•    Těhotenství - Použití u žen, které jsou nebo by potenciálně mohly být těhotné (viz bod 4.6 Fertilita, těhotenství a kojení, Expozice finasteridu - riziko pro mužský plod)

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Obecné

•    Pacienty s velkým množstvím reziduální moči a/nebo výrazně zmenšeným proudem moči je třeba pečlivě sledovat, aby se zabránilo komplikacím způsobeným obstrukcí. Je třeba zvážit i možnost chirurgického zákroku.

•    U pacientů léčených finasteridem se doporučuje konzultace urologa.

•    Před zahájením léčby finasteridem je třeba vyloučit obstrukci z důvodu trilobulárního růstu prostaty.

•    Neexistují zkušenosti s pacienty sjaterní nedostatečností. Jelikož finasterid je metabolizován v játrech (viz bod 5.2), je nutná opatrnost u pacientů se sníženou funkcí jater, jelikož u nich může dojít ke zvýšení plazmatických hladin finasteridu.

Vliv na PSA a detekci karcinomu prostaty

Zatím nebyl prokázán žádný přínos u pacientů s karcinomem prostaty léčených finasteridem. Pacienti s BPH a zvýšenou sérovou hladinou specifického prostatického antigenu (PSA) byli sledováni v kontrolovaných klinických studiích s opakovaným stanovováním hodnot PSA a biopsiemi prostaty. V těchto BPH studiích se neprojevilo ovlivnění počtu detekcí karcinomu prostaty a celková incidence karcinomu prostaty nebyla signifikantně odlišná u pacientů léčených finasteridem nebo placebem.

Před zahájení léčby finasteridem a pak v pravidelných intervalech se doporučuje vyšetření per rectum stejně jako jiná vyšetření na karcinom prostaty. Sérová koncentrace PSA se také používá na detekci karcinomu prostaty. Obecně se při hodnotě PSA >10 ng/ml (Hybritech) doporučuje další vyhodnocení a zvážení biopsie. Při hladinách PSA mezi 4 a 10 ng/ml se doporučuje další vyhodnocení. U mužů s karcinomem prostaty a bez tohoto onemocnění lze pozorovat značné překrývání hodnot PSA. Proto nelze u mužů s BPH a s hodnotami PSA v normálním referenčním rozmezí, bez ohledu na léčbu finasteridem, vyloučit karcinom prostaty. Hodnota PSA <4 ng/mL nevylučuje karcinom prostaty.

Finasterid působí snížení koncentrací PSA v plazmě přibližně o 50 % u pacientů s BPH, dokonce i za přítomnosti karcinomu prostaty. Toto snížení sérových hladin PSA u pacientů s BPH léčených finasteridem má být vzato v úvahu při hodnocení údajů PSA a nevylučuje současný výskyt karcinomu prostaty. Toto snížení lze předpokládat v celém rozmezí hladin PSA, i když se u jednotlivých pacientů může lišit. Analýza údajů PSA získaných od více než 3000 pacientů v 4leté, dvojitě slepé, placebem kontrolované studii dlouhodobé účinnosti a bezpečnosti (Finasteride Long-Term Efficacy and Safety Study - PLESS) potvrdila, že u typických pacientů léčených finasteridem po dobu 6 měsíců a déle, je nutno hodnoty PSA násobit dvěma při srovnávání s normálními hladinami u neléčených mužů. Tato úprava zachovává senzitivitu a specifičnost stanovení PSA i jeho schopnost odhalit karcinom prostaty.

Jakýkoliv přetrvávající vzestup hladiny PSA u pacientů léčených finasteridem má být pečlivě vyhodnocen, včetně úvahy o nedostatečné compliance k terapii finasteridem.

Finasterid nesnižuje významně hodnotu volného PSA (poměr volného k celkovému PSA). Poměr volného k celkovému PSA zůstává konstantní i při působení finasteridu. Pokud se percentuální hodnota volného PSA použije jako pomůcka k detekci karcinomu prostaty, není nutná žádná úprava.

