Příbalový Leták

Apo-Cetirizin 10 Mg

ÚDAJE UVÁDÉNÉ NA VNÉJŠÍM OBALU NEBO NA VNITŘNÍM OBALU, POKUD VNĚJŠÍ

OBAL NEEXISTUJE

PAPÍROVÁ KRABIČKA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


APO-CETIRIZIN 10 mg potahované tablety cetirizini dihydrochloridum

~2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK


Jedna potahovaná tableta obsahuje 10 mg cetirizini dihydrochloridum. 3 SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Přípravek obsahuje laktosu. Více údajů v příbalové informaci.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


7 potahovaných tablet 10 potahovaných tablet 20 potahovaných tablet 30 potahovaných tablet 50 potahovaných tablet 90 potahovaných tablet 100 potahovaných tablet


5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ


K perorálnímu podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ


NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

TT NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Apotex Europe BV, Leiden, Nizozemsko. 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 24/377/07-C 13 ČÍSLO ŠARŽE

č.s.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Na příznaky sezónní a celoroční alergické rýmy a příznaky chronické kopřivky.

Obvyklá dávka pro dospělé a děti od 12 let je 1 tableta denně. U dětí ve věku od 6 do 12 let ‘A tablety dvakrát denně.

16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU

APO-CETIRIZIN 10

HDPE LAHVIČKA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


APO-CETIRIZIN 10 mg potahované tablety cetirizini dihydrochloridum

~2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK


Jedna potahovaná tableta obsahuje 10 mg cetirizini dihydrochloridum. 3 SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Přípravek obsahuje laktosu. Více údajů v příbalové informaci.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


10 potahovaných tablet 20 potahovaných tablet 30 potahovaných tablet 50 potahovaných tablet 90 potahovaných tablet 100 potahovaných tablet


5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ


K perorálnímu podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.


10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Apote

;x Europe BV, Leiden, Nizozemsko.

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

24/377/07-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Na příznaky sezónní a celoroční alergické rýmy a příznaky chronické kopřivky.

Obvyklá dávka pro dospělé a děti od 12 let je 1 tableta denně. U dětí ve věku od 6 do 12 let 'A tablety dvakrát denně.

16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU

APO-CETIRIZIN 10

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH A STRIPECH BLISTR


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


APO-CETIRIZIN 10 mg potahované tablety cetirizini dihydrochloridum

2    NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Apotex Europe BV, Leiden, Nizozemsko 3. POUŽITELNOST

EXP 4. ČÍSLO ŠARŽE č.š.: