Příbalový Leták

Apo-Finas

ÚDAJE UVÁDÉNÉ NA VNÉJŠÍM OBALU

KRABIČKA

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

APO-FINAS potahované tablety finasteridum

2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta obsahuje finasteridum 5 mg 3 SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje monohydrát laktózy.

Další údaje viz příbalová informace.

4 LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

7 potahovaných tablet 10 potahovaných tablet

14    potahovaných tablet

15    potahovaných tablet 20 potahovaných tablet 28 potahovaných tablet 30 potahovaných tablet 50 potahovaných tablet 60 potahovaných tablet 90 potahovaných tablet 98 potahovaných tablet 100 potahovaných tablet

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Potahované tablety se polykají celé, nesmí se dělit ani drtit.

Těhotné ženy či ženy, které mohou otěhotnět, nesmí manipulovat s rozdrcenými či rozlomenými tabletami.

PŘÍPRAVEK JE URČEN POUZE PRO MUŽE


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Apote

;x Europe B.V., Darwinweg 20, 2333 CR Leiden, Nizozemsko

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

87/019/07-C

13. CISLO ŠARŽE

Č.š.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ 16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU

APO-FINAS

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH PVC/Al blistr (Al/Al blistr)_


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


APO-FINAS

potahované tablety finasteridum


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Apotex Europe B.V., Leiden, Nizozemsko


3. POUŽITELNOST


EXP


4. ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:


5. JINÉ


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

APO-FINAS potahované tablety finasteridum

2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta obsahuje finasteridum 5 mg

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje monohydrát laktózy Další údaje viz příbalová informace.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


100 potahovaných tablet 250 potahovaných tablet 500 potahovaných tablet

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Potahované tablety se polykají celé, nesmí se dělit ani drtit.

Těhotné ženy či ženy, které mohou otěhotnět, nesmí manipulovat s rozdrcenými či rozlomenými tabletami.

PŘÍPRAVEK JE URČEN POUZE PRO MUŽE.


sr


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Apote

x Europe B.V., Darwinweg 20, 2333 CR Leiden, Nizozemsko

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

87/019/07-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU

APO-FINAS