Interakce léku s laboratorními testy

Ovlivnění hladin PSA

Koncentrace PSA v séru koreluje s věkem pacienta a objemem prostaty, a objem prostaty koreluje s věkem pacienta. Když hodnotíme laboratorní hodnoty PSA, je třeba vzít v úvahu skutečnost, že u pacientů léčených finasteridem hladiny PSA klesají. U většiny pacientů pozorujeme rychlý pokles PSA během prvních měsíců terapie, po tomto období se PSA hladiny stabilizují na nové hladině. Hladina po léčbě má přibližně poloviční hodnotu hladiny před léčbou. Proto je nutno u typických pacientů, léčených finasteridem po dobu 6 měsíců a déle, při srovnávání s normálním rozmezím u neléčených mužů vynásobit hodnoty PSA dvěma. Podrobnosti a klinická interpretace viz bod 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití, Vliv na PSA a detekci karcinomu prostaty.

Karcinom prsu u mužů

U mužů užívajících během klinických hodnocení finasterid 5 mg a pak i v období po uvedení léku na trh byl hlášen výskyt karcinomu prsu. Lékaři mají své pacienty poučit, aby okamžitě hlásili jakékoliv změny v prsní tkáni jako např. bulky, bolest, gynekomastie nebo výtok z bradavky.

Pediatrické použití

Finasteride není určený na použití u dětí.

Bezpečnost a účinnost u dětí nebyla stanovena.

Laktóza

Tento přípravek obsahuje monohydrát laktósy. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktosy, vrozeným deficitem laktosy nebo malabsorpcí glukosy a galaktosy nemají tento přípravek užívat.

Jaterní nedostatečnost

Vliv jaterní nedostatečnosti na farmakokinetiku finasteridu nebyl stanoven.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Nebyly zjištěny žádné klinicky významné interakce. Nezdá se, že by finasterid významně ovlivňoval enzymatický systém metabolizmu léků, vázaný na cytochrom P-450, kterým je především metabolizován. Ačkoliv riziko, že by finasterid ovlivňoval farmakokinetiku jiných léků, je stanovano jako malé, je pravděpodobné, že inhibitory a induktory cytochromu P450 3A4 ovlivňují plazmatické koncentrace finasteridu. Nicméně na základě stanovaného bezpečnostního rozmezí je nepravděpodobné, že by jakékoliv zvýšení způsobené konkomitantním užitím takových inhibitorů mělo klinický význam. Látky, které byly u mužů testovány, zahrnují: propranolol, digoxin, glibenklamid, warfarin, theophylin a fenazon a nebyly zjištěny žádné klinicky významné interakce.

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Použití finasteridu je kontraindikováno u žen, které jsou nebo potenciálně mohou být těhotné (viz bod 4.3 Kontraindikace).

Díky schopnosti inhibitorů 5a-reduktázy typu II inhibovat přeměnu testosteronu na dihydrotestosteron mohou tyto léky, včetně finasteridu, způsobit abnormality zevních pohlavních orgánů plodů mužského pohlaví, pokud jsou podány těhotným ženám.

Expozice finasteridu - riziko pro mužský plod

Ženy, které jsou těhotné nebo potenciálně mohou být těhotné, se nesmí dotýkat rozdrcených ani rozlomených tablet finasteridu z důvodu možnosti absorpce finasteridu a následného rizika pro plod mužského pohlaví (viz bod 4.6 Fertilita, těhotenství a kojení - Těhotenství). Tablety finasteridu jsou potaženy, což při běžné manipulaci brání kontaktu s léčivou látkou, pokud nejsou rozlomeny nebo rozdrceny.

U pacientů užívajících 5 mg finasteridu denně bylo zjištěno malé množství finasteridu ve spermatu. Není známo, zda plod mužského pohlaví může být poškozen, je-li matka vystavena spermatu pacienta léčeného finasteridem. Pokud je partnerka pacienta těhotná nebo může otěhotnět, pacientovi je doporučeno minimalizovat expozici jeho partnerky spermatem.

Kojení

Finasterid není indikován pro použití u žen.

Není známo, zda je finasterid vylučován do mateřského mléka.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Nejsou k dispozici údaje, které by nasvědčovaly možnosti vlivu finasteridu na schopnost řídit či obsluhovat stroje.

