Příbalový Leták

Apo-Cetirizin 10 Mg

Sp.zn.sukls219273/2013 a sp.zn.sukls65456/2014

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

APO-CETIRIZIN 10 mg

2.    KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje cetirizini dihydrochloridum 10 mg.

Pomocné látky: Jedna potahovaná tableta obsahuje 117 mg monohydrátu laktózy.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.    LÉKOVÁ FORMA

Potahované tablety.

Popis přípravku: bílé či téměř bílé, bikonvexní potahované tablety elipsovitého tvaru, o velikosti

5,7 x 11,1 mm. Půlící rýha na jedné straně. Tablety jsou označeny „C“ na jedné straně a „J“ a „E“ po obou

stranách půlící rýhy.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1.    Terapeutické indikace

U dospělých a pediatrických pacientů starších 6 let:

-    Cetirizin je indikován pro zmírnění nosních a očních symptomů sezónní a celoroční alergické rýmy.

-    Cetirizin je indikován pro zmírnění symptomů chronické idiopatické urtikarie.

4.2.    Dávkování a způsob podání

Dávkování

Pediatrická populace Dospělí a děti od 6 do 12 let:

5 mg dvakrát denně (půl tablety dvakrát denně)

Dospělí a dospívající starší 12 let:

10 mg jednou denně (1 tableta).

Tablety je nutno zapít sklenicí tekutiny.

Starší pacienti:

Na základě získaných údajů se usuzuje, že není nutné u pacientů vyššího věku s normální funkcí ledvin dávku snižovat.

Pacienti se střední až těžkou poruchou funkce ledvin:

Údaje o poměru účinnst/bezpečnost léčiva nejsou pro pacienty s poruchou funkce ledvin k dispozici. Ptožoe hlavní cestou vylučování cetirizinu jsou ledviny (viz bod 5.2), musí být v případě, kdy nelze použít alternativní léčbu, upraveny intervaly dávek individuálně podle renální funkce. Podle následující tabulky

nastavte dávkování dle uvedených informací. Aby bylo možné tuto tabulku použít, je třeba u pacienta stanovit clearance kreatininu (CLcr) v ml/min. Hodnotu CLcr (ml/min) lze určit ze stanoveného sérového kreatininu (mg/dl) pomocí následujícího vzorce:

CL


cr


[140 - věk (v letech)] x váha (kg)

72 x hladina kreatininu v séru (mg/dl)


(x 0,85 pro ženy)


Úprava dávkování pro dospělé pacienty s poruchou funkce ledvin

Skupina

Clearance kreatininu (ml/min)

Dávkování a frekvence

Normální funkce

>80

10 mg jednou denně

Mírná porucha

50 - 79

10 mg jednou denně

Střední porucha

30 - 49

5 mg jednou denně

Těžká porucha

<30

5 mg jednou za 2 dny

Konečná fáze onemocnění ledvin - pacienti na dialýze

<10

kontraindikováno

U dětských pacientů trpících poruchou funkce ledvin je nutné upravit dávkování individuálně s přihlédnutím k hodnotě renální clearance každého pacienta, jeho věku a tělesné hmotnosti.

Pacienti s poruchou funkce jater: u pacientů trpících pouze poškozením jater není nutné dávkování upravovat.

Pacienti s poruchou funkce jater a poruchou funkce ledvin: doporučuje se úprava dávkování (viz výše Pacienti se střední až těžkou poruchou funkce ledvin).

4. 3 Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku,na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1, na hydroxyzin nebo na jakýkoli derivát piperazinu.

Pacienti s těžkou poruchou funkce ledvin při clearance kreatininu menší než 10 ml/min.

Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktózy, hereditární laktázovou deficiencí nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy by neměli tento přípravek užívat.

4. 4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Při terapeutických dávkách nebyly prokázány žádné klinicky významné interakce s alkoholem (pro hladinu alkoholu v krvi ve výši 0,5 g/l). Přesto se při současném požívání alkoholu doporučuje opatrnost.

Pozornost je třeba věnovat pacientům s predispozičními faktory retence moči (např. míšní léze, hyperplazie prostaty), protože cetirizin může zvyšovat riziko retence moci.

Opatrnost se doporučuje u pacientů s epilepsií nebo rizikem výskytu křečí.

Kožní testy na alergie jsou tlumeny antihistaminiky a je třeba dodržet „wash-out period“ (fáze vyloučení) (3 dny) před jejich provedením.

Pediatrická populace

Podávání potahovaných tablet se nedoporučuje u dětí mladších 6 let, protože tato léková forma neumožňuje adekvátní úpravu dávkování.

