Příbalový Leták

Apo-Enalapril 20 Mg

sp.zn. sukls155886/2014

Příbalová informace: informace pro uživatele

Apo-Enalapril 5 mg Apo-Enalapril 10 mg Apo-Enalapril 20 mg tablety

Enalaprili maleas

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře.

-    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je Apo-Enalapril a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Apo-Enalapril užívat

3.    Jak se Apo-Enalapril užívá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak Apo-Enalapril chovávat

6.    Obsah balení a další informace

1. Co je Apo-Enalapril a k čemu se používá

Váš lékař Vám předepsal enalapril k léčbě vaší hypertenze (vysokého krevního tlaku) nebo srdečního selhání (oslabení srdeční funkce). Enalapril se také používá k prevenci symptomatického srdečního selhání.

U mnoha nemocných v časném stádiu srdečního selhávání, tj. v období ještě před vývojem příznaků srdečního selhávání, enalapril napomáhá předcházet oslabování srdeční funkce a zpomalovat vývoj těchto příznaků (např. krácení dechu, únavnost po lehké fyzické námaze jako je chůze, nebo otékání kotníků a nohou). U těchto nemocných je menší pravděpodobnost hospitalizace v důsledku srdečního selhávání.

U mnoha nemocných, kteří mají příznaky srdečního selhávání, zpomaluje enalapril zhoršování srdečního selhávání, snižuje nutnost vyhledat nemocniční ošetření v důsledku srdečního selhávání, prodlužuje život mnoha pacientům se srdečním selháváním.

Apo-Enalapril patří do skupiny léků známých jako inhibitory enzymu přeměňujícího angiotensin (ACE). Tento lék působí rozšířením cév, čímž usnadňuje srdci čerpání krve těmito cévami do všech částí těla. To vede ke snížení vysokého krevního tlaku.

Apo-Enalapril se používá při léčbě:

-    vysokého krevního tlaku (hypertenze);

-    symptomatického srdečního selhání (stavu, při kterém srdce není schopno čerpat dostatečné množství krve pro splnění potřeb těla);

-    při prevenci symptomatického srdečního selhání ve stavu bez příznaků, se zhoršením čerpací schopnosti srdce.

Přípravek je určen jen pro dospělé pacienty.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Apo-Enalapril užívat

Neužívejte přípravek Apo-Enalapril

-    jestliže jste alergický(á) na enalapril nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6) nebo na kterýkoliv inhibitor ACE;

-    pokud jste měl(a) alergické reakce na inhibitory ACE (léky téže skupiny), jako je otok obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla s obtížemi při polykání nebo dýchání;

-    pokud jste ve své rodině měl(a) angioedém nebo pokud jste sám měl(a) angioedém za jakýchkoliv jiných okolností;

-    pokud jste těhotná déle než 3 měsíce nebo kojíte (Je však lépe přípravek neužívat ani na počátku těhotenství - viz bod Těhotenství a kojení).

-    Pokud máte cukrovku (diabetes) nebo poruchu funkce ledvin a jste léčen(a) přípravkem ke snížení krevního tlaku obsahujícím aliskiren

Pokud se na Vás vztahuje kterákoliv z těchto skutečností, měl(a) byste to sdělit svému lékaři.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Apo-Enalapril se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Informujte svého lékaře, pokud se domníváte, že jste těhotná, nebo byste mohla otěhotnět. Užívání Apo-

Enalaprilu není vhodné na počátku těhotenství. Ve druhé a třetí třetině těhotenství se přípravek Apo-

Enalapril nesmí užívat, protože by mohl způsobit závažné poškození plodu - viz bod Těhotenství a kojení.

Jestliže trpíte některým z následujících onemocnění nebo se Vás týká některá z následujících situací,

informujte o tom, prosím, svého lékaře před zahájením léčby. Váš lékař zajistí potřebná opatření.