4.8 Nežádoucí účinky

Nejčastějšími nežádoucími účinky jsou impotence a snížení libida. Tyto účinky se obvykle vyskytují na začátku léčby a u většiny pacientů vymizí při pokračování léčby.

Nežádoucí účinky hlášené během klinických hodnocení a/nebo po uvedení léku na trh jsou uvedeny v následující tabulce.

Frekvence nežádoucích účinků je stanovena následovně:

Velmi časté (>1/10), Časté (>1/100 až <1/10)>, Méně časté (>1/1 000 až <1/100), Vzácné (>1/10 000 až <1/1 000)>, Velmi vzácné (<1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Frekvence nežádoucích účinků hlášených po uvedení léku na trh nelze určit, protože jsou získány ze spontánních hlášení.

Třída orgánových systémů

Frekvence: nežádoucí účinek

Poruchy imunitního systému

Není známo: hypersensizitivní reakce včetně otoku rtů a tváře,

Psychiatrické poruchy

Časté: snížení libida

Není známo: deprese, snížení libida, které přetrvává po přerušení léčby

Srdeční poruchy

Není známo: palpitace

Poruchy j ater a žlučových cest

Není známo: zvýšení hladin jaterních enzymů

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Méně časté: vyrážka

Není známo: pruritus, kopřivka

Poruchy reprodukčního systému a prsu

Časté: impotence

Méně časté: poruchy ejakulace, citlivost prsů, zvětšení prsů,

Není známo: bolest varlat, erektilní dysfunkce, která přetrvává po přerušení léčby; mužská infertilita a/nebo zhoršená kvalita ejakulátu

Vyšetření

Časté: zmenšený objem ejakulátu

Dále bylo hlášeno z klinických studií a po uvedení přípravku na trh: karcinom prsu u mužů (viz bod 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití)

Léčba prostatických symptomů (MTOPS)

Studie MTOPS srovnávala finasterid v dávce 5 mg/den (n=768), doxazosin v dávce 4 nebo 8 mg/den (n=756), kombinovanou léčbu finasteridem v dávce 5 mg/den a doxazosinem v dávce 4 nebo 8 mg/den (n=786) a placebo (n=737). V této studii profil bezpečnosti a tolerability kombinované léčby celkově odpovídal profilům jednotlivých látek. Výskyt poruch ejekulace u pacientů léčených kombinovanou terapií byl srovnatelný se součtem výskytů tohoto nežádoucího účinku při dvou monoterapiích.

Další údaje z dlouhodobého sledování

V sedmileté placebem kontrolované studii, do níž bylo zařazeno 18 882 zdravých mužů, přičemž z uvedeného počtu byly u 9 060 jedinců údaje pro analýzu získány z punkční biopsie prostaty, byl karcinom prostaty zjištěn u 803 (18,4 %) mužů, jimž byl podáván finasterid a u 1 147 (24,4 %) mužů, kteří dostávali placebo. Ve skupině s finasteridem mělo karcinom prostaty detekovaný biopsií tenkou jehlou se skóre 7 - 10 podle Gleasona 280 (6,4 %) mužů oproti 237 (5,1 %) mužům v placebové skupině. Podle dodatečných analýz se zdá, že zvýšená prevalence karcinomu prostaty s vysokým stupněm, která byla pozorovaná ve skupině s finasteridem, může být vysvětlena posunem při detekci způsobeným účinkem finasteridu na objem prostaty. Z celkového počtu případů karcinomu prostaty diagnostikovaných v této studii jich přibližně 98 % bylo klasifikováno jako intrakapsulární (stadium T1 nebo T2). Klinický význam údajů o skóre 7 - 10 podle Gleasonovy klasifikace není znám.

Laboratorní testy

Při hodnocení laboratorních výsledků je třeba vzít v úvahu skutečnost, že u pacientů léčených finasteridem jsou hladiny PSA snížené (viz bod 4.4 Zvláštní upozornění a opatření při použití).

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Srobárova 48 100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9 Předávkování

Pacienti dostali jednotlivou dávku finasteridu až 400 mg a opakované dávky finasteridu až 80 mg/den po dobu 3 měsíců bez nežádoucích účinků.