4. 5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Žádné interakce s tímto antihistaminikem nejsou očekávány z důvodů    farmakokinetických

a farmakodynamických vlastností cetirizinu a jeho tolerančního profilu. Během provedených studií typu „lék-lék“, zvláště s pseudoefedrinem nebo s theofylinem v dávce 400 mg/den nebyly prokázány ani farmakodynamické ani statisticky významné farmakokinetické interakce.

I když dochází ke snížení rychlosti absorpce příjmem potravy, míra absorpce není při užívání s jídlem snížena.

4. 6 Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

K dispozici jsou velmi omezené údaje o užívání cetirizinu během těhotenství. Studie se zvířaty nenasvědčují přímému ani nepřímému škodlivému vlivu na graviditu, embryonální/fetální vývoj, porod nebo poporodní vývoj. Opatrnosti je potřeba při předepisování přípravku těhotným ženám.

Kojení

Cetirizin se vylučuje do mateřského mléka v koncentracích dosahujících 25% až 90% koncentrací, které byly naměřeny v plazmě v závislosti na čase odebrání vzorku po podání. Proto je třeba opatrnost při předepisování cetirizinu těhotným ženám.

4. 7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Objektivní měření schopnosti řídit, spánkové latence a výkonnosti na montážní lince neprokázaly u doporučené dávky 10 mg žádné klinicky relevantní účinky.

Pacienti, kteří se chystají řídit, účastnit se potenciálně nebezpečných činností nebo obsluhovat stroje, by neměli překračovat doporučenou dávku a měli by vzít v úvahu reakci svého organismu na daný lék.

U citlivých pacientů může současné požívání alkoholu nebo užívání jiných látek tlumících CNS vyvolat další snížení bdělosti a snížení výkonnosti.

4. 8 Nežádoucí účinky

Klinické studie prokázaly, že cetirizin má při doporučeném dávkování mírné nežádoucí účinky na CNS včetně ospalosti, únavy, závratě a bolestí hlavy. V některých případech byla hlášena paradoxní stimulace CNS.

Přestože je cetirizin selektivní antagonista periferních H1 receptorů a relativně nevykazuje anticholinergní působení, byly hlášeny ojedinělé případy obtíží s močením, poruchy akomodace oka a pocit sucha v ústech.

Dále byly hlášeny případy abnormální jaterní funkce se zvýšenou hladinou jaterních enzymů doprovázenou zvýšenou hladinou bilirubinu. Tyto příznaky většinou odezněly po ukončení léčby cetirizin-dihydrochloridem.

Klinické studie

Dvojitě zaslepené kontrolované klinické studie porovnávající cetirizin s placebem nebo s jinými antihistaminiky v doporučené dávce (10 mg denně u cetirizinu), z nichž jsou k dispozici kvantifikované údaje o bezpečnosti, zahrnovaly více než 3200 pacientů, jimž byl podáván cetirizin.

Z tohoto souboru byly pro dávku 10 mg cetirizinu u studií kontrolovaných placebem hlášeny následující nežádoucí účinky s mírou výskytu 1,0% a vyšší:

Nežádoucí účinek (WHO-ART)

Cetirizin 10 mg (n = 3260)

Placebo (n = 3061)

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace Únava

1,63%

0,95%

Poruchy nervového systému Závratě

1,10%

0,98%

Bolest hlavy

7,42%

8,07%

Gastrointestinální poruchy Bolest břicha

0,98%

1,08%

Sucho v ústech

2,09%

0,82%

Nauzea

1,07%

1,14%

Psychiatrické poruchy Ospalost

9,63 %

5,00 %

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy Faryngitida

1,29%

1,34%

Přestože byla ospalost statisticky četnější než ve skupině placeba, jednalo se ve většině případů o mírnou až střední ospalost. Objektivní testy prokázané jinými studiemi ukázaly, že obvykle každodenní činnosti nejsou při doporučené denní dávce u zdravých mladých dobrovolníků ovlivněny.

Nežádoucí účinky s výskytem 1% nebo více u dětí ve věku od 6 měsíců do 12 let zahrnutých do klinických studií kontrolovaných placebem j sou:

Nežádoucí účinek (WHO-ART)

Cetirizin (n =1656)

Placebo (n =1294)

Gastrointestinální poruchy Průjem

1,0%

0,6%

Psychiatrické poruchy Ospalost

1,8%

1,4%

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy Rýma

1,4%

1,1%

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace Únava

1,0%

0,3%

Zkušenosti po uvedení přípravku na trh

Kromě nežádoucích účinků hlášených během klinických studií a uvedených výše byly po uvedení přípravku na trh hlášeny následující nežádoucí účinky

Nežádoucí účinky jsou popsány podle Systému orgánových tříd MedDRA a odhadované četnosti vycházejí ze zkušeností po uvedení přípravku na trh.