•    Jestliže jste ohrožen(a) nadměrným poklesem krevního tlaku, protože trpíte poruchami rovnováhy solí a tekutin, např. protože užíváte léky zvyšující vylučování moči nebo dodržujete dietu s nízkým obsahem soli anebo zvracíte či máte průjem.

•    Jestliže máte zúžené srdeční chlopně v levé komoře nebo překážku ve výtoku krve z levé komory.

•    Jestliže trpíte onemocněním s přerušovaným prokrvením srdce (ischemie).

•    Jestliže trpíte poruchami prokrvení mozku (cerebrovaskulární onemocnění).

•    Jestliže máte poškozené funkce ledvin (clearance kreatininu pod 80 ml/min).

•    Jestliže máte zúžené ledvinné tepny (na obou stranách nebo na jedné straně u pacientů s jednou ledvinou).

•    Jestliže jste v nedávné době podstoupil(a) transplantaci ledvin.

•    Jestliže máte zvýšenou hladinu jaterních enzymů nebo se objeví žloutenka.

•    Jestliže počet bílých krvinek poklesne (leukopenie) a/nebo se objeví vysoký úbytek některých typů bílých krvinek se sklonem k infekcím a závažným celkovým příznakům (agranulocytóza).

•    Jestliže trpíte některými onemocněními pojivové tkáně (kolagenóza) postihujícími krevní cévy.

•    Jestliže jste léčen/a léky potlačujícími odpovědi imunitního systému.

•    Jestliže užíváte současně alopurinol (lék k léčbě dny), prokainamid (lék k léčbě poruch srdečního rytmu) nebo lithium (lék k léčbě některých forem deprese).

•    Jestliže se v průběhu léčby přípravkem Apo-Enalapril objeví alergické reakce nebo otoky tkání (angioedémy).

•    Jestliže máte cukrovku (diabetes mellitus).

•    Jestliže se objeví přetrvávající suchý kašel.

•    Jestliže jste ohrožen/a zvýšením hladiny draslíku v krvi.

•    Jestliže snížení krevního tlaku není dostatečné v důsledku etnického původu pacienta (zejména u černošské populace).

•    Pokud užíváte některý z následujících přípravků používaných k léčbě vysokého krevního tlaku:

-    blokátory receptorů pro angiotenzin II (ARB) (také známé jako sartany - například valsartan, telmisartan, irbesartan), a to zejména pokud máte problémy s ledvinami související s diabetem.

-    aliskiren

Váš lékař může v pravidelných intervalech kontrolovat funkci ledvin, krevní tlak a množství elektrolytů (např. draslíku) v krvi.

Viz také informace v bodě: „Neužívejte přípravek Apo-Enalapril“

Pokud u Vás při užívání přípravku Apo-Enalapril nastane kterýkoliv z následujících příznaků, měl(a) byste ihned uvědomit svého lékaře:

•    Pocit závratě po první dávce. Někteří lidé reagují na první dávku nebo na zvýšení dávky pocitem závratě, slabosti, mdlob a nevolnosti.

•    Náhlý otok rtů a obličeje, jazyka, hlasivkové štěrbiny, hrtanu, krku a končetin. Tento stav se nazývá angioedém. Může nastat kdykoliv během léčby. Inhibitory ACE způsobují vyšší výskyt angioedému u pacientů s černou barvou pleti než u ostatních.

•    Vysoká teplota, bolest v krku nebo vředy v ústech (to mohou být příznaky infekce způsobené snížením počtu bílých krvinek).

•    Zežloutnutí kůže a bělma očí (žloutenka), což mohou být příznaky jaterního onemocnění.

•    Suchý kašel, který přetrvává po dlouhou dobu. Při užívání inhibitorů ACE byl uváděn kašel, i když ten může být též příznakem jiných onemocnění horních cest dýchacích.

