Příbalový Leták

Apo-Bicalutamid 150 Mg


APO-BICALUTAMID 150 mg potahované tablety bicalutamidum

2    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna tableta obsahuje bicalutamidum 150 mg


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje monohydrát laktosy.

Více údajů viz příbalová informace.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


28 potahovaných tablet 30 potahovaných tablet 100 potahovaných tablet


5.    ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Exp:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Apotex Europe B.V., Leiden, Nizozemsko


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


44/235/09-C


13. ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMĚ


Apo-Bicalutamid 150


APO-BICALUTAMID 150 mg potahované tablety Bicalutamidum

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Apote

x Europe B.V.

3.

POUŽITELNOST

Exp:

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

5.

JINÉ