Není doporučena žádná specifická léčba předávkování finasteridem.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Inhibitory testosteron-5-alfa-reduktázy ATC kód: G 04 CB 01

Finasterid je syntetický 4-azasteroid a je specifickým kompetitivním inhibitorem intracelulárního enzymu 5a-reduktázy typu II. Tento enzym konvertuje testosteron na účinnější androgen dihydrotestosteron (DHT). Normální funkce a růst prostaty a tedy i hyperplastické prostatické tkáně jsou závislé na konverzi testosteronu na DHT. Finasterid nemá afinitu vůči androgenovému receptoru.

Klinické studie ukazují rychlé snížení koncentrace DHT v séru o 70 %, což vede ke zmenšení objemu prostaty. Po 3 měsících dochází ke zmenšení objemu prostaty asi o 20% a zmenšování pokračuje až do dosažení přibližně 27% po 3 letech. K výraznému zmenšení dochází v periuretrální oblasti bezprostředně obklopující uretru. Urodynamická měření také potvrdila signifikantní snížení tlaku detrusoru následkem snížení obstrukce.

Po několika týdnech bylo dosaženo signifikantního zlepšení maximální rychlosti průtoku moči a symptomů ve srovnání se standardní léčbou. Rozdíly proti placebu byly dokumentovány po 4 a 7 měsících.

Všechny parametry účinnosti se udržely během 3letého období následného sledování.

Účinky čtyřleté léčby finasteridem na výskyt akutní retence moči, nutnost chirurgického zákroku, skóre symptomů a objem prostaty:

V klinických studiích pacientů se středně závažnými až závažnými symptomy BHP, zvětšenou prostatou dle vyšetření per rectum a nízkým reziduálním objemem moči finasterid snížil výskyt akutní retence moči ze 7/100 na 3/100 během 4 let a nutnost operace (TURP či prostatektomie) z 10/100 na 5/100. Toto snížení bylo spojeno se zlepšením skóre symptomů QUASJ-AUA o 2 body (rozmezí 0-34), trvalou regresí objemu prostaty o přibližně 20% a trvalým zvýšením rychlosti průtoku moči.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce:

Biologická dostupnost finasteridu je přibližně 80 %. Maximální plazmatická koncentrace je dosažena přibližně po dvou hodinách po podání a absorpce je dokončena za 6-8 hodin.

Distribuce:

Vazba na bílkoviny je přibližně 93%.

Plazmatická clearance je přibližně 165 ml/min (70-279 ml/min) a distribuční objem přibližně 76 l (44-96 l). Po opakovaném podávání je pozorována kumulace malých množství finasteridu. Po podání dávky 5 mg denně byla nejnižší koncentrace finasteridu v rovnovážném stavu vypočítána na 8-10 ng/ml, tato koncentrace zůstává stabilní v průběhu času.

Biotransformace:

Finasterid je metabolizován v játrech. Finasterid neovlivňuje významně enzymatický systém cytochromu P 450. Byly identifikovány dva metabolity se slabými účinky na inhibici 5a-reduktázy.

Eliminace:

Průměrný plazmatický poločas činí 6 hodin (4-12 hodin) (u mužů >70 let věku 8 hodin, rozmezí 6-15 hodin). Po podání radioaktivně označeného finasteridu se přibližně 39% (32-46%) podané dávky vyloučila močí ve formě metabolitů. V moči nebyl zjištěn prakticky žádný nezměněný finasterid. Přibližně 57% (51-64%) celkové dávky se vyloučí stolicí. U pacientů s poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu jen 9 ml/min) nebyly pozorovány žádné změny v eliminaci finasteridu (viz bod 4.2).

Bylo zjištěno, že finasterid prostupuje hematoencefalickou bariérou. Malé množství finasteridu bylo zjištěno ve spermatu léčených pacientů. Ve 2 studiích na zdravých subjektech (n=69) dostávajících finasterid v dávce 5 mg/den po dobu 6-24 týdnů se koncentrace finasteridu ve spermatu pohybovaly od nedetekovatelných (<0,1 ng/ml) po 10,54 ng/ml. V předchozích studiích používajících méně citlivé testy se koncentrace finasteridu ve spermatu 16 subjektů dostávajících finasterid pohybovaly od nedetekovatelných (<1,0 ng/ml) po 21 ng/ml. Tudíž na základě 5ml vzorku ejakulátu bylo množství finasteridu ve spermatu odhadnuto na 50x až 100x nižší než je dávka finasteridu (5 pg), která nemá vliv na hladiny DHT v oběhu u mužů (viz také bod 5.3.).