Pokud se máte podrobit kterémukoliv z následujících postupů, měl(a) byste svému lékaři oznámit, že užíváte Apo-Enalapril:

•    jakýkoliv chirurgický zákrok nebo podání znecitlivujících prostředků (dokonce i u zubního lékaře).

•    léčba, která snižuje účinek alergie na bodnutí včelou nebo vosou (desenzibilizace).

•    hemodialýza (s vysokoprůtokovými membránami) nebo léčba zvaná LDL aferéza (s natrium-dextran-sulfátem), což je odstraňování cholesterolu z Vašeho těla pomocí přístroje.

Jestliže zahajujete poprvé léčbu přípravkem Apo-Enalapril, bude Váš lékař sledovat často Váš krevní tlak, aby se ujistil, že dostáváte správnou dávku. Navíc u některých pacientů může lékař vyžadovat provedení určitých testů pro změření draslíku a kreatininu (odpadní produkt přítomný v moči) nebo hladin jaterních enzymů.

Další léčivé přípravkya Apo-Enalapril

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Možná bude nutné, aby Váš lékař změnil Vaši dávku a/nebo udělal jiná opatření:

pokud užíváte blokátor receptorů pro angiotenzin II (ARB) nebo aliskiren (viz také informace v bodě Neužívejte přípravek Apo-Enalapril a Upozornění a opatření).

Jestliže užíváte kterýkoliv z následujících léků, měl(a) byste to oznámit svému lékaři dříve, než začnete poprvé užívat přípravek Apo-Enalapril, jelikož Váš lékař může vyžadovat změnu dávkování Vaší léčby:

-    Diuretika (léky zvyšující vylučování moci) šetřící draslík (například spironolakton, eplerenon, triamteren nebo amilorid), draslíkové doplňky nebo náhrady soli s obsahem draslíku mohou zvyšovat hladiny draslíku v krvi, což vede k hyperkalemii. Mírná hyperkalemie způsobuje nejvýše mírné příznaky a obvykle ji lze prokázat krevními zkouškami nebo na elektrokardiogramu.

-    Diuretika (léky zvyšující vylučování moci) jako je thiazid nebo kličková diuretika, jako je furosemid, bumetanid, ostatní antihypertenzní prostředky a nitroglycerol, ostatní nitráty a ostatní prostředky rozšiřující cévy; současné podávání s enalaprilem může způsobit hypotenzi (nízký krevní tlak).

-    Jiné léky snižující krevní tlak (antihypertenziva). Současné užívání přípravku Apo-Enalapril s jinými léky snižujícími krevní tlak by mohlo zvyšovat snižování krevního tlaku přípravkem Apo-Enalapril. Současné užívání nitroglycerinu a jiných nitrátů nebo léků rozšiřujících krevní cévy (vazodilatancia) by mohlo dále snižovat krevní tlak.

-    Lithium, látka užívaná pro léčbu některých psychiatrických onemocnění. Užívání enalaprilu spolu s lithiem se nedoporučuje.

-    Tricyklická antidepresiva, jako je amitriptylin (užívaný pro léčbu depresí), antipsychotické prostředky, jako jsou deriváty fenotiazinu (pro ulehčení závažné úzkosti), narkotika, jako je morfin (užívaný k léčbě středně těžké a závažné bolesti), nebo znecitlivující prostředky. Současná léčba těmito léky a enalaprilem může vést k dalšímu snížení Vašeho krevního tlaku.

-    Léky k léčbě bolesti a zánětů (protizánětlivé léky). Dlouhodobá léčba léky k léčbě bolesti a zánětů by mohla oslabit snižování krevního tlaku ACE inhibitory. Současné užívání by mohlo vést ke zvýšení hladiny draslíku v krvi a ke zhoršení funkcí ledvin, které je obvykle vratné. Akutní selhání ledvin je vzácné, zejména u pacientů s poškozenými funkcemi ledvin, např. u starších pacientů a pacientů s nedostatkem tekutin.