Četnosti jsou definovány následovně: Velmi časté (>1/10); Časté (>1/100 to <1/10); Méně časté ( > 1/1000 až < 1/100), Vzácné ( > 1/10 000 až <1/1 000), Velmi vzácné: ( < 1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Poruchy krve a lymfatického systému:

Velmi vzácné: trombocytopenie

Poruchy imunitního systému:

Vzácné: hypersenzitivita Velmi vzácné: anafylaktický šok

Poruchy metabolismu a výživy:

Není známo: zvýšená chuť k jídlu

Psychiatrické poruchy:

Méně časté: rozrušení

Vzácné: agrese, zmatenost, deprese, halucinace, nespavost

Velmi vzácné: tiky

Není známo: sebevražedné myšlenky

Poruchy nervového systému:

Méně časté: parestezie

Vzácné: křeče, poruchy pohyblivosti

Velmi vzácné: porucha chuti, dyskineze, dystonie, synkopa, třes Není známo: amnézie, zhoršení paměti

Poruchy oka:

Velmi vzácné: porucha akomodace čočky, neostré/rozmazané vidění, mimovolní pohyby oční bulvy

Poruchy ucha a labyrintu:

Není známo: vertigo

Srdeční poruchy:

Vzácné: tachykardie

Gastrointestinální poruchy:

Méně časté: průjem

Poruchy jater a žlučových cest:

Vzácné: abnormální funkce jater (zvýšené transaminázy, alkalická fosfatáza, y-GT a bilirubin)

Poruchy kůže a podkožní tkáně:

Méně časté: svědění, vyrážka Vzácné: kopřivka

Velmi vzácné: angioneurotický edém, lokalizované kožní erupce

Poruchy ledvin a močových cest:

Velmi vzácné: obtíže s močením, enuréza Není známo: retence moči

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace:

Méně časté: astenie, malátnost Vzácné: edém

Vyšetření:

Vzácné: nárůst hmotnosti

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9 Předávkování

Symptomy

Symptomy pozorované po předávkování cetirizinem jsou spojeny především s účinky na CNS nebo s účinky, které by mohly naznačovatt anticholinergický účinek.

Nežádoucí účinky hlášené po požití minimálně 5 doporučovaných denních dávek jsou: zmatenost, průjem, závratě, únava, bolest hlavy, malátnost, rozšíření zornic, svědění, nervozita, sedace, ospalost, otupění, tachykardie, třes a zadržování moči.

Léčba

Není známo žádné specifické antidotum cetirizinu.

Pokud dojde k předávkování, doporučuje se symptomatická nebo podpůrná léčba.

V případě, že uplynula krátká doba od požití přípravku, je vhodné zvážit výplach žaludku. Cetirizin není účinně odstraňován dialýzou.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5. 1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: deriváty piperazinu, ATC kód R06A E07 Mechanismus účinku

Cetirizin, lidský metabolit hydroxyzinu, je silný a selektivní antagonista periferních H receptorů. In vitro studie vazby na receptory neprokázaly žádnou jinou měřitelnou afinitu než pro Hi receptory.

Farmakodynamické účinky

Kromě jeho anti-H1 účinků bylo u cetirizinu také prokázáno protialergické působení: při dávce 10 mg jednou nebo dvakrát denně inhibuje pozdní fázi průniku eosinofilů do kůže a spojivky atopických pacientů vystavených působení alergenů.

Klinická účinnost a bezpečnost

Studie na zdravých dobrovolnících ukazují, že cetirizin v dávkách 5 a 10 mg silně inhibuje „wheal and flare“ reakci vyvolanou velmi vysokými koncentracemi histaminu v kůži, ale korelace s účinností nebyla prokázána.

Pediatrická populace

Během studie na dětech ve věku 5 až 12 let v délce 35 dnů nebyla zjištěna žádná tolerance k antihistaminovému účinku cetirizinu (inhibice „wheal and flare“). Po ukončení léčby s opakovaným podáváním cetirizinu obnovila kůže svoji normální reaktivitu na histamin do 3 dnů.

Během šestitýdenní, placebem kontrolované studie, které se zúčastnilo 186 pacientů trpících alergickou rýmou a současně mírným až středně těžkým astmatem, vedla 10 mg dávka cetirizinu jednou denně ke zlepšení symptomů rýmy a neovlivnila plicní funkce. Tato studie podporuje bezpečnost podávání cetirizinu alergickým pacientům s mírným až středně těžkým astmatem.