U pacientů s chronickou poruchou funkce ledvin s clearance kreatininu 9-55 ml/min nebyl stav po podání jedné dávky 14C-finasteridu odlišný od stavu u zdravých dobrovolníků. Vazba na bílkoviny se také nelišila u pacientů s poruchou funkce ledvin. Ta část metabolitů, která se normálně vylučuje močí, byla vyloučena stolicí. Tak se prokázalo, že vylučování stolicí se adekvátně zvýší vzhledem ke snížení vylučování metabolitů močí. U nedialyzovaných pacientů s pourchou funkce ledvin není třeba upravovat dávku.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinické údaje získané na základě konvenčních studií toxicity po opakovaném podávání, genotoxicity a hodnocení kancerogenního potenciálu neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka.

Studie reprodukční toxicity na potkaních samcích prokázaly snížení hmotnosti prostaty a semenných váčků, snížení sekrece z přídavných genitálních žláz a snížený index fertility (následkem primárního farmakologického účinku finasteridu). Klinická relevance těchto zjištění není jasná.

Stejně jako u jiných inhibitorů 5-alfa-reduktázy byla po podání finasteridu během gestace pozorována feminizace potkaních plodů mužského pohlaví. Intravenózní podávání finasteridu březím samicím opicí Rhesus v dávkách až > 800 ng/den během celého embryonálního a fetálního vývoje nevedlo k abnormalitám u plodů samčího pohlaví. Toto množství představuje asi 60-120násobně vyšší dávku, než odhadované množtví ve spermatu muže, který užívá 5 mg finasteridu a kterému může být žena vystavena prostřednictvím semene. Význam modelu Rhesus pro vývoj lidského plodu byl potvrzen perorálním podáváním finasteridu v dávce 2 mg/kg/den (systémová expozice (AUC) u opic byla lehce vyšší (3x) než u muže užívajícího 5 mg finasteridu, nebo přibližně 1 -2milionkrát více než stanované množství ve spermatu) březím opicím, což vedlo k abnormalitám externích genitálií plodů samčího pohlaví. U plodů samčího pohlaví nebyly pozorovány žádné jiné abnormality a u plodů samičího pohlaví nebyly pozorovány žádné abnormality související s finasteridem v žádné dávce.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Jádro tablety:

Monohydrát laktózy,

Mikrokrystalická celulóza,

Předbobtnalý kukuřičný škrob,

Glyceromakrogol-laurát,

Sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A),

Magnesium-stearát (E572)

Potahová vrstva:

Hypromelóza 2910/06 Oxid titaničitý (E 171)

Hlinitý lak indigokarmínu (E132)

Makrogol 6000

6.2.    Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3.    Doba použitelnosti

3 roky.

6.4.    Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5.    Druh obalu a obsah balení

Blistr (Aluminium/PVC; Aluminium/Aluminium)

Velikost balení:

7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 60, 90, 98, 100 tablet v běžném blistru 28x1, 30x1, 50x1, 90x1, 98x1, 100x1 v jednodávkovém blistru 100, 250, 500 v HDPE lahvičce s LDPE šroubovacím uzávěrem.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6.    Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Těhotné ženy či ženy, které mohou otěhotnět, nemají manipulovat s rozdrcenými či rozlomenými tabletami finasteridu, jelikož existuje možnost absorpce finasteridu a následného potenciálního rizika pro plod mužského pohlaví (viz bod 4.6). Tablety jsou potaženy, což brání kontaktu s léčivou látkou, pokud nedošlo k rozlomení či rozdrcení tablety.

7.    DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Apotex Europe B.V., Darwinweg 20, 2333 CR Leiden, Nizozemsko.

8.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

87/019/07-C

9.    DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

24.1.2007/11.1.2016

10.    DATUM REVIZE TEXTU

10.2.2016

9