-    Léčba sloučeninami zlata při užívání spolu s inhibitory ACE včetně enalaprilu může způsobovat zrudnutí tváře, nevolnost, zvracení a nízký krevní tlak.

-    Sympatomimetika (léky, které vyvolávají účinky podobné tělu vlastním přenašečům, adrenalinu a noradrenalinu, např. zvýšení krevního tlaku), jako je efedrin, noradrenalin nebo adrenalin, užívaná pro léčbu hypotenze, šoku, srdečního selhání, astmatu nebo alergií. Při užívání s enalaprilem mohou tyto léky zeslabovat snižování krevního tlaku ACE inhibitory.

-    Léky snižující hladinu cukru v krvi a inzulín (antidiabetika). Současné užívání s ACE inhibitory může vést ke zvýšenému snižování hladiny cukru v krvi; existuje riziko poklesu glukózy v krvi pod normální hladinu (hypoglykémie). Zdá se, že tyto případy se vyskytují zejména v průběhu prvních týdnů kombinované léčby a u pacientů s porušenými funkcemi ledvin.

Apo-Enalapril s jídlem, pitím a alkoholem

Apo-Enalapril je možné užívat s jídlem nebo mezi jídly.

Alkohol zvyšuje účinek snížení krevního tlaku přípravkem Apo-Enalapril. Požívání alkoholu je třeba snížit na minimum.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotenství

Informujte svého lékaře, pokud se domníváte, že jste těhotná, nebo byste mohla otěhotnět. Lékař vám doporučí vysazení přípravku Apo-Enalapril ještě dříve, než otěhotníte, nebo jakmile zjistíte, že jste těhotná, a převede vás na jinou léčbu. Užívání přípravku Apo-Enalapril není vhodné na počátku těhotenství. Od třetího měsíce těhotenství se Apo-Enalapril nesmí užívat, protože během druhé a třetí třetiny těhotenství by mohl způsobit závažné poškození plodu.

Kojení

Informujte svého lékaře, pokud kojíte. Při kojení novorozence (v prvních týdnech po porodu) a obzvláště nedonošeného dítěte není léčba Apo-Enalaprilem vhodná. Pokud kojíte starší dítě, musí váš lékař zvážit přínos léčby a její možná rizika ve srovnání s léčbou jinými přípravky.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Jednotlivé odpovědi na tento lék se mohou měnit. Při užívání enalaprilu byly uváděny určité vedlejší účinky, které mohou u některých pacientů ovlivnit schopnost řídit motorová vozidla nebo provozovat strojní zařízení. Příležitostně může nastat stav závratě či únavy.

Přípravek Apo-Enalapril obsahuje monohydrát laktózy

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. Jak se Apo-Enalapril užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Apo-Enalapril je možné užívat s jídlem nebo mezi jídly. Tablety zapijte trochou tekutiny.

Váš lékař rozhodne o vhodné dávce enalaprilu v závislosti na Vaší kondici a na tom, jestli užíváte další léky.

Užívejte enalapril každý den přesně podle pokynů lékaře. Je velice důležité pokračovat v užívání enalapril po celou dobu, na kterou Vám ho lékař předepsal. Neužívejte víc tablet, než Vám bylo předepsáno.

Dávkování při vysokém krevním tlaku:

Doporučovaná zahajovací dávka je 5 mg jednou denně až 20 mg jednou denně, v závislosti na Vašem krevním tlaku. Někteří pacienti mohou zahájit užívání nižší dávkou. U pacientů s problémy s ledvinami, se srdcem, s nízkými hladinami soli a/nebo tekutin je třeba použít zahajovací dávku 5 mg nebo nižší.

Jestliže v současné době užíváte vysoké dávky diuretik (léky, které zvyšují množství vylučované moče), může Váš lékař požádat, abyste jejich užívání zastavil(a) dva až tři dny před užíváním přípravku Apo-Enalapril. Doporučuje se zahajovací dávka 5 mg nebo nižší.