Ve studii kontrolované placebem nezpůsobil cetirizin podávaný ve vysokých denních dávkách 60 mg po dobu sedmi dnů žádné statisticky významné prodloužení intervalu QT.

Při doporučeném dávkování prokázal cetirizin zlepšení kvality života pacientů s celoroční nebo sezónní alergickou rýmou.

5. 2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Maximální koncentrace v rovnovážném stavu činí přibližně 300 ng/ml a je dosažena za 1,0 ± 0,5 hod.

U cetirizinu nebyla po denních dávkách 10 mg po dobu 10 dnů pozorována žádná akumulace.

Distribuce

Rozložení farmakokinetických parametrů, jako je např. maximální plazmatická koncentrace (Cmax) nebo plocha pod křivkou (AUC), bylo u lidských dobrovolníků unimodální.

Příjmem potravy se nesnižuje míra absorpce cetirizinu, ale dochází ke snížení její rychlosti. Biologická dostupnost cetirizinu je srovnatelná při podávání cetirizinu ve formě roztoku, tobolek nebo tablet. Zdánlivý distribuční objem je 0,50 l/kg.

Biotransformace

Cetirizin je vázán z 93 ± 0,3% na plazmaatické bílkoviny. Cetirizin neovlivňuje vazbu warfarinu na plazmatické bílkoviny.

Eliminace

Cetirizin není rozsáhle metabolizován při prvním průchodu játry. Přibližně dvě třetiny dávky jsou vyloučeny močí v nezměněné formě. Terminální poločas je přibližně 10 hodin.

Linearita

Cetirizin má v rozsahu 5 až 60 mg lineární kinetiku.

Zvláštní populace pacientů

Starší lidé: Po podání jedné perorální dávky 10 mg došlo u 16 starších pacientů v porovnání s normálními pacienty ke zvýšení poločasu přibližně o 50% a ke snížení clearance o 40%. Tento pokles clearance cetirizinu zřejmě u těchto starších dobrovolníků souvisel se sníženou funkcí ledvin.

Děti, kojenci a batolata: U dětí ve věku 6 - 12 let byl poločas cetirizinu přibližně 6 hodin a u dětí ve věku 2 - 6 let 5 hodin. U kojenců a batolat ve věku 6 - 24 měsíců je snížen na 3,1 hodiny.

Pacienti s poruchou funkce ledvin: Farmakokinetika léku byla u pacientů s mírnou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu vyšší než 40 ml/min) podobná jako u zdravých dobrovolníků. U pacientů se středně vážnou poruchou funkce ledvin došlo v porovnání se zdravými dobrovolníky k trojnásobnému zvýšení poločasu a k 70 % snížení clearance.

U hemodialyzovaných pacientů (clearance kreatininu nižší než 7 ml/min), kterým byla perorálně jednorázově podána dávka 10 mg, došlo v porovnání s normálními dobrovolníky k trojnásobnému prodloužení poločasu a 70% snížení clearance. Cetirizin lze špatně odstranit hemodialýzou. U pacientů se střední nebo těžkou poruchou funkce ledvin je nutné upravit dávkování (viz bod 4. 2).

Pacienti s poškozením jater: U pacientů s chronickými jaterními chorobami (hepatocelulární, cholestatická a biliární cirhóza), kterým bylo podáno 10 nebo 20 mg cetirizinu jednorázově, došlo v porovnání se zdravými pacienty k 50 % prodloužení poločasu a ke 40 % snížení clearance.

Úprava dávkování je nezbytná pouze u pacientů s poškozením jater, kteří současně trpí i poruchou funkce ledvin.

5. 3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti přípravku

Údaje z neklinických studií založené na konvenčních farmakologických studiích bezpečnosti, toxicity po opakovaném podávání, genotoxicity, hodnocení kancerogenního potenciálu a reprodukční toxicity neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6. 1 Seznam pomocných látek

Jádro tablety:

Mikrokrystalická celulosa Monohydrát laktosy Krospovidon

Koloidní bezvodý oxid křemičitý Magnesium-stearát

Obalová vrstva:

Hypromelosa Makrogol-stearát Propylenglykol Oxid titaničitý (E 171).

6. 2 Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6. 3 Doba použitelnosti

3 roky

6. 4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.    5 Druh obalu a velikost balení Al/Al blistry:

7,    10, 20, 30, 50, 90 a 100 potahovaných tablet.

HDPE lékovka s LDPE uzávěrem:

10, 20, 30, 50, 90 a 100 potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.    6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky.

7.    DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Apotex Europe B.V., Leiden, Nizozemsko.

8.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO

24/377/07-C

9.    DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

20. 6. 2007

10.    DATUM REVIZE TEXTU

2.7.2014

Stránka 8 z 8