Jakmile je Váš krevní tlak pod kontrolou, je obvyklá udržovací dávka 20 mg denně až do maximální dávky 40 mg denně.

Dávkování při srdečních poruchách

U pacientů se srdečními problémy se Apo-Enalapril užívá navíc k diuretikům, a pokud je to vhodné, s přípravkem obsahujícím digitalis (lék užívaný při městnavém srdečním selhání nebo chybné činnosti srdce) nebo s beta-blokátory (léky užívané pro léčbu vysokého krevního tlaku, anginy pectoris a srdečních problémů). Jestliže se užívají diuretika, měla by být, pokud je to možné, před zahájením léčby enalaprilem dávka snížena. Počáteční dávka je 2,5 mg a měla by se postupně zvyšovat do obvyklé udržovací dávky 20 mg jednou denně nebo 10 mg dvakrát denně během dvou až čtyř týdnů. Maximální dávka je 40 mg denně rozdělená do dvou dílčích dávek.

Snížená funkce ledvin

U pacientů, kteří mají problémy s ledvinami, je třeba dávku enalaprilu upravit v závislosti na funkci ledvin. Funkce ledvin se vypočítá změřením množství kreatininu (odpadní produkt v moči) a také na základě odběru krve.

Jestliže se podrobujete dialýze, bude se Vaše dávkování denně měnit. Váš lékař Vám sdělí, jaká má být Vaše dávka.

Starší pacienti

O Vaší dávce rozhodne lékař na základě funkce Vašich ledvin.

Použití u dětí a dospívajících

S užíváním enalaprilu u dětí jsou omezené zkušenosti, proto se jeho užívání u dětí nedoporučuje.

Apo-Enalapril slouží k perorálnímu užívání a bere se s jídlem nebo bez jídla. Tablety je třeba spolknout spolu se sklenicí tekutiny, obvykle vody. Měl(a) byste se snažit brát svou denní dávku zhruba ve stejnou denní dobu. Je důležité, abyste v užívání přípravku Apo-Enalapril pokračoval(a), pokud Vám lékař nedoporučí užívání zastavit.

Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Apo-Enalapril je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Apo-Enalapril, než jste měl(a)

Pokud náhodně užijete příliš mnoho tablet, nebo pokud některé tablety polkne dítě, obraťte se ihned na svého lékaře.

Nejběžnější známky a příznaky předávkování jsou pokles krevního tlaku a strnulost (stav téměř úplné ztráty vědomí). Jiné příznaky mohou zahrnovat závratě následkem poklesu krevního tlaku, zesílení a zrychlení srdeční činnosti, rychlý puls, úzkost, kašel, selhání ledvin a zrychlené dýchání.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Apo-Enalapril

Jestliže zapomenete vzít některou dávku, pokračujte normálně příští dávkou.

Nezdvoj násobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Apo-Enalapril

Jestliže zastavujete svou léčbu, může Váš krevní tlak vzrůst. Jestliže se Váš krevní tlak příliš zvýší, může ovlivnit činnost Vašeho srdce a ledvin. Nepřestávejte užívat svůj lék, pokud Vám to neporadí lékař.

Máte-li jakékoliv další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Je velice důležité, abyste ihned přerušil(a) užívání přípravku Apo-Enalapril a navštívil(a) svého lékaře, pokud máte závažné závratě, zejména při zahájení léčby nebo zvýšení dávky nebo když vstáváte.

Je životně důležité zastavit podávání přípravku Apo-Enalapril a ihned vyhledat lékařskou péči, pokud zaznamenáte svědění, krátký dech nebo sípání a vznik otoku rukou, úst, hrdla, obličeje nebo očí.

Níže jsou popsány nežádoucí účinky, které jsou známé u enalaprilu nebo jiných ACE inhibitorů.

Četnosti výskytu jsou definovány následovně:

Velmi časté: u více než 1 pacienta z 10 léčených.

Časté: u 1-10 pacientů ze 100 léčených.

Méně časté: u 1-10 pacientů z 1000 léčených.

Vzácné: u 1-10 pacientů z 10000 léčených.

Velmi vzácné: u méně než 1 pacienta z 10000 léčených.

Není známo: z dostupných údajů nelze určit.

Důležité nežádoucí účinky nebo příznaky, na které byste si měli dávat pozor, a opatření při jejich výskytu:

Máte-li podezření na rozvoj závažné kožní reakce, musíte okamžitě navštívit lékaře, a pokud je třeba,

ihned ukončit léčbu přípravkem Apo-Enalapril.

Otok tkáně (angioneurotický edém) postihující hrtan, hlasivky a/nebo jazyk musí být neprodleně léčen lékařem.

Obj eví-li se žloutenka nebo výrazné zvýšení jaterních testů, musíte ukončit léčbu a lékař Vás bude sledovat.

Informujte lékaře o výskytu horečky, otoku lymfatických uzlin a/nebo zánětu v krku, aby Vám mohl vyšetřit krevní obraz bílých krvinek.

Jestliže zaznamenáte nežádoucí účinky uvedené výše, informujte lékaře. Lékař zhodnotí závažnost a potřebu dalších opatření.

Další možné nežádoucí účinky:

Poruchy krve a lymfatického systému

Méně časté: chudokrevnost způsobená zvýšeným rozpadem červených krvinek (hemolytická anémie), chudokrevnost způsobená poruchami krvetvorby v kostní dřeni (aplastická anémie).

Vzácné: pokles počtu některých krevních buněk (neutropenie, trombocytopenie, pancytopenie) až vysoký úbytek některých bílých krvinek se sklonem k infekcím a závažným celkovým příznakům (agranulocytóza), pokles některých laboratorních hodnot (hemoglobin, hematokrit), snížená funkce kostní dřeně (útlum kostní dřeně), otok lymfatických uzlin, autoimunitní onemocnění.

Poruchy metabolismu a výživy

Méně časté: příliš nízká hladina cukru v krvi (hypoglykémie).

Oční poruchy

Velmi časté: rozmazané vidění.

Poruchy nervového systému Časté: bolest hlavy, deprese.

Méně časté: stavy zmatenosti, ospalost, nespavost, nervozita, neobvyklé vnímání (např. brnění, píchání), závrať (vertigo).

Vzácné: poruchy snění, poruchy spánku.

Srdeční a cévní poruchy Velmi časté: závrať.

Časté: nadměrné snížení krevního tlaku včetně nadměrného poklesu krevního tlaku při změně polohy z lehu do sedu (ortostatická hypotenze), krátkodobá ztráta vědomí (synkopa), infarkt myokardu nebo cévní mozková příhoda (pravděpodobně vyvolané nadměrným poklesem krevního tlaku u rizikových pacientů -pacienti s poruchami prokrvení srdce a/nebo mozku), bolest na hrudi, poruchy srdečního rytmu, pocit tlaku na hrudi (angina pectoris), zrychlený tep (tachykardie).

Méně časté: nadměrný pokles krevního tlaku při změně polohy z lehu do sedu (ortostatická hypotenze), bušení srdce.

Vzácné: poruchy prokrvení končetin způsobené stahováním cév (Raynaudův syndrom).

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy (týkající se dýchání, hrudníku a mezihrudí)

Velmi časté: kašel.

Časté: dušnost (dyspnoe).

Méně časté: zvýšené vylučování hlenu z nosu (rhinorhoea), bolest v krku a chrapot, křečovité zúžení průdušek (bronchospasmus), astma.

Vzácné: prosáknutí plicní tkáně (plicní infiltráty), rýma, alergický zánět plic (alergická alveolitida / eosinofilní pneumonie).

Gastrointestinální poruchy (týkající se žaludku a střev)

Velmi časté: pocit na zvracení.

Časté: průjem, bolest břicha, změny chuti.

Méně časté: neprůchodnost střev (ileus), zánět slinivky břišní, zvracení, poruchy zažívání, zácpa, nechutenství, podráždění žaludku, sucho v ústech, žaludeční vřed (peptický vřed).

Vzácné: zánět sliznice v ústech s rozvojem vřídků (stomatitida / aftózní ulcerace), zánět jazyka (glositida). Velmi vzácné: otok střevní tkáně (intestinální angioneurotický edém).

Poruchy jater a žlučových cest

Vzácné: selhání jater, zánět jater (hepatitida - hepatocelulární nebo cholestatická, včetně jaterní nekrózy), žloutenka.

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Časté: vyrážka, přecitlivělost / otok tkáně (angioneurotický edém): byl pozorován angioneurotický edém postihující obličej, končetiny, rty, jazyk, hlasivky (glottis) a/nebo hrtan.

Méně časté: zvýšené pocení, svědění, kopřivka, vypadávání vlasů.

Vzácné: závažné kožní reakce (erythema multiforme, Stevens-Johnsonův syndrom, exfoliativní dermatitida, toxická epidermální nekrolýza, pemfigus, erythroderma).

Byl popsán soubor příznaků, který může být provázen jedním nebo všemi následujícími nežádoucími účinky: horečka, zánět serózních blan (serositida), zánět cév (vaskulitida), bolest svalů a kloubů / zánět svalů a kloubů (myalgie / myositida, artralgie / artritida) a změny některých laboratorních hodnot (pozitivní titr ANA, zvýšená sedimentace krve, eosinofilie a leukocytóza). Objevit se může také kožní vyrážka, citlivost na světlo nebo jiné kožní reakce.

Poruchy ledvin a močových cest

Méně časté: poruchy funkcí ledvin, selhání ledvin, zvýšené vylučování bílkovin močí (proteinurie).

Vzácné: snížené vylučování moči (oligurie).

Poruchy reprodukčního systému a choroby prsů Méně časté: impotence.

Vzácné: zvětšení prsů u mužů (gynekomastie).

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace Velmi časté: pocit slabosti.

Časté: únava.

Méně časté: svalové křeče, zčervenání obličeje, ušní šelesty (tinitus), neklid, horečka.

Vyšetření

Časté: zvýšení hladiny draslíku v krvi, zvýšení hladiny kreatininu v krvi.

Méně časté: zvýšení močoviny v krvi, pokles hladiny sodíku v krvi.

Vzácné: zvýšení jaterních testů (jaterní enzymy, bilirubin v séru).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak Apo-Enalapril uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25°C v dobře uzavřeném obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obale. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co Apo-Enalapril obsahuje

- Léčivou látkou je enalaprili maleas 5 mg, 10 mg nebo 20 mg v jedné tabletě

-    Pomocnými látkami jsou: monohydrát laktosy, magnesium-stearát, sodná sůl kroskarmelosy, předbobtnalý kukuřičný škrob, hydrogenuhličitan sodný, Apo-Enalapril 10 a 20 mg obsahují navíc červený a žlutý oxid železitý.

Jak přípravek Apo-Enalapril vypadá a co obsahuje toto balení

Apo-Enalapril 5 mg : bílé ploché, kulaté tablety s půlící rýhou na obou stranách tablety.

Apo-Enalapril 10 mg : růžové ploché, kulaté tablety s půlící rýhou na obou stranách tablety.

Apo-Enalapril 20 mg : světle oranžové ploché, kulaté tablety s půlící rýhou na obou stranách tablety. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

Držitel rozhodnutí o registraci Apotex Europe BV, Leiden, Nizozemsko.

Výrobce

Actavis hf., Hafnarfjordur, Island.

Actavis Ltd., Zejtun, Malta.

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

10.10.2014

9/9